Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KAVÁRNA A.F.F.A. 

 1987 - 1998 
 
 

Původně časopis studentů Akademie múzických umění (AMU), který informačně propojoval její tři fakulty (divadelní, filmovou a hudební) a pomáhal udržovat kontakty s dalšími pražskými humanitně zaměřenými vysokými školami (Akademie výtvarných umění, Fakulta žurnalistiky a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Vysoká škola uměleckoprůmyslová aj.). Vydával jej tehdejší celoškolský výbor Socialistického svazu mládeže AMU a jeho redakci tvořili Martin Mejstřík (šéfredaktor), Radek Bachratý, Marek Bečka (zástupce šéfredaktora do 1/1988-89), Petr Jarchovský (zástupce šéfredaktora 2/1988-89), Yvona Kreuzmannová (roz. Nováková), Andrea Sedláčková, Vratislav Šrámek, později Pavel Lagner Zdeněk Vencl. S redakcí spolupracovali Lenka Brodská, Igor Chaun, Gabriela Kopecká, Petr Lysáček, Elvíra Němečková, Libor Pisklák. – Od 1990 však časopis přestává vycházet pro interní potřebu AMU a vydává jej postupně spolek právníků VŠEHRD (1990–1991), Nadace O. K. Centrum (1991), Vydavatelství a nakladatelství M. Mejstřík – Kavárna A.F.F.A.(1992) a od 1995 občanské sdružení Kavárna A.F.F.A. Všechna vydaná čísla redigoval Martin Mejstřík; v redakci a v okruhu externích spolupracovníků dochází k častým změnám: zástupci šéfredaktora byli Igor Volný (1990), Karel Jan Čapek (1992), mezi členy redakce a spolupracovníky se častěji objevují jména Jarmila Balážová, Josef Brož, Wanda Dobrovská, Anna Irmanovová, Aleš Jaluška, Vít Janeček, Jiří Kučera, Milan Podobský, Petr Rošický, Petr Ulrych, Radek Wohlmut a další. V názvu časopisu figuruje zkratka původního podtitulu (Art forum – forum amu).

 

Původní studentská redakce list rozdělila na bloky jednotlivých škol a fakult (FAMU, DAMU, HAMU, VŠUP), tematicky se však na dění uvnitř akademické obce neomezovala, naopak často velmi kriticky a přímo reagovala na dobové společenské problémy. V podobném duchu vybírala ukázky z diplomových prací (např. rozhovor s Jindřichem Fairaizlem v č. 1/1988-89), otiskovala filmové scénáře, recenze nejrůznějších koncertů, divadelních představení i knih. Nechyběly ani obsáhlé reportáže, kritické stati nebo eseje (např. stať Martina Mejstříka Veřejný monolog s Michalem Černíkem aneb O kvalitě, kontinuitě, autoritě, hrdosti a tvůrčí svobodě – 2/1988) nebo rubrika O čem se nepíše. V roce 1988 iniciovala redakce mj. vznik Studentského tiskového a informačního střediska, které sehrálo významnou úlohu v politickém převratu roku 1989. K autorům této první fáze patřili např. Jan Bernard, Josef Brož, Igor Chaun, Petr Jarchovský, Martin Mejstřík, Petr Slabý, Andrea Sedláčková, Renata Ševčíková, Petr Zelenka.
První čísla časopisu vydaná již pro širší veřejnost jsou z větší části věnována reflexi společenské a politické současnosti i nedávné totalitní minulosti. Vedle krátkých zamyšlení (Josef Brož, Karel Jan Čapek, Vladimír Voříšek) se objevují rozhovory (s Allenem Ginsbergem, Jaroslavem Hutkou aj.) a rozsáhlé reportáže (Martin Mejstřík o první americké cestě Václava Havla ve funkci prezidenta), ale též např. série materiálů o současném divadle (č. 3/1992). Od č. 4/1995 se zvětšuje rozsah jednotlivých čísel, značný důraz je kladen na výrazné grafické řešení, vzniká řada nových rubrik, naplňovaných zpravidla delšími texty, v nichž se do centra pozornosti stále více dostává současné umění a literatura. Úvod (po tradičním portrétu nějaké známé kavárny) tvoří vždy rozsáhlé interview (s Václavem Havlem, Tomášem Halíkem, Jiřím Kolářem, Otomarem Krejčou) a rubrika Kritika a umění s blokem úvah o divadle (Jaroslav Dušek, Vladimír Hulec, Lenka Jungmannová aj.), výtvarném umění (Jiří David, Petr Helbich, Patrik Šimon aj.), filmu (Vít Janeček, Jan Lukeš, Jaromír Typlt aj.), hudbě (Wanda Dobrovská) či rozhlasové tvorbě (Vilém Faltýnek). Výtvarnému umění a fotografii je věnována i barevná příloha Galerie A.F.F.A., která má podobu katalogu, představujícího pravidelně dílo čtyř mladých autorů.
Literatura je prezentována ve stejnojmenné rubrice (rozsáhlé prozaické texty Zuzany Augustové, Viktora Faktora, Igora Chauna, Jana Tůmy) a především v příloze Almanach A.F.F.A., objevující se již od č. 2/1991. Tato příloha, kterou redigují Martin Mejstřík, Karel Jan Čapek (č. 3/1992), Petr Ulrych (č. 6/1997 a 7/1998), je sestavována z textů autorů narozených převážně v 60. a 70. letech (básníci Petr Borkovec, Karel Jan Čapek, Michal Čapek, Petr Čermáček, Petr Hruška, Radovan Lipus, Lukáš Marvan, Luděk Marks, Martin Mejstřík, Aleš Pořízka, Tomáš Roreček, Petr Slavíček, Michal Šteindler, ze Slováků Adrian Turan aj.), z nichž mnozí patřili či patří mezi studenty pražských vysokých škol. Povídky zde opakovaně publikovali mj. Irena Dousková, Igor Chaun Petr Ulrych, dramatické texty Vladimír Štancl Jiří Macháček. Rubrika Setkání představuje prostřednictvím úvah nebo vzpomínkových textů, doplněných bohatým fotografickým materiálem Jaroslava Krejčího, významné osobnosti jako Jan Amos Komenský, Jiří Reinsberg, Suzanne Renaudová, Bohuslav Reynek. Od prvních čísel si časopis všímá také kultury křesťanské a etnické – zejména židovské (studie Aleše Jalušky o biblických i postbiblických izraelských textech, kabale, talmudu, pražských židovských legendách a jeho překlady židovských příběhů nebo rabínských moudrostí) a romské (dvojjazyčné ukázky z poezie a prózy, legendy v převyprávění Judity Bednářové, studie Jarmily Balážové o romských náboženských projevech apod.); zabývá se nicméně také kulturou indických kmenů (Viktor Faktor v č. 7/1998) nebo sibiřských národů (Pavlína Brzáková v č. 6/1997). Čísla z druhé poloviny 90. let mají zčásti tematický ráz: v č. 6/1997 se objevil blok úvah a esejů věnovaných fenoménu cesty a poutě (Erazim Kohák, Miroslav Petříček jr. a další), v č. 7/1998 se tematikou pojmenovanou jako nebe země/život smrt zabývali např. Ludvík Kundera, Jan Tůma Petr Helbich.

 Redakce iniciovala zejména před rokem 1990 vydání několika samostatných literárních a fotografických příloh. Příloha Noční bar (v letech 1988 a 1989 vyšla celkem 3 čísla jako samostatně neprodejná příloha časopisu), kterou redigovali Marek Bečka, Radek BachratýPetr Jarchovský, přinesla mj. texty Ireny Douskové, Václava Koubka či překlad hry amerického dramatika Sama Sheparda Prahý západ). Dalšími přílohami byly graficky originálně pojatý Almanach Tabu (z května 1989, jeho šéfredaktorem byl Petr Jarchovský a mj. zde byly otištěny texty Igora Chauna, Jana Hřebejka či v té době ještě zakázaného Vlastimila Třešňáka), Café Journal z roku 1989 a výtvarně zaměřená Post fotografie (1989-1990, redakce Pavel Nádvorník, Petr Lukáš). K této tradici se redakce vrátila ještě v roce 1996 vydáním mimořádného vánočního čísla. Kavárna A.F.F.A. rovněž organizovala řadu výstav, koncertů a literárních večerů v Praze i jinde.
 
Periodicita: Nepravidelně. – I (5 č., akademický rok 1987/88), II (1, 2, 3-4, akademický rok 1988/89), III (1 č., akademický rok 1989/90); dále ročníky neuváděny, kontinuální číslování od počátku: 1990–92 (po 1 č., 1-3); 1995 (č. 4); 1996 (2 č., z toho 1 označeno jako č. 5 a 1 mimořádné – vánoční – bez pořadového čísla); 1997–98 (po 1 č., 6-7).
Podtituly: Art forum – forum AMU (do 1989), bez podtitulu (č. 1/1990), Revue pro kulturu a hledání souvislostí (1991-96).
Členové redakční rady: V tiráži zpočátku uváděni jako „spolupracují“ (1992 „na čísle se podíleli“, 1995 jako redakční kruh, 1996 uvedena jen redakce, od 1997 „spolupráce“): J. Bednářová (1992), I. Brezina (1990–1991), L. Brodská (1988–1989), J. Brož (1988–1992), Z. Bukáček (1992), M. Čapek (1992), W. Dobrovská (od 1995), M. Fasorová (1992), A. Hromádková (1990), V. Hulec (1995), I. Chaun (1988–1989, 1995), A. Jaluška (1990-95, 1998, v r. 1996 člen redakce), V. Janeček (1995, 1997–1998; v r. 1996 člen redakce), H. Kešnerová (1990–1991), G. Kopecká (1988–1990), Y. Kreuzmannová (1995), J. Kučera (1991), R. Lexa (1992), P. Lysáček (1988–1989), K. Martínek (1990), E. Němečková (1988–1989), J. Pataráková (1992), L. Pisklák (1988–1989), M. Podobský (1991-92), P. Pražák (1990), P. Rošický (1997), M. Řezníček (1992), J. Součková (1995), G. Štajerová (1995), E. Tůmová (1990–1991), P. Ulrych (1995, od 1996 člen redakce), V. Voříšek (1992), I. Wernisch (1992).
Technické informace: A4 (do 1992), 30x19,5 cm (od 1995); rozsah velmi proměnlivý, nejčastěji 36 str. (do 1989), 76–188 str. (včetně obálky, 1990-92), 152–166 str. + 28–48 str. Almanachu + 32 str. Galerie A.F.F.A. (od 1995); paginace přetržitá, přílohy Almanach A.F.F.A. a Galerie A.F.F.A. paginovány zvlášť.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Zpočátku převážně fotografie a kresby studentů pražských vysokých škol s výtvarným zaměřením (KLAMU, VŠUP, AVU), grafická úprava G. Kopecká (1988-1992); od 1995 převažují rozměrné černobílé fotografie (zejména J. Krejčí a P. Helbich, dále R. Janda, Y. Hady Moussa, T. Němec, P. Rošický, P. Strnad aj.), ilustrační fotografie, barevné reprodukce obrazů ve výtvarné příloze Galerie A.F.F.A. (J. Hísek, M. Jelenová, P. Nikl, P. Novák, M. Pěchouček, V. Soukup aj.); grafická úprava P. Kapičáková a M. Mejstřík, od 1995 D. Fírek; v literární příloze Almanach A.F.F.A. kresby převážně studentů VŠUP (K. Jankovcová, P. Kopřiva, M. Vichrová aj.), grafická úprava Almanachu P. Kapičáková a M. Mejstřík (1991), G. Kopecká (1992), G. Štajerová (1995), D. Fírek (od 1996).
Náklad: 800 (do 1989), 1500 (č. 1/1990), 2000 (od 1990).

LITERATURA

Články: M. Mejstřík: Ještě k 17. listopadu a boji proti mýtům, Babylon 5, 1995/96, č. 8.
K jednotlivým číslům: č. 1: J. Chuchma, Tvar 1990, č. 42; P. Janáček, LidN 2. 11. 1990 * č. 2: O. Neff, MFD 15. 6. 1991, příl. Víkend; J. F. Typlt, Tvar 1991, č. 32; P. Janáček, LidN 10. 8. 1991; I. Fic, StudL 1991, č. 13 (k tomu polemika P. A. Bílek v č. 15 a odpověď I. Fice v č. 16) * č. 3: jm, LitN 1992, č. 34; A. Drda, Reflex 1992, č. 40; P. Kosatík, Tvar 1992, č. 27 * č. 4: (spa) (= M. Spáčilová), MFD 8. 11. 1995; (vm), SvSl 15. 11. 1995; P. Šustrová, KPRR 1996, č. 4 * č. 6: J. Chuchma, Uni 1998, č. 1 * č. 7: J. Peňás, LitN 1999, č. 8.
Rozhovory: M. Mejstřík: Udivíme...aneb Kavárna kouzel zbavená (připr. J. Brož), SvSl 18. 3. 1989, příl.; M. Mejstřík: Na počátku jedné věty: tady a teď (připr. J. Brož), Tvar 1991, č. 8; M. Mejstřík: Před a po, LidN 14. 3. 1992 (připr. V. Ježek); M. Mejstřík (připr. I. Brezina), Reflex 1999, č. 8.
Autor hesla: Petr Hruška (2002)
Aktualizace hesla: 31. 10. 2009 (jar)
Aktualizace bibliografie: 31. 10. 2009 (jar)
zpět na hlavní stranu