Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© ÚČL AV ČR


© Milan Jankovič


© Alena Ziebikerová


 Miroslav  ČERVENKA

* 5. 11. 1932, Praha 
 
Literární teoretik a básník
 Dětství prožil ve Vlašimi, od třinácti let žil v Praze, kde v roce 1951 maturoval na gymnáziu. V letech 1951–1956 studoval na FF UK v Praze češtinu a literární vědu. Od roku 1956 působil v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, nejdříve jako odborný asistent a aspirant, od roku 1961 jako vědecký pracovník (1961 CSc. na základě práce Český volný verš devadesátých let; 1969 DrSc. obhájením monografie Významová výstavba literárního díla). V roce 1971 byl propuštěn, krátce pracoval na smlouvu o dílo v Památníku národního písemnictví (zde mj. uspořádal pozůstalost Jana Jelínka, rozmnož., 1975), v letech 1975–1989 byl zaměstnán v Pragoprojektu jako knihovník. Roku 1990 byl opět přijat do Ústavu pro českou literaturu ČSAV, resp. AV ČR a současně přednášel na katedře české literatury FF UK (později Ústav české literatury a literární vědy), od roku 1994 zde působil v zaměstnaneckém poměru a v letech 1997−2000 byl vedoucím ústavu. V letech 1968–1970 a 1990–2002 byl šéfredaktorem časopisu Česká literatura. V roce 1989 byl jmenován docentem pro obor teorie literatury (habilitační řízení zahájeno 1969, titul však již nebyl udělen); profesorem se stal roku 1994.
 

Jako básník Červenka debutoval ve Směně (1949), soustavněji v padesátých a šedesátých letech publikoval v periodikách Květen, Literární noviny (Literární listy, Listy), Rudé právo, Česká literatura, Plamen, Nový život, Host do domu, Čs. rusistika, Slovo a slovesnost, Orientace (podílel se i na její koncepci), Mladá fronta, Dialog aj.; od roku 1989 publikoval v novinách a časopisech Aluze, Host, Slavia, Slovenská literatúra (Bratislava), Estetika, Iniciály, Kmen, Lidové noviny, Literární noviny, Tvar, Kritický sborník, Literární archiv, Akademický bulletin AV ČR, Souvislosti, Slovo a smysl aj. V sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy byl v Československu zbaven možnosti publikovat, přispíval odbornými studiemi do periodik zahraničních: Change (Paris), Lili: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (Frankfurt nad Mohanem), PTL: A journal for descriptive poetics and theory of literature (Amsterdam), Russian Literature (Amsterdam), Umjetnost riječi (Záhřeb), Pamiętnik literacki (Varšava–Vratislav), Wiener slawistischer Almanach, Wiener slawistisches Jahrbuch aj.; přispěl též do exilových Proměn (New York) a publikoval též v periodikách samizdatových (Kritický sborník, a zvláště Obsah, na jehož vydávání spolupracoval). – V samizdatu, převážně v Edici Petlice, vyšly Červenkovy básnické sbírky Čtvrtohory (1974), Dvacet tři patnáct (1979), Strojopisy (1985), souborně jako Strojopisná trilogie (1985), studie k teorii verše (Z večerní školy versologie 1, 2, 1983, 1989), dále Významová výstavba literárního díla (1989) a edice Jindřich Chalupecký: Obhajoba umění (1988, s Vladimírem Karfíkem). Jako redaktor a překladatel se podílel na samizdatovém výboru polské poezie Slovo a zeď (1988). Přispěl do strojopisných sborníků Quinquagenario.K padesátinám Milana Jankoviče (Praha 1979), Rudolfu Havlovi. Sborník k jeho sedmdesátým narozeninám (Praha 1981), K šedesátinám Emila Pražáka (Praha 1984), Souvislosti. Růženě Grebeníčkové k šedesátinám a pořád (Praha 1985), Zdeňku Pešatovi k šedesátinám (Praha 1988), Jaroslavu Kolárovi k šedesátinám (Praha 1989), Laudatio Milan Jankovič. Sborník k šedesátým narozeninám (Praha 1989), Hrabaliana (Pražská imaginace 1989) a Po zarostlém chodníčku. Jaroslavě Janáčkové k narozeninám (Praha 1990).
Červenka se významně podílel na činnosti řady edičních a redakčních rad, mj. edic České knižnice (od roku 1998 předsedou vědecké rady); Mladé cesty (Mladá fronta, 1964−1970), Květy poezie (Mladá fronta, 1965−1970), Sebrané spisy Bohumila Hrabala (Pražská imaginace, 1991−1997) a Strukturalistická knihovna (Host, od roku 1999). Byl též členem redakční rady časopisů Květen (1955/1956−1959), Orientace (1966−1970), Slovenská literatúra (Bratislava, 1990−1999) a Slovo a slovesnost (od roku 1994). Za svou básnickou sbírku Za řekou získal v roce 1996 Literární cenu nadace Českého literárního fondu.
V sedmdesátých a osmdesátých letech publikoval odborné studie, překlady, edice a výbory pod jmény Jana Adama, Jiřího Honzíka (překlady básní Nikolaje Stěpanoviče Gumiljova ve výboru Ústa slunce, 1985; básní Bulata Okudžavy v časopise Sputnik, 1978, aj.), Vladimíra Macury, Stanislavy Mazáčové, Mojmíra Otruby, Josefa Peterky (mj. básně Jaan Krosse a Mats Traata ve výboru Zvony v jezerech, 1977; básně Čojdžildžavyna Lchamsürena a Bjambyn Rinčena ve výboru Čaj ve stepi, 1979, aj.), Marcely Pittermannové, Vladimíra Smetáčka (Literární archiv 1972) a Břetislava Štorka (v Časopise Moravského muzea 1978; Otokar Březina: Básnické spisy, spoluúčast, 1975). – Používal šifer mč, mičer (Literární noviny), ptl (smz. sb. O divadle 2, 1987) a pseudonymu Otakar Č. Mokrý (v smz. překladech Czesłava Miłosze, Zbigniewa Herberta, Osipa Emiljeviče Mandelštama, vše v Krameriově expedici Vladimíra Pistoria, ojediněle v zahraničí).

 

Červenka vstupoval do literatury jako básník bezproblémovou, naivní lyrikou poválečného utopismu budování „nového světa“ (Po stopách zítřka, To jsi ty, země). Od poloviny padesátých let však postupně rostoucí neuspokojení ze socialistické eschatologie posiluje v jeho poezii zájem o konkrétní detail, záznam každodennosti, o životní osud vymaněný z diktátu ideologie i o smyslovější a dramatičtější podobu milostného citu a přivádí ho (spolu s dalšími autory z okruhu časopisu Květen) k programu „poezie všedního dne“. Na této základně se utváří podoba Červenkovy poezie šedesátých let, jež se otevírá volnému verši, konfrontuje kontrastní literární styly a zapojuje kosmický nadhled symbolismu do euforického prožívání „obyčejného života“ (Lijáky, Hra na hvězdy). Už v těchto sbírkách, stejně jako v pozdější tvorbě ineditní (Strojopisná trilogie), se vytvářejí zřetelné vazby k Červenkově profesi literárního vědce a sémiotika, posiluje se moment racionální kontroly výchozího romantického gesta. Básník se odklání od velkých patetických projektů směrem k vědomí tradice jako bohatého kulturního podloží vzdorujícího ideologickým tlakům a k střízlivé potřebě na jejím pozadí konstruovat „zprávu“ a skrze ni „znamenat“. Dokladem této tendence je i publikace Nápisy − Úlomky dřeva, která v podobě faksimile samizdatového vydání Červenkovy sbírky Nápisy z roku 1977 vyšla s fotografickým doprovodem Milana Jankoviče.
Ve své vědecké práci Červenka vycházel z teoretických a metodologických koncepcí českého strukturalismu (zvl. ze strukturální poetiky Jana MukařovskéhoFelixe Vodičky), jehož další vývoj a podobu zásadním způsobem ovlivnil. Pro Červenkovu mnohostrannou odbornou práci je charakteristické propojování zájmu literárněteoretického (versologie, poetika, sémiotika) s literárněhistorickým a textologickým, jako kritik sledoval i dění v soudobé poezii. Ve středu jeho pozornosti stály problémy české lyriky na přelomu století (Český volný verš devadesátých let, Symboly, písně a mýty). Také speciální témata, která nastoluje teorie verše (Z večerní školy versologie 1−4, Dějiny českého volného verše, Kapitoly o českém verši) či textologie, Červenka důsledně spojoval s problematikou významu (zvláště cenné jsou jeho výzkumy v oblasti sémantiky metra) a širšího historického a kulturního kontextu. Zobecňujícím rámcem pro Červenkovy výzkumy z oblasti poetiky a literární teorie, ale i pokusem vyrovnat se na základě osobní odborné zkušenosti a v nové situaci celistvě s podněty meziválečného strukturalismu se stala syntetická monografie Významová výstavba literárního díla (dokončená ve druhé polovině šedesátých let). Červenka v ní nabídl souvislý, sémioticky zaměřený výklad literárního díla jako znaku indexikálního typu a jeho sémantiky. Silný zřetel k postavení díla ve společenské komunikaci sbližoval Červenkova stanoviska s úsilím kostnické školy (do tohoto kontextu pak jeho monografie vstoupila také německým překladem).
Podněty své rané syntézy Červenka rozvíjel i v pozdějších teoretických studiích (mj. ve spolupráci s Milanem Jankovičem) a konkrétních analýzách (Styl a význam). Od devadesátých let vedl Červenka dialog s řadou u nás nových teoretických koncepcí, přičemž v soudobém uvažování o literatuře jej oslovila především teorie fikčních světů. Zaujat narativní sémantikou Lubomíra Doležela, ale i teoretickými koncepcemi Thomase Pavela, Ruth Ronenové, Marie-Laure Ryanové, Kendalla L. Waltona aj. aplikoval teorii fikčních světů na lyriku (Fikční světy lyriky). K etablování teorie fikčních světů v české literární vědě přispěl také překladem knihy Ruth Ronenové Možné světy v teorii literatury. Významně se podílel na dvou dílech kolektivní práce Poetika literárního díla 20. století: do svazku Pohledy zblízka přispěl versologickými studiemi o hláskové instrumentaci, dekanonizaci rýmu a proměnách volného verše v české poezii 20. století, pro svazek Na cestě ke smyslu napsal již zmíněnou studii Fikční světy lyriky.
Vyvrcholením Červenkova celoživotního zájmu o výzkum českého verše je kniha Kapitoly o českém verši, ve které navázal na řadu svých předchozích studií věnovaných versologii a poetologii (zvl. Dějiny českého volného verše). Kriticky v ní analyzoval dosavadní versologické koncepce (zvl. Jana Mukařovského či Romana Jakobsona), zcela nově pak osvětlil některé základní rysy českého verše, jehož vývoj sledoval od počátku národního obrození do poloviny 20. století (knihu však již nedopsal, dokončena a vydána byla v ediční úpravě Květy Sgallové a Jiřího Holého).
Trvalý zájem o Červenkovo vědecké dílo potvrzují souborná vydání jeho textů. Kniha Březinovské studie v souhrnné podobě představuje jeho analytický a interpretační přístup k osobnosti a dílu Otokara Březiny (jde o výbor z prací, jež vznikaly průběžně od šedesátých do devadesátých let). Podobně monotematicky je koncipován výběr z jeho studií, kritik a článků, v nichž se vyslovil k základním textologickým otázkám (Textologické studie). Na základě svých bohatých textologicko-edičních zkušeností Červenka usiloval o revizi textologie a v několika pracích explicitně formuloval své pojetí textologického bádání.
V posmrtně vydaném Záznamníku z let 1985−1989, který původně nebyl určen k publikaci, se mísí poznámky a postřehy z osobního života s úvahami o poezii a umění, s komentáři a glosami týkajícími se autorových současníků i aktuálních kulturních, společenských a politických událostí.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Po stopách zítřka (BB 1953); To jsi ty, země (BB 1956); Lijáky (BB 1960); Hra na hvězdy (BB 1962); Český volný verš devadesátých let (studie, 1963); Slezské písně jako problém textologický a ediční (rozmnož., 1964, s B. Štorkem); Symboly, písně a mýty. Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století (1966); Statistické obrazy verše (studie, 1971, nedistribuováno legálně až do 1990); Významová výstavba literárního díla (studie, něm. s tit. Der Bedeutungsaufbau des literarischen Werks, Mnichov 1978; česky 1992); Dvacet tři patnáct (BB, Mnichov 1986); Večerna šola stihoslovja (studie, Ljubljana 1988, překlad smz. Z večerní školy versologie 1, 1983); První čtyři sbírky Jiřího Koláře (studie, Paříž 1989); Slovník básnických knih (1990, s V. Macurou, J. Medem a Z. Pešatem); Styl a význam (studie, 1991); Z večerní školy versologie 2 (studie, 1991); Strojopisná trilogie (BB 1992); Z večerní školy versologie 3 (s K. Sgallovou, studie, 1995); Za řekou (BB 1996); Obléhání zevnitř (studie, 1996); Z večerní školy versologie 4 (studie, 1999); Dějiny českého volného verše (2001); Fikční světy lyriky (studie, 2003; přeprac. in Na cestě ke smyslu /2005/); Březinovské studie (studie, 2006); Kapitoly o českém verši (2006, eds. J. Holý, K. Sgallová); Nápisy − Kousky dřeva (BB 2007, s M. Jankovičem /fotografie: Kousky dřeva/); Záznamník (deník, 2008 [vyd. 2010]); Textologické studie (studie, 2009).
Překlady: I. Čavčavadze: Zlatá kolébka (1960, s V. A. Černým); M. Válek: Přitažlivost (1962); A. S. Puškin: Spálený dopis (1967, též ed.; též přísp.); V. Propp: Morfologie pohádky (rozmnož., 1969, s M. Pittermannovou; revid. vyd. 1999 pod tit. Morfologie pohádky a jiné studie, s H. Šmahelovou a M. Pittermannovou); R. Bělousov: Knihy o tom mlčí (1971, pod jm. M. Pittermannové); S. Bušmin: Kontinuita ve vývoji literatury (s. F. Kautmanem, V. Fraňkovou a N. Ostrovskou, 1977; uvedena jen jména překladatelek); L. M. Novyčenko: Úvahy a výhledy. Výbor statí (s V. Židlickým, uveden pouze V. Židlický, 1977); V. F. Odojevskij: Poraněné sny (1974) + Ruské noci (1981, oboje bez uvedení jm., s J. Honzíkem); N. Zabolockij: Zápasy v travách (1978) + Sen o zvířatech (1981, obojí pod jm. J. Peterky); A. Adamovič aj.: Moje ves lehla popelem (1981, bez uvedení jm., s V. Židlickým); V. Brjusov: Rozhraní hlubin (1982, pod jm. J. Honzíka); A. Parpara: Život má pravdu (1983, pod jm. J. Peterky); M. Rúfus: Zem trvá (1984, pod jm. J. Peterky); V. Zacharčenko: Hvězda a kámen (1987, pod jm. J. Peterky); Cz. Miłosz: Hymnus o Perle (Kolín n. R. 1986, pod pseud. Otakar Č. Mokrý, přetisk smz. vydání V. Pistoria z 1983); Z. Herbert: Poslání pana Cogito (1991, s V. Dvořáčkovou, i ed.; též přísp.); R. Jakobson: Poetická funkce (1995, s M. Chlíbcovou a T. Pokornou, i ed.); R. Ronenová: Možné světy v teorii literatury (2006).
Účast v týmových pracích
: Jak číst poezii (1963); Slovník českých spisovatelů (1964); Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století (1972, M. Č. neuveden); Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (1973, hesla nepodepsána); Česká literatura na předělu století (1991); Proměny subjektu 1 (b. d., 1993); Český Parnas. Vrcholy české literatury 1970–1990 (1993); Kapitoly z teorie literárního díla (1993); Dějiny české literatury 4 (1995); O poetice literárních druhů (1995); Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz (2002); Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století (2005); Hledání literárních dějin v diskusi (2006).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a antologiích
: Hlubší než smrt (BB 1958); Václavkova Olomouc 1960 (1961); Čs. přednášky pro 5. a 6. mezinárodní sjezd slavistů (1963, 1968); Odkaz P. J. Šafárika (Bratislava 1963); 3. sjezd Svazu čs. spisovatelů (1963); Keď nevystačia slová. State o Lacovi Novomeskom (Bratislava 1964); Konference o textu Slezských písní v Opavě (1964); Styl a kompozycja (Wrocław 1965); Struktura a smysl literárního díla (1966); Teorie verše 1, 2 (1966, 1968); Wiersz i poezja (Wrocław 1966); Slyšet se navzájem (1966); Literárněvědný sborník Památníku Petra Bezruče (1966); Prague Studies in Mathematical Linguistics 1 a 5 (1967, 1976, bez uvedení jm.); Anthologie der Tagungen: Die Dichtung und Die Erzählkunst heute (Gorizia 1968); Metryka słowiańska (Wrocław–Warszawa 1971); Texte und Varianten (München 1971); Literárněvědné studie: Profesoru Hrabákovi k šedesátinám (1972); Literární archiv, sv. 7 (1972, pod jm. V. Smetáčka); Semiotyka i struktura tekstu (Wrocław 1973); Slavic Poetics. Essays in Honor of Kiril Taranovsky (The Hague 1973); Zur Kritik literaturwissenschaftlicher Methodologie (Frankfurt n. M. 1973); Tekst i język. Problemy semantyczne (Wrocław 1974); Semantyka textu i języka (Wrocław 1976); Annali – sezione Slava (Napoli 1977); Papers in Slavic Philology (Ann Arbor 1977); Tekst–język–poetyka (Wrocłav 1978); Słowiańska metryka porównawcza 1–5 (Wrocław–Warszawa, 1978–1993); Language, Literature & Meaning 2: Current Trends in Literary Search (Amsterdam 1980); Tekst i zdanie (Wrocław 1983); Z polskich studiów sławistycznych, ser. 6 (Wrocław 1984); Ano, slyšet se navzájem (1985); Úderem tepny (1986); Hrabaliana (smz. 1989; 1990); Slovanský a středoevropský literární kontext = Środkowoeuropejskie i słowiańskie konteksty literatury (1991); Po cestách naléhavosti myšlení (sb. k 65. narozeninám J. Zumra, 1993); Čeští spisovatelé o toleranci (1994, též angl., franc., něm. a španěl.); Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech (1995); Ab imo pectore. K sedmdesátinám Petra Rákose (Acta Universitatis Carolinae – Slavica Pragensia 37, 1995); Contemporary German Editorial Theory (Ann Arbor 1995); Václav Černý. Život a dílo (1996); Světová literárněvědná bohemistika 2 (1996); Prager Schule: Kontinuität und Wandel (Frankfurt am Main 1997); Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let (1997); Jan Mukařovský and the Prague School/ und die Prager Schule (Praha 1999); Mezi řádky = Entre les lignes. Jiřímu Pecharovi k 70. narozeninám (1999); Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem (1999); Růže stolistá. F. L. Čelakovský 1799−1999 (2000); Kapitel zur Poetik Karel Hynek Máchas. Die tschechische Romantik im europäischen Kontext (München 2000); U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CsC. k 70. narozeninám (Praha, strojopis 2000); Lietuvas kulture: romantizmo variantai (Vilnius 2001); Neznámý člověk Milada Součková (2001); Z dějin českého myšlení o literatuře 2, 3 (2002−2003); Kapitel zur Poetik. Vrchlický und der tschechische Symbolismus (München 2003); Srovnávací poetika v multikulturním světě (2004); Živé slovo. 45 + (3) zamyšlení nad tajemstvím poezie a hlasu (2004); Od struktury k fikčnímu světu. Lubomíru Doleželovi (2004); Jaroslav Vrchlický a Josef Holeček 1853−2003 (2004); Mezi texty a metodami (2006); Otázky českého kánonu (2006); Kapitel aus der Poetik. Die zehner Jahre in der tschechischen Literatur zwischen Symbolismus und Avantgarde (2008); Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004−2007 (2008); Kritický sborník 1981−1989 (2009); Podoby textologie (2010); Téměř vždycky trapným dojmem: antologie textů o verši básnickém a dramatickém se zřetelem k tzv. přednesu (2018); Samizdat: past & present (2018); překlady: Zvony v jezerech (1977, pod jm. J. Peterky, básně J. Krosse a M. Traata); Čaj ve stepi (1979, pod jm. J. Peterky, básně Č. Lchamsürena a B. Rinčena).
Uspořádal a vydal: Byla nám macechou (antologie, 1953, s J. Mourkovou a M. Schulzem); P. Bezruč: Básně (1963) + Slezské písně (1967, obojí s B. Štorkem) + Jen jedenkrát (1980, pod jm. V. Macury; též přísp.); A. Sova: Pozdrav bouřlivé noci (1964, s J. Zikou; též přísp.) + Prodloužený úžas (1989; též přísp.); O. Březina: Modlitba za nepřátele (1966; též přísp.) + Nebezpečí sklizně (1968) + Básnické spisy (1975, s B. Štorkem, M. Č. neuveden); R. Jakobson: Slovesné umění a umělecké slovo (1969, nedistribuováno; Ann Arbor 1971) + Dialogy (1993) + Poetická funkce (1995); K. Toman: Addio, mecenáši! (1970, s M. Florianem) + Básně (1997, s Z. Trochovou; též přísp.); J. Levý: Bude literární věda exaktní vědou? (1971); S. K. Neumann: Skřivan a lokomotiva (1972, pod jm. S. Mazáčové) + Básně 4: Láska, Z písní o jediné věci, Srdce a mračna, Básně z časopisů a sborníků, Básně z rukopisu (s M. Chlíbcovou a S. Mazáčovou; jméno M. Červenky neuvedeno, 1984); K. H. Mácha: Daleká pouť (1976, pod jm. M. Otruby; též přísp.) + Básně (1997; též přísp.); The Structure of the Literary Process. Studies Dedicated to the Memory of Felix Vodička (sb. prací, Amsterdam – Philadelphia 1982, s P. Steinerem a R. Vroonem; též přísp. ); F. X. Šalda: Niké bezkřídlá (1982, pod jm. J. Adama; též přísp.); J. Chalupecký: Obhajoba umění (1991, s V. Karfíkem); B. Hrabal: Sebrané spisy, sv. 1, Básnění (1992); J. Kolman Cassius: Stesk stráže (1995; též přísp.); Słowiańska metryka porównawcza 6 (ed. s. L. Pszczołowskou a D. Urbańskou, Wrocław–Warszawa 1995; též přísp.); Travaux du Cercle linguistique de Prague n.s. 1 (ed. s E. Hajičovou, O. Leškou, P. Sgallem, 1995); Vlídné setkání. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a Sigismunda Boušky (1996, s P. Holmanem; též přísp.); J. Mukařovský: Studie I, II (2000, 2001; s M. Jankovičem; též přísp.); Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy (2004; s M. Sedmidubským a M. Vízdalovou).

LITERATURA

Bibliografie: Bibliografie versologických prací viz M. Červenka: Z Večerní školy versologie (smz. 1983); Bibliografie odborných prací viz M. Č.: Styl a význam (1991); F. Knopp: Bibliografie M. Červenky, ČL 2002, č. 6; F. Knopp: Bibliografie M. Červenky 2002−2006 (ČL 2006, č. 2−3); P. Holman: Výběrová bibliografie Březiniana M. Červenky 1965−2004 viz M. Červenka: Březinovské studie (2006).
Knižně: J. Bednářová − D. Dobiáš (eds.): Šnykerikyk. Miroslavu Červenkovi k pětašedesátinám studenti FF UK Praha (1997).
Zvláštní čísla časopisů: ČL 2006, č. 2/3 (dvojčíslo věnované M. Č.); Slovenská literatúra (Bratislava) 2006, č. 1 (číslo věnované M. Č. obsahuje soubor jeho textů z let 1957−1969 o slovenské literatuře).
Studie a články: W. D. Stempel: předmluva, in Der Bedeutungsaufbau des literarischen Werks (1978); K. Hausenblas + O. Sus + J. Mourková in Xenia Miroslao Č. quinquagenario a sodalibus, amicis, discipulis oblata (rkp. sb. k padesátinám, 1982); T. Pretnar: předmluva, in Večerna šola stihoslovja (Ljubljana 1988); V. Karfík: doslov, in Strojopisná trilogie (1992); O. Sus: Významem díla jakožto celkového znaku je osobnost..., ČL 1992, s. 425; I. Fencl in Vize a iluze skupiny Května (1993); J. Urbanec: Racionalita v poezii Miroslava Červenky a Miroslava Holuba, in Časopis Květen a jeho doba (sb. 1994); K. Piorecký: Červenkova teorie lyrického subjektu, ČL 2006, č. 6; P. Holman: doslov, in Březinovské studie (2006); M. Jankovič: doslov, in Záznamník (2008 [vyšlo 2010]); T. Riedlbauchová: Na okraj Červenkova přínosu k bádání o lumírovském verši, ČL 2008, č. 1; R. Ibrahim: Zkomolené dědictví Červenkovo, ČL 2008, č. 6; T. Horváth: Subjekt ako svet, svet ako subjekt, Slovenská literatura (Bratislava) 2011, č. 1; M. Kosák – J. Flaišman: doslov, in: Textologické studie (2009); M. Jankovič: Jak jsme přežívali: několik vzpomínek na spolupráci s Miroslavem Červenkou, Slovo a smysl 2016, č. 25; K. Sgallová: „Příležitost překročit svou hranici....“, Slovo a smysl 2016, č. 25; P. A. Bílek: Nakročení pozdního Miroslava Červenky směrem k pragmatismu, in Stopy pragmatismu: česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem (sb. 2016).
Recenze: Po stopách zítřka: J. Petrmichl, LitN 1953, č. 41; M. Schulz, NŽ 1954, č. 1 * To jsi ty, země: J. Petrmichl, RP 5. 8. 1956; J. Vohryzek, LitN 1956, č. 24; J. Procházka, Čs. voják 1956, č. 19; J. Trefulka, HD 1956, č. 8; K. Hrách, Květen 1956/57, č. 1 * Lijáky: F. Vrba, LitN 1960, č. 44; M. Vacík, Tvorba 1960, č. 48, s. 1134; man (= Z. Heřman), HD 1961, č. 2; J. Mourková, Plamen 1961, č. 1 * Hra na hvězdy: jbd (= J. Binder), LD 18. 11. 1962; P. Blažíček, Kultura 1962, č. 43; F. Vrba, LitN 1963, č. 18–19; Z. Heřman, Plamen 1963, č. 7 * Český volný verš devadesátých let: V. Kochol, ČL 1964, č. 3; S. Mathauserová, LitN 1964, č. 31 + Plamen 1964, č. 8; gs (= O. Sus), Kulturní tvorba 1964, č. 11 * Symboly, písně a mýty: J. Šimůnek, MF 22. 6. 1966; H. Hrzalová, VP 10. 9. 1966; F. Buriánek, Impuls 1966, č. 9; O. Králík, Impuls 1966, č. 9; Z. Heřman, Červený květ 1966, č. 7; Z. Kožmín, Plamen 1966, č. 8; M. Jankovič, ČL 1967, č. 4 * Z večerní školy versologie: M. Jungmann, Listy (Řím) 1986, č. 5, též in Cesty a rozcestí (1988); O. H. Eagle: Poetics Today (1987; česky in ČL 1991, č. 1); L. Pszczołowska: Slavic and East European Journal 1986 * Slovník básnických knih: I. Slavík, LD 21. 5. 1991; Z. Kožmín, LitN 1991, č. 18; J. Trávníček, ČL 1991, č. 5 * Styl a význam: J. Svoboda, LD Brno 24. 1. 1992; M. Jungmann, LitN 1991, č. 20; J. Trávníček, Tvar 1991, č. 24; M. Kubínová, Estetika 1991, č. 4; J. Holý, KS 1991, č. 4; J. Bartůňková, Češtinář 1992/1993, č. 1 * Strojopisná trilogie: P. A. Bílek, MFD 27. 7. 1992; J. Rulf, LidN 30. 7. 1992, příloha Národní 9; V. Macura, Tvar 1992, č. 22 * Významová výstavba literárního díla: P. Kaiser, LitN 1993, č. 18 * Z večerní školy versologie 2, 3, 4: Z. Pešat, ČL 1992, č. 5; S. Mathauserová, ČL 2001, č. 1; D. Dobiáš: ČJL 2001/2002, č. 3/4 * Za řekou: L. Sedláková, NK 1996, č. 18; J. Šimůnek, SvSl 25. 6. 1996; P. Motýl, Sojky v hlavě 1999, č. 3 * Obléhání zevnitř: M. Jungmann, LitN 1996, č. 47; P. Vašák, Právo 14. 2. 1997; D. Dobiáš, ČJL 1996/97, č. 9/10; A. Macurová, SaS 1997, č. 2; D. Vojtěch, ČL 1998, č. 1 * Dějiny českého volného verše: jas (= J. Slomek), LidN 1. 2. 2001; rob (= R. Burián), Rovnost 14. 2. 2001; A. Haman, NK 2001, č. 12; M. Exner, Tvar 2001, č. 8; P. Zajac, Romboid (Bratislava) 2002, č. 5/6; J. Holý, ČL 2002, č. 6 * Fikční světy lyriky: F. Tomáš, MFD 9. 7. 2003; J. Šebek, LidN 22. 11. 2003; R. Bílik, Slovenská literatúra (Bratislava) 2004, č. 3; M. Jankovič, ČL 2005, č. 1; M. Pokorný, Souvislosti 2009, č. 3 * Březinovské studie: cg (= F. Cinger), Právo 11. 9. 2006; B. Kostřicová, A2 2007, č. 40 * Kapitoly o českém verši: D. Iwashita, LidN 2. 6. 2007, příl. Orientace; A. Haman, ČL 2007, č. 3; M. Charypar, ČL 2007, č. 3; J. Honzík, A2 2007, č. 24; D. Tureček, Host 2007, č. 6; R. Ibrahim, Slovo a smysl 2008, č. 7 * Nápisy – Kousky dřeva: E. Háková, A2 2007, č. 42; J. Chrobák, Host 2007, č. 7; I. Harák, Host 2008, č. 5 * Záznamník: J. Peňás, LidN 27. 2. 2010, příl. Orientace; D. Iwashita, HN 20. 8. 2010; -jn- (= J. Novotný), Listy 2010, č. 4; V. Karfík, Týdeník Rozhlas 2010, č. 33; H. Kosáková, Revolver Revue 2010, č. 80; M. Nyklová, Knižní novinky 2010, č. 11; A. Petruželková, Souvislosti 2010, č. 3; F. A. Podhajský, Aluze 2010, č. 1; P. Plecháč, Aluze 2010, č. 1; P. Šidák, A2 2010, č. 9; J. Trávníček, Host 2010, č. 6; D. Tureček, Tvar 2010, č. 9; M. Uhde, DivN 2010, č. 4; I. Kotrlá, Akord 2011, č. 2; B. Fořt, ČL 2011, č. 4 * Textologické studie: E. Klíčová, Tvar 2010, č. 20; P. Šidák, A2 2010, č. 8; Z. Smolka, ČL 2011, č. 2.
Rozhovory: J. Fried, Orientace 1969, č. 6; J. F. (= J. Freund) a V. B. (= V. Burian), Arch A5 1989, č. 3; H. Štěpánková, Tvar 1990, č. 15; J. Trávníček, List pro literaturu 1990, č. 8; J. Slomek, Iniciály 1991, č. 14/15; J. Schnerch, Obratník 1994, č. 7; V. Karfík, LitN 1995, č. 50; L. Verecký, MFD 1998, 23. 4. 1998; M. Dvořáková, NK 1998, č. 20; J. Rulf, Reflex 1999, č. 2; M. Balaštík, Host 2003, č. 9, též in Literatura v čase lovců: rozhovory se spisovateli 1995– 2015 (2015); K. Gammelgaardová, Aluze 2004, č. 1.
Nekrology: J. Trávníček, LidN 21. 11. 2005; J. Chuchma, MFD 21.11. 2005; (avr), Právo 22. 11. 2005; V. Karfík, HN 22. 11. 2005; P. Šustrová, LidN 25. 11. 2005; P. A. Bílek, MFD 26. 11. 2005, příl. Kavárna; J. Černý, LidN 28. 11. 2005; V. Burian, Listy 2005, č. 6; T. Glanc, A2 2005, č. 9; J. Holý, Dokořán 2005, č. 36; M. Jankovič, Tvar 2005, č. 21; K. Šiktanc, Tvar 2005, č. 21; J. Peňás, Týden 2005, č. 48; V. Rakovski, Homo bohemicus (Sofie) 2005, č. 1−2; V. Kremlička, Babylon 2005/2006, č. 4; J. Trávníček, Babylon 2005/2006, č. 5; L. Čumba, Babylon 2005/2006, č. 5; J. Holý, ČL 2006, č. 2/3; L. Dombrovská Slívová, Literární novinky 2006, č. 2/3; P. Fabian, Proglas 2006, č. 1; J. Holý, Svět literatury 2006, č. 33; K. Sgallová – P. Sgall, Slovo a slovesnost 2006, č. 2; P. Zajac, Slovenská literatúra (Bratislava) 2006, č. 1; L. Pszczołowska, Slovo a smysl 2007, č. 7.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (uspořádáno v 1. stupni evidence).

Autor hesla: Vladimír Macura (1994); Ondřej Sládek (2015)
Aktualizace hesla: 27. 12. 2019 (vk)
Aktualizace bibliografie: 27. 12. 2019 (vk)
 
zpět na hlavní stranu