Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KRAMERIOVA EXPEDICE 78 

 1978 - 1990 
 
 Samizdatová edice pokrývající široké spektrum beletristických, překladových i odborných textů
 

Edici Krameriova expedice 78 (KE) založil roku 1978 v Praze teoretický fyzik Vladimír Pistorius (*1951). Jejímu vzniku předcházelo několik jednotlivých vydavatelských počinů (opisy tří Skácelových básnických sbírek v roce 1975, fotokopie dramatu Ubohý vrah Pavla Kohouta), avšak teprve soustavnější vydavatelské plány a zapojení dalších spolupracovníků vyústily v organizovanou samizdatovou edici, jejímž názvem se Pistorius podobně jako jiní samizdatoví vydavatelé (Edice Expedice manželů Havlových, Česká expedice básníka Jaromíra Hořce) přihlásil k odkazu obrozeneckého vydavatele Matěje Václava Krameria.
Vazačské práce zprvu vykonávali Pistoriovi bratranci Jan Outrata (*1947) a Roland Laval (*1949), později programátor Allan Havlík (*1953), Pistoriův kolega z Výzkumného ústavu matematických strojů, a od roku 1987 též restaurátor Tomáš Berger (*1963). Knihy přepisovaly Pavla Plocková, japanoložka Lucie Lucká (*1946), prozaička Zuzana Brabcová ad. Na grafické a výtvarné úpravě se podíleli nejčastěji fotografka Hana Hamplová (*1951) a strojvůdce Ladislav Šebek (*1952), dále elektroinženýr Dušan Rouš (*1952) a fotograf Jiří Špiegl (*1944), přípravy několika svazků se účastnili také fotografové Ivan Pinkava (*1961), Pavel Brunclík (*1950) Jindřich Makovička (*1950) či Vladimír Merta, se sítotiskem vypomáhal Vladimír Bartoň (1945–2004). Mezi příležitostné výtvarné spolupracovnice patřily např. Anna Poustová (*1940), Olga Karlíková (1923–2004), Adriana Skálová (*1956), Jana Bergerová (*1964). Písařské, vazačské, grafické práce (včetně sítotisku) i roli editora běžně zastával také Vladimír Pistorius.
Většinu titulů Krameriovy expedice 78 charakterizuje knižní formát A5, formát A4 vydavatel vzhledem ke komplikacím s úpravou obálky využíval jen výjimečně. Produkce KE vynikala především výtvarným zpracováním obálek. Knihy v pevné vazbě byly zpočátku jednoduše potahovány balicím či bílým papírem a zdobeny plátěnými rohy; hřbet z rolety brzy vystřídala plátěná vazba. Ve spolupráci s fotografkou Hanou Hamplovou vydavatel záhy přešel k potahování desek fotografickým papírem. Fotoobálky, jimiž se Krameriova expedice 78 vizuálně odlišila od jiných edic, byly dále upravovány např. tónováním či kolorováním. Ojediněle se na obálkách objevovaly i jiné výtvarné prvky (ruční výšivka na plátně, dřevoryt, desky s výsekem). Kolem roku 1986 se začalo při zpracování desek užívat metody sítotisku. Na patitulu byla v letech 1978–1981 umisťována značka edice KE.78, později však vydavatel z bezpečnostních důvodů od této praxe upustil. U několika titulů z let 1988–1990 bylo využito počítačové sazby a xeroxu. Prodejní cena jednotlivých svazků se pohybovala v rozmezí 100–150 korun.
Během třináctiletého trvání Krameriovy expedice 78 vyšlo celkem 107 titulů ve 130 svazcích. V prvním roce KE vydala 19 titulů, v letech 1978–1979 více než 10 titulů ročně, poté se roční produkce ustálila přibližně na 6–9 titulech. Poslední svazek KE vyšel počátkem roku 1990, poté se Vladimír Pistorius zapojil do veřejného literárního provozu jako nový ředitel nakladatelství Mladá fronta. – Za sídlo edice lze považovat pražský byt Vladimíra Pistoria. Archiv edice byl po dobu její existence uložen u Jana Koukala (*1951), pozdějšího pražského primátora.

 

V produkci Krameriovy expedice 78 převažovaly reedice beletristických titulů vydaných původně v jiných samizdatových edicích (zejména Edice Petlice, Edice Expedice, Kvart) či přepisy děl vydaných v exilu, která vydavateli zprostředkovával např. překladatel Jaroslav Pokorný (1920–1983). Přesto edice přinesla více než 40 titulů v prvním samizdatovém vydání. Karel Šiktanc zde poprvé vydal sbírky Jak se trhá srdce, Pro pět ran blázna krále, Sakramenty, Srdce svého nejez, Tanec smrti, opsána byla i skladba Český orloj. Z tvorby Bohumily GrögerovéJosefa Hiršala byly publikovány experimentální prózy Kolotoč Mlýn a ve třech svazcích vzpomínkový cyklus Let let (1952–1955; 1956–1960; 1961–1964; poslední svazek již nevyšel), jejž doplnily Hiršalovy vzpomínkové prózy Píseň mládí Píseň mládí II a přejaté dva díly Vínku vzpomínek. V roce 1978 KE zajistila první vydání Seifertova Deštníku z Piccadilly (autor však sbírku postupně rozšiřoval o další básně, což vydavatel řešil nejprve zakládáním nových básní do chlopně na vnitřní straně desek a v roce 1979 druhým vydáním sbírky. V definitivním znění kniha vyšla v roce 1980 edici Kvart.). K vydání Seifertovy sbírky Morový sloup měl ovšem Vladimír Pistorius již k dispozici předešlá vydání samizdatová i exilové, v roce 1981 pak byla sbírka uveřejněna oficiálně. K dalším básnickým prvoopisům se zařadily sbírky Na dech Lumíra ČivnéhoKámen na hrob Ladislava Fikara (s doslovem Jiřího Brabce). K vydání ve své edici uspořádal Vladimír Pistorius fejetony Pavla Kohouta (Pohled z okna). KE svou pozornost zaměřovala rovněž na autory méně známé (posmrtně opsané Nokturno vysočinského překladatele, esejisty, literárního kritika a učitele Rudolfa Černého s poznámkou Mojmíra Trávníčka a medailonem Bedřicha Fučíka) či začínající (próza Daleko od stromu Zuzany Brabcové). Z oblasti dramatu edice poprvé vydala divadelní hry Františka Pavlíčka Dávno, dávno již tomu (Zpráva o pohřbívání v Čechách) Chvála prostopášnosti a ještě v roce 1990 drama Milana Morávka Hovory s Mrtvým, avšak již jako xeroxovou, nikoli strojopisnou kopii. Vladimír Pistorius v KE vydal i pohádkovou knížku své matky Frýdy Pistoriusové Pohádkový herbář a vlastní básnickou sbírku A přece. Ve spolupráci s Kolegiem pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělávání edice připravila v xerokopiích sborník Praha 1989 s texty Václava Havla, Bohumila Hrabala, Ludvíka Vaculíka a s poznámkou Jana Lopatky.
Z jiných samizdatových a exilových zdrojů Vladimír Pistorius převzal prózy Lumíra Čivrného, Jiřího Gruši, Bohumila Hrabala, Jaroslava Hutky, Evy Kantůrkové, Alexandra Klimenta, Ivy Kotrlé, Edy Kriseové, Milana Kundery, Jana Procházky, Karola Sidona, Josefa Škvoreckého, Dominika Tatarky, Jana Trefulky, Vlastimila Třešňáka, Ludvíka VaculíkaJaroslava Vejvody a soubor fejetonů Fejetony zdarma ne však bez prospěchu. Z básnických titulů KE přejala sbírky Miroslava Červenky, Ivana Diviše, Jiřího Gruši, Zbyňka Havlíčka, Jaroslava Hutky, Ivana M. Jirouse, Jiřího Koláře, Stanislava Mareše, Jiřího Pištory, Bohuslava ReynkaIvana Wernische, z oblasti dramatu hry Václava Havla, Pavla Kohouta, Ivana Klímy, Pavla Landovského, Karola Sidona, Josefa Topola či Milana Uhdeho.
V prvních vydáních přinesla KE několik původních překladů. Z angličtiny přeložila Lucie Lucká román Isaaca Bashevise Singera Šoša. Ruskou literaturu zastupoval výběr z dopisů Mariny Cvetajevové Anně Teskové Myslete na mne na pražských mostech (přel. Miroslav Drozda). Z ruštiny Miroslav Červenka dále zprostředkoval Čtvrtou prózu Osipa Mandelštama a v překladech z polštiny představil jednak sbírky Zbigniewa Herberta Pan Cogito Zpráva z obleženého města, jednak Hymnus o perle Czesława Miłosze. Současné polské básníky přiblížila antologie Slovo a zeď (překlady Miroslava Červenky, Daniely Lehárové, Luboše Dobrovského, Michala Klímy, Ericha Sojky, Ivana Wernische). V prvním vydání edice zpřístupnila verše jugoslávských muslimů Pevná pouta – moje náruč bílá v překladu Josefa Hiršala a Milady Nedvědové; dílo francouzského básníka ze 13. století Rutebeufa ve sbírce Život bez rukávů v překladu Lumíra Čivného vyšlo samizdatově již dříve v edici Kvart. Z torontského exilového nakladatelství Sixty-Eight Publishers KE převzala scénář a divadelní hru Toma Stopparda Profesionální faul (přel. Michal Schonberg), z Indexu novelu Georgije Vladimova Věrný Ruslan (překladatel neuveden). Mezi převzaté překlady z jiných edic patřily rovněž Chasidské příběhy židovského filozofa Martina Bubera, Alkoholy Guillauma Apollinaira (přel. Petr Kopta, doslov Václav Černý) nebo Anglický roh Eugenia Montala v překladu Jana Vladislava (poprvé v edici Kvart). Krameriova expedice 78 také šířila opisy populárních samizdatových titulů, jako byly Orwellova Farma zvířat a román 1984 nebo Zářné zítřky Alexandra Zinověva (v překladu Marie Filipové).
Odborná literatura nepatřila k hlavním zájmům KE, přesto do jejího programu vydavatel zařadil několik původních literárněvědných publikací. Poprvé zde vyšly Červenkovy studie Z večerní školy versologie Z večerní školy versologie II. Do svazku Osmero zastavení Vladimír Pistorius soustředil práce Bedřicha Fučíka vydané původně v edici Kvart (Sedmero zastavení Oběšený harlekýn). Z Fučíkova díla edice také jako první rozšířila soubor studií, přednášek a doslovů Píseň o zemi, později převzala i definitivní verzi Čtrnáctera zastavení. Původním příspěvkem o české literatuře 70. a 80. let Stárnoucí literatura se ve vlastní edici prezentoval také Vladimír Pistorius, který zde též vydal seznam doporučené četby české i světové literatury Základní literatura a studii o písňových textech Filkovi na kalhoty. Nakladatelův otec, divadelní režisér Luboš Pistorius, přispěl pojednáním Rozprava o režii (vydáno jako xerokopie).
Texty se šířily obvykle v jednom opisu (tj. 12–14 kopií), některé tituly však i ve dvou až třech opisech (např. Seifertovy básnické sbírky). Výjimkou nebyla ani další (druhá) vydání (např. Hiršalova próza Píseň mládí, Seifertův Deštník z Piccadilly, Šiktancova sbírka Jak se trhá srdce, Miłoszova sbírka Hymnus o perle, Singerův román Šoša, próza Georgije Vladimova Věrný Ruslan, Orwellova Farma zvířat, Červenkova studie Z večerní školy versologie). Nejvyššího nákladu (přibližně 50 kusů) dosáhlo monodrama Františka Pavlíčka Dávno, dávno již tomu, známé z inscenace bytového divadla Vlasty Chramostové.

 

Do roku 2000 Vladimír Pistorius řídil nakladatelství Mladá fronta, v letech 2000–2006 působil jako ředitel nakladatelství Paseka. V roce 2006 se svou ženou Marií Olšanskou založil v Příbrami vydavatelství Pistorius & Olšanská. Vladimír Pistorius je též autorem publikace o nakladatelské praxi Jak se dělá kniha.

 
 Udílená ocenění: 

V rámci Kolegia pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělání ustavil roku 1986 jeho zakladatel Jindřich Pokorný (*1927) ve spolupráci s Vladimírem Pistoriem literární Cenu Jiřího Ortena. První laureátkou se v roce 1987 stala Zuzana Brabcová, jejíž román Daleko od stromu poprvé vyšel v Krameriově expedici 78. Před rokem 1989 byly oceněny ještě prózy Martina M. Šimečky Žabí rokPetra Placáka Medorek. Po roce 1989 udílení Ceny Jiřího Ortena kontinuálně převzalo nakladatelství Mladá fronta, od roku 2009 cenu uděluje Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

 Výtvarní spolupracovníci: Hana Hamplová; Dušan Rouš; Ladislav Šebek; Jiří Špiegl.
 Technické informace: 

Celkem 107 titulů ve 130 svazcích, nejčastěji formát A5, ojediněle A4. Jeden opis obvykle obsáhl 12–14 kopií, některé tituly ve dvou až třech opisech.

LITERATURA

Bibliografie: J. Gruntorád: Z bibliografie samizdatu. Edice Krameriova expedice 78, KS 1992, č. 4; V. Pistorius: Knihy chronologicky; V. Pistorius: Knihy dle autorů
Studie a články: V. Pistorius: Stárnoucí literatura (1986; 1991); J. Holý: O českém literárním samizdatu in Literární archiv 1991, sv. 25; V. Pistorius: Nesoustavná historie (neuspořádané vzpomínky); J. Gruntorád: Samizdatová literatura v Československu sedmdesátých a osmdesátých let, in Alternativní kultura (2001); T. Vrba: Nezávislé písemnictví a svobodné myšlení in Alternativní kultura (2001); J. Gruntorád: Stručná historie čs. samizdatu, LitN 2002, č. 29; J. Chuchma: Racionální idealista Vladimír Pistorius, MFD 18. 7. 2003.
Rozhovory: V. Pistorius: Knihy dozajista nezmizí (připr. M. Jareš a L. Kasal), Tvar 2007, č. 21.


  Autor hesla: Petra Čáslavová (2013)
zpět na hlavní stranu