Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef HIRŠAL

* 24. 7. 1920, Chomutičky (u Jičína) 
† 15. 9. 2003, Praha 
 
Básník, prozaik, překladatel, autor literatury pro děti
 Jeho otec byl rolník a vesnický kapelník. Na obecnou a měšťanskou školu chodil Hiršal v Chomuticích. Od roku 1936 studoval na učitelském ústavu v Jičíně (maturoval 1940). Poté učil rok v Chomuticích, od roku 1941 pracoval jako lesní manipulant v Nouzově u Unhoště, v Dražičkách u Tábora, Rychnově nad Kněžnou a od roku 1943 opět v Dražičkách. V roce 1945 byl nejprve krátce redaktorem deníku Svobodné slovo, do roku 1949 pak pracoval v redakci literatury pro děti a mládež (Umění mládeži) nakladatelství Orbis. V letech 1949–1950 pracoval jako pomocný dělník v ČKD, poté působil jako redaktor v nakladatelstvích Brázda (1950–1952), Naše vojsko (1952–1954) a Československý spisovatel (1954–1958). V období 1959–1962 byl vedoucím propagace Laterny magiky, v letech 1962–1963 ve svobodném povolání, v letech 1964–1965 vedoucím literární redakce a zástupcem šéfredaktora revue Knižní kultura; od té doby se věnoval pouze literatuře. V období normalizace nemohl oficiálně publikovat, své vlastní práce tedy zveřejňoval pouze v samizdatu či exilu, jinak se věnoval hlavně překládání, jím přeložené knihy však vycházely bez uvedení jeho jména nebo pod krycími jmény. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Zemřel po dlouhé nemoci na následky srážky s tramvají.
 

Ve čtyřicátých letech byl členem literární skupiny Ohnice. Přispíval do periodik: Mladá kultura, Studentský časopis, Lidové noviny, Kritický měsíčník, Kvart, Světová literatura, Dějiny a současnost, Host do domu, Kultura, Literární noviny, Plamen, Kulturní tvorba, Impuls, Orientace, Zlatý máj aj. a do časopisů, které redigoval: Práce (studentský časopis, Jičín, 1939–1941), Korálky (1948–1949, pro děti, s Ludmilou Kolářovou), Knižní kultura (1964–1965, s dalšími). Přispěl též do zahraničních časopisů německých (Nesyo, Die Sonde, Diskus, Splitter, Futura, Akzente, Neue Texte), rakouských (Forum, Manuskripte), francouzských (Les Lettres, Approches), britských (The Times Litterary Supplement, Typewriter Art), italských (L’Europa letteraria, Modulo) ad. Po roce 1989 byly jeho texty otištěny mj. Literárních novinách, Revolver Revue či v tematickém čísle ústecké revue Pandora věnovaném experimentu (č. 14/2007; souběžně též v literárním almanachu on-line Wagon 2007, č. 3/4). – S Bohumilou Grögerovou připravil pro Violu pořad z experimentální poezie (Bestiarium, 1966), společně napsali též rozhlasovou hru Lunovis (Kolín nad Rýnem, 1971, v Československém rozhlase 1993). Některé texty zůstaly v rukopise (mj. německy psaná rozhlasová hra Faust im Stimmenwald /Faust v lese hlasů, 1972/, napsaná také společně s Bohumilou Grögerovou ). V samizdatových edicích Petlice a Krameriova expedice vyšly jeho prózy Píseň mládí (1. 1984, 2. 1986) a Vínek vzpomínek (1986), a také prózy, které napsal s Bohumilou Grögerovou: Mlýn (1981), Kolotoč (1983), Preludium (1985) a deníková koláž Let let (1987–1988). Přispěl do samizdatových sborníků Život je všude (1956, též eds. s Jiřím Kolářem), Pohledy 1 (1976, ed. Václav Havel), K 75. narozeninám Prof. Dr. Václava Černého (1980, eds. Karel Pecka, Antonín Bělohoubek), Básníci a samotáři (1984, eds. Jiří Brixi, Ondřej Fibich), Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, Na střepech volnosti (Česká expedice 1987, ed. Jaromír Hořec), Hrabaliana (1989, eds. Milan Jankovič Josef Zumr). V samizdatové edici Krameriova expedice vyšel Hiršalův překlad poezie jugoslávských muslimů Pevná pouta – moje náruč bílá (1981). – Režisérka Irena Gerová natočila o Josefu Hiršalovi dokumentární film pro televizní cyklus Genus (1996). O vzájemném vztahu Hiršala, Bohumily Grögerové a rakouských básníků Ernesta Jandla a Friederike Mayröckerové vznikl v roce 2010 rozhlasový dokument Spřízněni tvorbou. – V roce 1986 získal s B. Grögerovou Cenu Toma Stopparda za knihu Let let, v roce 1988 mu byla udělena Cenu Egona Hostovského za Vínek vzpomínek. V roce 1992 obdržel za Píseň mládí Cenu Jaroslava Seiferta, v roce 1995 mu byla udělena Státní cena za překladatelské dílo.

 Hiršala zprvu zaujal surrealismus a další směry meziválečné avantgardy, jeho první básnické knihy z první poloviny čtyřicátých let byly nicméně psány primárně pod vlivem poezie Františka Halase, v jehož edici První knížky také debutoval (Vědro stříbra). Z melodičnosti a převážně milostné tematiky raných lyrických sbírek z první poloviny čtyřicátých let vybočuje tragický patos básně Matky, věnované lidickým událostem. Zvrat v autorově poetice přinesla sbírka Soukromá galerie, psaná od konce čtyřicátých do poloviny padesátých let: zatímco dosud byla básníkova úzkost harmonizována jeho lyrizujícím vztahem ke krajině, nyní je ve verších a krátkých prózách krutost lidského údělu odhalována s bezohlednou věcností. Hiršalova poezie ovšem znala i jiné podoby: v padesátých letech vznikla pro obveselení stolní společnosti kolem Jiřího Koláře, která se scházela v kavárně Slávia, také první verze sbírky Párkař (definitivní, resp. rozšířená verze vyšla až v devadesátých letech), v níž básník paroduje styl českých obrozenských i moderních básníků. V šedesátých letech se Hiršal přiklonil k programovému experimentátorství, jež se naplno uplatnilo v knize tzv. konkrétní poezie JOB-BOJ, vytvořené společně s Bohumilou Grögerovou.
Novátorské je rozvržení tří významových rovin ve vzpomínkové knize Píseň mládí, v níž autor využívá formy vrstvených poznámek (poznámky k předchozímu textu a poznámky k poznámkám). Vzpomínky na literární dění od konce třicátých do začátku padesátých let ve Vínku vzpomínek oživují dobovou atmosféru mj. i citacemi dopisů a básní. Chronologicky na ně navazuje třídílný Let let, věnovaný období 1952–1968, v němž se paralelně střídají vzpomínkové záznamy Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové doplněné o citáty ze soudobého tisku. Tři prózy souboru Trojcestí usilují vedle dokumentárnosti rovněž o autenticitu uměleckou; zvláště to platí o úvodním Preludiu (útržcích výjevů, dialogů, myšlenek, vzpomínek apod., které oba autoři zaznamenávali každodenně od 9. 2. do 30. 3. 1975); v Kolotoči, závěrečné próze souboru, vytěžené ze zájezdu do Paříže, spočívá důraz na střídání nejrozmanitějších modernistických a experimentálních postupů.
V devadesátých letech se Hiršal vrací také k vlastní básnické tvorbě. Ve sbírce Básně – třásně – rohypnol sebeironicky tematizuje stáří, jehož melancholii vyvažuje jazykovou hrou a záměrně insitní dikcí. Autorsky Hiršal spolupracoval také na kompozici výboru Začátky a konce, kde se vedle sebe ocitají jeho juvenilie a básně ze závěrečné fáze tvorby (k vydání knihu připravil Ivan Wernisch).
Antiiluzivní, intelektuálně zaměřenou poezii, která využívá groteskně hravých nebo variačních a kombinačních možností jazyka, Hiršal také překládal z němčiny a francouzštiny a za jazykové spolupráce odborníků i z řady dalších jazyků, mj. španělštiny (L. de Góngora y Argote) nebo chorvatštiny (Miroslav Krleža). V oblasti básnických experimentů se překladatelsky soustavně věnoval zejména Christianu Morgensternovi, z mladších autorů opakovaně Hansi Carlu Artmannovi, Helmutu Heissenbüttelovi či Ernstu Jandlovi. V průvodních komentářích k edicím obeznamoval v šedesátých letech čtenáře se soudobým experimentálním uměním také teoreticky.
Rozsáhlou tvorbu pro děti, především verše, spojuje s ostatním Hiršalovým dílem věcnost, jazyková hravost a hovorová dikce. V tomto duchu Hiršal společně s Jiřím Kolářem (pod jehož vlivem rozvíjel své umělecké experimenty) zpracoval pro dětské čtenáře i klasické prózy o Kocourkově, Enšpíglovi a baronu Prášilovi. V knize Co se slovy všechno poví, napsané s Bohumilou Grögerovou, se projevuje vliv Christiana Morgensterna i vlastních experimentů v rámci konkrétní poezie. V tvorbě pro děti Hiršal ovšem nebyl jen experimentátorem, ale obracel se i k všední realitě, k poetizaci řemesel, obyčejných předmětů apod. (např. Do práce nám slunce svítí; Chvilku se dívej, chvilku si zpívej).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Vědro stříbra (BB 1940); Noclehy s klekánicí (BB 1942); Studené nebe (BB 1944); Do práce nám slunce svítí (BB pro děti, 1944; přeprac. 1949); Matky (B 1945); Vzdušné zámky (BB pro mládež, 1945); Snídaně v lese (BB pro děti, 1948); Úzké cesty (BB 1948); Červená Karkulka (B pro děti, 1949); Šťastně dojeď, dlouhý vláčku! (BB pro děti, 1954); Jana jde do školky (B, P pro děti, 1955); Co nám veze? (BB pro děti, 1959); Kocourkov (P, B pro děti, 1959, podle německé předlohy, s J. Kolářem); O podivuhodném životě mudrce Ezopa, který rozuměl řeči ptáků, zvířat, hmyzu, rostlin i věcí (P pro mládež, 1960, podle Sborníku prostějovského z 1557 a starých českých textů, s J. Kolářem); Ivánek a zvířátka (P, BB pro děti, 1961); O zatoulaném kotěti (D loutk. pro děti, 1962, i premiéra); Chvilku se dívej, chvilku si zpívej (BB pro děti, 1962, hudba J. Rychlík); Enšpígl (P pro děti, 1962, podle něm. předlohy, s J. Kolářem); O podivné záhadě na poštovním úřadě (BB, P pro děti, 1962, s B. Grögerovou); O kocouru, kohoutu a kose (D loutková pro děti, rozmnoženo, 1962, podle B. Němcové, 1963 in Pohádky Boženy Němcové, + J. Alda + M. Marková); Malý grafik (BB pro mládež, 1964); Co se slovy všechno poví (jazykové hry a hříčky pro děti, 1965, s B. Grögerovou); Soukromá galerie (BB, PP 1965); Baron Prášil (P pro děti, 1965, podle G. A. Bürgera, s J. Kolářem); JOB-BOJ (BB 1968, s B. Grögerovou; oddíl Intertexte, Kassel 1969; v roce 2009 pod tit. Poezie – struktury – linie jako bibliofilie s ilustracemi Zdeňka Sýkory); Píseň mládí (P, Toronto 1986; 1991); Vínek vzpomínek (vzpomínky, Purley 1989; 1991); Mlýn (P, německy s titulem Mühle, Salzburg 1991; česky in Trojcestí, s B. Grögerovou); Párkař. Básnické nápodoby (1991, rozšíř. vyd. 1997); Trojcestí (PP, BB 1991, s B. Grögerovou, obsahuje: Preludium, Mlýn a Kolotoč); Paleček krále Jiřího (P pro mládež, 1992, s J. Kolářem); Let let (vzpomínky, 1. díl 1993, 2. a 3. díl 1994, souborné a doplněné vydání 2007, s B. Grögerovou); Básně – třásně – rohypnol (1998); scénicky: Mastičkář (libreto k opeře E. F. Buriana, podle staročeských textů, 1949); O kohoutkovi a slepičce (D pro děti, 1949); Kocourkov (D pro mládež, 1963, podle B. Němcové).
Výbor: Začátky a konce (2005, ed. I. Wernisch, zde i básně dosud knižně netištěné).
Rozhovor: P. Kotyk: Bohumila Grögerová – Josef Hiršal (1997).
Překlady: Ch. Morgenstern: Šibeniční písně (1958, s B. Grögerovou, neuvedena) + Všelijaká zvířata pro kluky i děvčata (1959; uprav. s titulem Ferda Páv a všelijaká zvířata, 2002) + Palmström a Palma Kunkel (1964, s B. Grögerovou) + Beránek měsíc (1965, s B. Grögerovou, oba i ed.; též přísp.) + Bim, bam, bum (1971) + Noční rybí zpěv (1993, bibliofilie) + Písně šibeničních bratří (2000, s B. Grögerovou); E. A. Poe: Zrádné srdce (1959, s dalšími) + Poe aneb Údolí neklidu (1972, nepodepsáno, s dalšími); L. Kvitko: Od jara do jara (1962); H. Heine: Meč a plamen (1962); O. Župančič: Úsvity a bouře (1962, s dalšími); E. Kästner: Z malých dějin (výbor BB, 1963) + Německé kolečko (1966, s J. Bodlákovou); H. M. Enzensberger: Zpěv z potopy (1963; rozšíř. 1966, i ed. s B. Grögerovou); M. Krleža: Balady Petrici Kerempuha (1963, s I. Wenigovou; též in Planetárium: deník, básně, eseje /2013/); P. P. Njegoš: Horský věnec (1963, s O. Berkopcem); Dubrovnická renesanční poezie (1964, s M. Nedvědovou); E. Ionesco: Improvizace Almy, Nenajatý vrah (1964, in E. Ionesco: Hry, s B. Grögerovou); H. Heissenbüttel: Texty (1965, s B. Grögerovou) + Prohlášení nosorožce (1968, s B. Grögerovou); W. Borchert: Venku přede dveřmi: Výbor z díla (1965; s J. Čermákem a B. Grögerovou, J. H. překlad veršů) + Smutný studený svět: Výbor z díla (1976, s J. Čermákem a B. Grögerovou /neuvedena/, J. H. /neuveden/ překlad veršů); K. A. Kortum: Jobsiáda (1966); Tchao Jüan-ming: Návraty (1966, s M. Ryšavou); G. Ekelöf: Opus incertum (1966, s J. Vohryzkem); S. Zweig: Marie Stuartovna (1966; s A. Siebenscheinovou; J. H. překlad veršů); M. Bense: Teorie textů (1967, s B. Grögerovou); J. Bobrowski: Znamení popela (1967, s B. Grögerovou, neuvedena) + Obětní kámen (2000, s B. Grögerovou); E. Lindegren: Muž bez cesty (výbor z poezie, 1967, s J. Vohryzkem); F. Pessoa: Heteronyma (1968, s P. Lidmilovou) + Za noci našeho bytí (1995, s P. Lidmilovou) + Faust (1997, s P. Lidmilovou) + Opiárium a jiné básně Álvara de Campos (2003, s P. Lidmilovou); D. Radović: Představte si (1968); N. Stănescu: Jedenáct elegií (1969, s E. Strebingerovou); G. Grass: Plechový bubínek (1969, s V. Kafkou, J. H. překlad veršů); L. de Góngora y Argote: Samoty (1970, s J. Forbelským); I. Budai-Deleanu: Cikaniáda (1972, s E. Strebingerovou); E. Kocbek: Kruté kruhy (1972, s V. Kudělkou, J. Hiršal neuveden); Ki Si-Sup: Vyprávění z hory Kumo (1973, s J. Bařinkou, J. H. /neuveden/ překlad veršů); G. Marino: Polibky (1974, pod jménem J. Pokorného); L. de Camőes: Trýzeň a útěcha (1974, pod jménem P. Lidmilové); L. Ariosto: Zuřivý Roland ve vyprávění a výběru Itala Calvina (1974, pod jménem J. Pokorného); Pchu Sung-ling: Vyznání (1974, pod jménem M. Ryšavé); Li Po: Měsíc nad průsmykem (1977, pod jménem M. Ryšavé); F. Prešeren: Můj sen šel po hladině (1978, s V. Kudělkou, J. Hiršal neuveden); J. Kochanowski: Šachy (1979, pod jménem O. Hostovské); V. Braun: Zdatní synové Sisyfa (1979, pod jménem M. Jacobsenové); T. Tasso: Osvobozený Jeruzalém. Ve vyprávění a výběru Alfreda Giulianiho (1980, pod jménem J. Pokorného); V. Teodorescu: Nepřetržitá báseň (1980, pod jménem E. Strebingerové, s V. Závadou); T. Arghezi: Nápisy (1980, pod jménem E. Strebingerové); Život a skutky Estebanilla Gonzáleze (1980, in Tři španělské pikareskní romány, s J. Forbelským, J. Hiršal /neuveden/ překlad veršů); E. Arendt: Nad popel a čas (1981, s B. Grögerovou, pod jménem Bohumila Geussová); V. Pšavela: Pojídač hadů (1982, pod jménem V. A. Černého); G. Boccaccio: Fiesolské nymfy (1984, pod jménem O. Hostovské); Lope de Vega: Dorotea (1985, s J. Forbelským, J. H. překlad veršů); M. Tursunzóda: Mír s vámi (1985, s J. Bečkou, J. Hiršal neuveden); G. Carducci: Hněvy a smutky (1986, pod jménem Z. Frýborta); Wang Wej – Paj Siang-šan – Meng Chao-žan: Trojzvuk (1987, pod jménem M. Ryšavé); Chan-Šan: Nad nefritovou tůní jasný svit (1987, pod jménem M. Ryšavé); E. Jandl: Mletpantem (1989, s B. Grögerovou) + Rozvrzaný mandl (1999, s B. Grögerovou) + Čtenář myšlenek (2004, B. Grögerovou); H. C. Artmann: dracula dracula (1992, s B. Grögerovou, oba i ed.); H. Wergeland: Obraz s květinami Jana van Huysuma (1992, s J. Vohryzkem); Pevná pouta – moje náruč bílá.Výbor z lidové poezie bosenských a hercegovských muslimů (1993, s M. Nedvědovou, poprvé v samizdatu 1981); J. Ch. Günther: Krvavý rubín (1995, s B. Grögerovou); Džaláleddín Balchí Rúmí: Masnaví (1995, s J. Bečkou); L. de Camões: Trýzeň i útěcha (1997, s P. Lidmilovou); H. Ibsen: Terje Vigen (1998, s L. Řezníčkem); J. Ringelnatz: Stará láska nerezaví (1999, s M. Jacobsenovou); J. Pilinszky: Ortel (1999, s J. Štroblovou a E. Gálem); E. A. Poe: Sen ve snu (2002, s V. Nezvalem); Ichao Jűan-ming: Návraty (2003, s M. Ryšavou).
Příspěvky ve sbornících, antologiích a almanaších: Chvála slova (1940); Ohnice (sb. současné literatury, 2 sv., 1947); Between Poetry and Painting (1965, katalog výstavy); Slyšet se navzájem: 60 hlasů o uměleckém přednesu (1966); An Anthology of Concrete Poetry (New York 1967); Kolloquium Nürnberg (1968); Konkrete Dichtung (Karlsruhe 1968); Concrete Poetry. A World View (Bloomington 1968); Mostra di poesia concreta (Venezia 1969); für 5 fürvier (Stuttgart 1969); Text – Buchstabe – Bild (Zürich 1970); Muster möglicher Welten (Wiesbaden 1970); Konkrete Poesie (Amsterdam 1970); Spící zámek (1971); Konkrete Dichtung (München 1972); Text-Bilder, Visuelle Poesie international (KölnamRhein 1972); Delo (Beograd 1975); Anthologie visuele poëzie (Den Haag 1975); Hrabaliana (1990 /smz. 1989/); Bonjour, Monsieur Kolář (1994); Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let (1997, katalog k výstavě); Pátý almanach Burianovy kulturní ozdravovny, aneb Na cestách, scestích a rozcestích (2001); Pegasovo poučení (2002); Báseň mého srdce (2005); Antologie české poezie. I. díl, (1966–2006) (2009); Nebe – peklo – ráj: tyglík české poezie pro děti 20. století (2009); Chlévská lyrika (2010); Česká vizuální poezie: teoretické texty (2013); Třídit slova: literatura a konceptuální tendence 1949–2015 (2015); překlady: Americká lidová poezie (1961); Snímky krajiny poezie (jugoslávská poezie 20. století, 1966); Sto moderních básníků (1967); Pevná pouta – moje náruč bílá (1993 /smz. 1981/); Morgenstern v Čechách (1996; též přísp.); Portugalští básníci v Praze (1997); Mezi řádky = Entre les lignes: Jiřímu Pecharovi k 70. narozeninám (1999); Klenoty čínské literatury (2006); Koráb korálový: tisíc let charvátské poezie v díle stovky básníků (2007).
Uspořádal a vydal: Postavit vejce po Kolumbovi (výbor světové poezie 20. století, 1967, s A. Brouskem); Slovo, písmo, akce, hlas. K estetice kultury technického věku (výbor esejů, manifestů a uměleckých programů 2. poloviny 20. století, 1967, s B. Grögerovou); Experimentální poezie (antologie, 1967, s B. Grögerovou; též přísp.); Poslední setkání: památce Vladimíra Kafky (1991; též přísp.); Vrh kostek. Česká experimentální poezie (1993, s B. Grögerovou a J. Kolářem; též přísp.); Nonsens. Parafráze, paběrky, parodie, padělky (1997, s B. Grögerovou; též přísp.); Život je všude (2005, poprvé v samizdatu 1956, s J. Kolářem, též přísp.).

LITERATURA

Knižně: P. Novotný in Akustische Literatur. Experimentelles Hörspiel im Zeitalter analoger Technik (Dresden 2020).
Studie a články: J. Šlajer: O zvukové stránce rýmu v moderní dětské poezii. Hiršalův rým, Štěpnice 1946/47, č. 9; A. Skoumal: Ezop a Enšpígl (o některých rysech Hiršalových a Kolářových převyprávění), ZM 1963, č. 6/7; Z. Vykopal: Metodický klíč ke knize Jiřího Koláře a Josefa Hiršala Enšpígl, ZM 1968, č. 8; V. Novotný: Grögerová-Hiršal aneb Experimentální texty po Daidalovsku, in J. H. + B. Grögerová: Trojcestí (1991); A. Debická: Jazyk a experimentální poezie, Zpravodaj katedry bohemistiky (Ústí nad Labem) 1991, č. 2, též in ČJL 1991/1992, č. 5/6; K. Milota: Autentický svědek, in J. H.: Soukromá galerie (1992); J. Pechar: Experimentální prózy Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala, in Nad knihami a rukopisy (1996); Jana Hoffmannová: Parodie moderní či postmoderní, in Intertextualita v postmodernom umení (sb. Nitra 1999); R. Kopáč: V budově neřeči, Babylon 1999, č. 6; T. Kubíček: Čas a skutečnost v české literatuře sedmdesátých let, jejich povaha a důsledky aneb Co způsobuje narativ, ČL 2004, č. 3; S. Dvorský: Doslov, in Let let (2007); Š. Grauová: Ediční poznámka, in Let let (2007); B. Grögerová: Šťastný čas, in Hiršalův skicák: básně a domalovánky pro děti (2009); D. Pfeiferová: „Wenn ich beten könnte, würde ich für Gorbatschow beten.“ Geschichte einer Freundschaft zwischen Prag und Wien im Kontext der politischen Verhältnisse. Bohumila Grögerová, Josef Hiršal und Ernst Jandl, in Wir Jandln! Didaktische und wissenschaftliche Wege zu Ernst Jandl (Innsbruck, 2013); P. Novotný: Dvě zapomenuté hry: k německé rozhlasové tvorbě Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala, Souvislosti 2014, č. 4; P. Novotný: Semestr experimentální tvorby (K české auditivní poezii konce šedesátých let), Souvislosti 2015, č. 2; P. Novotný: „Zwei verkannte Hörspiele. Zum radiophonen Schaffen von Josef Hiršal und Bohumila Grögerová, in Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im interkulturellen Kontext (sb. Brünn 2015); A. Stašková: Korrespondenzen der experimentellen Poesie. Prag – Stuttgart – Wien, in Experimentelle Poesie in Mitteleuropa. Texte – Kontexte – Material – Raum (sb. Götingen 2016); P. Novotný: Semester des experimentellen Schaffens. Zur tschechischen auditiven Poesie der 60-er Jahre im internationalen Kontext, in Experimentelle Poesie in Mitteleuropa. Texte – Kontexte – Material – Raum (sb. Göttingen 2016); P. Novotný: Faust Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala, Souvislosti 2017, č. 1.
Recenze: Vědro stříbra: AMP. (= A. M. Píša), Národní práce 19. 1. 1941; J. Kopecký, KM 1941, č. 10; J. Červinka, Řád 1942, č. 2 * Noclehy s klekánicí: J. Kopecký, KM 1942, č. 7; F. Listopad, Řád 1943, č. 5 * Studené nebe: A. M. P. (= A. M. Píša), Práce 14. 6. 1946; kp. (= K. Polák), Národní práce 24. 12. 1944 * Do práce nám slunce svítí: jf. (= J. Frey), Česká osvěta 1946, č. 8; V. Pazourek, LidN 19.10. 1944 * Matky: mbš (= M. Bureš), SvSl 30. 3. 1946; list. (= F. Listopad), MF 12. 5. 1946; J. B. Č. (= J. B. Čapek), Naše doba 1946 (1945/46), č. 9/10 * Vzdušné zámky: V. Pazourek, Svobodné noviny 17. 11. 1945 * Červená karkulka: F. H. (= F. Holešovský), Komenský 1949/50, č. 7 * Šťastně dojeď, dlouhý vláčku!: O. S. (= O. Sirovátka), LD 12. 3. 1954; R. Kopáč, Týdeník Rozhlas 2013, č. 42 * Ch. Morgenstern: Šibeniční písně (překlad): E. Goldstücker, LitN 1958, č. 41 * Co nám veze?: an, LitN 1959, č. 38 * Kocourkov: zV (= Z. Vavřík), LitN 1960, č. 4; P. Hauser, ZM 1960, č. 6; M. Drijverová, ZM 1993, č. 4/5 * Ivánek a zvířátka: J. Šnobr, NK 1962, č. 4 * Chvilku se dívej, chvilku si zpívej: M. Majerová, LitN 1963, č. 18/19 * O podivné záhadě na poštovním úřadě: Z. Vavřík, LitN 1962, č. 25 * Co se slovy všechno poví: O. Sus, Rovnost 17. 7. 1965; FT (= F. Tenčík), HD 1965, č. 10; M. Tmé, Komenský 1965/66, č. 3; A. Stich, ZM 1966, č. 4; R. Kopáč, Ladění 2007, č. 1 * Soukromá galerie: M. Červenka, LitN 1965, č. 15; B. Doležal, Tvář 1965, č. 6; Z. Heřman, Plamen 1965, č. 6; M. Petříček, HD 1965, č. 6; M. Blahynka, KT 1965, č. 29; M. Petříček, NK 1992, č. 38; J. Pechar, LitN 1992, č. 48; Z. Heřman, Tvar 1992, č. 47 * Baron Prášil: V. Stanovský, ZM 1965, č. 10 * JOB-BOJ: B. Doležal, Tvář 1968, č. 1; J. Urbánková, VP 26. 7. 1968; V. Burda, Sešity pro literaturu a diskusi 1969, č. 28 * Píseň mládí: S. R. (= S. Richterová), Svědectví (Paříž) 1986, č. 78; A. Měšťan, Proměny (New York) 1987, č. 2; V. Šlajchrt, Tvar 1991, č. 49 (též ad Vínek vzpomínek); J. Lukeš, NK 1992, č. 1; V. Novotný, MFD 4. 2. 1992; J. Šulc, LidN 20. 2. 1992, příl. Národní 9, č. 8; V. Karfík, LitN 1992, č. 27 * Vínek vzpomínek: S. Richterová, Obsah (smz.) 1988, březen, též LitN 1992, č. 1 ; D. Šajtar, KM 1990, č. 4; J. Červinka, Akord 1990/91, č. 2; J. Peňás, OD 5. 10. 1991; R. Matys, NK 1991, č. 43; A. Měšťan, LD 22. 2. 1992; F. Kautman, Práce 6. 3. 1992 * E. Jandl: Mletpantem (překlad): S. Machonin, LidN 24. 2. 1990; K. Hyršlová, Tvar 1990, č. 5 * Ch. Morgenstern: Beránek měsíc (překlad, vyd. 1990): H. Karlach, LitN 1991, č. 4 * Párkař: rut (= P. Rut), LitN 1991, č. 43; J. Mlejnek, LidN 3. 1. 1998, příl. Nedělní LN, č. 1; V. Karfík, LitN 1998, č. 15 (též o antologii Nonsens) * Trojcestí: M. Petříček, NK 1991, č. 48 + LitN 1992, č. 10; V. Šibrava, LD 16. 1. 1992; P. A. Bílek, MFD 20. 1. 1992; J. Rulf, LidN 20. 2. 1992, příl. Národní 9, č. 8; M. Pilař, Tvar 1992, č. 9; J. Kabele, Iniciály 1992, č. 26 * H. C. Artmann: dracula dracula (překlad): I. Wernisch, LitN 1993, č. 12 * Paleček krále Jiřího: J. Šimůnek, NK 1993, č. 14; M. Petříček, Tvar 1993, č. 16 * Let let: M. Pohorský, NK 1994, č. 8; P. Mandys, ČD 25. 2. 1994; J. Šimůnek, SvSl 16. 3. 1994; V. Novotný, MFD 22. 3. 1994; V. Novotný, Dějiny a současnost 1994, č. 4; J. Pechar, LitN 1994, č. 15 (též ad Trojcestí a Vrh kostek); J. Rulf, LidN 28. 4. 1994, příl. Národní 9, č. 17; J. Hořec, LD 6. 5. 1994; J. Šimůnek, SvSl 23. 6. 1994; J. Hořec, LD 23. 6. 1994; M. Pohorský, NK 1994, č. 23; M. Jungmann, LitN 1994, č. 30, též in V obklíčení příběhů (1997); E. Lukeš, Tvar 1995, č. 4; V. Karfík, Respekt 2007, č. 37; K. Kolařík, A2 2008, č. 23 * Básně – třásně – rohypnol: V. Karfík: LitN 1998, č. 32; P. Král, LitN 1998, č. 44 * Začátky a konce: R. Kopáč, LidN 25. 2. 2006, příl. Orientace * Hiršalův skicák: im (= I. Matějka), LitN 2009, č. 51; M. Šubrtová, iLiteratura [online] 1. 3. 2010.
Rozhovory (společně s B. Grögerovou): V. Burda, LitN 1967, č. 22; V. Sůva, NK 1990, č. 8; I. Wernisch, Mladý svět 1993, č. 22; J. Červenková, LD 6. 5. 1994; M. Nyklová, NK 1994, č. 23; L. Divišová, Scarabeus 2000; (samostatně): M. Vacík, NK 1990, č. 29; P. Kotyk LidN 12. 8. 1995, příl. Nedělní LN – Národní 9; M. Huvar, NK 1996, č. 29 + Mosty 1996, č. 32 + Rovnost 13. 8. 1996 + Labyrint 1996, č. 4, souborně (uprav.) též in Ať tu jsme omylem, ať tu nastavujeme uši nebo hledáme hajzl, jsme tu pro velké naslouchání světa (1996); J. Peňás, Respekt 1999, č. 40; R, Kopáč, NK 2001, č. 2; J. Machonin, Babylon 2001/2002, č. 5; R. Kopáč, Psí víno 2002, č. 23, též in Je tu nejdrahocennější hlava (2003); J. Burian in J. Burian – J. Kulhánková: Posezení s Janem Burianem (2006).
Nekrology: J. Slomek, LidN 17. 9. 2003; J. Chuchma, MFD 19. 9. 2003; V. Šlajchrt, Respekt 2003, č. 39; J. Pokorný, KPRR 2003, č. 27.
Vzpomínky: B. Grögerová in B. Toman Tylová: Za slovem. Rozhovor s Bohumilou Grögerovou (2015).
Archiv: Společný fond s B. Grögerovou, LA PNP, uspořádáno v 1. stupni evidence.

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995); Karel Piorecký (2007); Veronika Košnarová (2019)
Aktualizace hesla: 5. 12. 2019 (vk)
 
zpět na hlavní stranu