Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František VALOUCH

* 28. 4. 1935, Olšany (u Šumperka)  
† 7. 1. 2017, Olomouc 
 
Básník, literární historik, teoretik a kritik, publicista, editor
 Otec byl živnostníkem, později dělníkem. V letech 1951–1953 se Valouch vyučil soustružníkem kovů, zároveň však začal od roku 1952 večerně studovat na Střední všeobecně vzdělávací škole v Šumperku, kterou po vyučení dokončil interně (maturita 1955). Vojenskou službu absolvoval v letech 1955–1957 ve výrobě jako vedoucí technické kontroly v Závodech na kuličková ložiska v Hanušovicích. Ve studiu pokračoval v období let 1958–1962 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (čeština a dějepis). Zde jej významněji ovlivnili profesoři Oldřich Králík, Julie NovákováJiří Daňhelka. Diplomovou prací Cesta Karla Čapka od relativismu k antifašismu získal v roce 1962 první místo na celostátní soutěži studentských vědeckých prací (práce vyšla roku 1964 v trutnovském sborníku Krkonoše–Podkrkonoší). Po kratším mezidobí, kdy pracoval jako ředitel Vlastivědného ústavu v Šumperku, nastoupil v roce 1963 na FF UP do interní aspirantury. S jejím ukončením začal pracovat na katedře českého jazyka a literatury FF UP: od roku 1968 jako odborný asistent a od roku 1971 jako vědecký pracovník (PhDr. 1969 prací Dvě čapkovské kapitoly; CSc. 1970 prací Česká poezie v období Mnichova; docent 1991 za práci Studie z české poezie). V roce 1992 přešel na katedru teorie a dějin dramatických umění, od roku 2000 působil na katedře žurnalistiky. Přednáškové činnosti se věnoval i mimo univerzitu, v roce 1979 byl lektorem české literatury na univerzitě v Novém Sadu (Jugoslávie, Srbsko) a v letech 1994–1996 na univerzitě ve Vídni. Od roku 1973 zastával na FF UP funkci vědeckého tajemníka Kabinetu Bedřicha Václavka (v roce 1983 přejmenován na Uměnovědné středisko Bedřicha Václavka a roku 1990 na Uměnovědné středisko).
 Debutoval roku 1960 básní Sloky nepojmenované v Hostu do domu. Dále publikoval v literárních a literárněvědných periodikách: Plamen, Červený květ (Ostrava), Rudé právo, Literární noviny, Tvorba, Kulturní měsíčníkOstravský kulturní zpravodaj (oba Ostrava), Literární měsíčník, Kmen, Tvar, Kulturní tvorba, Impuls, Slovenská literatúra (Bratislava), Česká literatura, Bezručova Opava, Severní Morava (Šumperk) aj. Příležitostně spolupracoval s rozhlasem a televizí při přípravě odborných relací. V rozhlase bylo rovněž uvedeno Valouchovo literárně vlastivědné pásmo Kraj známý a neznámý (1985). Některé Valouchovy verše byly zhudebněny Josefem Boháčem, Pavlem Čotkem a Pavlem Brklem. Podílel se na organizaci literárněvědných konferencí Václavkova Olomouc, od roku 1970 byl výkonným redaktorem periodických sborníků z těchto konferencí. V letech 1991–2003 byl předsedou olomoucké pobočky Obce spisovatelů. Za svou vědeckou a pedagogickou práci byl v roce 2000 oceněn Zlatou medailí Univerzity Palackého v Olomouci. Užíval šifer val, fv, vf a vch.
 Přestože své verše Valouch časopisecky uveřejňoval již od počátku šedesátých let, knižně debutoval poměrně pozdě sbírkou kultivovaných, formálně vyspělých básní, těžících z vnitřní melodiky volného verše a obraznosti genitivních metafor (Přibližování). Většina z nich motivicky čerpá z nálady a proměn rodné krajiny, kterou Valouch chápe jako místo setkávání, dotyků lidí a přírody. V jeho druhé sbírce Honorář za hříchy vystřídala uměřeně střídmou milostnou a přírodní lyriku osobnější, civilnější racionální výpověď, spojená s výraznou prozaizací verše a častým užíváním cizích slov a termínů. Ve verších převážně bilancujících se básník s nádechem sebeironie pokouší definovat svůj poměr ke světu, s vědomím uplývání a ohraničenosti času pojmenovat vlastní život i poodhalit smysl a dosah básnické tvorby. – Valouchův literárněhistorický zájem byl orientován na českou meziválečnou poezii a na osobnost Karla Čapka. Ve studii Česká poezie v období Mnichova, zahrnující analýzu básnických sbírek vydaných od března 1938 do zimních měsíců roku 1939, se zaměřil především na tvorbu Horovu, Seifertovu, HalasovuHolanovu; jednotlivá díla důsledně interpretoval v souřadnicích předchozí autorovy tvorby, společenského klimatu a celkového literárního směřování. Obdobný přístup charakterizuje i Valouchovu rozsáhlou recenzní činnost, zaměřenou zejména na básnickou produkci sedmdesátých a osmdesátých let. Vedle samotné kritické reflexe se Valouch zabýval i teoretickými problémy literární kritiky. Soustavně se věnoval zejména vydávání a interpretaci díla Bedřicha Václavka. Jeho ediční a popularizační zájem se soustředil i na znovuoživení díla regionálních autorů Bartoše Vlčka a Emiliana Glocara. Valouchovy starší i nové příspěvky k literární teorii, historii a kritice jsou shrnuty v souboru Čas v poezii, poezie v čase, který kromě recenzí založených na důkladném čtení a analýze básnických textů (Oldřich Mikulášek, Jiří Žáček, Karel Sýs, Jiří Rulf, Alena Nádvorníková aj.) obsahuje stati věnované výrazným osobnostem české poezie a básnické prózy (Jiří Mahen, Jaroslav Seifert, František Halas, Vladimír Holan aj.), recenze literárněvědných prací a teoretické studie, v nichž se autor zabývá mj. fenoménem času v realitě a literární fikci, vymezením pojmu „literární událost“, metodologií Felixe Vodičky či problémy literárně teoretické lexikografie. Své deníkové zápisky z let 2000–2008 propojené s osobními vzpomínkami či glosami pedagogického působení na univerzitě vydal v knize Kombinované techniky života.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Česká poezie v období Mnichova (soubor studií, 1970); Přibližování (BB 1978); Honorář za hříchy (BB 1990); Čas v poezii, poezie v čase (soubor literárně teoretických a historických studií, literární kritiky, 2005); Kombinované techniky života (paměti a deníky, 2010).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Krkonoše – Podkrkonoší (1964, 1970); O socialistické kultuře a regionalismu (Václavkova Olomouc 1970; 1972); Bedřich Václavek a úkoly umělecké kritiky (VO 1972; 1975); Souhvězdí Aurory (1977); Tradice české meziválečné kritiky a budování socialismu v Československu (VO 1975; 1978); Tady je má zem (1980); Pocta dělníku knihy (1980); Wolker dnešku (1981); Stav a úkoly literární vědy v Severomoravském kraji a výchova mladé generace (VO 1980; 1982); Srdce budoucího věku (1982); Česká a slovenská literatura 1930–1980 v boji proti fašismu a válce (VO 1981; 1984); Stav a úkoly václavkovského bádání v kontextu soudobé literární vědy a folkloristiky (VO 1983; 1986); Severní Morava (1986); Kapitoly z dějin české literární historiografie (VO 1987; 1989); Karel Čapek 1988 (1989); Karel Čapek (1990); Acta Universitas Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Litteraria – Theatralia – Cinematographica, sv. 1 (1993); Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu soudobé literární vědy (1998); Marie von Ebner-Eschenbach. Život a dílo (1999); Kontext(y). Acta Universitas Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philosophica – Aesthetica, sv. 22 (2000); Země žulových křížů (2000); Deutschböhmische Literatur (2001); Z paměti literární Olomouce 1, 2 (2004, 2006); Almanach Literárního klubu Olomouc (2011).
Uspořádal, vydal a redigoval: Václavkova Olomouc (sborníky, od 1970 průběžně, z toho 1970, 1972, 1981 a 1984 s J. Dvořákem); E. Glocar: Olomoucká elegie (1970); B. Václavek: Listy mládí (1972) + Tradice a modernost (1973, s J. Dvořákem) + Kritické stati z třicátých let (1975, in Spisy B. V., sv. 14, s J. Dvořákem) + Juvenilie (1978, in Spisy B. V., sv. 15); B. Vlček: Touha po životě (1979); Živý proud. Česká povídka 1945–1985 (1986); J. L. Fischer. Osobnost, dílo, myšlenky (1990); L. E. Václavek: Stati o německé literatuře vzniklé v českých zemích (1991); Acta Universitas Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Litteraria – Theatralia – Cinematographica, sv. 1 (1993, s J. Stýskalem); Konference o díle Jana Čepa (1999); Marie von Ebner-Eschenbach. Život a dílo (1999, s J. Stárkovou).

LITERATURA

Studie a články: B. Kolář: Literárně mnohostranná a plodná osobnost, in Z paměti literární Olomouce 1 (2004).
Recenze: Přibližování: V. Slíva, LM 1978, č. 9; V. Puhač, Ostravský kulturní měsíčník 1978, č. 9; K. Motyka, Nová svoboda 2. 8. 1978; Z. Heřman, MF 29. 9. 1978 * Touha po životě: Z. Bár, Ostravský kulturní měsíčník 1980, č. 4; A. Hájková, Štafeta 1980, č. 4; (lkn) /=Š. Ludvík/, ZN 15. 3. 1980 * Honorář za hříchy: Z. Heřman, Tvar 1990, č. 40; M. Petříček, NK 1990, č. 42; E. Lukeš, Listy Klubu přátel poezie 1990, jaro–léto; (K. B.), Nová svoboda 18. 12. 1990; M. Štemberková, LD 15. 12. 1990; B. Kolář, Učitelské noviny 1991, č. 27 * Čas v poezii, poezie v čase: J. Fiala, Žurnál Univerzity Palackého 2006, č. 22; M. Blahynka, Haló noviny 2. 6. 2007, příl. Obrys – Kmen č. 20.
K životním jubileím: -jg- (=S. Juga), KultM 1985, č. 4; J. Dvořák, Středisko 1985, sv. 9; -k-, KultM 1990, č. 4; B. Kolář, Hanácké noviny 22. 4. 1995; F. Všetička, Olomoucký den 2. 5. 2005.
Nekrology: B. Kolář, Krok 2017, č. 3; L. Machala, Bohemica Olomucensia 2017, č. 1.

Autor hesla: Milena Vojtková (1998, 2008)
Aktualizace hesla: 22. 11. 2018 (eb)
Aktualizace bibliografie: 22. 11. 2018 (eb)
 
zpět na hlavní stranu