Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KMEN 

 1982 - 1990 
 
 

Vedle Literárního měsíčníku druhý reprezentativní časopis oficiálně vydávané literatury 80. let. Ve spolupráci se Svazem českých spisovatelů (SČS) jej vydávala Tvorba jako svou přílohu, od začátku roku 1988 vycházel samostatně jako týdeník SČS v nakladatelství Československý spisovatel, od č. 49/1989 byl Týdeníkem českých spisovatelů; roli vydavatele převzalo od č. 50/1989 Sdružení českých spisovatelů. Vedoucími redaktory byli Jaroslav Čejka (1982-87) a Karel Sýs (1987-89), po listopadu 1989 krátce pověřena vedením Pavla Landová, počínaje č. 6/1990 byl šéfredaktorem Michael Třeštík. V redakci se vystřídali mj. Eva Bernardinová, Petr Bílek, Lubor Falteisek, Jaroslav Fatka, Pavel Frýbort, Josef Hajný, Jaroslav Holoubek, Jan Kašpar, Naďa Klevisová, Marie Langerová, Zdenka Líkařová, Ivan Matějka, Tomáš Nečas, Ondřej Neff, Jaromír Pelc, Milan Pokorný, Dagmar Sedlická, Eduard Světlík, Hana Štěpánková, Arnošt Tabášek. Většina redaktorů patřila i mezi přispěvatele, připravovali zejména rozhovory publicistické materiály, reportáže a fejetony.

 

Kmen vznikl pod patronací vůdčích normalizátorů (předsedou redakčního kruhu byl první dva měsíce Jiří Taufer a po něm Josef Rybák) a jejich texty, články kritiků tlumočících oficiální kulturněpolitickou linii KSČ (Jiří Hájek, Hana Hrzalová, Jaromíra Nejedlá, v podobách až groteskních Zdeňka Bastlová nebo Vítězslav Rzounek) i dokumenty z jednání SČS zaplňují značnou část listu zvláště v prvních ročnících. Hned od počátku se s nimi mísí básně, eseje, kritiky, studie, překlady i často sebestředná publicistika tehdejší střední generace, k níž patřili Lubomír Brožek, Petr Cincibuch, Jaroslav Čejka, Michal Černík, Jaroslav Holoubek, Josef Peterka (mj. odmítavá, politicky podbarvená recenze Lukešovy Prozaické skutečnosti v č. 44/1982), Jaromír Pelc, Petr Skarlant, Karel Sýs, Josef Šimon, Jiří Žáček aj.). Tato generační skupina zejména ve druhé polovině 80. let obsah periodika určovala a vnášela do něj zřetelnou liberalizační tendenci, zásadněji však rámec prorežimní konformity nepřekročila.

Na stránkách Kmene se mimo to objevovalo množství dalších autorů tehdy již vnitřně dosti diferencovaného oficiálního literárního oběhu: básníci Karel Boušek, Vladimír Brandejs, Zdena Bratršovská, Miroslav Florian, Josef Hanzlík, Václav Hons, Miroslav Huptych, Ivo Odehnal, Oldřich Vyhlídal aj.; prozaici Antonín Bajaja, Bára Basiková, Václav Dušek, Josef Frais, Karel Houba, Jan Kostrhun, Jiří Křenek, Lubomír Macháček, Alexej Pludek, Zdeněk Pluhař, Petr Prouza, Miroslav Rafaj, Ludvík Souček, Ludvík Štěpán, Jindřich Uher, Dušan Uhlíř aj., 1988 hojně také Bohumil Hrabal; kritici Milan Blahynka, Petr Bílek, Petr A. Bílek, Blahoslav Dokoupil, Alena Hájková, Vladimír Heger, Otakar Chaloupka, Pavel Janoušek, Vladimír Křivánek, Alexej Mikulášek, Miroslav Mikulášek, Jarmila Mourková, Jiří Pavelka, Marie Pavlů, Vladimír Píša, Miloš Pohorský, Ivo Pospíšil, Radko Pytlík, Jaroslav Sekera, Jan Schneider, Ladislav Soldán, Jiří Svoboda, Bohumil Svozil, František Valouch, Pavel Vašák, Štěpán Vlašín, Zbyněk Vybíral, ke konci Alena Blažejovská, Alice Jedličková, Jiří Zahradnický aj. Pokusy o rozšíření spektra publikujících autorů i traktovaných témat byly vyvažovány tezovitými úvahami o povinnostech socialistického umění, o poměru spisovatelů a komunistické strany, přetiskováním konferenčních referátů tuzemských i „bratrských“ svazových celebrit i rozhovorů s nimi. Každoročně vycházely obsáhlé přehledy roční produkce prózy, poezie, dramatu, literatury pro děti a mládež, popř. i literární vědy, v nichž se jako jedno z „kritérií“ často uplatňovalo postavení posuzovaných ve svazové hierarchii.

Časopis měl ustálenou strukturu: po úvodníku, popř. stati o zásadních otázkách tvorby následovaly drobné zprávy a fejetony (str. 2), studie, jubilejní články, eseje a rozhovory (str. 3-4), básně, prózy, umělecké reportáže (str. 5-7), překlady a články o kulturním dění v zahraničí (str. 8-9; zde vycházely i rozhovory s českými překladateli), referáty o domácích knihách, od 1987 u významnějších děl zdvojované (str. 10-11, na tomto místě většinou i fejeton Z nepovinné četby), texty tištěné na pokračování, glosy, aforismy a epigramy (mj. Eduard Světlík, Jiří Oulík, Václav Richter, Jaroslav Vojtěch, str. 12). Tato struktura zůstala zachována i po osamostatnění listu, přibyly jen některé nové rubriky (např. Tipy Kmene o nových knihách nebo Zápisník, v němž vycházely kurzivy Jaroslava Bočka o výtvarném umění, Aleše Fuchse o divadle, Pavla Kosatíka o filmu, Ivana Poledňáka o hudbě apod.); vzrostlo také množství ilustračního materiálu a více prostoru bylo dáno polemikám.

Po listopadu 1989 a rozpadu SČS převzala kontrolu nad redakcí nová redakční rada (v jejím čele stanul Pavel Janoušek); došlo k radikální obměně redakce (odchod Karla Sýse, proslulého hrubými výroky o umlčovaných spisovatelích – např. v článku Vymknuta z kloubů, č. 21/1988) a změnil se i obsah časopisu (autoři a texty z okruhu samizdatu a exilu). Formálním znakem metamorfózy se stala v březnu 1990 změna názvu (viz Tvar; do konce ročníku pak ještě časopis vycházel s dvojím paralelním číslováním). Ke Kmeni v podobě, kterou měl do roku 1989, se jako ke svému předchůdci personálně i svou deklarativní levicovostí hlásí polistopadový Obrys-Kmen.

 
Periodicita: Týdeník. – I–VIII (po 52 č., 1982-87 jako příloha Tvorby, 1988-89 samostatně), IX (9 č., do 1. 3. 1990); od osamostatnění uváděno dvojí číslování ročníků, např. I (VII).
Podtituly:

Literární příloha Tvorby – Týdeník Svazu českých spisovatelů (do dubna 1982), Literatura – teorie – kritika (1982-87), Týdeník Svazu českých spisovatelů (1988 – listopad 1989), Týdeník českých spisovatelů (1989-90).

Členové redakční rady: Redakční kruh: M. Blahynka (1989), V. Brett (1982-87), J. Čejka (1982-87), M. Černík (1982-89), Jan Dvořák (1987-89, předseda 1989), J. Hájek (1987-89), O. Chaloupka (1982-89), M. Chlupáč (1984-87), P. Janoušek (1990, předseda), J. Křenek (1987-89), K. Mařík (1982-89), J. Matějka (1984-87, 1989), K. Misař (1982-89, předseda 1987-89), J. Neumannová-Moravcová (1987-89), B. Nohejl (1984-88), V. Pekárek (1982), J. Peterka (1984-89), A. Pludek (1982-87), M. Pohorský (1982-89), R. Pytlík (1989), J. Rybák (1982-87, předseda), I. Skála (1982-87), K. Sýs (1987-89), J. Taufer (1982, předseda), J. Velek (1989-90, předseda).
Technické informace: Novinová úprava; A3; 12 str. (1982-88), 16 str. (1990); paginace přetržitá; obsahy ročníků.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby (V. Borůvka, K. Demel, F. Doubek, D. Havlová, M. Jágr, V. Johanus, V. Komárek, Z. Slapnička, J. Svoboda, J. Velčovský aj.), kreslený humor (P. Matuška, D. Pálka, V. Renčín, J. Slíva aj.), ilustrační fotografie a reprodukce výtvarných děl; grafická úprava V. Borůvka (1982-87), J. Bušek (1988-89), M. Běloch a V. Jelínek (1990).

LITERATURA

čjk (= J. Čejka): Kmen za dveřmi, Tvorba 1981, č. 52; J. Taufer: Proč Kmen?, Tvorba 1982, č. 1, příl. Kmen; J. Kříž: Nad prvním Kmenem, BV 13. 1. 1982; (jak) (= J. Chmelíček): Kmen počtvrté, Rt 12. 1. 1982; A. S.: Konečně Kmen!, Nová svoboda 28. 1. 1982; hvt (= A. Lederer): Kterak náš literární výkvět založil Kmen, Prostor 1982/83, č. 1; A. Kratochvil: Kmen – nový týdeník Svazu českých spisovatelů, Obrys 1982, č. 3; V. Solecký: Podle mého názoru, Tvorba 1983, č. 1; J. Čejka: Jaký Kmen?, Tvorba 1983, č. 3, příl. Kmen; J. Čejka: Kmen a současná literatura (rozhovor, připr. Z. Pavelka), RP 26. 1. 1983 + Rok a půl v Kmeni (rozhovor, připr. V. Stránský), Československý voják 1983, č. 14 + Zamyšlení nejen novoroční, Tvorba 1984, č. 1, příl. Kmen; R. Kadeřábek: Jaký byl ten druhý?, Tvorba 1984, č. 3, příl. Kmen; Redakce: Tvorba a Kmen v roce 1988, Tvorba 1987, č. 45, příl. Kmen; Anketa, Tvorba 1987, č. 51-52, příl. Kmen; (mg): Představujeme vám Kmen (rozhovor s K. Sýsem), Kulturní práce 1987, č. 24; K. Sýs: Staronový Kmen (rozhovor, připr. -af-), Obrana lidu 28. 11. 1987; K. Sýs: Zapustí Kmen kořeny? (rozhovor, připr. šim), Večerní Praha 10. 12. 1987; K. Sýs: Polemika, zásadovost, snášenlivost (rozhovor, připr. F. Cinger), RP 28. 12. 1987; Dnes má slovo Karel Sýs, šéfredaktor nového týdeníku (rozhovor, připr. /šv/ /= M. Švagrová/), SvSl 4. 1. 1988; Vítáme hlasy všech. Rozhovor se zástupci literárního týdeníku KMEN (rozhovor s K. Sýsem a P. Bílkem, připr. B. Hlinka), O knihách a autorech 1988, jaro; Redakce: Konec jedné epochy, Kmen 1989, č. 48 + Prohlášení kolektivu redakce Kmene, týdeníku českých spisovatelů, Kmen 1989, č. 50 + Vážený pane předsedo,..., tamtéž + Vážení čtenáři, politický a společenský zlom..., Kmen 1989, č. 52; K. Bláhová: V čase bezčasí, Host 2005, č. 6; P. Bílek: Vůně rizika nad textem už mi nikdy nepřestane chybět (rozhovor, připr. M. Stöhr), Host 2005, č. 6.

Autor hesla: Richard Svoboda (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu