Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ludvík VACULÍK

* 23. 7. 1926, Brumov (u Valašských Klobouk) 
† 6. 6. 2015, Dobřichovice 
 
Prozaik a publicista
 

Narodil se v rodině tesaře. Obecnou školu a tři ročníky měšťanské školy vychodil v Brumově, čtvrtý ročník ve Valašských Kloboukách. Poté se stal „mladým mužem“ Baťovy školy práce, pracoval v Baťových závodech ve Zlíně a ve Zruči nad Sázavou (1941–1946) a souběžně studoval odbornou dvouletou obuvnickou školu (1941–1943) a obchodní školu pro zahraniční obchod (1944–1946). Od roku 1946 byl studentem politicko-novinářské fakulty Vysoké školy politické a sociální v Praze; absolvoval v roce 1950 (Ing.). Koncem studií a po absolutoriu byl vychovatelem v učňovském internátu Sdružených bavlnářských závodů v Benešově nad Ploučnicí (1948–1950) a Československých závodů těžkého strojírenství v Praze (1950–1951); tato zkušenost se stala východiskem jeho prózy Rušný dům. Po dvouleté vojenské prezenční službě byl zaměstnán jako redaktor v oddělení politické literatury nakladatelství Rudé právo (1953–1957) a v zemědělském týdeníku Beseda venkovské rodiny (1957–1958). Roku 1958 přešel do Československého rozhlasu, vysílání pro mládež, kde mj. spoluvytvářel cykly reportážních pořadů a pořadů o problémech dospívající mládeže Mikrofon mladých a Včera mi bylo patnáct. V září 1965 přijal místo v redakci Literárních novin (později Literární listy, Listy), kde se věnoval společensko-politické publicistice a měl značný podíl na vyhrocení jejich kritického charakteru. Z Vaculíkových veřejných vystoupení v druhé polovině šedesátých let dosáhly největšího ohlasu jeho diskusní příspěvek na IV. sjezdu SČSS (červen 1967, zde) a manifest Dva tisíce slov, otištěný v Literárních listech (červen 1968, zde) a několika denících (Mladá fronta, Zemědělské noviny aj.). Z hlediska Vaculíkova osobního světonázorového vývoje znamenaly oba projevy zásadní rozchod s komunistickou ideologií, kterou sdílel – se stále se stupňujícími výhradami – od druhé poloviny čtyřicátých let. Roku 1969 byly Listy zakázány a Vaculík si zvolil svobodné povolání. V sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy nesměl oficiálně publikovat, se výrazně podílel na zrodu a rozvoji samizdatu; roku 1973 založil Edici Petlice, jednu z hlavních samizdatových edic, v níž pak do roku 1989 postupně vydal na čtyři sta titulů. Od počátku normalizačního období byl za tuto organizační a vydavatelskou činnost perzekvován a pravidelně vyslýchán Státní bezpečností. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77. Jako osobitý a nesmlouvaný glosátor se do společenského života i do literatury mohl vrátit až po listopadu 1989.
Jeho manželka Marie Vaculíková (*1925, roz. Komárková) vydala pod jménem Madla Vaculíková dvě knihy korespondence s básníkem a výtvarníkem Jiřím Kolářem pod titulem Drahý pane Kolář... (1994; 1999); syn Ondřej Vaculík (*1954) je publicista, autor prózy Stavební deník (1990), v letech 1994–1999 působil jako zástupce šéfredaktora Literárních novin, nyní je publicistou (zejména rozhlasovým) ve svobodném povolání.

 Publikovat začal v polovině padesátých let (v Květnu a týdeníku Květy). Kromě periodik, v nichž byl zaměstnán, do konce šedesátých let přispíval postupně do Krás domova, Československého rozhlasu, Filmových a televizních novin (1967 zde první fejetony), Hosta do domu, Orientace aj. Na počátku sedmdesátých let krátce uveřejňoval své příspěvky v Jonášovi, bulletinu Klubu spřízněných duší při divadle Semafor, v osmdesátých letech pak v samizdatových periodikách Obsah (od 1981, též v ročenkách Z Obsahu 1982–1989), Lidové noviny (1988–1989) a v exilových časopisech Proměny (New York), Svědectví (Paříž) a Listy (Řím). Po roce 1989 publikoval víceméně trvale v Lidových novinách (rubrika Poslední slovo), zpočátku také v Literárních novinách.
V samizdatové Edici Petlice vydal knihy Morčata (1973), Český snář (1981), Milí spolužáci (sv. 1, Kniha indiánská, 1981; sv. 2, Kniha dělnická, 1986); Jaro je tady (1988) a Nové vlastenecké písně Karla Havlíčka Borovského (1989); v Pražské imaginaci fejetony z roku 1988 Srpnový rok (1989). Uspořádal samizdatové sborníky O čem bych psal, kdybych měl kam (1974, k šedesátinám Bohumila Hrabala); Blahoslavení čistého srdce (přednášky, kázání a články Jana Šimsy, 1978); Hodina naděje. Almanach české literatury 1968–1978 (1978, s Jiřím GrušouMilanem Uhdem); Hlasy nad rukopisem Českého snáře (1981) a čtyři soubory Československý fejeton/fejtón 1975–76, 1976–77, 1977–78, 1978–79 (Petlice 1976–1979). Přispěl do sborníků Pozdravy Jaroslavu Seifertovi (1971); Karlu Kosíkovi k padesátinám (1976); Jan Patočka. První skica k podobizně (1977), Dějiny a současnost (1978), Chvála bláznovství (1979, k padesátinám Jana Trefulky), Jakémusi Alexandru K. (1979, věnováno Alexandru Klimentovi), Nad procesem (1980), Fejetony zdarma, ne však bez prospěchu (1980), K 75. narozeninám prof. Dr. Václava Černého (1980), Z pěstiček zaťatých (1982, k šedesátinám Jana Skácela); Písačky pro Dominika Tatarku (1983), Danny je náš (1984, k 60. narozeninám Josefa Škvoreckého), Slovo a svědectví (1984, k 55. narozeninám Jana Šimsy); Dvě eseje a deset fejetonů (1986); Karlu Srpovi k padesátinám (1987), Sborník pro Jana LopatkuAndreje Stankoviče k jejich pětačtyřicetinám se zpožděním dvou let (1987), Světlá lhůta (k 50. narozeninám Jiřího Gruši, 1989), Praha 1989 (1989), JK 75 (1989, věnováno Jiřímu Kolářovi) aj.
Široká, trvalá a žánrově rozmanitá je Vaculíkova spolupráce s Československým, posléze Českým rozhlasem (četba na pokračování, fejetony, rozhovory, besedy, nahrávky písní s cimbálovou muzikou Jana Rokyty aj.). V roce 1993 vyšla v Supraphonu hudebně-literární kazeta Ludvíka Vaculíka radosti radosti, na níž čte vlastní fejetony a zpívá lidové písně. Jako příloha knihy Polepšené pěsničky (2006) vyšlo CD, na němž Ludvík Vaculík zpívá s muzikou Technik. – Česká televize natočila čtyřdílný seriál Valašský snář (1999, sc. + Břetislav Rychlík, r. B. Rychlík) a cyklus Ilustrované fejetony Ludvíka Vaculíka (2003, r. Břetislav Rychlík). – Fejetony z konce 60. let podepisoval šifrou √1.
Za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv mu byl v roce 1996 propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy. – V roce 1975 získal Cenu Egona Hostovského za román Morčata, v roce 1987 získal Cenu Jaroslava Seiferta za fejetonistickou tvorbu, v roce 1997 německou Cena míru Ericha Marii Remarqua, v roce 2002 Cenu Karla Čapka za vzácně návaznou a osobitě provokativní fejetonistickou a beletristickou tvorbu a v roce 2011 Cenu Ferdinanda Peroutky. V roce 2008 se stal laureátem Státní ceny za literaturu.
 

Těžiště Vaculíkova díla spočívá ve fejetonistice a v prózách pohybujících se na pomezí osobního zážitku a fikce. Pro jeho tvůrčí směřování se stala charakteristickou již kniha Rušný dům, těžící ze zkušenosti vychovatele v učňovském internátu: ve shodě s dobovým pojetím beletrie byla koncipována jako didaktický obraz „života kolem nás“, souběžně ji však autor vyostřil do polemiky s bezduchými představami o výchově tzv. socialistického člověka. Nezastřeně autobiografickou inspiraci má následující román z poloviny šedesátých let Sekyra. V několika prolínajících se časových rovinách rozvíjel vypravěčovo neúprosné a bolestné vyrovnání se s otcovými, a především s vlastními politickými iluzemi, s komunistickou vizí cesty k nové společnosti; oporou při autorově hledání lidské identity se zde stal návrat k pravdě a jistotě rodné valašské krajiny a tradice. Dosaženou výraznost stylu, opřenou zejména o zvláštnosti syntaxe, jadrnou metaforiku a významovou zkratku, Vaculík potvrdil také v modelovém románu Morčata, jímž se překvapivě přiblížil experimentující větvi české prózy druhé poloviny šedesátých let, utvářející pitvorně jinotajné, vystupňovaně fiktivní světy a pojednávající o temných agresivních silách ovládajících náš život. Vaculíkovo nejvlastnější zacílení naproti tomu potvrdila a dovršila jeho próza Český snář, v níž autor s živelností zdánlivě nespoutanou sloučil do žánrově obtížně charakterizovatelného tvaru deníkové záznamy, vzpomínky, fejetonisticky laděné úvahy i prvky románové. Beletristickou výpravnost a hravost tu tak spojil s nezadržitelnou touhou po pravdivosti, autenticitě osobní výpovědi. Zpodobil nejen jeden rok vlastního života, ale přinesl i obecnější obraz české společnosti na konci sedmdesátých let viděné zevnitř disidentského prostředí, zároveň legendarizovaného i deheroizovaného. Autobiografický zdroj a deníkový základ má také román Jak se dělá chlapec, situovaný na přelom osmdesátých a devadesátých let a autorem stylizovaný jako literární polemika s románem Lenky Procházkové Smolná kniha. Disidentské prostředí zde poněkud ustupuje do pozadí a jádro díla spočívá v popisu a analýze vypravěčova soužití a drásavého rozchodu s dlouholetou partnerkou, marného úsilí po udržení kontaktu se synem, který se z tohoto vztahu zrodil, a v tíživém tázání po možnosti překročit konečnost lidského života. Na někdejší deníkové záznamy a později citace dopisů autora a jeho přátel se spoléhá objemný svazek Milí spolužáci!, který otvírá ztěžkle dokumentární průhled do Vaculíkova dětského, baťovského a těsně poválečného období. Skromnější rozsah, leč větší hutnost má svazek korespondence se slovenským prozaikem Ivanem Kadlečíkem (Poco rubato) a s chartistou a evangelickým teologem Janem Šimsou (Vážený pane Mikule). Pozoruhodný průhled do komunikace mezi samizdatovým vydavatelem a jeho exilovým partnerem, zakladatelem Nadace Charty 77, nabízí soubor Vaculíkovy Korespondence s Františkem Janouchem.
Deníkový princip charakterizuje komponovanou prózu Cesta na Praděd, jejíž základ napsal autor v šedesátých letech jako redaktor Literárních novin. Reportážní záznamy z „putování koňmo“ jsou prokládány citacemi z historických dokumentů, ale též (vaculíkovsky jinotajnou) erotickou novelou a osobními pohledy do situace v redakci „Literárek“. Na půdorysu deníkových zápisků, v nichž se zrcadlí veřejné dění, je vystavěn bilanční soubor Hodiny klavíru, zpodobující období rozpadu redakce polistopadových Literárních novin. Autobiografickou inspiraci sugeruje i Loučení k panně, román o setkání stárnoucího spisovatele s poslední, „panenskou“ láskou.
Důležitou součástí Vaculíkovy tvůrčí činnosti je tvorba fejetonistická, trvale rozvíjená od konce šedesátých let až po dnešek a ve výběru shrnutá do souborů a výborů Jaro je tady, Srpnový rok, Stará dáma se baví, Nad jezerem škaredě hrát, Poslední slovo, Dřevěná mysl, Tisíce slov, Říp nevybuchlDalší tisíce. Vaculíkovy krátké fejetony jsou povětšině zaměřeny občansky, společensky a politicky, v sedmdesátých a osmdesátých letech se staly nástrojem ostré kritiky normalizačního režimu, v zásadě však nejsou pouhou kronikou či komentářem doby, ale spíše zkratkovými, osobně vyhrocovanými úvahami nad její problematikou, vedenými zdravým selským rozumem. Vedle jazykové vynalézavosti, formulační jadrnosti a humoru sbližuje Vaculíkovy fejetony s jeho prózami i častý poukaz k přírodnímu dění jako samostatné, nezastupitelné hodnotě a směrodatnému východisku smysluplného chodu života a společenského pořádku.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a publicistika: Na farmě mládeže (RpRp 1958); Rušný dům (P 1963); Vidět svět novýma očima (rozhl. pořady, 1965, ed. J. Branžovský); Sekyra (R 1966); Morčata (R, Toronto 1977; 1991); Český snář (P deníková, Toronto 1983; 1990); Milí spolužáci! (deníky a dopisy z let 1939–1949, obsahuje: Kniha indiánská, Kniha dělnická, Kniha studentská; první a druhá část Kolín n. R. 1986, společně s třetí částí 1995); Jaro je tady (FF, Kolín n. R. 1988; 1990); Srpnový rok (FF 1990); Nové vlastenecké písně Karla Havlíčka Borovského (parodistické písně, 1990); Stará dáma se baví (FF 1991); Jak se dělá chlapec (R 1993); Nad jezerem škaredě hrát (FF z let 1990–95, 1996, ed. J. Slomek); Nepaměti. 1969–1972 (1998); Cesta na Praděd (R 2001); Poslední slovo (FF 2002); Loučení k panně (R 2002); Polepšené pěsničky (P vzpomínková, zpěvník s CD, 2006); Hodiny klavíru (P deníková, 2007); Dřevěná mysl (FF 2008); Petr má medvěda nebo co (P pro děti, 2008); Tisíce slov (FF 2008); Koza na trati (FF 2011); Říp nevybuchl (FF 2012); Další tisíce (FF 2015).
Korespondence: Poco rubato (s Ivanem Kadlečíkem z let 1969–1989, Bratislava 1994); Vážený pane Mikule (s Janem Šimsou, dopisy z let 1967-88, 2003); Korespondence Janouch–Vaculík (dopisy z let 1979–1994, 2012).
Příspěvky ve sbornících: Egon Hostovský (Toronto 1974); Hlasy z domova 1975 (Kolín n. R. 1976); Uzel pohádek (něm. s tit. Die Zauberwurzel, Mnichov 1978; česky 1991); Politický vězeň Jiří Lederer (Kolín n. R. 1978); Jan Patočka – osobnost a dílo (Kolín n. R. 1980); ...a co si o tom myslíte vy? (Mnichov 1986); Jaro 1968. Čítanka pro děti a mládež (Kolín n. R. 1988); Benefice (Toronto 1990); Česká vize (Brno 2009).
Uspořádal a vydal: Československý fejeton/fejtón 1975–76 (1990, též přisp.); Čára na zdi (Kolín n. R. 1977, též přisp.); Hodina naděje. Almanach české literatury 1968–1978 (Toronto 1980; s J. Grušou, M. Uhdem a J. Lopatkou, též přisp.); Sólo pro psací stroj (Kolín n. R. 1984, též přisp.); Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře (1991).

LITERATURA

Studie a články: I. Klíma: Žert a Sekyra, Orientace 1967, č. 1-2; V. Havel: předmluva, in A Cup of Coffee with my Interrogator (výbor z FF, London 1987); V. Karfík: Deník jako román, ČL 1990, č. 3; K. Chvatík: Snář Ludvíka Vaculíka, A - almanach autorů 1991, č. 3; P. Janoušek: Román proti románu. Vaculík v. Procházková, Tvar 1994, č. 16, též in sb. Literatura v literatuře (1995); L. Lederbuchová: Ludvík Vaculík, Český snář. Román v kritické reflexi, Český jazyk a literatura 1999, č. 1/2; Z. Šanda: Etický princip v románech-denících L. Vaculíka, Svět literatury 1999, č. 18; F. Štícha: Za hranice gramatičnosti. Ludvík Vaculík a Václav Böhmsche, Naše řeč 2004, č. 4; E. Sokol(ová): Vaculík & Procházková: Czech sexual poetics or polemics?, Slovo a smysl 2005, č. 3; P. Kosatík: Hlavní vaculíkovská otázka, LidN 22. 7. 2006; J. Končelík: Dva tisíce slov, Soudobé dějiny 2008, č. 3/4; P. Kosatík: Nechci se dohodnout, Respekt 2010, č. 18; B. Chybová: Český snář objektivem vypravěčova fotoaparátu, Slovo a smysl 2010, č. 14; J. Bolton in Světy disentu (2015).
Recenze: Rušný dům: M. Jungmann, LitN 1963, č. 14; J. Opelík, KT 1963, č. 17 (k tomu polemika M. Jariš, KT 1963, č. 26 a J. Opelík, KT 1963, č. 28); M. Suchomel, HD 1963, č. 5; H. Kosáková, RR 2012, č. 87 * Sekyra: J. Opelík, HD 1967, č. 3, též in Nenáviděné řemeslo (1969); M. Jungmann, Slovenské pohľady (Bratislava) 1968, č. 1, též in Obléhání Tróje (1969); V. Černý, HD 1968, č. 3, též in Tvorba a osobnost 1 (1992); J. Lopatka, Sešity pro mladou literaturu 1968, č. 21, též in Slovenské pohľady (Bratislava) 1968, č. 6, též in Předpoklady tvorby (1991); A. Haman, Plamen 1968, č. 7; J. Pechar in Nad knihami a rukopisy (1996); M. Suchomel in Literatura z času krize (1992) * Morčata: P. Tigrid, Svědectví (Paříž) 1971, č. 42; A. J. Liehm, Listy (Řím) 1974, č. 4; J. Vohryzek, LitN 1991, č. 47; J. Pechar, LitN 1992, č. 6; J. Vohryzek, LitN 1992, č. 10 * Český snář: J. Pechar in Nad knihami a rukopisy (1997), též in Obrys (Mnichov) 1981, č. 1; V. Karfík, Kritický sborník (smz.) 1981, č. 1, též in ČL 1990, č. 3; A. J. Liehm, Listy (Řím) 1981, č. 3–4; S. Richterová, Listy (Řím) 1983, č. 3, též in Slova a ticho (Mnichov 1986; 1991); táž, Svědectví (Paříž), 1983, č. 70/71; V. Havel: předmluva k angl. a franc. vydání Českého snáře, 1983, též in Do různých stran (1990) * Hlasy nad rukopisem Českého snáře: Diskuse o V. Snáři, Proměny (New York) 1985, č. 2 (přisp. K. Chvatík, A. Měšťan, J. Mlynárik, K. Trinkewitz, J. Vladislav, O. Neveršilová a V. Škutina); M. Jungmann, Tvar 1991, č. 9; M. Exner, Tvar 1991, č. 20; V. Svatoň, Tvar 1991, č. 30; J. Lukeš, LidN 7. 8. 1991; K. Chvatík, A – Almanach autorů 1991, č. 3 * Milí spolužáci! (též k něm. vyd.): S. R. (= S. Richterová), Svědectví (Paříž) 1987, č. 80; P. Janoušek, Tvar 1995, č. 11; J. Lukeš, LitN 1995, č. 27; J. Pechar, LitN 1995, č. 27; J. Peňás, LidN 10. 6. 1995, příloha Národní 9; M. Žilina, KPRR 1995, č. 3 * Jaro je tady: J. Chuchma, Tvar 1990, č. 4; F. Benhart: Dřevo má být ze dřeva, Tvorba 1991, č. 27 * Srpnový rok: M. Petříček, Tvar 1991, č. 6 (též o Jaro je tady) * Stará dáma se baví: V. Novotný, NK 1991, č. 19; M. Zelinský, Tvar 1991, č. 25 * Jak se dělá chlapec: J. Lukeš, LidN 2. 12. 1993, příloha Národní 9; P. Janoušek, Tvar 1994, č. 5; J. Pechar, LitN 1994, č. 6; J. Vohryzek, Respekt 1994, č. 17; M. Špirit, Kritický sborník 1994, č. 4; J. Peňás, LD 4. 1. 1995 * Nad jezerem škaredě hrát: J. Peňás, Respekt 1996, č. 15 * Nepaměti: V. Karfík, LitN 1998, č. 18; J. Lukeš, Týden 1998, č. 22; P. Švanda, Proglas 2008, č. 4 * Cesta na Praděd: J. Peňás, Týden 2001, č. 33; J. Pechar, Host 2001, č. 18 * Poslední slovo: D. Iwashita, LidN 21. 3. 2002 * Loučení k panně: M. Ljubková: LitN 2002, č. 52/1; M. Jungmann, Mosty 2002, č. 46 * Polepšené pěsničky: D. Iwashita, LidN 16. 10. 2006; J. Pechar, A2 2007, č. 16 * Hodiny klavíru: M. Jungmann, Tvar 2007, č. 17; J. Štolba, Host 2007, č. 10 * Dřevěná mysl: D. Iwashita, LidN 25. 10. 2008 * Petr má medvěda nebo co: P. Matoušek, HN 14. 11. 2008; M. Reissner, Ladění 2008, č. 2 * Tisíce slov: D. Iwashita, LidN 30. 5. 2009; M. M. Marešová, HN 1. 7. 2009; M. Jungmann, LitN 2009, č. 25, příl. Nové knihy; P. Švanda, Listy 2009, č. 5 * Koza natrati: J. Peňás, LidN 2. 12. 2011; M. McLenehanová, LitN 2011, č. 46 * Korespondence Janouch–Vaculík: J. Chuchma, MFD 18. 8. 2012, příl. Víkend * Říp nevybuchl: J. Chuchma, Respekt 2012, č. 20.
Rozhovory: M. Červenka (vzájemný interview), Orientace 1967, č. 7; F. Rentsch, Listy (Řím) 1973, č. 2; J. Lederer in České rozhovory (Kolín n. R. 1979; 1991); A. J. Liehm in Generace (Kolín n. R. 1988; 1990); J. Štolba, LitN 1993, č. 25; Z. Petráček, Respekt 1994, č. 52; J. Červenková, NK 1995, č. 13; M. Špirit, KPRR 1995, č. 1; M. Nyklová, SvSl 19. 7. 1996; Š. Nevidalová, Tvar 1998, č. 21; L. Vaculík LidN 10. 7. 2002; M. Balaštík, Host 2007, č. 6; A. Plavcová, LidN 22. 8. 2008, příl. Pátek LN č. 34.
K životním jubileím: J. Peňás, P. Zídek ad.: Vaculík je tady, LidN 23. 7. 2011, příl. Orientace.
Nekrology: J. Peňás, I. Klíma, B. Rychlík ad., LidN 8. 6. 2015; J. Trávníček, HN 8. 6. 2015; A. Slezáková, MFD 8. 6. 2015.

Autor hesla: Bohumil Svozil (1998); Klára Kudlová (2008)
Aktualizace hesla: 11. 6. 2015 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 11. 6. 2015 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu