Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Obálka knihy Lásky z internetu (2004)

 Jaroslav ČEJKA

* 26. 10. 1943, Praha 
 
 
Básník a prozaik
 

Po maturitě na jedenáctileté střední škole v Praze v roce 1960 krátce pracoval jako dělník u Vodních staveb. V letech 1961–1967 studoval na Stavební fakultě ČVUT obor hydrotechnické stavby. V letech 1967–1969 byl zaměstnán nejprve jako projektant v pražském Hydroprojektu, poté jako kulisák v Tylově divadle. Od roku 1971 byl programovým pracovníkem Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, od roku 1972 dramaturgem Uměleckého studia mladých Rubín, v letech 1973–1974 vedoucím programového oddělení Pražského podniku služeb mládeže a v období 1974–1976 náměstkem ředitele téhož podniku. V roce 1976 vstoupil do aparátu Městského výboru Socialistického svazu mládeže v Praze, po roce přešel na oddělení kultury Českého ÚV SSM (záhy byl jmenován vedoucím oddělení a v této funkci setrval do roku 1981). Roku 1982 se stal vedoucím redaktorem Kmene (literární přílohy týdeníku Tvorba) a členem předsednictva Svazu českých spisovatelů. V roce 1987 převzal funkci šéfredaktora Tvorby, o dva roky později byl jmenován vedoucím odboru kultury a zástupcem vedoucího oddělení školství, vědy a kultury ÚV KSČ. Z funkce odešel po listopadu 1989. Dva roky byl nezaměstnaný, od roku 1992 pracoval jako externí redaktor nakladatelství Fortuna Print a textař reklamní agentury GGK, kde se stal roku 1994 kreativním ředitelem. V letech 1996–1999 byl kreativním ředitelem reklamní agentury A–Z. Později pracoval jako externí jazykový redaktor a editor pro Pražskou vydavatelskou společnost. Od roku 1999 je v invalidním a od roku 2007 ve starobním důchodu. – Otec Jaroslav Čejka byl úředníkem, po roce 1945 krátce sázkovým podnikatelem; v roce 1968 vydal knihu o dostihovém sportu Jistá je jen smrt.

 Od roku 1964 publikoval v časopisech Květy, Červený květ, Host do domu, Československý voják, Mladá fronta, Mladý svět, Literární měsíčník, Svět práce, Amatérská scéna, Práce, Rudé právo, Tvorba, Kmen (roku 1985 zde vyšlo monodrama Pavučina), Nové slovo (roku 1991 zde vyšly na pokračování vzpomínky Aparát), Nedělní noviny (v roce 2000 zde vyšla pod pseudonymem Michal Fieber na pokračování detektivní novela Smrt na swingers party), Jedním dechem, Krimisignál aj. Publikuje rovněž jako bloger na blogu IDNES.cz (vycházely zde povídky později zařazené do knihy Magická setkání aneb Puzzle story). – Užívá pseudonymů Tomáš Nerad, Přemysl Havlík (pro přepisy televizních dokumentů z cyklu Nevyjasněná úmrtí), Jan Rejcz, Jeroným Dubský, Jaroslav Cibík (pro překlady), Michal Fieber (pro detektivky) a šifer ej, jč, jka.
 

Pro Čejkovu poezii byly zpočátku příznačné veršové útvary s pravidelnou rytmickou i rýmovou organizací, tematika milostných rozchodů (zvláště v trojici poem pozdního debutu Sentimentální lásky), motivy z nemocnic, lázní a sanatorií a postupně vydobývaný nadhled nad melancholií mládí (Veřejné tajemství). Avšak počínaje oddílem Společenské hry sbírky Kniha přání a stížností prosazuje se spíše tendence k prozaizaci verše a pojetí básně i básnického cyklu jako racionálně konstruovaných celků s optikou důsledně podřízenou jedinému výchozímu principu. Po pravidlech domina, šachu, dámy a jiných stolních her konfrontuje Čejka lidské návyky a chování s fyzikálními zákonitostmi (Kapesní sbírka zákonů, vět a definic) a chiromantickými věštbami (cyklus Čáry na dlani ve Čtení z ruky). S oblibou přitom mísí protichůdné významové kontexty: zobecňující modely s osobními zážitky milence a manžela, sebevyjádření s ironickou nadsázkou, černý humor s civilizačním optimismem, dobově chápanou občanskou odpovědnost se společenskou kritičností. Své pojetí poezie Čejka formuloval a ke svým vzorům – Vítězslav Nezval, Christian Morgenstern, Bohuslav Reynek, Oldřich Wenzl, Ivan Wernisch aj. – se přihlásil na sklonku osmdesátých let v esejistickém Návodu, jak (ne)sbírat básně. Nové básnické texty vydal ovšem až na konci následující dekády – ve sbírce Nejlepší léta našeho života buduje na půdorysu klasických žánrových forem (elegie, sonet) a pravidelné veršové a strofické struktury satirický, kritický, ale i sebeironický obraz intimního mikrosvěta rozpadajícího se manželství a také české společnosti v období polistopadové transformace.
Tendence ke společenské kritice je charakteristická také pro Čejkovu tvorbu prozaickou. Povídky (vesměs s tematikou milostnou a erotickou) i román Kulisáci, který spojuje autobiografický obraz dozrávání mladého muže s „normalizační“ interpretací roku 1968, charakterizuje sklon k uvolněnému vypravěčství a k anekdotickému či nabádavě varovnému pointování epizod, méně pak vlastní logika charakterů. Konfesí komunistického funkcionáře, který se v mezích možností a s příslušnou mírou konformismu snažil o reformování kulturněpolitických poměrů, je memoárová kniha Aparát. Obdobnou tendenci má i bilanční román Most přes řeku zapomnění se silnými autobiografickými prvky. Příběh dvou bratrů (dvojčat), z nichž jeden emigruje na Západ, zatímco druhý zůstává doma a pozvolna se začleňuje do politicko-stranických struktur, je svéráznou reflexí a interpretací české společnosti druhé poloviny 20. století, vystavěnou na principu časosběrného dokumentu, ve kterém se prolínají příběhy obou protagonistů s „velkými“ dějinami. K historickým událostem 20. století se autor vrací rovněž v próze Odcizená krajina, v příběhu situovaném do oblasti Neveklovska, místa, které se v době druhé světové války proměnilo ve vojenské cvičiště SS. Osudy čtyř postav pocházejících ze stejného kraje se vzájemně proplétají na pozadí politických zvratů posledních sedmdesáti let. Jistý společenskokritický přesah nalezneme i v groteskním příběhu Prosranej život, ve kterém hlavní hrdina trpící chronickou nemocí dráždivého tračníku, prožívá svůj těžký úděl v období normalizace i doby současné. K nostalgicko-humoristickému ladění povídek Oty Pavla se Čejka otevřeně přihlásil v autobiografickém románu s ústřední postavou tatínka – vášnivého rybáře a smolařského podnikatele (Ryby táhnou proti proudu). Po roce 2000 vydal také několik povídkových souborů s rybářskou tematikou (Zázračné těsto, Noc s hlavatkou) a začal se soustavě orientovat na populární žánry – kromě souborů povídek s přírodní a erotickou tematikou (Satan a liška a další příběhy o houbách a milování, Lásky z internetu) je autorem řady detektivních próz (např. Vraždy v lepší společnosti, Smrt na garden party, Smrt v reality show, Škola detektivů, Zvěrolékařka na stopě, Slepé okno). V intencích populární literatury vytvořil také memoárovou prózu Lidé, čas a zvířata, v níž rekapituluje své vzpomínky na zvířata, s nimiž se během svého života setkal.
Je rovněž autorem divadelní hry z nemocničního prostředí Na kůži se neumírá, v níž se opírá o humornou drobnokresbu a satirizující postřeh.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Sentimentální lásky (BB 1979); Veřejné tajemství (BB 1980); Kniha přání a stížností (BB 1981); Kapesní sbírka zákonů, vět a definic (BB 1983); Milování se lví ozvěnou (PP 1985); Kulisáci (R 1985); Čtení z ruky aneb Chiromantické básně (BB 1986); Na kůži se neumírá (D, rozmnoženo, 1987, premiéra 1986); Návod, jak (ne)sbírat básně (E 1988); Hotelové povídky (PP 1989); Aparát. Soumrak polobohů (vzpomínky, 1991, autor neuveden); Ryby táhnou proti proudu (R 1992); Nejlepší léta našeho života (BB 1999); Zázračné těsto (PP 2001); Vraždy v lepší společnosti (PP 2001, pod pseudonymem Michal Fieber); Milion lidských očí. Jurij Alexejevič Gagarin 1934–1968 (E 2001, pod pseudonymem Přemysl Havlík); Smrt na garden party (R 2002, pod pseudonymem Michal Fieber); Noc s hlavatkou (PP 2002); Předčasná úmrtí 3. Jiří Wolker, Konstantin Biebl, Otakar Batlička (E 2002, pod pseudonymem Přemysl Havlík); Satan a liška (PP 2003); Lidé, čas a zvířata (vzpomínky, 2003); Lásky z internetu (PP 2004); Smrt v zákulisí aneb Lak na rakve (R 2004, pod pseudonymem Michal Fieber); 12x vražda (PP 2005, pod pseudonymem Michal Fieber); Smrt v reality show (PP 2006, pod pseudonymem Michal Fieber), Klub globálních bezdomovců (R 2009, pod pseud. Jeroným Dubský); Soukromé bludiště (R 2010, pod pseudonymem Michal Fieber); Škola detektivů (R 2012, pod pseudonymem Michal Fieber); Odcizená krajina (R 2013); Prosranej život (R 2015); Most přes řeku zapomnění (R 2015); Zvěrolékařka na stopě (R 2015, pod pseudonymem Michal Fieber, společně s K. Svobodovou); Slepé okno (R 2017, pod pseudonymem Michal Fieber); Magická setkání aneb Puzzle story (PP 2018); scénicky: Oboustranná past (1985).
Výbor: Encyklopedické heslo: láska (1989).
Překlad: P. Holka: Normální pako (1993); Odsuzuje se Dorel Levron (2005, pod pseudonymem Jaroslav Cibík).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Jaká radost, jaké štěstí (1973); Zpívej mi a vzpomenu si (1976); Žít v míru (1983); Protokol III. sjezdu Svazu československých spisovatelů – III. zjazdu Zväzu československých spisovatel'ov: Dobříš 13.–14. května – mája 1987 (1987); Čítanie z ruky (Bratislava 1988); Žena – věčná inspirace (2002); Báseň mého srdce (2005); Almanach Kmene – Od války k válce (2015); Almanach Kmene – Hej, Slovane! (2016); Země skrytých úsměvů (2020); Dekameron 2020 (2020) aj.
Uspořádal a vydal: Sborník námětů ke kulturně výchovné činnosti SSM a PO SSM v duchu revolučních a internacionálních tradic (1980); Voni jsou strašnej svůdník, pane... Erotické a nemravné anekdoty z celého světa (1994, pod pseudonymem Jaroslav Cibík).

LITERATURA

Studie a články: F. Valouch: Od sentimentu k ironii, LM 1982, č. 7; M. Blahynka: Zákonodárce Jaroslav Čejka, KM 1985, č. 10; F. Valouch: Poezie zákonů, vět a definic. Poznámky k vývojové problematice poezie Jaroslava Čejky, ČL 1986, č. 6.; V. Křivánek in: Český dekameron (1994).
Recenze: Sentimentální lásky: P. Kovařík, SvSl 20. 9. 1979; (zh) /= Z. Heřman/, MF 29. 9. 1979; (vln) /= V. Novotný/, ZN 25. 10. 1979; V. Kolár, RP 19. 2. 1980; R. Matys, LM 1980, č. 6, příl. Dílna * Veřejné tajemství: K. Sýs, Tvorba 1980, č. 28; B. Ondroušková, Rovnost 8. 8. 1980; M. Blahynka, BV 15. 8. 1980; (vln) /= V. Novotný/, ZN 20. 9. 1980; R. Matys, LM 1981, č. 1; F. Schidberger, Ostravský kulturní měsíčník 1981, č. 4; Z. Heřman, MF 1. 5. 1980 * Kniha přání a stížností: (vln) /= V. Novotný/, ZN 13. 2. 1982; M. Langerová, Práce 9. 2. 1982; D. Sedlická, MF 5. 2. 1982; K. Sýs, Tvorba 1982, příl. Kmen č. 7; L. Falteisek, VP 27. 4. 1982; F. Valouch, LM 1952, č. 7; F. Cinger, RP 15. 12. 1982; V. Vodák, LD 17. 12. 1982 * Kapesní sbírka zákonů, vět a definic: J. Peterka, Tvorba 1983, příl. Kmen č. 46; D. Sedlická, MF 16. 12. 1983; I. Mojík, Slovenské pohľady 1984, č. 11; J. Křížová, RP 5. 1. 1984; (jug) /= S. Juga/, Nová svoboda 25. 1. 1984; J. Chuchma, MS 1984, č. 11; Z. Kožmín, BV 21. 3. 1984; O. Rafaj, LM 1984, č. 5; J. Pavelka, Rovnost 15. 1. 1985 * Milování se lví ozvěnou: P. Andruška, Romboid 1986, č. 11; Š. Vlašín, Kulturní práce 1986, č. 7; P. Janoušek, Tvorba 1986, příl. Kmen č. 2; D. Sedlická, MF 28. 1. 1986; F. Cinger, RP 3. 2. 1986; J. Klempera, Práce 13. 2. 1986; P. Frýbort, Květy 1986, č. 8; Z. Vybíral, BV 1. 4. 1986; J. Štěpán, Tvorba 1986, č. 24; B. Hoffmann, LM 1987, č. 3 * Kulisáci: R. Chmel, RP 15. 9. 1986; B. Dokoupil, Tvorba 1986, příl. Kmen č. 14; O. Brůna, Scéna 1986, č. 8; Z. Heřman, MF 29. 4. 1986; Z. Bastlová, Práce 4. 7. 1986; Š. Vlašín, LD 4. 7. 1986; S. Juga, Kulturní měsíčník 1986, 9; (ka), Prostor (smz.) 1987, č. 8; B. Hoffmann, LM 1987, č. 3 * Na kůži se neumírá: J. Hájek, Tvorba 1987, č. 1; V. Rzounek, RP 5. 11. 1986; D. Tučková, Scéna 1987, č. 21/22; Š. Vlašín, Rovnost 6. 6. 1990; T. Pokorná, Respekt 1990, č. 18 * Čtení z ruky aneb Chiromantické básně: J. Žáček, Listy Klubu přátel poezie 1986, červen; V. Heger, Rovnost 3. 6. 1986; M. Blahynka + Z. Vybíral, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 7; P. A. Bílek, Práce 25. 8. 1987; Ignotus (= J. Hořec), Pokus (smz.) 1987, č. 37; L. Čúzy, Slovenské pohľady 1987, č. 9; Z. Kožmín, BV 7. 1. 1987; M. Blahynka, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 7; Z. Vybíral, Tvorba 1987, příl. Kmen č. 7; Z. Bastlová, RP 2. 3. 1987 * Návod, jak (ne)sbírat básně: P. A. Bílek, Práce 20. 10. 1988; ev, O knihách a autorech 1988, jaro; J. Urbanec, Kmen 1988, č. 40; R. Pytlík, NK 1988, č. 42; Š. Vlašín, BV 20. 10. 1988; Z. Vybíral, Rovnost 2. 11. 1988; J. Chuchma, MS 1989, č. 1 * Hotelové povídky: J. Lukeš, LidN 13. 4. 1990; Š. Vlašín, Rovnost 6. 6. 1990 * Aparát: F. Cinger, RP 15. 7. 1991; V. Kolár, Haló noviny 19. 7. 1991; V. Novotný, MFD 27. 8. 1991; J. Lukeš, LidN 4. 9. 1991; J. Macháček, Tvar 1991, č. 41; A. Halada, Tvar 1991, č. 41; J. Chuchma, Tvar 1991, č. 41; M. Jungmann, LitN 1991, č. 41 * Ryby táhnou proti proudu: F. Cinger, RP 23. 10. 1992; J. Mervart, Rovnost 11. 11. 1992; (vl) /= Š. Vlašín/, Naše pravda 18. 11. 1992; P. Vašák, NK 1992, č. 37; D. Vlašínová, BV 18. 2. 1993; -jk-, Véčko 1993, č. 1; fr, Týdeník Květy 1993, č. 1 * Nejlepší léta našeho života: F. Cinger, Právo 3. 11. 1999; V. Stanzel, Host 2000, č. 2, Recenzní příloha; J. Trávníček, Tvar 2000, č. 3; J. Suk, NK 2000, č. 2 * Noc s hlavatkou a další příběhy o rybách: I. Zítková, Tvar 2002, č. 21 * 12x vražda: O. Horák, LidN 23. 8. 2005 * Smrt v reality show: J. Jelínek, Obrys – Kmen 2007, č. 6 * Klub globálních bezdomovců: A. Mikulášek, Obrys – Kmen 2010, č. 2 * Odcizená krajina: K. Kubíčková, MFD 23. 1. 2014; M. Veselá-Nyklová, Naše rodina 2014, č. 10; M. Blahynka, Haló noviny 3. 9. 2016, příl. Literatura – Umění – Kultura; I. Pospíšil, Slovenské pohľady 2015, č. 10 * Prosranej život: Jiří Lojín, Vaše literatura (on-line) 21. 8. 2015; D. Melichar, Host 2015, č. 9; V. Franc, Lípa 2016, č. 1 * Most přes řeku zapomnění: V. Karfík, Xantypa 2015, č. 12; J. Lojín, Vaše literatura (on-line) 1. 12. 2015; J. Špaček, Slovenské pohľady 2016, č. 7/8; F. Cinger, Právo 19. 1. 2016, příl. Salon; Z. Hrabica, Haló noviny 30. 3. 2016, příl. Literatura – Umění – Kultura; P. Janoušek, Tvar 2016, č. 9; M. Blahynka, Haló noviny 12. 10. 2016, příl. Literatura – Umění – Kultura; P. Andreas, A2 2016, č. 25; Z. Kupský, Haló noviny 22. 1. 2018; P. Hrtánek, Studia et Documenta Slavica 2019, č. 3 * Magická setkání: J. Špaček, Haló noviny 13. 2. 2019, příl. Literatura – Umění – Kultura; I. Pospíšil, Proudy (on-line) 2019, č. 1.
Rozhovory: I. Zítková, MF 12. 4. 1973; I. Matyášová, MF 21. 7. 1976; D. Sedlická, MF 19. 12. 1980; V Stránský, Československý voják 1981, č. 26; O. Hrivňáková, Listy Klubu přátel poezie 1982, listopad; V. M. Nejtek, O knihách a autorech 1983, léto; Z. Pavelka, RP 26. 1. 1983; (mh), MF 23. 9. 1986; kač, SvSl 3. 12. 1986; K. Doubravová, NK 1986, č. 44; an., Dikobraz 1987, č. 7; J. Klempera, Učitelské noviny 1987, č. 12; J. Švarcová, Československá televize 1987, č. 23; G. Murín, Romboid 1988, č. 5, příl. Dotyky; K. Vůjtek, Kulturní měsíčník 1988, č. 3; JIS, Obrana lidu 27. 8. 1988; F. Cinger, RP 23. 6. 1988; N. Klevisová + J. Kašpar + I. Matějka, Tvorba 1989, č. 29; J. Holý, RP 4. 11. 1989; R. Sarvaš, Tvar 1990, č. 13; A. Mikulášek, Obrys – Kmen 1996, č. 2; D. Weber in: Vítězové? Poražení? Životopisná interview. II. díl: Politické elity v období tzv. normalizace (eds. M. Vaněk, P. Urbášek, 2005); M. Černík, Obrys – Kmen 2012, č. 25; T. Vaněk, Haló noviny 19. 2. 2014, příl. Obrys – Kmen, č. 8; jč, Haló noviny 10. 2. 2016, příl. Literatura – Umění – Kultura; VáclaV (= V. Franc), Čaj (on-line), 2016, č. 117; P. Andreas, A2 2016, č. 25.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (1995); Karel Piorecký (2008); Eduard Burget (2022)
Aktualizace hesla: 11. 1. 2022 (kp; eb)
 
zpět na hlavní stranu