Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karol  SIDON

* 9. 8. 1942, Praha 
 
 
Prozaik, dramatik, esejista, filmový scenárista, překladatel
 Jeho otec se za protektorátu stal obětí holokaustu. Sidon žil od roku 1944 jen s matkou, která se v roce 1948 znovu provdala. Po maturitě na jedenáctileté střední škole (1959) pracoval jako zemědělský dělník a kulisák. V letech 1960–1964 studoval dramaturgii a scenáristiku na FAMU (absolvoval prací Tvář Ingmara Bergmana). V letech 1964–1965 potom externě působil v Čs. rozhlase (redakce pro mládež), v letech 1965–1967 byl dramaturgem animovaných filmů ve Studiu kreslených a loutkových filmů Jiřího Trnky, poté redaktorem časopisu Literární listy i navazujících Listů. Od roku 1969 byl ve svobodném povolání, v letech 1972–1973 pracoval jako prodavač tisku ve stánku Poštovní novinové služby, v letech 1973–1975 jako pomocný dělník v podniku Vodní zdroje a od roku 1975 znovu jako prodavač v trafice. Po podpisu Charty 77 byl však i z tohoto místa propuštěn a stal se topičem. V polovině sedmdesátých let se začal učit hebrejsky, studoval židovskou tradici a Tóru a společně se skupinou přátel (Leo Pavlát, Jiří Daníček, Helena Přívorová aj.) vydával od konce sedmdesátých let nepojmenovanou strojopisnou řadu (na niž později navázala samizdatová edice Alef) a samizdatový čtvrletník, posléze ročenku Kalendář. Roku 1978 konvertoval k židovské víře a přijal další jméno Efraim, od začátku osmdesátých let byl činný v pražské Židovské obci. V roce 1983 odešel do exilu. Žil v Heidelbergu (SRN), kde na Hochschule für jüdische Studien studoval judaistiku. Roku 1990 se vrátil do Československa a v letech 1990–1992 svá judaistická studia uzavřel absolvováním rabínského semináře Ariel na Harry Fischel Institute v Jeruzalémě (disertace Ježíš Antikrist). Od roku 1992 do roku 2014 byl vrchním pražským rabínem (s výjimkou období mezi červnem 2004 a listopadem 2005, kdy byl po sporech s předsedou Židovské obce z funkce pražského rabína a rabína Staronové synagogy odvolán; spor byl řešen i rabínským soudem v Izraeli), od téhož roku až dosud je zároveň vrchním zemským rabínem.– Dcera Kateřina Sidonová (*1964) je překladatelka, dcera Magdalena Sidonová (*1970) je herečka.
 V roce 1964 debutoval v měsíčníku Tvář, dále přispíval do časopisů Literární noviny (Literární listy, Listy), Film a doba (1969 zde filmový scénář Ptáčkové, siroty a blázni), Slovenské pohľady (Bratislava), Sešity pro mladou literaturu (1966 zde rozhlasová hra Páté přikázání), Filmové a televizní noviny, Divadlo, Orientace, Studie a úvahy (1968 zde rozhlasová hra Samotka). V období normalizace se jeho texty příležitostně objevily v samizdatovém časopisu Spektrum a v exilových Listech; po roce 1989 psal do Světa a divadla (1991 zde rozhlasová hra Dvojí zákon) a Literárních novin. V posledních letech publikuje hlavně v tisku české židovské komunity: v měsíčníku pražské Židovské obce Obecní noviny (v příloze Rabínský list mj. pod jm. Chaim Cigan povídky o panu Talismanovi a pod vlastním jménem na pokračování překlad midraše Pirkej de-rabi Eliezer), ve věstníku Roš chodeš a v Židovské ročence. – Většina Sidonových próz a divadelních her, vznikajících v sedmdesátých a osmdesátých letech, byla vydána v samizdatu: Shapira (1972); Hry (1974; obsahuje: Shapira, Zpívej mi na cestu, Labyrint. Cirkus podle Komenského), Evangelium podle Josefa Flavia (1974), Boží osten (1975), Brány mrazu (1977), Starý příběh. Dvě rozhlasové hry (1977; obsahuje: Starý příběh, Třináct oken); Návrat Abrahamův (1980); samostatně v samizdatu vyšel též rozhovor z knihy Jiřího Lederera České rozhovory (smz. 1979). Jeho práce byly zařazeny do samizdatových sborníků Jakémusi Alexandru K. (1979, věnovánu Alexandru Klimentovi), O čem bych psal, kdybych měl kam (1974, věnováno Bohumilu Hrabalovi) a v souborech Československý fejeton/fejtón 1976/77 (1977), Hodina naděje (1978), Písačky pro Dominika Tatarku (1983), Fandovi (1979, věnováno Františku Pánkovi), Přátelům (1989). –
Sidon je autorem rozhlasových her (nahrávky ze šedesátých let byly ovšem smazány poté, kdy byla jejich autorovi znemožněna publikační činnost): Páté přikázání (1966, r. Vladimír Semrád), Cyril (1967, r. Antonín Moskalyk), Samotka (1968, r. Antonín Moskalyk), Dvojí zákon (1969, r. Jiří Horčička), Paní Svět (1970, r. Jiří Horčička; 2015, r. Hana Kofránková), Třináct oken (1991, r. Jiří Horčička). Československý rozhlas uvedl též dramatizace Sidonových próz Sen o mém otci (1990, r. Jaroslav Pacovský) a Sen o mně (1991, r. Mária Křepelková). Jeho rozhlasové hry byly uvedeny také v Německu, Belgii a Holandsku a na Slovensku. –
Pro Čs. televizi adaptoval díla Ivana Sergejeviče Turgeněva (Otcové a děti, 1971, r. Eva Sadková) a Nikolaje Gavriloviče Černyševského (Co dělat, 1972, r. Jiří Bělka). Televizní hra Adam a Gabriel (1972, režie Jaroslav Balík) byla uvedena v Itálii. S režisérem Jurajem Jakubiskem spolupracoval jako scenárista na jeho filmech Zběhové a poutníci (1968), Ptáčkové, siroty a blázni (1969) a Na shledanou v pekle, přátelé... (1970). Další připravené scénáře KurážMlýn a také televizní scénář Kancelář na výsostech z roku 1972 již zůstaly nerealizovány. –
V roce 2012 vznikl desetidílný seriál Sidonových rozhlasových vzpomínek, který pod titulem Osudy vysílal Český rozhlas 3 – Vltava (připr. Jiří Vondráček). V roce 2018 o něm Jaroslav Kratochvíl natočil televizní dokumentární film Sen o Karlu Sidonovi. – Za román Boží osten získal v roce 1978 exilovou Cenu Jiřího Koláře. V roce 2019 mu byla udělena Státní cenu za literaturu a titul Rytíř české kultury. – Knížku pro děti Pohádky ze čtyř šuplíčků publikoval pod jménem své tehdejší manželky Marcely Třebické. Pseudonym Chaim Cigan, jímž podepsal svou tetralogii Kde lišky dávají dobrou noc a knižní vydání příběhů o panu Talismanovi (Malý pan Talisman), použil poprvé v Židovské ročence 5743/1982–1983 (esej Esau a Jákob), v roce 2003 pod ním uvedl též divadelní hru Heleniny sliby a v posledních letech pod ním publikoval další drobné prozaické texty v časopisech (literární příloha Respektu č. 51-52/2016, Právo – příl. Salon, č. 1016/2017, Židovská ročenka) a sbornících.
 

Sidonovo rané literární dílo navazuje na tradici české válečné a poválečné existencialistické prózy. Vypravěč prvotiny Sen o mém otci se ve své trýznivé zpovědi a sebeanalýze pokouší do detailu rozpoznat a definovat sebe sama, a tím vstoupit i do smysluplné komunikace s druhými lidmi. Dospívajícímu a vyzrávajícímu hrdinovi se svět jeví jako chaos, jehož nesrozumitelnost a roztříštěnost se snaží překonat hledáním nadčasových, transcendentních hodnot, určujících obecné principy společnosti i příběhy jednotlivých individuí. Ve výpověď, v níž se subjektivní prožitek stává analogií osudu celého lidského společenství, přerůstá osobní zpověď rovněž v próze Sen o mně. Poetikou i tematikou je oběma Snům blízký také prozaický triptych Hluší a slepí (Trnavský hřbitov, Nevyhnutelný příběhTi, kteří přežijí), pocházející z konce šedesátých let, poprvé však knižně publikovaný až v souboru Brány mrazu a jiné prózy.
Budoucí obrat k judaismu předznamenává esejisticky koncipovaná životopisná kniha Evangelium podle Josefa Flavia, zachycující úzkost z vědomí existence limitů lidského pobytu na zemi. Sidon zde přichází s originální tezí o vzniku biblické postavy Ježíše Krista; ten je mu však především živým člověkem, jehož myšlení a jednání bylo limitováno historickým kontextem i osobními vlastnostmi. V exilových prózách Boží ostenBrány mrazu je patos autorova neustálého hledání smyslu života a světa již opřen o víru v existenci tajemného řádu univerza. Zejména frekventovaný motiv smrti Sidona podněcuje k soustavnému nastolování základních etických problémů moderního člověka, mj. otázky božství a lidské religiozity. Sidonův styl se vyznačuje dualitou modernosti a tradice. Charakterizuje ho úsilí o zkratku, o pohotové a přiléhavé pojmenování, zároveň však (zvláště v pozdějších dílech) se v řeči vypravěče nebo postav stále častěji setkáváme s litanickými pasážemi a s použitím biblického jazyka ve funkci obřadní promluvy. Zejména po své konverzi k judaismu Sidon rozsáhle uplatňuje klasické prvky hebrejské symboliky a vnáší do textu starozákonní a chasidské paraboly. Tyto postupy mu umožňují interpretovat problematiku lidské existence s její vznícenou citlivostí vůči dezintegrující každodenní skutečnosti prostřednictvím odkazů k archetypálním hodnotám života. Osou textů se posléze stávají filozofické reflexe a metafyzické motivy.
Tematika autorových próz je zčásti příznačná i pro jeho divadelní a rozhlasové hry (Shapira, Labyrint, Zpívej mi na cestu, Třináct oken, spolu s dalšími – včetně her nikdy nerealizovaných – souborně v knize Dramata), zpravidla komponované podle principu paraboly: např. v Labyrintu nalézáme – s odkazem na Jana Amose Komenského – podobenství o samotě a osamění. Sidonově dramatice je společný důraz na univerzální analogie, jimiž se demonstruje existenciální trauma lidského bytí; postupně do ní výrazně proniká i inspirace tradiční židovskou mytologií, v níž autor shledává stále přesvědčivější paralely s přítomností (ze starožidovské etiky vychází text rozhlasového dramatu Třináct oken). Zároveň se nevyhýbá experimentům, především se zmnožením a prolínáním dějových časoprostorů a v rámci rozhlasových her také s příslušným médiem.
Rozptyl vyprávění po časové vertikále i prostorové horizontále dovedl Sidon do krajnosti v opulentní románové tetralogii Kde lišky dávají dobrou noc (Altschulova metoda; Piano live; Puzzle; Outsider), kterou publikoval pod pseudonymem Chaim Cigan a s níž se vrátil ke psaní beletrie po mnoha letech odmlčení. Navázal zde sice na témata a otázky, jimiž se zabýval ve svých literárních textech ze šedesátých a sedmdesátých let, avšak v rámci zcela odlišného tvaru, využívaje prostředků a motivů populárních žánrů (zejména sci-fi), ale i poznatků z dějin židovství, obecných dějin českých i světových, kabaly, psychologie a psychiatrie či moderní fyziky. Do napínavého mnohovrstevnatého vyprávění, vystavěného na principu souběžné existence různých alternativních světů, jsou zakomponovány existenciální otázky související s hledáním autentické identity, ohrožené permanentní extenzí „já“ do nespočtu dvojníků. Celá tetralogie je založena na prostupování přítomnosti, minulosti a budoucnosti a nepřetržitém putování duší/vědomí mezi různými těly a časoprostory. Nedílné prolnutí vysokého a nízkého se promítá i do jednání postav, vedeného nábožensky ovlivněnými – byť v rámci ortodoxie kacířskými – motivy (záchrana Židů před osudem věčného cizince, exulanta i marným čekáním na Spasitele) stejně jako pudovostí a živočišností. Tetralogie nese v neposlední řadě i rysy politicko-společenské satiry a grotesky; s prvky humoru a ironie jsou ovšem pojednány také motivy spjaté s židovskou mentalitou a náboženskými rituály. Symbiotické propojení židovské tradice, inspirace popkulturou a humorné nadsázky stvrzují i pohádkově laděné příběhy (publikované taktéž pod jménem Chaim Cigan) o tradici Talismanů (Malý pan Talisman), kteří jsou vyvoleni prostřednictvím létajícího modlitebního pláště talisu pomáhat Židům, ocitnuvším se v úzkých.
Ve spolupráci s Karlem Hvížďalou vydal Sidon tři knihy volně navazujících rozhovorů (Když umřít, tak v Jeruzalémě, Červená kráva, 7 slov, souborně in 3 rozhovory s Karlem Hvížďalou), v nichž od popisnějších biografických pasáží postupně přechází k niterně založené osobní výpovědi, na jejímž základě čtenáři zprostředkovává vhled do oblasti židovské tradice, víry i obecných dějin a jejich vztahu k současnosti, dotýká se transcendentních pojmů, jakými jsou paměť, svědomí, iluze, smysl života, čas, pravda, smrt, láska aj., a vyslovuje i své názory na dění v současném světě (mj. na události 11. září 2001, které chápe jako projev střetu hodnotového systému Západu a islámu).
V polistopadovém období se důležitou součástí Sidonovy intelektuální tvorby staly překlady hebrejských náboženských textů, včetně nového přetlumočení Tóry (Pět knih Mojžíšových).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Sen o mém otci (P 1968); Sen o mně (P 1970); Pohádky ze čtyř šuplíčků (pro děti, 1979, pod jménem M. Třebické); Dvě povídky o utopencích (PP, Kolín n. R. 1988; obsahuje: Boží osten, Brány mrazu); Shapira (D, rozmnož. 1990, i prem.); Labyrint. Cirkus podle Komenského (D, rozmnož. 1990, prem. 1991); Třináct oken (rozhl. hra, rozmnož., 1990); Evangelium podle Josefa Flavia (E 1991); Boží osten (R 1991, první část otištěna in Dvě povídky o utopencích); Brány mrazu a jiné prózy (PP 2013); Kde lišky dávají dobrou noc I–IV (R 2014–2017, pod jm. Chaim Cigan: I. Altschulova metoda, 2014; II.: Piano live, 2015; III.: Puzzle, 2016; IV.: Outsider, 2017); Malý pan Talisman (PP 2015; pod jm. Chaim Cigan); scénicky: Dvojí zákon (Gottwaldov 1970); Latríny (Praha 1973); Ester (Praha, Židovská obec 1980); Popurin (Praha 1993); Heleniny sliby (Praha, Židovská obec 2003).
Rozhovory: Když umřít, tak v Jeruzalémě (1997, s K. Hvížďalou a V. Vondrou), též in K. Hvížďala: Vzpoury II (2012) + 3 rozhovory s Karlem Hvížďalou (2014); Červená kráva (též úvahy, 2002, s K. Hvížďalou), též in 3 rozhovory s Karlem Hvížďalou (2014); 7 slov (též úvahy, 2004, s K. Hvížďalou), též in 3 rozhovory s Karlem Hvížďalou (2014).
Souborná vydání: Sen o mém otci, Sen o mně (PP 1992); Labyrint, Shapira, Třináct oken (DD 2005); Dramata (2012; ed. L. Jungmannová; obs. též soupis divadelních a rozhlasových inscenací her K. S); 3 rozhovory s Karlem Hvížďalou (2014).
Překlady: S pomocí Boží nová pražská pesachová Hagada (1996); Pět knih Mojžíšových (2012); Rav Jigal Ariel: Příběh knihy Ester (2016, s J. Diveckým); Elie Munk: Svět modliteb (2019, s L. Pavlátem).
Ostatní práce: Návrat Abrahamův (1995).
Příspěvky ve sbornících: Hodina naděje. Almanach české literatury 1968–1978 (něm. s tit. Stunde namens Hoffnung. Almanach tschechischer Literatur, Luzern 1978; česky: Toronto 1980); J. Jařab: Večerní rozmluvy s hosty Univerzity Palackého 1991–1996 (1998); Židé a Morava (2000); Motýlí efekt aneb Sametové dny (2001); Cesta života: Rabi Jehuda Leva ben Becalel: kol. 1525–1609 (2009); Jak chutná Polsko (Wrocłav 2015, pod jm. Chaim Cigan); Jinde (2016, pod jm. Chaim Cigan); Praha noir (2016, pod jm. Chaim Cigan); Vykročit z uzavřenosti: festschrift k 70. narozeninám Tomáše Halíka (2018); Divočina: povídky pro Duhu (2019, pod jm. Chaim Cigan); Povídky současných českých autorů (2019; nákladem měsíčníku Reportér).
Uspořádal a vydal: Starci a klarinety (1965).

LITERATURA

Studie a články: L. Pistorius: Zpráva o Karlu Sidonovi, Svět a divadlo 1991, č. 3; H. Kosková: Fenomén rozostřené hranice v současné české próze, in Česká literatura na konci tisíciletí (sb. 2001); K. Hvížďala: Karol Sidon, Reflex 2004, č. 35; J. Lopatka in Posudky (2005); L. Jungmannová: „Svůj vlastní experiment“, in K. S.: Dramata (2012); K. Hvížďala: Eungelion Karola Efraima Sidona, in K. S.: 3 rozhovory s Karlem Hvížďalou (2014), též in K. H.: Pokusy (2014); H. Pekárek: Smějící se filozof omámený dívčí krásou, Týdeník Rozhlas 2016, č. 10; D. Konrád: Státní cenu získal rabín Karol Sidon: jeho literární návrat nemá obdoby, Aktuálně.cz [online] 20. 10. 2019.
Recenze: Sen o mém otci: Z. Kožmín, HD 1968, č. 6; J. Lopatka, Tvář 1969, č. 4; O. Rafaj, Kulturní noviny 1968, č. 7; M. Pohorský, Impuls 1968, č. 5 * Dvojí zákon: ak (= N. Kráslová), SvSl 4. 3. 1969; S. Perkner, Pochodeň 7. 3. 1969; S. Ochová, RP 12. 3. 1969 * Sen o mně: P. Veverka, Mladý svět 1970, č. 25; kf (= Z. Kufnerová), RP 25. 6. 1970; J. Adam, MF 24. 7. 1970; Š. Vlašín, Tvorba 1970, č. 44; V. Karfík, Orientace 1970, č. 4; H. Kosková in Hledání ztracené generace (Toronto 1987; 1996) * Latríny: hkr (= H. Krauerová), MF 27. 3. 1973* Dvě povídky o utopencích: M. H. (M. Hybler), Svědectví (Paříž) 1989, č. 86 * Evangelium podle Josefa Flavia + Boží osten: P. Bílek, LidN 30. 1. 1992, příl. Národní 9, č. 5 * Když umřít, tak v Jeruzalémě: M. Masáková, Tvar 1998, č. 4 * Shapira: R. Hrdinová, Právo 15. 12. 1998; V. Hulec, MFD 29. 12. 1998; B. Mazáčová, DivN 1999, č. 1 * Latríny: J. Kerbr, LidN 27. 12. 1999; M. J. Švejda, DivN 2000, č. 1 * 7 slov: J. Chuchma, MFD 7. 5. 2004 * Labyrint – Shapira – Třináct oken: L. Čumba, A2 2006, č. 6 * Dramata: M. Čechlovská, Hospodářské noviny 19. 10. 2012; P. Pavlovský, Host 2012, č. 10; P. Pavlovský, DivN 2013, č. 1 * Pět knih Mojžíšových (překlad): J. Fingerland, MFD 12. 1. 2013, příl. Víkend; P. Mareš, Souvislosti 2013, č. 3 * Brány mrazu a jiné prózy: J. Peňás, LidN 21. 9. 2013, příl. Orientace; M. Lollok, Host 2014, č. 1; B. Kostřicová, Tvar 2014, č. 8 * Kde lišky dávají dobrou noc I: Altschulova metoda: J. Lukavec, iLiteratura [online] 20. 3. 2014; M. Toman, LidN 9. 4. 2014; A. Palán, Hospodářské noviny 18. 4. 2014; P. A. Bílek, Respekt 2014, č. 20; E. Haderková, Půlnoční expres [online] 2014, č. 5; J. Schneider, Křesťanská revue 2014, č. 4; V. Stanzel, Host 2014, č. 9, též in H7O [online] 4. 11. 2014 * Kde lišky dávají dobrou noc II.: Piano live: P. A. Bílek, Respekt 2015, č. 19 (též zde); J. Schneider, Křesťanská revue 2015, č. 3 (též zde); A. Petruželková, Souvislosti 2015, č. 2 (též o: Kde lišky dávají dobrou noc I: Altschulova metoda); D. Konrád: Hospodářské noviny 1. 4. 2016 (též o Kde lišky dávají dobrou noc I: Altschulova metoda) * Malý pan Talisman: P. Mandys, Hospodářské noviny 21. 12. 2015, též in iLiteratura [online] 13. 1. 2016 * Kde lišky dávají dobrou noc III.: Puzzle: J. Schneider, Křesťanská revue 2016, č. 3 (též zde) * Kde lišky dávají dobrou noc IV.: Outsider: M. Ducháček, Respekt 2017, č. 42; A. Petruželková, Souvislosti 2018, č. 1 (též o Kde lišky dávají dobrou noc III.: Puzzle).
Rozhovory: J. Lederer in České rozhovory (Kolín n. R. 1979; 1991); V. Hora, Právo lidu (Wuppertal) 1986, č. 3; K. Král, Svět a divadlo 1991, č. 3; J. Jařab in Večerní rozmluvy s hosty Univerzity Palackého 1991–1996 (1998); K. Hvížďala, MFD 24. 11. 2001; P. Placák, Babylon 2006/2007, č. 3, Literární a výtvarná příloha; L. Rychetský, A2 2009, č. 25; O. Nezbeda, Host 2012, č. 9; V. Trestrová, Právo 19. 12 2013, příl. Salon; O. Bezr, MFD 31. 5. 2014, příl. Scéna; V. Bednářová, Reflex 2015, č. 4; P. Wolfová – J. Gebert, Týden 2015, č. 10; N. Grundová, LidN 13. 3. 2015, příl. Pátek; M. Toman, Uni 2015, č. 5 + LidN 2. 12. 2015; K. Mázdrová, Respekt 2016, č. 4; M. Toman, Právo 30. 3. 2017, příl. Salon; Š. Kučera, Právo 24. 5. 2019, též Novinky [online] 25. 5. 2019.

Autor hesla: Vladimír Papoušek (1998); Veronika Košnarová (2020)
Aktualizace hesla: 11. 3. 2020 (vk)
 
zpět na hlavní stranu