Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel  STEIGERWALD

* 11. 4. 1945, Vacíkov (okres Příbram)  
 
 
Dramatik, publicista, autor rozhlasových her, filmový a televizní scenárista
 Pochází z rodiny, jejíž předkové byli po dvě stě let lesníky a v této tradici pokračoval i jeho otec. Dětství prožil ve Vacíkově, 1951 se rodina přestěhovala do Lomnice nad Popelkou. Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy v Semilech (maturita 1963) studoval na Fakultě elektrotechniky ČVUT v Praze, poslední ročník však neuzavřel a 1967 přešel na FAMU. Studium scenáristiky (mj. u Milana Kundery) ukončil 1972 scénářem s názvem Co je toto za svět? a prací Lyrika jako předmět dramatu a ostatní okolnosti té věci. 1973–79 byl zaměstnán jako scenárista ve Filmovém studiu Barrandov. V následujícím desetiletí byl ve svobodném povolání, krátce (1984) pracoval jako dramaturg hraných pořadů v Krátkém filmu a navázal velmi úzký kontakt s Činoherním studiem v Ústí nad Labem. Od 1988 působil v Divadle Na zábradlí jako dramaturg, 1990–93 jako šéf činohry, poté byl krátce ve svobodném povolání. Od 1994 byl redaktorem, od srpna 1995 zástupcem šéfredaktora Lidových novin, od června 1996 samostatným vedoucím komentátorů. 1998 se stal komentátorem MF Dnes.
 Během vysokoškolského studia přispíval do časopisů Student, Mladý svět, Literární listy a Listy (1969 zde byla otištěna absurdně laděná povídka Dvořáčkův příchod). 1986 byla v časopise Dramatické umění otištěna hra Neapolská choroba. Po 1989 významněji spolupracoval s deníky MF Dnes, a zejména Lidovými novinami, kde se prezentoval jako politický komentátor a glosátor (publikoval zde i aktovky První kroky demokrata, 1992, a Přetrhli ho, 1993), dále s revuí Svět a divadlo (otištěné hry: 1990 Hoře, hoře, strach, oprátka a jáma, 1992 operní libreto z projevů Václava HavlaJsme jen zvláštní zauzlinou bytí, hudba Miki Jelínek, 1994 Nobel, 1999 Marta Peschek jde do nebe, 2000 Hraj komedii) a s Přítomností. V průběhu 70. let se věnoval i práci pro Čs. rozhlas, který uvedl jeho dialog Slabé odpolední slunce (1976) a seriál Záchranka (7 dílů, 1978, s Ivanem Bednářem a neuvedenými Karlem HvížďalouAlexem Koenigsmarkem). Později se k rozhlasové tvorbě vrátil seriálem Italské pohyby (5 dílů, 1995) a hrami Neapolská choroba (1992, rozhlasová verze stejnojmenné divadelní hry), První kroky demokrata (1993, rozhlasová verze stejnojmenného divadelního mikrodramatu), Hospoda všedního dne (1993) a Marta Peschek jde do nebe (2000, rozhlasová verze stejnojmenné divadelní hry). Autorem některých dílů rozsáhlého seriálu Jak se máte, Vondrovi? vysílaných pod jeho jménem byl Pavel Landovský (4 díly, 1978–79, s Ivanem Bednářem), stejně jako původních rozhlasových her Noční linka (1976) a Důležitý den (1978). V Filmovém studiu Barandov byly realizovány Steigerwaldovy scénáře k filmům Hřiště (1975), Čistá řeka (1978, oba režie + scénář Štěpán Skalský) a Hodinářova svatební cesta korálovým mořem (1979, režie Tomáš Svoboda, s dalšími) a k filmové pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987, režie Zdeněk Troška, podle Jana Drdy). Slovenská filmová tvorba Bratislava realizovala jeho scénář O živej vode (1987, režie Ivan Balaďa, scénář + Ivan Balaďa, podle pohádek Pavla Dobšinského a bratří Grimmů). Je autorem scénáře k televizní inscenaci Generál chudých (1974, režie Zdeněk Mika, podle Johna Reeda). Steigerwaldovy „úvahy a přemítání“ byly součástí představení Divadla Rokoko Sladce a moudře (1998, autoři Miki Jelínek a Ondřej Pavelka). V roce 1995 uvedla Česká televize pod názvem Karel Steigerwald očima Olgy Sommerové jeho portrét v cyklu Genus. Podle svého prohlášení propůjčil jméno Milanu Kunderovi k otištění a uvedení dramatu Juro Jánošík (1974, prem. 1973). Užívá šifer grw, gerw.
 Těžištěm Steigerwaldovy tvorby jsou práce dramatické, zaměřené téměř výhradně na společenskou a politickou satiru. Jeho první, na počátku 80. let inscenované hry Dobové tanceFoxtrot byly – spolu s dramaty, které z politických důvodů mohly být uvedeny teprve později, Tatarskou poutíNeapolskou chorobou – napsány pro herecký soubor Činoherního studia v Ústí nad Labem v úzké spolupráci s režisérem Ivanem Rajmontem. Společně tvoří volnou tetralogii, spojenou ideou zachování identity a vnitřní integrity osobnosti v podmínkách mocenského tlaku totalitního systému. Toto téma je dramatikem demonstrováno prostřednictvím alegorií a historizujících metafor, které vytvářejí souvislou chronologickou řadu od Dobových tanců, konfrontujících „normalizaci“ roku 1852 s revolučním rokem 1848, přes Foxtrot (léta 1919–1945) a Tatarskou pouť (přelom 50. a 60. let) až k Neapolské chorobě, evokující obraz světa budoucího, zasaženého blíže neurčenou katastrofou. Steigerwald v těchto dramatech předkládá groteskně stylizovaný obraz společnosti podléhající mechanismům přetvářky, lži a iluzí. Pro jeho modelovou poetiku je charakteristická satirická a karikaturní nadsázka s výraznými parodijními rysy, psychologická a charakterová elementárnost postav a ironický odstup. Smysl pro absurdní vidění nachází adekvátní výraz i ve stavbě dialogu, inspirované postupy typickými pro antidrama, a v jazyce, redukujícím často dramatickou řeč na frázi a jazykový automatismus. Příznačná je i převaha konverzace nad dramatickou akcí, potlačení vnější dějovosti, strukturace děje do rychlého sledu volně, asociativně na sebe navazujících obrazů, prudké střídání časových rovin. Konstanty Steigerwaldovy dramatické poetiky se nezměnily ani po pádu komunistického režimu, kdy se mohl začít vyslovovat k aktuální společenské problematice přímočařeji. Drama Hoře, hoře, strach, oprátka a jáma, volně inspirované tragickým osudem ruského básníka Osipa Mandelštama, pojal Steigerwald jako široce komponovanou montáž osudů několika postav, lidí na útěku pocházejících z různých zemí a různých období tohoto století, jejichž příběh je obžalobou totalitních systémů – podobně jako pozdější, groteskně stylizovaná hra o mechanismu fungování primitivní cynické moci Horáková x Gottwald, která námětově čerpá z vykonstruovaného politického procesu s představitelkou národně socialistické strany Miladou Horákovou a prostřednictvím (lehce démonizované) postavy divadelníka Emila Františka Buriana se zároveň zamýšlí nad vztahem umělce a totalitního režimu. Tématem dramatu Nobel je vyrovnání se s vlastní minulostí, schopnost adaptovat se na nové podmínky transformující se české polistopadové společnosti. Od autorovy dosavadní tvorby se výrazně odlišuje odklonem od satiry ke komedii a jistou vnitřní bezradností, která je zřetelně způsobena ztrátou negujícího hodnotového odstupu. Následující trojice her je – na různém materiálu uplatněným (Sousedé – soužití s Němci a jejich poválečný odsun, Hraj komedii – drama inspirované epizodou ze života herečky Jiřiny Štěpničkové, pro niž její kolegyně z Vinohradského divadla žádaly v 50. letech za pokus o emigraci trest smrti, Marta Peschek jde do nebe – tristní obraz konce pozemské existence salonní komunistky, kombinovaný s biografickými fragmenty ze života Bertolta Brechta) a do dramatického tvaru převedeným – komentářem autorova přesvědčení o nemožnosti jednoznačného hodnocení složitých a nejednoznačných osudů lidí 20. století, jejich činů a motivací, jež lze vždy zpochybnit. Tragikomedie Pronásledování a umučení dr. Šaldy, ztvárňující příběh stárnoucího, pochybujícího, zatrpklého autora dramatických děl, který se různými způsoby pokouší udat všemocnému divadelnímu řediteli svoji hru, je ve svém druhém plánu sarkastickým výpadem proti (Národnímu) divadlu, jeho falešným tradicím i honbě za novinkami za každou cenu. – Soubory článků, komentářů a fejetonů Obrana sprostých slovCo s námi bude? jsou výběrem z (názorově často provokativní) Steigerwaldovy publicistiky, v níž se zaměřuje především na politická a kulturní témata.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Dobové tance (D, rozmnož., 1981, prem. 1980); Foxtrot (D, rozmnož., 1982, i prem.); A tak tě prosím, kníže... (D, rozmnož., 1982, i prem., na motivy povídek M. J. Saltykova-Ščedrina); Jak hlouposti narostly parohy (D pro děti, rozmnož., 1986, i prem.); Tatarská pouť (D, rozmnož., 1988, i prem.); Neapolská choroba (D, rozmnož., 1988, i prem.); Nobel (D 1994, in program Národního divadla, i prem.); Obrana sprostých slov (publicistika, rozhovor, 1999); Pronásledování a umučení dr. Šaldy (D 2004, in program Národního divadla, i prem., podeps. jako Anonym); Co s námi bude? (fejetony, 2006); scénicky: Hoře, hoře, strach, oprátka a jáma (1991); První kroky demokrata (1991); Lásky (1992); Sousedé (1999, hráno též s tit. Otčina/Vaterland); Excalibur (libreto k muzikálu, 2003, hudba M. Pavlíček); Horáková x Gottwald (Zabijeme ženskou, leknou se, zvyknou si) (2006); Rozrazil (2006, s dalšími); Dáma s kaméliemi (libreto k muzikálu, 2007, s V. Čermákovou, hudba M. Pavlíček, podle A. Dumase ml.); Políbila Dubčeka (2008, obs. tit. aktovku a pásmo Hoří už Paříž, inscenováno s aktovkou Zrychlené srdce od Francisca Nievy).
Souborné vydání: Tatarská pouť, Dobové tance, Foxtrot, A tak tě prosím, kníže..., Neapolská choroba, Hoře, hoře, strach, oprátka a jáma, Nobel, Marta Peschek jde do nebe, Hraj komedii. Devět komedií z konce století (2005; hry Hraj komedii, prem. 2000, a Marta Peschek jde do nebe, prem. rozhlasové i divadelní verze 2000, zde tištěny poprvé).
Adaptace a dramatizace: O Pejskovi a Mačičke (1994, in program Národního divadla, i prem., podle hry O. Šulaje O Psíčkovi a Mačičke); scénicky: Dům radosti, dům smutku (1992, s A. Goldflamem, podle povídky F. Werfela); R. Thomas: Osm žen (2006).
Příspěvek ve sborníku: Kabinet smíchu (1997).
Uspořádal a vydal: Jak se volí prezident (2003).

LITERATURA

Studie a články: H. Rýdl (V. Königsmark): Dramatik groteskního tragismu, in sb. O divadle 1 (1990); D. Fischerová: V silném poli slov Ano a Ne, LitN 1990, č. 17; J. Vostrý in Drama a dnešek (1990); M. Vojtková: Karel Steigerwald (Pokus o analýzu autorského stylu), Divadelní revue 1996, č. 4; V. Mikulka: Nejodvážnější z povolených, Divadelní revue 2000, č. 2; Z. Augustová: Tatarská pouť jako lyrický text, Divadelní revue 2001, č. 1; V. Mikulka: Bloudění krvavě banálními dějinami komunismu, Divadelní revue 2001, č. 3; I. Čermák: Kdo se bojí zmizelého autora?, in program k inscenaci Pronásledování a umučení dr. Šaldy (2004); J. Vedral: Předmluva, in K. S., Devět komedií z konce století (2005); I. Rajmont in Režisér a jeho divadlo (2005).
Recenze: Dobové tance: J. Votruba, Scéna 1981, č. 17; V. Königsmark, Tvorba 1981, č. 9 * Foxtrot: V. Dušek, Průboj 19. 5. 1982; J. Votruba, Scéna 1982, č. 18 * Tatarská pouť: V. Rzounek, RP 13. 7. 1988; Z. Augustová, ZN 22. 8. 1988 * Hoře, hoře, strach, oprátka a jáma: M. Petříček, Přítomnost 1991, č. 7; J. Foll, Respekt 1991, č. 7; S. Machonin, LitN 1991, č. 19 * Lásky: M. Exner, Tvar 1993, č. 4 * Nobel: J. Kerbr, LidN 19. 11. 1994, příloha Národní 9; Z. A. Tichý, MFD 17. 11. 1994; týž: (o nové úpravě Nobela), MFD 7. 1. 1995; M. Reslová, Svět a divadlo 1994, č. 6; V. Just, KPRR 1995, č. 1 * Sousedé: M. Král, MFD 17. 6. 1999 * Obrana sprostých slov: J. Zrzavý, Host 1999, č. 10; P. Kosatík, MFD 27. 12. 1999 * Pronásledování a umučení dr. Šaldy: J. Kerbr, MFD 11. 10. 2004; R. Hrdinová, Právo 12. 10. 2004; R. Erml, Svět a divadlo 2004, č. 6; M. Petříček, tamtéž; A. Burda (P. Janoušek), Tvar 2005, č. 8; J. Kolář, DivN 2004, č. 18 * Devět komedií z konce století: V. Mikulka, DivN 2005, č. 16; A. Haman, Host 2005, č. 10 * Horáková x Gottwald: K. Kolářová, Svět a divadlo 2006, č. 4; V. Just, DivN 2006, č. 10; P. Kohout, Právo 29.–30. 9. 2007; V. Hulec, Reflex 2007, č. 40 * Políbila Dubčeka: R. Sikora, LitN 2008, č. 45.
Rozhovory: J. Matějková, Tvorba 1988, č. 28; J. Chuchma, MS 1992, č. 4; K. Štěpánová – J. Foll, LidN 15. 7. 1993, příloha Národní 9; B. Pečinka, Reflex 1999, č. 39; L. Havlíková in 30 let Činoherního studia (2002); J. Machalická, LidN 30. 10. 2003; J. Peňás, Týden 2006, č. 17.
Autor hesla: Milena Vojtková (1998, 2008)
Aktualizace hesla: 8. 3. 2008 (mvo)
 
zpět na hlavní stranu