Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří  SVOBODA

* 19. 1. 1931, Místek (dnes Frýdek-Místek)  
 
 
Literární historik a kritik
 

Narodil se v řemeslnické rodině, jeho otec byl krejčí, matka švadlena. Po smrti rodičů se sestrou žil v rodině babičky a matčina bratra, horníka. Po maturitě na Obchodní akademii ve Frýdku-Místku (1950) studoval necelý semestr knihovnictví na FF UK a poté češtinu a filozofii na FF UP v Olomouci (1950–1955, diplomová práce Satirik Jiří Haussmann). Nejdříve učil na osmileté střední škole ve Frýdku-Místku (1955–1956) a na Jedenáctileté střední škole ve Frýdlantu nad Ostravicí (1956–1960). V roce 1960 byl přijat jako odborný asistent na katedru českého jazyka a literatury Pedagogického institutu v Ostravě (od roku 1964 PedF), v letech 1962–1965 byl souběžně externím redaktorem Krajského nakladatelství v Ostravě. V letech l963–1967 absolvoval externí vědeckou aspiranturu v oboru dějiny české literatury na FF UP v Olomouci. Titul CSc. získal 1968 prací Generace a program, PhDr. 1970 prací Proletářská poezie Jaroslava Seiferta, vědeckou hodnost DrSc. 1987 prací Vojtěch Martínek, život a dílo. V roce 1980 se habilitoval prací Tvorba a region, docentem pro dějiny české literatury byl jmenován v roce 1981, profesorem pro stejný obor v roce 1988. V letech 1971–1990 zastával funkci vedoucího katedry českého jazyka a literatury na PedF v Ostravě, v letech 1993–2003 vedl katedru české literatury, literární vědy a dějin umění na FF Ostravské univerzity. V roce 1996 založil Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity.

 

Debutoval jako středoškolský student v Mladé frontě, od poloviny 50. let publikuje literárně historické stati a kritiky v Červeném květu (Ostrava), Slezském sborníku, Vlastivědných listech (oba Opava), Kulturním měsíčníku (Ostrava), Listech Památníku Petra Bezruče (Opava), Časopisu Slezského muzea (Opava), České literatuře, Literárním měsíčníku, Tvorbě, Kmeni, Nové svobodě (Ostrava), Alternativě Nova (Opava – Ostrava), Tvaru, Literárních novinách, Ostravském večerníku, Lidové demokracii aj. – V letech 1962-2003 byl vědeckým redaktorem uměnovědné řady Spisů PedF i FF OU. V letech 1962–1971 a 1982–1990 by členem ediční rady nakladatelství Profil v Ostravě. Členem redakční rady časopisu Alternativa nova byl v letech 1994–1998. – Spolupracoval s ostravským Československým, později Českým rozhlasem a Československou, později Českou televizí na přípravě pořadů o regionální literatuře. – Užíval šifer -jsv-, JS, svo.

 

Literární historik a kritik Jiří Svoboda se ve své badatelské práci souběžně věnoval dvěma zájmovým okruhům: české poezii 20. století, především počátku 20. let, a tvorbě autorů severní Moravy. K prvnímu okruhu patří monograficky pojatá studie Jiří Haussmann, vykreslující vedle portrétu spisovatele i širší kontext české meziválečné satiry. Rozsáhlá studie Generace a program pak zhodnotila přínos proletářské poezie. S dobovým důrazem na vliv a význam levicové avantgardy v rámci meziválečné české literatury v ní Svoboda generuje charakteristiku literárního směru z tvorby a programových prohlášení jeho mluvčích.
Druhému okruhu Svobodova zájmu dominuje celoživotní zaujetí Vojtěchem Martínkem. Jestliže v bibliofilsky vydané prvotině sledoval žánrové, tematické a sociální souvislosti spisovatelových románových prací (Dvě románové trilogie Vojtěcha Martínka), později své poznatky zúročil v materiálově bohatě podložené monografii (Vojtěch Martínek).
Na dobové proměny chápání regionalismu a následnou analýzu života a díla významných spisovatelů Ostravska (Petr Bezruč, Vojtěch Martínek, Ladislav Třenecký, Karel Dvořáček, Ludmila Hořká, Josef Strnadel) se zaměřil v souboru sedmi studií Tvorba a region. Především spisovatelé Ostravska jsou také tématem souboru časopisecky (od poloviny 70. do poloviny 80. let) vydaných studií i drobnějších prací a recenzí (Ve stopách tvorby). Soubor Z obzoru tvorby shrnuje Svobodovy stati věnované obecnějším metodologickým problémům literární historie a literárních žánrů, pojmům region a literární kontext, ale i konkrétním interpretacím tvorby spisovatelů 19. a 20. století (Božena Němcová, Petr Bezruč, Jaroslav Seifert, Edvard Valenta, Jiří Orten, Josef Kainar aj.), soubor Cesty a zastavení pak interpretační studie o české literatuře 20. století (Tomáš Garrigue Masaryk, Antonín Sova, Arne Novák, Karel Čapek, Jan Čep, Egon Hostovský, Karel Ptáčník, Jan Otčenášek aj.) Svoboda je rovněž autorem několika skript o české a slovenské literatuře a literární kritice.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Dvě románové trilogie Vojtěcha Martínka (studie, 1957); Satirik Jiří Haussmann (1962, in Tři studie o moderní české literatuře + J. Sixta + J. Stýskal); Generace a program (studie, 1973); Tvorba a region. Sedm kapitol o literatuře na Ostravsku (soubor studií, 1974); Vojtěch Martínek, život a dílo (monografie, 1982); Ve stopách tvorby. Studie, portréty, kritické sondy (studie a články, 1986); Z obzoru tvorby. Kapitoly z české literatury 20. století (studie a články, 1998); Cesty a zastavení. Kapitoly z české literatury 20. století (soubor studií 2002).
Učební texty: Přehled novějších dějin slovenské literatury (skripta, 1981); Úvod do studia literární vědy (skripta, 1985); Literární kritika (skripta, 1987); Rukověť české literatury 20. století (skripta, 1988); Exilová a samizdatová literatura 1, 2 (středoškolský učební text, 1991); Josef Škvorecký (středoškolský učební text, 1991); Milan Kundera (středoškolský učební text, 1991); Jan Čep (středoškolský učební text, 1992); Karel Šiktanc (středoškolský učební text, 1992); Ota Filip (středoškolský učební text, 1992); Spisovatel Egon Hostovský (středoškolský učební text, 1992); Spisovatel a filozof Ladislav Klíma (středoškolský učební text, 1993); T. G. Masaryk (středoškolský učební text, 1995); Arnošt Lustig (středoškolský učební text, 1995);
Účast v týmových pracích: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 1 (1995); Literární slovník severní Moravy a Slezska 1945–2000 (2001); Biografický slovník Slezska a severní Moravy 1–12 (1993–1999), Nová řada, sešit 1–8 (2000–2006); Kulturně historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy 1,2 (2005, též redig.).
Příspěvky ve sbornících: Slezský sborník (1957, 1961); Sborník prací Pedagogického institutu v Ostravě (1961, 1964); Listy Památníku Petra Bezruče (1965, 1966); Literárněvědný sborník Památníku Petra Bezruče v Opavě (1965, 1966, 1974); Bezručiana 1967 (1967); Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě (1970, 1972, 1973, 1982, 1986, 1990,1991); Sborník z mezinárodní literárněvědné konference Bezručova Opava (1978, vyd. 1980); Stav a úkoly literární vědy v Severomoravském kraji a výchova mladé generace (VO 1980; vyd. 1982); Čtvrtstoletí bezručovského bádání (1985); Průvodce literárním dílem zasloužilého umělce Vojtěcha Martínka (1987); Čtyřicet let literatury v Severomoravském kraji a aktuální problémy regionalismu (1989); Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity (1992, 1993, 1995, 1997, 1998); Rozpad mitu i jezyka (Katowice 1992); Edvard Valenta (1993); Časopis Květen a jeho doba (1994); Jazyk a literatura v česko-polském kontextu (1994); Literatura v literatuře (1995); Literatura a region (1995); Literatura na Ślasku czeskim i polskim – Literatura v českém a polském Slezsku (1996); Světová literárněvědná bohemistika 2 (1996); Česká s slovenská literatura dnes (1997); Region a jeho reflexe v literatuře (1997); Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region (1997); Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu soudobé literární vědy (1998); Rok 1947 (1998); Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře (1999); Literární věda na prahu 21. století – Nauka o literaturze u progu XXI stulecia (2000); Zlatá šedesátá (2000); Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy (2000); Česká literatura na konci tisíciletí 1 (2001); Studia nad wspólczesnymi jezykami i literaturami poludniowo i zachodnioslowanskimi (Opole 2001); Jezyk i literatura czeska u schylku XX. wieku (2001); Bohemica litteraria V4, V 5–6 (2002, 2004); Studia slavistica VI (2002); Okraj a střed v jazyce a literatuře (2003); Arne Novák, literární historik a kritik (2004); Studia Moravica 1, 2, 4 (2004, 2004, 2006); Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století – Stalosc i zmienosc w jezyku i literaturze czeskiej XX. wieku (2004); Literární odkaz Karla Dvořáčka (2005); Božena Němcová a její Babička (2006); Homo ludens v literatuře (2006); Místa bez hranic (2006); Pocta Evě Mrhačová (2006); Czeski jezyk a literatura v interakcji – Český jazyk a literatura v interakci (2006).
Uspořádal a vydal: V. K. Klicpera: Výbor z díla (1954); K. Dvořáček: František chce být spravedlivý (1966); J. M. Troska: Kapitán Nemo (1969) + Zápas s nebem (1971, obojí s L. Petrem a Z. Robenkem); B. Četyna: Stíny sedmi rudokopů (1971); L. Hořká: Trnité cesty (1975); V. Martínek: Poslední sonety (1976); J. V. Sládek: Hukvaldské miniatury (1979) + Hukvaldské siluety (1990); J. F. Karas: Ondra Foltýn a jiné prózy (1985, s L. Petrem).

LITERATURA

Bibliografie: Jiří Svoboda, bibliografie 1955–1998 (1997).
Recenze: Dvě románové trilogie V. Martínka: (vju) (V. Justl), NŽ 1957, č.5 * Generace a program: Š. Vlašín, ČL 1975, s. 371; O. Králík, Ostravský kulturní zpravodaj 1975, č.7/8 * Tvorba a region: B. Balajka, Práce 3. 4. 1975; M. Blahynka, Rovnost 23. 4. 1975; M. Etzler, Ostravský kulturní měsíčník 1975, č. 2; I. Kusý, Slovenská literatúra (Bratislava) 1975, č.5; P. Pešta: Vlastivědný sborník moravský 28, 1976, č.3 * Vojtěch Martínek, život a dílo: M. Blahynka, Kulturní měsíčník 1983, č.5; D. Šajtar, ČL 31, 1983, č.5; F. Valouch, Tvorba 1983, č. 20, příloha Kmen * Ve stopách tvorby: J. Klapuch, Ostravský večerník 14. 7. 1987; K. Motyka, Kulturní měsíčník 5, 1987, č. 6; Z. Pavelka, RP 3. 8. 1987; F. Valouch, Tvorba 1987, č. 20, příl. Kmen * Z obzoru tvorby: A. Haman, NK 1998, č. 43; L. Malý, Tvar 1999, č. 11; R. Ocelíková, Aluze 1999, č. 2; A. Zura, Bohemistyka (Wałbrzych) 2001, č. 1 * Cesty a zastavení: M. Trávníček, Tvar 2003, č. 5; (lk) (L. Knězek), Alternativa plus 2003, č. 3/4.
Rozhovor: Š. Nevidalová, Tvar 1998, č. 6.
K životním jubileím: J. Hubáček, Ostravský kulturní měsíčník 1981, č. 1; J. Galík, Nová svoboda 24. 1. 1981; J. Sekera, LM 1986, č. 1; S. Urbanová, Nová svoboda 24. 1. 1986; M. Blahynka, Tvorba 1986, č. 2, příl. Kmen; V. Justl, Sborník PPF OU 2000, č. 4; L. Pavera, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2001, č. 1; V. Novotný, Tvar 2006, č. 2.

Autor hesla: Miroslav Zelinský (1998)
Aktualizace hesla: 17. 9. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu