Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Pavel  SPUNAR

* 21. 5. 1928, Praha 
 
 
Mediavelista
 Po absolvování reálného gymnázia v Praze (maturita 1947) studoval na FF UK pomocné vědy historické, hudební vědu a dějiny výtvarného umění. Souběžně absolvoval Tobolkovy knihovnické kurzy (státní zkouška z knihovnictví 1949). Studia na FF ukončil 1952 (PhDr. prací Česká bastarda). V roce 1952 pracoval v PNP, 1953–1954 v Kabinetu filologické dokumentace ČSAV a poté v ÚČL. Od roku 1962 působí v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV (později Ústav pro klasická studia, resp. Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR), kde mezi lety 1990–1998 vykonával funkci zástupce ředitele. V letech 1991–2003 přednášel na katedře religionistiky FF MU v Brně. CSc. 1967 prací Nová fakta a úvahy o genezi Kodexu vyšehradského a rukopisů s ním souvisejících. V roce 1992 se habilitoval prací Kultura českého středověku. V roce 1995 byl jmenován profesorem na FF MU v Brně. Od roku 1996 je členem Učené společnosti ČR.
 Publikovat Spunar začal 1946–1947 v Národním osvobození (hudební kritiky), první odborné práce otiskl 1953 v Časopisu Národního muzea; dále publikoval zejména v periodikách: Listy filologické, Literární noviny, Lidová demokracie, Čs. časopis historický, Strahovská knihovna, Česká literatura, Mediaevalia Bohemica, Husitský Tábor, Folia Historica Bohemica, Studie o rukopisech, Scriptorium (Brusel), Codices manuscripti (Vídeň) aj. Od roku 1994 je vedoucím redaktorem časopisu Religio. V roce 1988 byl sestaven rukopisný sborník k jeho šedesátinám Xenia Spunariana. – Užíval pseudonymu M. Erde a šifer PS, ps.
 Spunarova vědecká a popularizační práce se odvíjela od studia středověké rukopisné knihy. Vycházela z rozboru kodexu jako archeologického předmětu, zejména se zřetelem k jeho písmu, a směřovala k nalézání, třídění a interpretování textů. Výsledkem jsou nálezové zprávy, katalogy, drobné edice a systematicky utříděný Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana Husi a M. Jeronýma Pražského Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans (1, 2), registrující rukopisné prameny vztahující se k písemnictví v českých zemích od založení pražské univerzity do roku 1500. Spunarův zájem se posléze stále více přesouval ke studiu středověké kultury jako dynamické polysémantické struktury spjaté se životem společnosti. Postupně Spunar připravil publikaci Kultura středověku, výbor gnómických veršů Smích a pláč středověku a syntetickou práci Kultura českého středověku, v níž poukázal na nepřetržité prolínání duchovních proudů, na mnohovýznamovost uměleckých děl a na úzkou spojitost tvůrčího dění v českých zemích s univerzální latinskou kulturou. Monograficky se spolu s Anežkou Merhautovou zaměřil na Kodex vyšehradský, který zasadil do kontextu historických a kulturních souvislostí doby jeho vzniku. Veškerou Spunarovu badatelskou práci charakterizuje interdisciplinární přístup a stálé sepětí s prameny.
Spunar se také podílel na řadě děl, která se dotýkala významu antiky a křesťanství pro dějiny středověké vzdělanosti (Encyklopedie antiky, Antika a česká kultura, Slovník latinských spisovatelů, slovník Judaismus – Křesťanství – Islám).

BIBLIOGRAFIE

Práce odborné: Soupis rukopisů v Třeboni a v Českém Krumlově (1958, s J. Webrem = J. Kadlecem a J. Třískou); Soupis pramenů k literární činnosti M. J. Husi a M. Jeronýma Pražského (1965, s F. M. Bartošem); Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans (bibliogr. slovník, 1. sv. Wrocłav – Warszawa – Kraków – Łodż 1985; 2. sv. Warszawa – Praha 1995); Kultura českého středověku (monografie, 1985); Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále (monografie, 2006, s A. Merhautovou).
Účast v týmových pracích: Svět středověku (1969); Kultura středověku (1972; přeprac. 1995, též redig.); Encyklopedie antiky (1973); Antika a česká kultura (1978); Slovník latinských spisovatelů (1984, přeprac. 2006); Judaismus – Křesťanství – Islám (slovník, 1994); Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (1996–1998); Filozofický slovník (1998).
Uspořádal a vydal: Smích a pláč středověku (antologie, 1987, překl. z latiny D. Svobodová).

LITERATURA

Bibliografie: J. K. Kroupa: Pavel Spunar: Bibliography 1953–1999, in sb. Septuaginta Paolo Spunar oblata (2000); P. Kitzler: Bibliografie Pavla Spunara za léta 1951–2007, in sb. Pulchritudo et sapientia: Ad honorem Pavel Spunar (2008).
Knižně: Septuaginta Paulo Spunar oblata (2000, ed. J. K. Kroupa); Pulchritudo et sapientia: Ad honorem Pavel Spunar (2008, ed. Z. Silagiová, H. Šedinová a P. Kitzler).
Recenze: Kultura středověku: Z. Tichá, Listy filologické 1973, s. 59 * Repertorium auctorum Bohemorum...: J. S. (J. Spěváček), Čs. časopis historický 1986, s. 432; J. Kolár, ČL 1987, s. 74; A. Vidmanová, Listy filologické 1986, s. 237; J. Kejř, Právnicko-historické studie 1988, s. 215; J. Boubín, Mediaevalia Historica Bohemica 1999, sv. 6 * Smích a pláč středověku: J. Kolár, ČL 1988, s. 284; R. Šťastný, LM 1988, č. 7; J. Součková, Folia Historica Bohemica 1988, s. 407; E. Stehlíková, Zprávy Jednoty klasických filologů 30/31, 1988/1989, s. 123 * Kultura českého středověku: J. Válka, Brněnský večerník 6. 1. 1987; J. Kolár, Lidová demokracie 22. 4. 1987 + ČL 1988, č. 1; J. P. Kučera, Zemědělské noviny 5. 12. 1987; R. Šťastný, LM 1987, č. 7; J. Vintr, Wiener Slavistisches Jahrbuch 1987, sv. 33; J. Daňhelka, Studia Comeniana et historica 1988, č. 35; F. Šmahel, Zprávy Jednoty klasických filologů 1988/1989, č. 1/3; J. Macek, Husitský Tábor 1991, č. 10 * Kodex Vyšehradský: J. Marek, ČČH 2007, č. 3; M. Nodl, Souvislosti 2007, č. 1; J. Marek, ČČH 2007, č. 3; V. Kubík, Umění 2007, č. 4.
K životním jubileím: red.: K životnímu jubileu P. S., Folia Historica Bohemica 1987, s. 474 (zde také bibliografie Spunarových prací); J. Zachová, Mediaevalia Historica Bohemica 1999, sv. 6; S. Petr, Zpravodaj historického klubu 1998, č. 2; I. Hlaváček, Studie o rukopisech 2002–2004, č. 35; F. Šmahel, Mediaevalia Historica Bohemica 2005, sv. 10.
Archiv: Archiv AV ČR: Osobní fond (nezpracováno).

Autor hesla: Jaroslav Med (1998)
Aktualizace hesla: 2. 9. 2008 (kb)
 
zpět na hlavní stranu