Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jindřich  UHER

* 9. 10. 1932, Brno-Židenice (dnes Brno)  
 
Básník, prozaik a publicista
 Pocházel z rodiny strojního zámečníka. Uher se nejprve učil rok strojním zámečníkem, poté studoval odbornou školu pro průmysl keramiky a maltovin v Plzni (1948–1950). Byl zaměstnán jako technolog v brněnském Výzkumném ústavu stavebních hmot a v Cihelnách Gustava Klimenta. V letech 1957–1960 studoval při zaměstnání střední školu pro pracující v Brně (maturita 1960). Od roku 1961 byl redaktorem brněnského deníku Rovnost, od roku 1963 dálkově studoval obor tisk a televize na Fakultě osvěty a novinářství UK; absolvoval 1968 diplomovou prací Publicistické pořady pro děti v televizi. 1975–1987 byl vedoucím literárně-dramatické redakce Čs. rozhlasu v Brně. Od roku 1987 se věnoval pouze literární tvorbě a publicistice.
 Debutoval 1957 v časopise Květen (básní Dvojí čas), dále přispíval zejména do novin a časopisů: Rovnost, Plamen, Divadelní a filmové noviny, Divadelní noviny, Divadlo, Index, Literární noviny, Zlatý máj, Rudé právo, Tvorba, Literární měsíčník, Národopisné aktuality aj. Spolupracoval též s Čs. rozhlasem a Čs. televizí, zvláště na dokumentaristické tvorbě o folkloru.
Užíval šifer: -jn-, -ju-, (jur).
 Uhrovy první dvě básnické sbírky (Neklid, Úsvit) jsou inspirovány především přírodou a realitou moravského venkova, jejichž obraz autor chce, v jisté návaznosti na folklorní písňové zdroje, evokovat úsporně střídmým veršem. V další básnické tvorbě pak usiluje o výraznější objektivizaci poezie: od přírodních impresí směřuje k reflexivní občanské poezii, zachycující dějinné souvislosti (zejména osvobození 1945, únor 1948) v proměnách řadových lidských osudů. Do jeho poezie tak vstoupil výrazný epický prvek, zvláště v rozměrných básních s autobiografickými motivy, v nichž se pokoušel bilancovat vlastní životní osudy i spoluodpovědnost za společenské dění (Pálený střep).
Autorův celoživotní vztah k folkloru, implicitně přítomný ve veškeré jeho tvorbě, se explicitně vyjevil v knize Kam usedl pták, souboru lyrických črt a reportáží o lidovém umění jižní Moravy. Nalezl zde pro sebe žánr stojící na pomezí beletrie a publicistiky, v němž se objektivní obraz světa stále prolíná s ryze subjektivními prožitky a jímž autor chce popularizovat nejrůznější oblasti umělecké tvorby i zaujaté lidské práce. Prostřednictvím lyrického cestopisu a lyrizované reportáže se v následující řadě esejisticko-reportážních knih vrací nejen ke kulturnímu dědictví moravského folkloru a ke sledování jeho současné životnosti, ale v portrétních zkratkách připomíná také minulé i současné české a zahraniční umělce různých oborů (Ovidiův prsten, Objektivem srdce, Argonauti z Moravy). Vedle literatury sleduje Uher zejména hudbu, v níž také nalézá nejhmatatelnější stopy moravské kulturní specifičnosti; tento jeho zájem, předznamenaný řadou muzikologicky orientovaných reportáží a portrétů (Brněnskou stopou Leoše Janáčka, Slunce z mramoru), jej přivedl k žánru biografického románu, ve kterém se pokusil literárně ztvárnit významné osobnosti české hudby: Leoše Janáčka (Janáček – román života) a Vítězslavou Kaprálovou (Ona a Martinů). Také v těchto románech je složka faktografická zasazována do lyrizovaného kontextu autorské interpretace.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a publicistika: Neklid (BB 1969); Úsvit (BB 1974); Kam usedl pták (črty etnografické a RpRp, 1977; rozšíř. 1981); Nikolka (D pro děti, rozmnož., 1978, prem. 1976, na motivy I. Olbrachta); Pálený střep (BB 1979); Okamžiky (BB 1979); Balkánská epopej (črty a RpRp, o Bulharsku, 1981); Ovidiův prsten (črty, EE a BB, 1982); Chuť domova (texty k písním, 1984); Objektivem srdce. Lyrický cestopis (črty a portréty, 1985); Argonauti z Moravy (EE, portréty slavných Moravanů, Rp o dukovanské eletrárně, 1987); Brněnskou stopou Leoše Janáčka (E 1988, se S. Přibáňovou); Hledání křídel (EE a RpRp, 1988); Slunce v mramoru. Vysočinskou stopou Bohuslava Martinů (E 1990); Píseň teskné radosti (E 1992); Janáček – román života (R 1993); Ona a Martinů (P 1995; rozšíř. vyd. 2002).
Výbor: Veřejná samota (BB 1987).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Tvář (1963); Vzrušeným dechem (1975); Souhvězdí Aurory (1977); Srdce budoucího věku (1982); Zrcadla lásky (1982); Sklizeň světla (1983); A hory nemlčely (1984); Než se zvedne opona (1984); Jarní zpěv (1985); Zbraň poezie (1985); Mezi hudci (1985); Na vlnách rozhlasu (1985).
Uspořádal a vydal: Znamení krajiny (sb., 1973, s I. Odehnalem, též přisp.); Obzor (sb. rozhlasových relací, rozmnož., 1986, s A. Kopřivovou).

LITERATURA

Knižně: Argonaut z Moravy (sb. 2002, ed. I. Dorovský; obsahuje nevydanou sbírku Odlitek a bibliografii knižně vydaných děl).
Studie a články: J. Tomeček: úvod, in Kam usedl pták (1977); J. Suchý: doslov, in Veřejná samota (1987); L. Soldán: Básník, prozaik a novinář, LM 1987, č. 8; L. Štěpán: Vliv publicistiky na poezii Jindřicha Uhera, in L. Štěpán: Pohledy na slovanské literatury (2003).
Recenze: Neklid: J. Med, Práce (Brno) 24. 10. 1969; K. Horňák, HD 1970, č. 8 * Pálený střep: M. Blahynka, Rovnost 9. 8. 1979 * Okamžiky: M. Blahynka, Rovnost 10. 8. 1979 * Ovidiův prsten: A. Fuchs, Scéna 1982, č. 20 * Objektivem srdce: I. Pospíšil , Rovnost 15. 4. 1986 * Argonauti z Moravy: Z. Kožmín, Rovnost 8. 12. 1987 * Janáček – román života: M. Petříček, Tvar 1993, č. 49–50; M. Černohorská, LitN 1994, č. 4; B. Dokoupil, Rovnost 10. 2. 1994 * Ona a Martinů: R. Hrdinová, Právo 23. 1. 1996; P. Blatný, Opus musicum 1996, č. 1, příl. Komentář.
K životním jubilejím: O. Rafaj, Tvorba 1982, č. 41, příloha Kmen, též in Literatura a čas (1985); J. Suchý, LD (Brno) 9. 10. 1992.
Nekrology: I. Odehnal, Rovnost 23. 6. 1998; (vl) (Š. Vlašín), Naše pravda 1998, č. 26; S. Pěnčík, Národopisná revue 1998, č. 3.

Autor hesla: Jaroslav Med (1998)
Aktualizace hesla: 10. 5. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu