Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 LITERÁRNÍ LISTY  

 1968 - 1968 
 
 Týdeník Svazu čs. spisovatelů navazoval na Literární noviny, jež byly administrativně umlčeny v září 1967 (zároveň se distancoval od listu Čs. ústředí knižní kultury, který pod původním titulem připravovala jiná, úředně jmenovaná a názory stranické nomenklatury tlumočící redakce; tyto pseudo-Literární noviny byly automaticky zasílány předplatitelům a nezměnily dokonce ani číslování; v únoru 1968 byly přejmenovány na Kulturní noviny). LL řídila osmnáctičlenná (od č. 3 devatenáctičlenná) redakční rada, šéfredaktorem byl zpočátku Dušan Hamšík, od č. 15 Milan Jungmann, zástupcem šéfredaktora Ludvík Veselý; v redakci dále pracovali mj. Antonín Brousek, Františka Faktorová, Igor Hájek, Petr Chudožilov, Vladimír Karfík, Ivan Klíma, Helena Klímová, Jiří Lederer, Antonín Jaroslav Liehm, Sergej Machonin, Zdenka Neumannová, Zdeněk Pinc, Petr Pithart, Zdeněk Pochop, Miroslava Rektorisová, Milan Schulz, Karol Sidon, Ludvík Vaculík.
 

LL reagovaly na uvolňující se politické ovzduší Pražského jara a samy přispívaly k rozšiřování prostoru pro svobodnou diskusi (např. zavedením rubrik Diskusní tribuna – zde jedna z prvních úvah o opoziční straně od Václava Havla č. 6, Dělnická tribuna nebo Čtenáři soudí). Vedle literárních a kulturních otázek programově otvíraly politická a filozofická témata: současnost tzv. české otázky, perspektivy a humanizace socialismu, občanské svobody a jejich záruky, politický systém a pluralita politických stran, vztah mezi inteligencí a dělníky, problémy přímé demokracie a dělnické samosprávy, federalizace státu a česko-slovenské vztahy, studentské bouře ve Francii, vztah Československa k izraelsko-arabskému konfliktu (diskuse o „případu“ Ladislava Mňačka, polemika Arnošta Lustiga s Lacem Novomeským – č. 13); zveřejnily některá vystoupení ze IV. sjezdu SČSS (Milan Kundera, A. J. Liehm, Ludvík Vaculík); reflektovaly též nedávnou historii – politické procesy 50. let (mj. seriál Josefy Slánské Zpráva o mém muži) nebo umlčení svobodné vědecké diskuse po únoru 1948 (polemika o československé vědě, otevřená vystoupením Václava Černého a dalších vědců proti orgánům ČSAV). K politické a ekonomické situaci země se většinou vztahovaly i besedy u kulatého stolu a rozhovory.

Orientaci listu předznamenaly už články prvního čísla (úvodník Karla Kosíka Rozum a svědomí, připomínající duchovní odkaz Jana Husa, a fejeton Ludvíka Vaculíka k výročí vydání tolerančního patentu), stejně jako rozsáhlá anketa Odkud, s kým a kam, v níž se spisovatelé vyjadřovali k dalšímu směřování časopisu. Ludvík Vaculík tiskl v listu reportáže a komentáře k politické situaci i pověstný manifest Dva tisíce slov (č. 18). Vnitropolitickými komentátory byli mj. Vladimír Blažek (Soukromě politický zápisník) a pseudonymní Dalimil (rubrika Náš komentář redigovaná A. J. Liehmem; za přísných opatření proti vyzrazení inkognita ji kromě Liehma využívali Milan Hübl Václav Klaus, občas i Jaroslav Šedivý aj.); publicistické, filozofické a politologické příspěvky dále psali Jindřich Chalupecký (Literatura a svoboda – č. 14-15), Květoslav Chvatík (Literatura a krize naší společnosti – 12), Petr Chudožilov, Josef Jedlička (Odvaha k odpovědnosti – 7), Miroslav Jodl, Robert Kalivoda, Ivan Klíma (Jeden projekt a jedna strana – 9), Alexandr Kliment, Vladimír Klokočka (Renesance moci – 4), Pavel Kohout, Karel Kosík (cyklus Naše nynější krize, tištěný na pokračování v č. 7-14), Jiří Lederer, Eugen Löbl, Jan Patočka (O principu vědeckého svědomí – 18), Petr Pithart, Jaroslav Putík, František Šamalík, Igor Tomeš a mnoho dalších. Na poslední straně vycházely na pokračování stati o nedávné politické historii (Karel Pichlík: Cesta k svobodě. Zápas o československý program 1914-1918; Isaac Deutscher: Nedokončená revoluce 1917-1967). LL podrobně informovaly o jednáních orgánů SČSS a o formování nových spisovatelských skupin a organizací (drobné zprávy zaplňovaly kromě 2. str. i rubriku Stalo se...), uveřejňovaly politická prohlášení a petice kulturních pracovníků, sledovaly pronikání demokratizačního procesu na venkov, přetiskovaly komentáře zahraničních novin k vyhrocování vztahů mezi Československem a SSSR.

Méně soustavně než politického dění si všímaly literatury samotné. Publikovaly básně a prózy (většinou jen po jednom příspěvku) autorů zavedených (Ivan Diviš, Jaroslav Seifert aj.), ale i dlouho proskribovaných (Jan Čep, Zbyněk Havlíček, Petr Kopta, Jan Zahradníček aj.; prostřednictvím rozhovorů připomněly i osobnosti Bedřicha Fučíka Egona Hostovského) a začínajících (mj. Petr Prouza, Petr Skarlant, Karel Sýs). Kmenovými kritiky byli Antonín Brousek, Miroslav Červenka, Vladimír Karfík, Zdeněk Kožmín, Jiří Opelík, Zdeněk Pešat; kromě recenzí sloužila kritice i rubrika Kritický glosář. Oleg Sus zaplňoval nepravidelnou rubriku Z periodik. Z dalších oborů si LL všímaly pozorněji divadla (Sergej Machonin), televize (Milan Schulz) a výtvarného umění (Miroslav Lamač). Pravidelně vycházelo bodové hodnocení filmových premiér měsíce.

Devětkrát vyšly LL ve zvláštním letákovém vydání (mj. nulté číslo z 22. 2., číslo z 26. 7. otiskující Poselství občanů předsednictvu ÚV KSČ v předvečer jeho jednání se sovětskou delegací v Čierné n. Tisou, provolání reagující na sovětskou okupaci 21. srpna 1968). V srpnových dnech jejich angažmá ve věci politických svobod vyvrcholilo: prostřednictvím letákových vydání se staly jedním z hlavních ohnisek odporu proti okupaci Československa. Na změněnou politickou situaci redakce považovala za nutné reagovat i změnou názvu; jeho registrace se protáhla až do listopadu 1968, kdy začal svazový týdeník vycházet s titulem Listy.

 
Periodicita: Týdeník. – I (Literární noviny r. XVII; 25 č., 1. 3. 1968 – 15. 8. 1968; kromě toho 9 zvláštních letákových vydání, poslední 28. 8.).
Podtituly: Týdeník Svazu čs. spisovatelů.
Členové redakční rady: B. Březovský, L. Čivrný, O. Daněk, D. Hamšík, M. Holub (od č. 3), B. Hrabal, F. Hrubín, M. Jungmann, I. Klíma, K. Kosík, M. Kundera, I. Mojík, V. Neff, J. Otčenášek, J. Procházka, J. Šotola, J. Špitzer, F. Vodička, F. Vrba.
Technické informace: Novinová úprava, 46x32 cm, 12-24, většinou však 16 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl, ilustrační fotografie; kreslený humor, koláže a karikatury (Haďák, V. Jiránek, J. Jirásek, J. Kalousek, J. Malák, V. Renčín I. Steiger, V. Zábranský aj.); grafická úprava J. Schmidt.
Náklad: 130 000 (březen), 273 000 (květen), 300 000 (červen).

LITERATURA

Knižně: D. Hamšík: Spisovatelé a moc (1969); M. Jungmann: Literárky – můj osud (1999).
Studie a články: Vyjádření ministerstva kultury a informací ke komuniké české části ÚV Svazu čs. spisovatelů, RP 16. 2. 1968; Jak je to s Literárními listy, LD 16. 2. 1968; M. Šolc: Literární listy o komunistické straně, RP 18. 5. 1968; Retrospektiva. Literární listy, Sešity pro literaturu a diskusi 1969, č. 26; V. Diviš: Podzimní předehra politické ofenzívy (polemika s D. Hamšíkem), Tvorba 1969, č. 11; V. Just: Tak řečený Dalimil aneb Václava Klause léta tovaryšská. LitN 2003, č. 14.
Rozhovory: Jaké budou naše noviny? (rozhovor s D. Hamšíkem), LitL 1968, č. 1; D. Hamšík: O Literárních listech a poslání publicistiky (rozhovor, připr. P. Feldstein a T. Pěkný), Student 1968, č. 9; P. Koukal: Kritik nejen literární (rozhovor s M. Jungmannem), Dialog (Ústí n. L.) 1992, č. 1 (příl. Severočeského deníku, únor).

Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu