Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 JONÁŠ 

 1967 (– dosud)  
 
 

Nepravidelník Klubu spřízněných duší při divadle Semafor vznikl krátce po založení klubu, jež inspiroval Jiří Suchý v jednom ze svých tehdejších rozhlasových pořadů Gramotingltangl. Klub měl od počátku blízko právě k divadlu Semafor, a to se projevilo i v náplni zpravodaje. Vzhledem k četným přesahům a orientaci na uměleckou tvorbu, jíž oficiální kulturní politika v době normalizace nepřála, se klub často potýkal s administrativními problémy, byl rušen, ale vždy po čase se jej na jiné bázi dařilo obnovovat. Časopis sice vychází kontinuálně, vedle jeho názvu a podtitulu se však často měnila i redakce, statut listu, grafická úprava, ojediněle i koncepce. Přestože byl vždy určen pouze členské základně klubu, zvláště v 80. letech se z něj stal vyhledávaný „polosamizdat“, který výrazně překračoval původní obsahový rámec daný repertoárem Semaforu, jeho předchůdců a následovníků.

 

První etapa existence časopisu trvala od dubna 1967 do prosince 1971, kdy byl z rozhodnutí ředitele Státního divadelního studia, tehdejšího zřizovatele klubu, zastaven. Prvním čestným předsedou klubu byl Jan Werich, jako odpovědní redaktoři časopisu se vystřídali Karel Hausenblas (1967–68), Jiří Gut (1968–70) a Zdeněk Drozda (1970–71), na redakční práci se však podíleli i Ludvík Vaculík a tehdejší tajemnice klubu Marie Vaculíková. Koncepce, která vznikla víceméně spontánně již v této etapě, se drželi i další redaktoři listu až do roku 1986. Časopis se soustředil zejména na tvorbu hlavních autorských osobností Semaforu (Jiří Suchý + Jiří Šlitr, Jiří Grossmann + Miloslav Šimek), přinášel ukázky z jejich divadelních her, písňové texty, povídky, fejetony a původní rozhovory. Písňovými texty přispívali také Michael JaníkMiroslav Paleček, básněmi Ondřej Suchý, recenze a drobnější příspěvky publikovali mj. Karol Bílek, Milan Blahynka, Antonín Jelínek, Vladimír Just, Vladimír Karfík, Zdeňka TicháLudvík Vaculík (v č. 20/1969 nekrolog za Jiřím Šlitrem). Do rubriky fejetonů přispívali na počátku 70. let pod šiframi autoři z původního okruhu Literárních listůListů, kteří v té době již nesměli publikovat (iniciálami podepisovali své příspěvky mj. Bohuslav Blažek, Petr Chudožilov, Miroslava RektorisováKarol Sidon, šifry Ču-ša užíval Ivan Klíma a pod šifrou Y v č. 28/1970 uveřejnil fejeton Klub k smíchu Ludvík Vaculík). Zařazovány byly i průhledy do tvorby hostů klubových pořadů (mj. Jaroslav Seifert). Vnitřní klubový život komentovali a různými publicistickými materiály kromě redaktorů přispívali Helena Kašperová, Jiří Datel Novotný, Karel Soukup, Pavel SpunarJosef Šváb.

Po svém prvním úředním rozpuštění v prosinci 1971 obnovil klub činnost na jaře 1972, tentokrát jako Jonáš-klub, jehož zřizovatelem se stalo sdružení fonoamatérů Český fonoklub. Na původní časopis navázala nejprve nečíslovaná příloha interního zpravodaje Český fonoamatér nazvaná Jonofonáš aneb Fonojonáš (duben 1972, paginace v rámci Českého fonoamatéra). Od října 1972 byl potom list, vycházející s hlavičkou klubu Český fonoklub-Jonáš a v interní korespondenci označovaný jako Informace, distribuován „pro interní potřebu členů“ ve víceméně pravidelných měsíčních intervalech. V červenci 1973 redaktora Jiřího Guta vystřídal Jan Buzek a od listopadu 1973 list vycházel pod titulem Ber-Dej, odkazujícím k názvu improvizovaného programu Semaforu z 60. let. V této době měl časopis nejblíže k divadlu Semafor, hojně publikoval básnické, prozaické i dramatické texty Jiřího Suchého a do poloviny 70. let i ukázky z pořadů skupiny Miloslava Šimka. Klub však v té době procházel obdobím vnitřních konfliktů, jež měly za následek i změny v redakci: od listopadu 1974 stála v jejím čele Rajka Tognerová a roku 1975, kdy se list vrátil k původnímu názvu Jonáš, se stal šéfredaktorem opět Jiří Gut.

Kromě ukázek z nové tvorby autorů Semaforu (rubrika Ze šuplíku Jiřího Suchého) a informací ze zákulisí divadla (Jiří Datel Novotný, rozhovory s Jiřím Suchým) list zvláště v rubrice Z jiných šuplíků uveřejňoval literární tvorbu „spřízněných“ umělců, k nimž v 70. letech patřili Pavel Bošek (v roč. 1977/78 scénář parodického seriálu Kadle, si to ty?), Jan BurianJiří Dědeček, Pavel Fiala, Miroslav Horníček, Mirka Jabulková, Jaroslav Jakoubek, Jiří Just, Vladimír Just, Pavel Kopta, Václav Lacina, Zdeněk Mahler, Vladimír Merta, Jiří R. Pick, Ladislav SmoljakZdeněk Svěrák, Ondřej Suchý, Ivo Štuka, Eduard Váňa, Jaroslav Vedral, Jan VodňanskýPetr SkoumalIvan Vyskočil. Pro mnohé autory byl zvláště na počátku normalizace Jonáš prakticky jedinou publikační příležitostí, byť jí využívali jen ojediněle. Tak se členové klubu na stránkách listu mohli i v době jejich publikačních potíží setkat s Jaroslavem Foglarem, Miroslavem Holubem, Bohumilem Hrabalem, Janem Kačerem, Karlem Maryskem, Jiřím Menzelem, Jaroslavem Seifertem, Jindřiškou Smetanovou či Janem Werichem, anonymně i s Ervínem Hrychem (jeho hry pro divadlo Dostavník podepisovali členové souboru) a Ludvíkem Vaculíkem (fejeton Klub k smíchu byl znovu publikován 1976), rozsáhlými publicistickými a odbornými texty přispíval zejména Jiří Rambousek. K autorům literárních a publicistických příspěvků dále patřili Karel Hvížďala, Heřman Chromý, Ivo Jahelka, Radek John (povídky zde publikoval v letech 1972-73), Ladislav Pecháček, Jan Rejžek, Přemysl Rut (první recenze již 1970), František Schildberger (básně) a Ivo Železný (překlady). Významnými spolupracovníky klubu i časopisu byli hudební publicista Jiří Černý a režisér Vladimír Svitáček.

Důležitou součástí časopisu byly zprávy o uskutečněných a plánovaných pořadech klubu, o činnosti jednotlivých pracovních skupin či o regionálních aktivitách a různorodé publicistické příspěvky členů klubu (mj. Daniel Dvořák, Mojmír Fulín, Alois Hradilík, Karel Koliš, Slávek Kostrhon, Ivan Kott, Eva Lukešová-Gutová, Jaro Majerčík, Miloš Marat, Otakar Mikolášek, Evžen Opatrný – 1981 úryvky z korespondence s Jiřím Voskovcem, Zdeněk Řehák aj.). Pravidelně se objevovaly také ukázky z literární tvorby členů klubu (básně a písňové texty často vznikaly pod výrazným vlivem semaforské poetiky). K nejpilnějším přispěvatelům této rubriky časopisu patřili Milan Čejka, Vladimír Daťka, Miloš Fučík, Jura Charvát, Eva Maršálková, Pavel Petrželka, Dan Pokorný, Jan Polách, David Samek, Jiří Slíva, Standa Zárybnický-Houla.

V 80. letech, kdy se stal mluvčím redakce a později vedoucím redaktorem Jiří Ješ, přibývalo „spřízněných“ autorů, jejichž příspěvky byly zařazovány do rubriky Nahlížíme přes rameno. Na pokračování vycházely ukázky z Eisnerovy Češtiny poslechem i poklepem, vzpomínky Ervína Hrycha (již s uvedením autorova jména) Daleká pouť Dostavníku, a zejména od č. 4/1981–82 Vzpomínání Jiřího Suchého. Nadále se list věnoval dílu Jana Wericha (1981 na pokračování vzpomínky Ondřeje Suchého Jan Werich doplul k mořiWerichovy povídky z 80. let) a Jiřího Voskovce. Rozhovor poskytli mj. Petr Eben, Bohumil Hrabal, Vladimír Just (v souvislosti s diskusemi kolem jeho knihy Proměny malých scén), František Kožík, Rudolf Křesťan či Taras Kuščynskyj, pravidelně přispívali Ilona Borská, Ota Dub, Vladimír Komárek (1983/84 úryvky ze vzpomínek Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu), Václav Lacina, Eduard SvětlíkMarie Štemberková aj. Některé články se dotkly i literárních témat (diskuse o knize Jana Lukeše Prozaická skutečnost, zprávy o pravidelném Putování po stezkách Oty Pavla, knihkupecká rubrika Vratislava Ebra, v ročníku 1984/85 rubrika Miroslava Kováříka Představujeme, v níž publikovali mj. Světlana Burianová či Miroslav Huptych, v ročníku 1985/86 navazující rubrika Eduarda Světlíka Čeká na vydání). V klubových pořadech i na stránkách listu Jonáš zaznamenal nástup nové generace folkových písničkářů a publikoval texty Jana Buriana (na pokračování 1982/83 Malý praktický slovník duševních chorob), Wabiho Daňka, Jiřího Dědečka, Pavla Dobeše, Marka Ebena, Pavla Karase, Jaromíra Nohavici, Karla Plíhala, Wabiho Ryvoly aj., o vývoji žánru, jednotlivých osobnostech i festivalech psal Standa Zárybnický. Jan Rejžek publikoval pravidelně své kritické postřehy, glosy a minirecenze pod názvem Z Rejžkova kulturního deníčku (autor potom otiskoval rubriku s tímto titulem postupně ve Kmeni, Echu, Scéně, Českém deníku a deníku Metro). Soustavně se list věnoval otázkám vývoje českého jazyka, zvláště v souvislosti s tehdy připravovanou zásadní pravopisnou reformou (mj. rubrika Z dějin češtiny).

V důsledku publikačních aktivit klubu i stále otevřenějších výpadů proti státní kulturní politice na stránkách časopisu prohlásilo ministerstvo kultury na jaře 1986 statut Jonáš-klubu za neplatný a Český fonoklub v důsledku toho činnost klubu ukončil k 31. 12. 1986. Také tentokrát se Jonáš-klub zachránil změnou zřizovatele a roku 1987 obnovil činnost jako J-klub elektroniky při 199. ZO Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou – !), který nadále i za cenu určitých konfliktů s režimem stavěl na dosavadní koncepci ediční činnosti a kulturních programů a postupně tak vytvářel jedno z center domácí kulturní opozice. Předsedou svazarmovské organizace se stal pozdější nakladatel Pavel Primus, předsedou klubu Karel Koliš.

Proklamovaným posláním „nového“ J-klubu bylo „populární formou seznamovat své členy s elektronikou“, což do jisté míry respektoval i nový klubový zpravodaj Echo, jehož šéfredaktorem se stal Vladimír Vlasák. List postupně stále ostřeji vystupoval proti komunistické kulturní politice a podobně jako Scéna či samizdatové časopisy O divadleLidové noviny (všechny tyto listy měly řadu společných spolupracovníků) programově stíral hranice mezi oficiální a disidentskou kulturou. Z původního Jonáše zůstaly zachovány především interní zpravodajské rubriky a recenze klubových pořadů, list neztratil zájem ani o tvorbu folkových písničkářů (1987/88 polemika nad články Jana BurianaJana Lukeše, o folku nadále často psal a původní texty zprostředkovával Standa Zárybnický) a věnoval se i rockové hudbě. Přispěvateli listu se stali hudební publicisté Vladimír Hanzel, Ivan Hartman, Aleš OpekarJiří Tlach, o literárním životě informovali Josef Chuchma (od 1989 vlastní rubrika Chuchmury) a Jan Lukeš, o divadle psal Zdeněk Aleš Tichý, o filmu Miloš FikejzJan Jaroš, ojediněle přispěli i Václav Koubek, Jan Reinisch, Petr Skoumal, Karel Steigerwald. Různorodé básnické a písňové texty byly zařazovány do rubriky Před dvanáctou (mj. Václav Hrabě, Vladimír Merta, Petr Ulrych), značný prostor dostávaly původní rozsáhlé rozhovory či přepisy záznamů z besed, které v klubu uspořádali např. Pavel Dobeš, Martin Dohnal, Fero Fenič, Milan Hlavsa, Ivan Hoffmann, Ladislav Kantor, Jan Kanzelsberger (též příležitostná rubrika Na slovíčko s knihkupcem), Vladimír Merta, Michal Prokop, Přemysl Rut, Petr Skoumal, Jiří Suchý, Jan Vodňanský). Echo také přebíralo zajímavé materiály z domácích polosamizdatových a posléze i samizdatových časopisů (Kavárna AFFA, Situace, O divadle, Nové koření) i zahraničníhio tisku (Rolling Stone). Soudobým společenským trendům odpovídal zájem o kulturní i politické dění v SSSR.

V roce 1990 se klub i časopis vrátily k původnímu názvu Jonáš: kromě titulu se však naprosto změnilo společenské postavení i poslání klubu, redakce (šéfredaktor od 1990 Alois Hradilík, od 1995 Lucie Koláčná), okruh přispěvatelů i náplň časopisu, který hledal svoji novou tvář. Redakce zpočátku zařazovala řadu „archivních materiálů“ (rubrika Z klubové historie, Gramotingltangly Jana Wericha a Jiřího Suchého) a autory většiny příspěvků byli členové redakční rady. Nadále přetrvávaly vazby k divadlu Semafor (1990-91 existoval vedle Jonáš-klubu i Semafor-klub, vydávající vlastní časopis Semaforum), jádrem časopisu byly záznamy rozhovorů s významnými osobnostmi domácí kultury, vědy a politiky na klubových besedách: původní okruh „spřízněných“ osobností rozšířili zejména představitelé předlistopadového disentu. Pravidelně vycházely také rubriky kulturních tipů (původně Josef Chuchma, Jan Lukeš, Zdeněk A. Tichý Vladimír Vlasák, později Vratislav Ebr, Ivan Hartman, Josef Herman, Radka Hrdinová, Pavel Klusák, Petr Komers aj.). Básně, písňové texty, povídky a fejetony v Jonáši příležitostně publikovali Jan Burian (1991–94 rubrika Burianova kulturní ozdravovna), Jiří Dědeček, Daniela Fischerová, Miroslav Horníček, Jaroslav Jakoubek, Jana Knitlová, Václav Koubek, Vladimír Merta, Přemysl Rut a Martin Schulz. Poslední částečná změna koncepce časopisu se uskutečnila v roce 1997, kdy převzal řízení listu okruh tradičních aktivistů klubu. Kromě informací ze Semaforu, nových textů Jiřího Suchého, záznamů z klubových večerů a některých pravidelných rubrik (záznamy rozhlasových promluv Jiřího Černého Načerno) tvoří list především pestrá „samoobsluha“ příspěvků členů a příznivců klubu (recenze knih a CD píše zejména Ivan Kott, vedle příležitostných textů se často objevují cestopisné črty).

 

Po celou dobu své existence Jonáš-klub průběžně vydával knihy, gramofonové desky a plakáty, byť zejména v 70. letech šlo pouze o jednotlivé počiny. Ediční program klubu vždy spojovala jména protagonistů a spolupracovníků Semaforu (S+Š, Ondřej Suchý,Taras Kuščynskyj) a Osvobozeného divadla, v 80. letech se navíc soustředil na tvorbu folkových písničkářů (Jan Burian, Jiří Dědeček, bratři Ebenové, Vladimír Merta). Kromě toho u příležitosti tzv. výročních členských schůzí (ve skutečnosti šlo obvykle o třídenní kulturní minifestivaly) vycházela zvláštní čísla a mimořádné přílohy časopisu Jonáš, sborníčky písňových textů apod. Jako zvláštní čísla Echa vyšly zásluhou editora Miloše Fikejze sborníky věnované dílu Woodyho Allena (1988) a Pavla Juráčka (1989). Ediční činnost klubu zahrnovala též putovní magnetofonové pásky, které formou zvukového oběžníku zprostředkovávaly členům záznamy klubových programů či pořadů divadel malých forem, později i videokazety apod. – K vnitřnímu životu klubu nicméně patřily i osobní a koncepční rozpory: po zrušení Jonáš-klubu v roce 1986 tak vedle „svazarmovského“ J-klubu paralelně existoval v Praze i F-klub (1987–90) a později P-klub (90. léta).

 
Periodicita:

Měsíčník. – Ročníky neuváděny, v některých obdobích kontinuální číslování: JONÁŠ: 1967 (4 č., od 1. 4.), 1968–69 (po 8 č., 5–20, navíc zvláštní prázdninová čísla s názvem Mladý Franta), 1970 (9 č., 21–29), 1971 (8 č., 30–37); ČESKÝ FONOKLUB-JONÁŠ – INFORMACE: 1972 (3 č., včetně nultého, které vyšlo jako příloha Českého fonoamatéra pod názvem Jonofonáš aneb Fonojonáš, bez číselného označení), 1973 (7 č., 3–9, poslední bez číselného označení, do října); BER-DEJ: 1973 (2 č., listopad, prosinec), 1974 (8 č., 1–8), 1975 (7 č., 9–15); JONÁŠ: 1975/76–1977/78 (po 10 č., vždy od září do června), 1978/79–1984/85 (po 10 č., pravidelně dvojčíslo 9/10), 1985/86 (7 č.); ECHO: 1987/88 (8 č.), 1988/89 (10 č.), 1989/90 (7 č.); JONÁŠ: 1990/91–1999/2002 (po 10 č.); od 2002/03 (po 12 č., obvykle dvojčíslo 11/12). Dále různá příležitostná čísla, samostatně paginované přílohy, hromadná klubová korespondence, sváteční a jiné příležitostné tisky apod.

Podtituly: Nepravidelník Klubu spřízněných duší při divadle Semafor (1967–71), Mimořádně opožděné mimořádné vydání informací pro interní potřebu členů (1972–73, tento podtitul různě variován), Informace pro interní potřebu členů Jonáš klubu (1973–80), Informační zpravodaj 199. ZO Svazarmu (1987–90); Informační zpravodaj členů a příznivců Jonáš-klubu Praha (od 1990).
Členové redakční rady: Redakční rada uváděna v letech 1973–86, obvykle na konci ročníku nebo po volbách vedení klubu): I. Borská (1979–85), J. Buzek (1973–74), J. Čupr (1976–77), A. Dymeš (1973–74), K. Grigar (1977–85), J. Gut (1974–85), E. Gutová-Lukešová (1975–77, 1979–86), P. Heinz (1979–81), J. Charvát (1975–77, 1979–81), J. Ješ (1979–86), H. Kašperová (1973–74), I. Kott (1979–81), J. Kovanic (1974–75), E. Mráčková (1974–85), J. D. Novotný (1973–75), J. Oberfalzer (1975–77), J. Ondráčková (1975–77, 1979–81), Č. Prchlík (1975–77), I. Rezková (1973–74), M. Ruchlík (1976–77), D. Stehlíková (1982–85), J. Šejhar (1975–77), B. Šír (1975–81, 1985–86), J. Švarcová (1984–85), R. Tognerová (1973–76), Z. Vokáč (1974–75), P. Vrba (1983–85), M. Ždímal (1979–86). – Redakční rada Echa (uvedena 1988–90): Z. Doležal (1988–90), M. Fikejz (1989–90), I. Hartman (1988), A. Hradilík (1988–90), J. Charvát (1988–90), A. Kostka (1988–90), T. Motl (1988–90), L. Nováková (1988–90), K. Sgallová (1988–90), V. Smejkal (1988), H. Šimková (1988), Z. A. Tichý (1988–90), V. Vlasák (1988–90). – Redakční rada a redakční okruh (od 1990): J. Bajer (1997–2000), A. Frydrychová (1990–95, 1997–2000), S. Groszová (1990–91), A. Hradilík (1990–97), R. Hrdinová (1994–97), J. Charvát (1997–2000), J. Ježek (1990–91), L. Kofroň (1990–94), L. Koláčná (1990–97), J. Kořalka (1990–93), I. Kott (1993–97, od 2000), J. Křenek (1991–93, 1997–2000), J. Kříženecký (1990–91), V. Martinková (1990–97), A. Oktábcová (1993–94), K. Sgallová (1997–2000), B. Šír (od 1997), K. Tesařík (1990–91), D. Tuzarová (1990–94, od 1997), J. Vokáč (od 1997).
Technické informace: Cyklostyl (1967–86), od 1987 rozmnožený strojopis, později počítačová sazba; A4 (1967–86), A5 (od 1987); 2–49, ale obvykle 30–40 str.(1967–86), 12–60 str. (od 1987), 24–48 str. (od 1990), paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Původně bez výtvarného doprovodu, ojediněle jako přílohy reprodukce grafik (J Suchý, O. Suchý, J. Šlitr), od 1987 fotografie z klubových pořadů, fotografické cykly (D. Dostál, M. Fikejz, O. Nepilý), kresby, reprodukce grafických listů (O. Dudek, V. Jiránek, V. Martinková, V. Renčín, K. Saudek, J. Slíva, J. Suchý, O. Suchý, J. Šlitr, F. Vico); graf. úprava I. Bílý (1973–74), B. Šír (1987–90, 1997–2000, nadále návrh obálky), J. Vokáč (1990–97), R. Horák (1994–97, od 2000).
Náklad: 600–1700 (do 1990, náklad vždy mírně převyšoval počet členů klubu); 500 (2008).

LITERATURA

Knižně: S třicítkou na krku (ed. Milena Štráfeldová, Praha, Jonáš-klub 1996).
Bibliografie: Z dějin semisamizdatu. Klub (PdF MU Brno) 1992, č. 2.

Autor hesla: Michal Přibáň (2008)
Aktualizace hesla: 30. 11. 2008 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 11. 2008 (mlp)
zpět na hlavní stranu