Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Pavel JANOUŠEK

* 26. 3. 1956, Praha 
 
 
Literární historik a kritik, teatrolog
 

Otec byl vysokoškolský učitel a pracovník v tělovýchově. Pavel Janoušek vyrůstal v Praze a Uherském Hradišti; v dorosteneckých a juniorských kategoriích byl mnohonásobným rekordmanem a přeborníkem v překážkových bězích. V letech 1971–1975 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze-Žižkově propagační grafiku a velkoplošnou reklamu, 1975–1980 na FF UK češtinu a výtvarnou výchovu, od roku 1978 i divadelní a filmovou vědu. Absolvoval roku 1980 prací Významová výstavba děl Vladimíra Párala (PhDr. 1984). Po roční vojenské službě nastoupil v roce 1981 do Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, nejprve do stáže a interní aspirantury, od roku 1987 jako vědecký pracovník (CSc. 1987 prací Vývojové proměny poetiky českého meziválečného dramatu). Od roku 1993 byl zástupcem ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR a v letech 1999–2010 jeho ředitelem; vedle toho zde v letech 1990–1999 vedl oddělení současné literatury a od roku 2003 řídí oddělení pro výzkum literatury 20. století. V letech 1990–2011 externě vyučoval na FF UK v Praze literární kritiku a poetiku dramatu, v letech 1999–2009 souběžně působil na Katedře české literatury PedF UK; od roku 2008 učí na katedře divadelní vědy FF UK, od roku 2009 externě přednáší na DAMU a v letech 2010–2013 vyučoval též na PedF UJEP v Ústí nad Labem. Habilitoval se v roce 2003 prací Studie o dramatu, Studie o dramatu 2 a přednáškou Metodologické problémy dějin české literatury 1945–1989; profesorem byl jmenován v roce 2012.
Roku 1989 byl jedním ze zakladatelů Obce spisovatelů, v letech 1989–1996 a 2002–2004 působil jako člen její Rady, v letech 1994–1998 jako předseda Nadace Obce spisovatelů a v letech 1998–2008 jako člen správní rady Nadačního fondu Obce spisovatelů. V období 1991–2011 byl členem správní rady Nadace Alfréda Radoka, resp. Nadačního fondu Cen Alfréda Radoka, a v letech 1991–2010 členem rady Památníku národního písemnictví (2001–2010 jejím předsedou). V období 1999–2001 a 2010–2013 byl členem Vědecké rady Akademie věd ČR a od roku 2013 je členem její Akademické rady. Působil a působí též v dalších odborných radách vysokých škol a dalších odborných a vědeckých institucí.

 Kritiky uveřejňoval od roku 1982 v Tvorbě, Kmeni, Literárním měsíčníku, Slovenských pohľadech (Bratislava), literárněvědné studie v České literatuře, Českém jazyku a literatuře; po roce 1990 publikuje mj. v Divadelní revui, Divadelních novinách, Světu a divadle, Nových knihách, Hostu, České literatuře, Slovenské literatúře Romboidu (Bratislava) a především ve Tvaru, jehož podobu pomáhal formovat postupně také jako předseda redakční rady (od 1990) a předseda správní rady Klubu přátel Tvaru (od 1993). Kromě toho je členem redakčních rad časopisů Divadelní revue, RakSlovenská literatura. – Příležitostně Janoušek užívá pseudonymu Mojmír Jahoda (zvl. výtvarné práce). Podílel se na vytvoření fiktivních osobností spisovatele Jarmila Křemene, studentky Elišky F. Juříkové a zejména lidového literárního kritika Aloise Burdy a jeho příbuzných a přátel Adély Burdové, Růženy Burdové, Jury (Jiřího) Juráňů, Ladi Žužly a Vítězslava Buriánka.
 

Jako literární vědec Janoušek propojuje teoretický pohled se zřetelem k historickým souvislostem literárního faktu; vedle toho ve svých textech těží z mnohaletých zkušeností vysokoškolského učitele a četně publikujícího literárního kritika. Teatrologické průpravy využil k průzkumu české dramatiky z hlediska historické poetiky; od analýz žánrových proměn českého meziválečného dramatu (Rozměry dramatu), spojených se zájmem o poetiku jednotlivých dramatiků (zejména Karla Čapka), později směřoval k teoretickým úvahám o postavení autorského subjektu v dramatickém textu. V knize Studie o dramatu se však zabývá i literaturou poválečnou; poetika tzv. budovatelského dramatu se mu zde stala podnětem k bádání nad utvářením a fungováním norem socialistického umění.
Od druhé poloviny osmdesátých let obrací svůj zájem také k otázce způsobu myšlení o literatuře: v řadě časopisecky publikovaných esejů se zabývá reflexí soudobé literárněkritické praxe, v devadesátých letech též proměnami podmínek literárního života a hodnotové hierarchie (knižně v souboru Time-out). Osou jeho uvažování se stává pojetí literární komunikace jako hry, a to jak hry kreativní, která autorovi, ale i znalci reflektujícímu literární dílo a kontext jeho vzniku a působení umožňuje projevit individuální intelektuální schopnosti, tak hry, jejíž účastníci se podvolují předem stanoveným pravidlům. Své teoretické úvahy opřené o dlouhodobou zkušenost s tzv. literárním provozem shrnul v knižní studii Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie. Koncept literární komunikace jako hry však u něj neimplikuje nezávaznost: myšlení o literatuře je v jeho pojetí jedním z aspektů, které spoluformují společnou paměť národa, a má proto zásadní význam pro národní identitu (Janoušek se účastnil četných diskusí a polemik o orientaci a hodnotových kritériích soudobé literární vědy, o možnostech literární historiografie a o smyslu literatury coby předmětu středoškolské výuky).
Systematicky se Janoušek věnuje literární kritice. Smysl pro tvar prózy a její hodnotu v literárním kontextu se u něj doplňuje jak s osobním zaujetím, tak se snahou o celistvější mapování současné literatury; žánr vhodný z tohoto hlediska Janoušek nalezl v literárněkritickém eseji. Kromě textů publikovaných pod vlastním jménem si od konce devadesátých let vytvořil několik pseudonymů, jež mu v rámci kreativní mystifikační hry umožňovaly vystoupit ze svazující identity literárního vědce. V pravidelné rubrice časopisu Tvar psané slováckým nářečím se v letech 1999–2007 stylizoval do postavy fiktivního lidového kritika Aloise Burdy; výběr z recenzí publikoval pod tímto pseudonymem i knižně (Poslední súd aneb Můj život v kritice). Do rubriky přispíval též pod jmény Burdových fiktivních příbuzných a přátel a vytvořil tak svébytný fikční svět i nový typ okázale individualizované literární kritiky. Po odhalení Burdovy identity Janoušek vytvořil postavu kritičky Elišky F. Juříkové, jež představovala typ do jisté míry naivní, v soudech však příkré a nesmlouvavé studentky, později ženy na mateřské dovolené (v Hostu 2005–2009). Janouškovu kritickou tvorbu publikovanou pod vlastním jménem i pod pseudonymy zahrnuje knižní výbor Hravě i dravě.
Své zásadní monografické práce věnoval Janoušek autorským osobnostem, pro jejichž dílo je princip tvorby jako hry určujícím faktorem. Ve studii Ivan Vyskočil a jeho neliteratura se pokusil uchopit především Vyskočilovu literární tvorbu, již řadí do kontextu experimentální literatury šedesátých let, nevyhýbá se ovšem těsné souvislosti s Vyskočilovým divadelním působením, založeným na myšlence „dialogického jednání“, konceptu tvůrčí komunikace stojícího na pomezí divadla, pedagogiky a psychologie. Janoušek vychází z vymezení „nedivadla“, jak je Vyskočil postupně formuloval od prvních text-appealů, přes knižně vydané texty, jež chápal jako návody „k vnitřnímu divadlu“, až po experimentální dramatické formy, vznikající improvizací a komunikací s diváky přímo na jevišti, a paralelně si stanovuje termín „neliteratura“ pro verze divadelních performancí i textů petrifikovaných tiskem.
Monografie Ten, který byl se zabývá odborným i literárním dílem Janouškova přítele a spolupracovníka Vladimíra Macury. Sleduje Macurovo odborné formování od strukturalistických východisek až k osobité metodě, která literární i neliterární text chápe především jako svědectví o dobovém způsobu uvažování; jejím prostřednictvím Macura dokázal s empatií rozkrývat myšlenkové struktury českého národního obrození, ale také kultury socialistického období. Macurovy beletristické práce, zejména jeho texty historické, pak Janoušek vykládá jako pokus o uchopení předmětu Macurova zájmu, tedy života české kulturní společnosti devatenáctého století, prostředky, kterými již nedisponuje literární věda. Stejně jako u Vyskočila Janoušek ani u Macury nepomíjí biografické souvislosti, které přirozeně spoluurčují konsistentní autorskou osobnost.
Na poválečnou literaturu se Pavel Janoušek zaměřil jako hlavní redaktor dvoudílného Slovníku české literatury po roce 1945 (1995, 1998) a především jako spoluautor a hlavní redaktor čtyřdílných Dějin české literatury 1945–1989. Ze široce pojaté práce určené odborníkům a vysokoškolským studentům následně vznikly Přehledné dějiny české literatury 1945–1989, rozsahem a výběrem základních informací uzpůsobené potřebám laické veřejnosti. Poválečné literatuře, zvláště pak dramatické tvorbě, se Janoušek nadále věnuje jako autor studií, postupně se však jeho zájem přesouvá k literatuře protektorátního období.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Rozměry dramatu. Autorský subjekt a vývojové proměny české meziválečné dramatiky (studie, 1989); Studie o dramatu (1993); Time-out aneb Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987 až 1999 (EE 2001); Poslední súd aneb Můj život v kritice (soubor recenzí, 2001, pod pseud. A. Burda); Ivan Vyskočil a jeho neliteratura (monografie, 2009); Hravě i dravě. Kritikova Abeceda (soubor recenzí, 2009); Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie (studie, 2012); Ten, který byl. Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou. Úvod povahopisný (monografie, 2014).
Účast v týmových pracích: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 1–2 (hl. redaktor, 1995, 1998); Dějiny české literatury 1945–1989 1–4 (hl. redaktor, 2007, 2008); Přehledné dějiny české literatury 1945–1989 (hl. redaktor, 2012). – Slovník české literatury 1970–1981 (1985); Rozumět literatuře 1. Interpretace základních děl české literatury (1986); Slovník světových literárních děl 1, 2 (1987–88); Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů (1988); Průvodce po světové literární teorii (1988); Česká literatura 1945–1970 (1992); Český Parnas. Vrcholy české literatury 1970–1990 (1993); Proměny subjektu 2 (1994); O poetice literárních druhů (1995); O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie (2007).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Film a literatura (Filmový sborník historický 1, 1988); Karel Čapek 1988 (Acta Universitatis Carolinae–Philologica 4–5, 1989); Zborník prednášok z vedeckej konferencie o živote a diele Karla Čapka (Trenčín 1990); K české literatuře 1945–1948 (1992); Česká literatura 1948–56 (1993); Literatura a komerce (1994); Literatura v literatuře (1995); Normy normalizace (1996); Česká a slovenská literatura dnes (1997); Rok 1947 (1998); Autenticita a literatura (1999); Návraty k velkým (2000); Česká literatura na konci tisíciletí (2001); Mezi dvěma transformacemi: Československo a Polsko v letech 1947(1948)–1989 (2001, též polsky); Komunikace a izolace v české kultuře 19. století (2002); Pora eto izmenit! Vosem českich pjes (Sant-Petěrburg 2003); Hledání expresionistických poetik (2006); Ideologie a imaginace (2006); Otázky českého kánonu (2006); O psaní dějin (2007); Literatura a kánon (2008); Kontakty a konflikty kultur (Bohemica Olomucensia 2009, sv. 2 – Symposiana); Umělecký experiment (Bohemica Olomucensia 2010, sv. 1 – Symposiana); Registr uměleckých výkonů (2010); Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich (2011); Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století (2014).
Uspořádal a vydal: F. Šimeček: Na bařinách života a jiné příběhy ze soudní síně (1981, s J. Janáčkovou a dalšími); Čeští spisovatelé o toleranci (sb. ke kongresu PEN-klubu, 1994, s dalšími, též něm., angl., franc. a španěl.).

LITERATURA

Recenze: Rozměry dramatu: A. Štěrbová, Tvar 1990, č. 40; J. Etlík, Divadelní revue 1990, č. 4; J. Czech, Scéna 1991, č. 8; R. B. Pynsent, The Slavonic and East European Review (London) 1991, č. 4 * Studie o dramatu: -rav- (= V. Šibrava), NK 1993, č. 33; J. Císař, Divadelní revue 1993, č. 4; A. Mikulášek, Rovnost 11. 1. 1994; F. Černý, Tvar 1994, č. 2 * Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (red.): D. Anýž, MFD 6. 2. 1996; P. Vašák, Právo 26. 2. 1996; D. Skoumal, LidN 17. 1. 1997; Z. Dětáková, KPRR 1996, č. 5 + polemika: P. Janoušek, KPRR 1996, č. 6 + Z. Dětáková, KPRR 1996, č. 6 + P. Blažíček, LitN 1996, č. 49 + Z. Dětáková, LitN 1997, č. 1 + P. Pavlovský, LitN 1997, č. 1 + J. Slomek, LitN 1997, č. 8 + J. Med, LitN 1997, č. 12 + P. Janoušek, Tvar 1997, č. 7 + J. Slomek, Tvar 1997, č. 9 + P. Janoušek, Tvar 1997, č. 9; V. Papoušek, Tvar 1996, č. 6; F. Cinger, Právo 15. 12. 1998; J. Slomek, LitN 1999, č. 13 * Time-out: J. Chuchma, MFD 21. 11. 2001; A. Haman, NK 2001, č. 39; L. Bělunková, LitN 2002, č. 2; O. Macura, Tvar 2002, č. 5 * Poslední súd: M. Schindler, Tvar 2002, č. 4 * Dějiny české literatury (red.): P. Kovařík, Rovnost 19. 1. 2008; I. Adamovič, LidN 2. 8. 2008; I. Adamovič, Národní 3 2008, č. 3; J. Brabec, A2 2008, č. 16 (+ polemika P. Janoušek, Tvar 2008, č. 10); A. Haman, Tvar 2008, č. 3 + č. 7 + č. 12 + Tvar 2009, č. 5; I. Hraše, Svět rozhlasu 2008, č. 19; A. Pilátová, Týdeník Rozhlas 2008, č. 9; J. Slomek, Týden 2008, č. 5; J. Someš, Katolický týdeník 2008, č. 33; M. Platzová, Respekt 2008/2009, č. 52/1; R. Bílik, V. Ambrosová, J. Czaplinska, J. Holý, ČL 2009, č. 6; J. Císař, Disk 2010, č. 31; E. Šormová, Divadelní revue 2010, č. 1; M. Práchenská, ČČH 2010, č. 3; J. Suk, Čtenář 2011, č. 5 * Ivan Vyskočil a jeho neliteratura: J. Machalická, LidN 28. 7. 2009; P. Páluš, Tvar 2010, č. 6; J. Kolář, DivN 2009, č. 12; M. Čunderle, Divadelní revue 2010, č. 1 * Hravě i dravě: E. Klíčová, Tvar 2010, č. 18; I. Matějka, LitN 2010, č. 2 * Černá kočka: O. Sekal + M. Charvát, Tvar 2013, č. 2; K. Csiba, Slovenská literatura 2013, č. 5; I. Taranenková, ČL 2014, č. 2 * Ten, který byl: J. Trávníček, Host 2015, č. 3; V. Sixta, Dějiny a současnost 2015, č. 8.
Rozhovory: N. Macurová, Tvar 1995, č. 12; J. Rulf, Reflex 2001, č. 44 (zde); M. Balaštík, Host 2005, č. 7 (zde); O. Horák, LidN 16. 1. 2008; A. Pilátová, Týdeník Rozhlas 2008, č. 13; P. Kosatík, Národní 3 2008, č. 3; Z. Pavelka, Právo 13. 11. 2008, příl. Salon.

Autor hesla: Vladimír Macura (1994); Kateřina Bláhová (2009); Alena Přibáňová (2016)
Aktualizace hesla: 25. 3. 2016 (ap)
 
zpět na hlavní stranu