Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miroslav  FLORIAN

* 10. 5. 1931, Kutná Hora 
† 10. 5. 1996, Praha 
 
Básník a překladatel
 Po maturitě na gymnáziu v Kutné Hoře (1950) studoval Florian na FF UK obor knihovnictví. 1952–1954 absolvoval vojenskou službu v Mikulově a v redakci Čs. vojáka v Praze. 1954–1958 působil jako redaktor Čs. rozhlasu, 1958–1977 jako redaktor nakladatelství Čs. spisovatel, poté ve svobodném povolání. V letech 1976–1981 byl poslancem České národní rady. Zemřel při besedě se svými čtenáři u příležitosti předání autorského výtisku knihy Vroubky.
 Časopisecky začal publikovat až po knižním debutu 1950 v Lidových novinách. Básně uveřejňoval v celé škále českých periodik, včetně regionálních a časopisů pro děti, významněji přispíval do časopisů a novin: Nový život, Literární noviny, Host do domu, Květen, Rudé právo, Čs. voják (i publicistika), od 70. let rovněž do Tvorby, Literárního měsíčníku aj., po roce 1989 do Naší pravdy a Haló novin.
 Již v prvních sbírkách přinášel Florian do lyriky 50. let nové polohy: mladické okouzlení poezií (Snubní prsten), improvizační lehkost, smyslovost, programový obrat k intimitě a k písni, jež měla svůj zdroj v opomíjené tradici tomanovské a šrámkovské (Cestou k slunci, Blízký hlas). Důrazem na účast poezie v každodennosti a okázalou přirozeností lyrického subjektu se Florian přimkl k vlně poezie všedního dne kolem časopisu Květen. Třebaže si vyzkoušel i delší rozměr pásmové skladby, navazující na oblíbený žánr české avantgardy a soustředěný k tématu prostupování jedince a mnohotvárného světa (Závrať), těžiště jeho tvorby bylo v kratších, výrazně melodických útvarech, v nichž s oblibou využíval pravidelnou čtyřveršovou sloku. Intimní prožitky, láska a příroda jsou kladeny proti velkým dějinám, proti mýtu a oficialitě (Záznam o potopě, Tichá pošta). Od 70. let harmonický svět Florianových veršů stále více sugeruje idylu (Iniciály, Jízda na luční kobylce, Zelená flétna). Předkládá se v něm soulad přírody, kultury, civilizace, společnosti, a dokonce i oficiální politiky, která se v této perspektivě zdá být naplněním věčných kosmických zákonů, výtvorem přírodních procesů. Jako jediný ze skupiny Května setrval Florian na pozicích ideologických iluzí a zahrnul do nich i dogmata normalizační. Jeho poezie pracuje s úzkým okruhem motivů. Ustálila se v zásadě na tvaru dosaženém v polovině 60. let, uzavřeností témat a lyrickou gnómičností se často blíží formám japonské tradiční poezie. V tomto stylovém klíči se z Florianovy poezie takřka programově vytrácí vývoj, sbírka za sbírkou v obměnách opakuje jedinou výchozí lyrickou situaci. Tradiční repertoár motivů revoltujícího, věčně mladého jara postavil Florian do služeb zápasu s polistopadovým vývojem ve sbírce Sonetarium aneb Večer v králíkárně. Z totožných hodnotových pozic vychází i texty zařazené do posmtrně vydaného souboru Archandělský happening.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Snubní prsten (BB 1948); Cestou k slunci (BB 1953); Blízký hlas (BB 1955); Otevřený dům (BB 1957; přeprac. 1972); Závrať (BB 1957; rozšíř. 1964); Stopy (BB 1960); Labutí peříčko (BB pro děti, 1961); Záznam o potopě (BB 1963); Tichá pošta (BB 1965); Vzdušná čára (BB 1967); Jaké oči má vítr (BB pro děti, 1968); Svatá pravda (BB 1969, obsahuje i sbírku Vzdušná čára; přeprac. 1971); Iniciály (BB 1972); Třesky plesky (BB pro děti, 1972); Jízda na luční kobylce (BB 1974); Modré z nebe (BB 1976); Jaro, napověz (BB 1977, obsahuje sbírky Labutí peříčko, Jaké oči má vítr, Třesky plesky + nové verše; rozšíř. 1981); Jeřabiny (BB 1977); Zelená flétna (BB 1979); Odliv noci (BB 1980); Zítřejší sněhy (BB 1981); Vidět Neapol (BB 1982); Verše do kapsy (BB 1984); Proměny světla (BB 1985); Letokruh (BB pro děti, 1986); Dráha blesku (BB 1986); Prodloužený čas (BB 1987); Nonstop (BB 1989); Sonetarium aneb Večer v králíkárně (BB, Mnichov 1995); Archandělský happening (BB 2006, eds. D. Strož, K. Sýs).
Výbory
: Verše (BB 1959); Na každém kroku (BB 1962); Sedm básní (BB, Bratislava 1964); Černý med (BB 1969; 1. přeprac. 1976; 2. přeprac. 1987); Smluvená znamení (BB 1973, s dokumentárním materiálem); Verše (1975); Knížka lásky (BB 1975, ed. J. Kutina); Hvězdná réva (BB 1975, ed. B. Svozil; přeprac. 1978); Rozsvěcování květů (BB 1978); Básně (1979, ed. B. Svozil); Jednou provždy (BB 1980); Pražský výběr (BB 1982); Má jižní Moravo (BB, příležitostný tisk, 1983); Zlatá vlna června (BB 1983, ed. K. Blahynková); Horké prameny (BB 1984); Sluneční vítr (BB 1984); Óda na mladost (BB 1988, ed. S. Poberová); Snubní prsten (BB 1988, ed. V. Kún); Písně a světlice (BB 1989, ed. J. Jiráčková); Májové sirény (BB 1991); Vypálilas mi znamení (1996, ed. K. Sýs); Vroubky (BB 1996, ed. M. Blahynka, obsahuje též dosud netištěné básně).
Souborná vydání: Druhý dech (souborné vydání sbírek z let 1957–1965, 1968); Kardiogram (souborné vydání sbírek z let 1972–1976, 1978); Vybrané spisy 1–3 (Čs. spisovatel, 1981–1983, ed. M. Blahynka).
Překlady: L. N. Martynov: Mladý měsíc (1962, s J. Taufrem); A. Tvardovskij: Okno do věčnosti (1973, s V. Jelínkem); N. Guillén: Antilské rytmy (1980); M. Rúfus: Zem trvá (1984, s J. Peterkou).
Ostatní práce: Praha (verše k fotografiím L. Uhlíře, 1985; souběžně ruský, anglický a německý úvod a popisky).
Příspěvky ve sbornících a almanaších
: Bitevní pole (1978); Třicet zpěvů k Únoru (1978); Zpívající den (1979); Dvanáct pozdravů – Dvanásť pozdravov (antologie básní k 17. sjezdu KSČ, 1986); Májové epištoly (1991); Brno – můj Amarcord (1997); Anthologie de la poésie tchèque contemporaine (Paříž 2002) aj.; překlady: Zásoba světla (1973, překl. L. N. Martynova a A. Tvardovského); Jitro přichází (1973, překl. G. Kunerta); Mladý den (1975, překl. M. Rúfuse); Tvar větru (1975, překl. P. Voroňka, s J. Kabíčkem).
Uspořádal a vydal: Almanach Květen 1958 (1958, s J. Šotolou a K. Šiktancem); Hlubší než smrt (1958, s J. Šotolou a K. Šiktancem); Mladé víno (1961, s J. Bruknerem); Brevíř lásky (1961, přeprac vyd. 1971); J. Wolker: Srdce štít (1964); V. Nezval: Oči milenek (1964); Jakou barvu má srdce (1965); K. Toman: Addio, mecenáši! (1970, s M. Červenkou); Květen ‘45 (1970); K. Kapoun: Velké objetí (1974); Básnický almanach 74 (1974); Sborový zpěv (1975, s M. Pohorským); V. Závada: Básně (1979) aj.

LITERATURA

Knižně: M. Blahynka: Miroslav Florian (1981, s bibliografií).
Studie a články: M. Grygar in sb. Jak číst poezii (1963); Z. Heřman: Básně M. Floriana, HD 1957, s. 569; J. Svoboda: Básnické dílo M. Floriana, Sb. prací Ped. institutu v Ostravě, Společenské vědy l, č. 2 (1962); B. Svozil: Významový rozbor poezie M. Floriana, ČL 1964, s. 30; týž: doslov, in Závrať (1964); M. Červenka: Jmenovatel, LitN 1964, č. 27; jšr (J. Šnobr): M. Florian, ZM 1967, č. 7, příloha; S. Šmatlák: O statočnosti básníka, Slovenské pohľady (Bratislava) 1973, č. 9, česky: doslov, in Verše (1975); B. Svozil: doslov, in Hvězdná réva (1975, 1978); M. Blahynka in Pozemská poezie (1977); M. Pohorský: Z lyrického deníku M. Floriana, LM 1978, č. 8; M. Blahynka: Od Otevřeného domu ke Stopám, ČL 1979, s. 289; M. Pohorský: doslov, in Jednou provždy (1980); M. Blahynka: doslovy, in Vybrané spisy (1981–1983); M. Švehlák – T. Baldýnský: Causa M. F., Reflex 1993, č. 29 + k tomu polemika: Z. Nová (= M. Blahynka), Naše pravda 1993, č. 32, příloha Pecka; (jan) (J. Janouškovec), Haló noviny 19. 7. 1993; M. F., Haló noviny 30. 7. 1993; J. Šařec, Naše pravda 1993, č. 31, příloha Pecka; V. Macura: Poezie mimo, Tvar 1995, č. 14 + k tomu polemika: M. B. (M. Blahynka), Obrys-Kmen 1995, č. 1; R. Svoboda: Prométheus po Poučení z krizového vývoje, Tvar 1996, č. 3, též in sb. Normy normalizace (1996); P. Blažíček: Poezie všedního dne: skupina Května 1956–1958, ČL 2001, č. 1 + Generace Května v šedesátých letech, ČL 2002, č. 3, obojí též in Kritika a intepretace (2002); V. M. Kozák: Obrana mrtvých, Obrys-Kmen 2001, č. 17; P. Lyčka: Normalizace (a) poezie čili z literární periferie k vrcholům socialistického parnasu, Host 2005, č. 6.
Recenze: Závrať: F. Kautman, Kultura 1958, č. 2; M. Červenka – M. Schulz, Květen 1958, s. 492; J. Opelík, HD 1958, s. 176 * Verše: S. Machonin, Plamen 1959, č. 2 * Stopy: J. Opelík, Plamen 1960, č. 7; M. Červenka, Kultúrny život (Bratislava) 1960, č. 27 * Tichá pošta: M. Grygar, LitN 1965, č. 40; M. Petříček, HD 1965, č. 7 * Zelená flétna: I. Mojík, Romboid (Bratislava) 1980, č. 3 * Vidět Neapol: M. Blahynka, Tvorba 1982, č. 3; I. Mojík: Romboid (Bratislava) 1983, č. 3 * Závrať: J. Trávníček, ČL 1989, s. 358 * Sonetarium aneb Večer v králíkárně: mb (M. Blahynka), Haló noviny 1995, č. 79; J. Zlomek, Naše pravda 1995, č. 12; J. Švejda, Haló noviny 1995, č. 144; J. Peňás, LidN 26. 7. 1995, přetištěno in: Deset procent naděje (2002) + k tomu polemika: K. Sýs, Naše pravda 1995, č. 32 * Vroubky: M. Blahynka, Obrys-Kmen 1996, č. 5; J. Vacková, NK 1996, č. 22 * Vypálilas mi znamení: Haló noviny 21. 10. 1996; O. Rafaj, Naše pravda 1996, č. 42 * Archandělský happening: J. Hrobař, Naše pravda 2006, č. 19; M. Blahynka, Obrys-Kmen 2006, č. 36; P. Janík, Obrys-Kmen 2006, č. 36.
Nekrology: J. Vacková, Haló noviny 11. 5. 1996; Z. Hoření, Haló noviny 13. 5. 1996; K. Sýs, Naše pravda 1996, č. 19 + Haló noviny 13. 5. 1996 + Naše pravda 1996, č. 23, otištěno též in: Obrys-Kmen 1996, č. 6; J. Maštálka, Haló noviny 14. 5. 1996; V. Hrouda, Haló noviny 21. 5. 1996; H. Hrzalová, Naše pravda 1996, č. 21; (vl) (Š. Vlašín), Naše pravda 1996, č. 21; A. Brousek, LitN 1996, č. 24 + k tomu polemika: K. Sýs, Naše pravda 1996, č. 27; M. Černík, Obrys-Kmen 1996, č. 6; J. Bednář, Obrys-Kmen 1996, č. 6.
Autor hesla: Vladimír Macura (1995); Karel Piorecký (2007)
Aktualizace hesla: 1. 4. 2007 (kp)
 
zpět na hlavní stranu