Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Bohumila  GRÖGEROVÁ

* 7. 8. 1921, Praha  
† 22. 8. 2014, Praha 
 
Básnířka, autorka experimentálních textů, překladatelka
 Rozená Bohumila Tauferová, provdaná Grögerová. Vyrostla v rodině vojáka československých legií v Rusku, vojenského právníka a přednosty justičního oddělení na ministerstvu národní obrany, později generálního prokurátora Československé armády. V dětství žila s rodiči v Praze, v Olomouci (od 1923), v Brně (1926–1929) a opět v Praze. Po absolvování pražského Městského dívčího reálného gymnázia Charlotte Garrigue Masarykové (1932–1940) a roční veřejné školy pro sekretářky roku 1942 nastoupila jako cizojazyčná sekretářka ve společnosti Sociální pomoc. Od května 1945 pracovala v tiskovém oddělení ministerstva národní obrany (s výjimkou dvou semestrů 1947, kdy studovala češtinu a ruštinu na FF UK). V nakladatelství Naše vojsko působila od roku 1951 nejprve jako propagační referentka, po ukončení ročního knihovnického kursu (1960–1961) jako cizojazyčná dokumentaristka. V roce 1972 odešla z politických důvodů do funkce odborné redaktorky v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (ÚVTEI). Od ledna 1980 byla v důchodu, který trávila zčásti ve Veleslavíně a v Praze. – Její starší dcera Michaela Jacobsenová (*1947) je překladatelkou z němčiny, mladší dcera Bohumila Límová (*1948) překládá anglickou a španělskou beletrii.
 

Poezii otiskovala již ve školních časopisech (pod pseud. Mirek Hladík), první práce vycházely též pod počeštěným jménem Bohumila Grégrová (příběhy pro dětské čtenáře). – Soustavněji své texty a zejména překlady z německé literatury (zpravidla ve spolupráci s Josefem Hiršalem) začala uveřejňovat od roku 1956. Přispívala do časopisů Světová literatura, Vesmír, Kultura, Knižní kultura, Plamen, Dějiny a současnost, Literární noviny, Kulturní tvorba, Tvář, Slovenské pohľady (Bratislava), Host do domu, Im Herzen Europas, Orientace, Impuls, Československý voják, Výtvarná práce, Výtvarné umění, Dialog, Acta scaenographica, Sešity pro literaturu a diskusi a do výtvarného časopisu Tvar. Publikovala rovněž v periodikách francouzských (Les Lettres, OU, Approches), německých (Nesyo, Die Sonde, Diskus, Splitter, ROT, Futura, Akzente, Neue Texte, Sprache im technischen Zeitalter), rakouských (Forum, Manuskripte), britských (Tlaloc, Granta, The Times Litterary Supplement, Typewriter Art), italských (Antipiugiú, LEuropa letteraria, Modulo, le Arti), nizozemských (Revue Integration), belgických (Labris), srbských (Rok), amerických (Artes Hispanicas) i brazilských (Invençao). Přispěla také do zahraničních antologií experimentální poezie. Po roce 1989 byly její texty, překlady i články otištěny mj. v Literárních novinách, Pandoře, Iniciálách, Hostu, Dokořán, Střední Evropě ad. – S Josefem Hiršalem připravila pro pražskou Violu pořad z experimentální poezie z celého světa, doplněný vlastními texty (Bestiarium, 1966). V letech 1964–1974 se podílela na výstavách vizuální poezie ve Velké Británii, Německu, Itálii, Mexiku, Španělsku, Rakousku, Holandsku i v Československu (Obraz a písmo, 1966). – Účastnila se též magnetofonových nahrávek Fragmenty 1963 (Schéma 3) a Fragmenty 1963/1964 (Schéma 5, knižně obojí in Meandry); nahrávky byly vydány jako komplet tří CD (Arco 2002). – Společně s Josefem Hiršalem napsala rozhlasovou hru Lunovis aneb Měsíčku na nebi hlubokém (montáž reakcí světového tisku na přistání člověka na Měsíci, Kolín nad Rýnem 1971, v Čs. rozhlase 1993) a spolu též připravili literárně-hudební pásmo z české a světové nonsensové poezie Nic miloval Nicku (2004 ?). Samostatně napsala rozhlasové hry Zweiäugiges Hörspiel (Saarbrücken 1972), 6 Briefe aus der fiktiven Korrespondenz mit Friederike Mayröcker (Berlín 1990), Už jenom dýchat... aneb Dum spero, spiro (1991) a několik tzv. miniher, tj. malých rozhlasových scének bez názvu. – Podle jejich sbírek vznikla rozhlasová pásma Rukopis (2009) a Dva zelené tóny (2013). V roce 2009 vznikla z knižního rozhovoru Klikyháky paměti pětidílná rozhlasová četba na pokračování. – Pro Českou televizi byly s Bohumilou Grögerovou natočeny pořady z cyklů Ještě jsem tady (r. Zdeněk Tyc, 2009) a Česko jedna báseň (r. Martin Langer, 2011). – V samizdatových edicích PetliceKrameriova expedice jí společně s Josefem Hiršalem vyšly básnické prózy Mlýn (1981), Kolotoč (1983), Preludium (1985) a Let let (1987–1988). Přispěla do samizdatových sborníků K 75. narozeninám Prof. Dr. Václava Černého (1980, eds. Karel Pecka, Antonín Bělohoubek), Na střepech volnosti (1987, ed. Zdeněk Hrubý [=Jaromír Hořec]) a Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška (b. d. [1987], ed. Josef M. Kudlička). – Knižní vydání poezie Friederike Mayröckerové a Ericha Arendta (s Josefem Hiršalem) přeložila a uspořádala pod jménem Bohumily Geussové. – Stala se laureátkou Ceny Toma Stopparda (1986), Ceny Josefa Jungmanna (1993, 2000), Ceny PEN klubu za celoživotní dílo (2009) a Magnesie Litery (2009, za knihu Rukopis). – O vzájemném vztahu Bohumily Grögerová, Josefa Hiršala a rakouských básníků Ernesta Jandla a Friederike Mayröckerové vznikl v roce 2010 rozhlasový dokument Spřízněni tvorbou.

 

Ve své literární tvorbě Grögerová soustavně spolupracovala s Josefem Hiršalem. Zprvu s ním psala knížky pro děti (O podivné záhadě na poštovním úřadě, Co se slovy všechno poví), těžiště jejich společné činnosti však leží v programově experimentální, zejména konkrétní, vizuální a auditivní poezii (JOB-BOJ) a próze (mj. kniha Trojcestí, obsahující texty Preludium, MlýnKolotoč). V souladu s "teorií textů" Maxe Benseho tu autoři proklamativně směřovali k izolaci díla od „nefunkčních“ složek a soustřeďovali se na hledání prakořenů a hranic krásné literatury, včetně jejího vztahu k hudbě a k výtvarnému umění. Rozvíjeli tak například žánr grafické anekdoty, perzifláže konvenčních básnických výtvorů či satirické grotesky. Na propagaci experimentální literatury se podíleli též překlady z němčiny a francouzštiny a komentáři k dílům Helmuta Heissenbüttela, Christiana Morgensterna aj. Spolu s Hiršalem Grögerová tvořila také rozsáhlý dokumentární cyklus Let let, věnovaný období 1952–1968, v němž se paralelně střídají vzpomínkové záznamy obou autorů doplněné o citáty ze soudobého tisku.
Rovněž ve své samostané tvorbě autorka inklinuje k experimentálním tvůrčím postupům. Souboru prozaických textů Meandry dominuje racionální konstruovanost a abstraktní, diskurzivní slovník. Žánrově texty oscilují mezi experimentální prózou a esejem zaměřeným k otázkám filozofie jazyka, zachovávají si však ironický odstup od jazyka vědy. Experimentální přístup k psaní neopustila Grögerová ani v knize vzpomínek Branka z pantů ani ve volně navazující diaristické próze Čas mezi tehdy a teď, kterou později doplnily další části tohoto volného cyklu, knihy Dva zelené tónyMůj labyrint. V těchto pozdějších pracích ustupuje chladná, racionální kompozice a sílí emotivní, osobní a konfesijní tón. Věcnost a autobiografičnost dominují i z tohoto vzpomínkového proudu vystupující básnické skladbě Rukopis, v níž autorka tematizuje tělesné příznaky stáří, především slábnoucí zrak, který ji zbavuje možnosti číst a psát. Grafickou designérku Barboru Toman Tylovou kniha inspirovala k výtvarné reinterpretaci v podobě sedmdesáti textových fotogramů, které byly v roce 2013 vystaveny pod titulem „Za slovem“ v pražské galerii DOX. Verbální podoby nabyl dialog obou umělkyň ve stejnojmenném svazku rozhovorů, navazující na dřívější knihu Klikyháky paměti, v níž autorku zpovídal kulturní publicista Radim Kopáč.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Radostné mládí. Sovětské děti o sobě (adaptace příběhů 1946, pod jm. B. Grégrová); Statečná srdce. Příběh z velké vlastenecké vojny (P 1948, pod jm. B. Grégrová); O podivné záhadě na poštovním úřadě (BB, P pro děti, 1962, s J. Hiršalem); Co se slovy všechno poví (jazykové hry a hříčky pro děti, 1965, s J. Hiršalem); Čtyři básně (bibliof. 1965); futura 6. job boj (bibliof., Stuttgart 1966, s J. Hiršalem); JOB-BOJ (BB 1968, s J. Hiršalem; oddíl Intertexte, Kassel 1969 pod názvem und 5 intertexte); Zivilisationsschemata (PP, Hof–Saale 1970, německy, překlad K. B. Schäuffelen, česky 1996 pod titulem Meandry); Mühle (P Salzburg 1991, německy, překlad S. Rothová, česky in Trojcestí, s J. Hiršalem); Trojcestí (BB, PP 1991, s J. Hiršalem, obsahuje: Preludium, Mlýn a Kolotoč); Let let (vzpomínky, 1. díl 1993, 2. a 3. díl 1994, souborné a doplněné vydání 2007, s J. Hiršalem); Meandry (BB, PP 1996); Branka z pantů (vzpomínky, 1998, též něm. 2003, př. Ch. Rothmeierová); Čas mezi tehdy a teď (vzpomínky, deníkové záznamy, 2004); Rukopis (BB 2008); Dva zelené tóny (vzpomínky, báseň v próze, 2012); Můj labyrint (vzpomínky, báseň v próze, 2014).
Rozhovory: P. Kotyk: Bohumila Grögerová – Josef Hiršal (1997, obsahuje též sbírku J. Hiršala Básně – třásně – rohypnol a dva texty B. G.: Fiktivní korespondence s rakouskou básnířkou Friederike Mayröckerovou a Zelení hájové) + týž: Deset tisíc změn se znovu mění. Do všeho vrchol prázdnoty (2008, s dalšími); R. Kopáč: Klikyháky paměti (2005, obsahuje též tři texty B. G. Touha, Zajícův den, Verona – Brunnenburg); T. Brdečková: Ještě jsem tady (2005, s dalšími); B. Toman Tylová: Za slovem (2015).
Překlady: Ch. Morgenstern: Šibeniční písně (1958, s J. Hiršalem, B. G. neuvedena) + Palmström a Palma Kunkel (1964, s J. Hiršalem, B. G. neuvedena) + Beránek měsíc (1965, s J. Hiršalem, upravené vydání 1990) + Písně šibeničních bratří (2000, s J. Hiršalem); W. Borchert: Signály svědomí (1959, s J. Čermákem) + Venku přede dveřmi (1966, s J. Čermákem a J. Hiršalem); E. A. Poe: Zrádné srdce. Básně a povídky (1959, s J. Schwarzem); H. M. Enzensberger: Zpěv z potopy (BB 1963; dopl. 1966, s J. Hiršalem); E. Ionesco: Nenajatý vrah (rozmn. 1963, též 1964 in E. I., Hry, s J. Hiršalem) + Hry (1964, zde překlad Improvizace Almy, s J. Hiršalem); H. Heissenbüttel: Texty (1965, s J. Hiršalem) + Prohlášení nosorožce (1968, s J. Hiršalem); Saint-John Perse: Vichry (1965, s J. Kolářem a J. Konůpkem); P. Weiss: Rozhovor tří chodců (1966); J. Bobrowski: Znamení popela (1967, s J. Hiršalem, B.G. neuvedena) + Obětní kámen (2000, s J. Hiršalem); M. Bense: Teorie textů (1967, s J. Hiršalem); Magnetická pole (1967, s dalšími); Postavit vejce po Kolumbovi (1967, s dalšími); A. Césaire: Trpký čas (1968, s L. Novákem); S. J. Schmidt: Člověk, stroj a báseň (1969); Jak se dělá báseň (1970 zde překlad eseje H. M. Enzensbergera Vznik jedné básně, s J. Hiršalem); E. Arendt: Nad popel a čas (1981, s J. Hiršalem, pod jménem B. Geussové); F. Mayröckerová: Kočkodan samota (1984, pod jménem B. Geussové) + Rekviem za Ernsta Jandla (2006); E. Jandl: Mletpantem (1989, s J. Hiršalem) + Rozvrzaný mandl (1999, s. J. Hiršalem) + Čtenář myšlenek (2004, s J. Hiršalem); E. de Obaldia: Nevinůstky (bibliof. 1991, s J. Hiršalem); H. C. Artmann: Verbárium H. C. Artmanna (bibliof. 1990) + dracula dracula (1992, s J. Hiršalem) + Christopher und Peregrin und was weiter geschah (ein Bären-Roman in 3 Kapiteln) / Kryštof a Peregrin a co se dělo dál (Ottensheim/Donau 1994, dvojjazyčné vydání, s J. Hiršalem); J. Ch. Günther: Krvavý rubín (1995, s J. Hiršalem).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a katalozích: International exhibition of concrete, phonetic and kinetic poetry (Cambridge 1964); Between poetry and painting (Londýn 1965); Poesía concreta internacional (Mexiko 1966); Slyšet se navzájem (1966); An anthology of concrete poetry (New York 1967); Kolloquium Nürnberg (1968); Konkrete Dichtung (Karlsruhe 1968); Concrete poetry –A world view (Indiana 1968); Klub konkrétistů (1968); Nová citlivost. Křižovatka a hosté (1968); Mostra di poesia concreta (Venezia 1969); führ 5 für vier (Stuttgart 1969); Anthology of Concretism (Chicago 1969); Text–Buchstabe–Bild (Zürich 1970); Muster möglicher Welten (Wiesbaden 1970); Konkrete poezie uit Tsjechoslowakije (Amsterdam 1970); Konkrete Dichtung (München 1972); Text-Bilder, Visuelle Poesie international (Köln am Rhein 1972); Artivisive, poesiavisiva (Řím 1974); Delo (Beograd 1975); Anthologie visuele poëzie (Den Haag 1975); Czeska i słowacka poezja konkretna (Vratislav 1976); S. J. Schmidt: Retrospektive 1968-1976 (1976); Bonjour, monsieur Kolář! (Essen-Kettewig 1984); Blank page (Londýn 1991); Poslední setkání (1991); Na střepech volnosti (1991); Zur Poetik und Rezeption von Božena Němcovás "Babička" (Wiesbaden 1991); Vladimír Fuka (1994); Der Herrgott schuldet mir ein Mädchen (Mnichov 1994); M. Medek: Texty (1995); Písmo ve výtvarném umění (1996); Toolbook for Dietrich Mahlow, please (Seeheim 1996); Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989 (1997); Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let (1997); Gedicht, Bild, Geste, Laut. Konkrete und experimentelle Poesie in Tschechien der 60er Jahre (Praha 1998); Das befreite Wort im Offenen Buch der stadt Hünfeld (Hünfeld 1998); Velká kavárna Slavia (1998); "…a co sbírky" (1999); Mezi řádky / Entre les lignes. Jiřímu Pecharovi k 70. narozeninám (1999); Pátý almanach Burianovy kulturní ozdravovny (2001); Pegasovo poučení (2002); Báseň mého srdce (2005); Básnivá koláž (2008); Poezie struktury linie (bibliof., 2009); Atlas transformace (2009).
Uspořádala a vydala: Slovo, písmo, akce, hlas. K estetice kultury technického věku (antologie esejů, manifestů a uměleckých programů 2. pol. 20. st., 1967, s J. Hiršalem); Experimentální poezie (antologie, 1967, s J. Hiršalem); Příprava uživatelů vědeckých a technických informací : pracovní seminář ZIID-Zentralinstitut von Information und Dokumentation der DDR Berlin a UVTEI (ČSSR) (1973); Zvyšování kvalifikace informačních pracovníků SSSR (1974); Sborník dokumentů Mezinárodního centra vědeckých a technických informací a Mezinárodního systému vědeckých a technických informací (1974); Realizační úkoly státní informační politiky (1975); Příspěvky k problematice uživatelů soustavy VTEI (1975); Sborník z koordinační porady MCVTI. Moskva, 11.-14. března 1975 (1976); Mezinárodní systém VTI a perspektivy dvoustranné spolupráce ČSSR a SSSR (1976); Výzkum metod a prostředků zdokonalování racionalizace a integrace informační soustavy VTEI. Sborník výsledků státního úkolu P-18-121-001 (1977); Dlouhodobý program rozvoje mezinárodního systému vědeckých a technických informací na léta 1976-1985 (1977); Zkušenosti z budování mezinárodních odvětvových systémů VTI (1979); Vrh kostek. Česká experimentální poezie (1993, s J. Hiršalem a J. Kolářem); Nonsens. Parafráze, paběrky, parodie, padělky (1997, s J. Hiršalem, též přeložili s J. Forbelským, J. Vohryzkem a I. Wenigovou).

LITERATURA

Knižně: P. Novotný in Akustische Literatur. Experimentelles Hörspiel im Zeitalter analoger Technik (Dresden 2020).
Články a studie: M. Červenka: K sémantice tzv. konkrétní poezie, Orientace 1966, č. 5; V. Novotný: Grögerová-Hiršal aneb Experimentální texty po Daidalovsku (doslov), in Trojcestí (1991); Alena Debická-Šimonková: Jazyk a experimentální poezie, Zpravodaj katedry bohemistiky 1991, č. 2, též in ČJL 1991/1992, č. 5-6; J. Pechar: Experimentální prózy Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala, in J. P.: Nad knihami a rukopisy (1996); R. Kopáč: Štěstí v čase (doslov), in Čas mezi tehdy a teď (2004), též in R. K., Pomalá slunce hlasů (2005); S. Dvorský: Doslov, in J. H. - B. G., Let let (2007); D. Pfeiferová: "Wenn ich beten könnte, würde ich für Gorbatschow beten." Geschichte einer Freundschaft zwischen Prag und Wien im Kontext der politischen Verhältnisse. Bohumila Grögerová, Josef Hiršal und Ernst Jandl, in Wir Jandln! Didaktische und wissenschaftliche Wege zu Ernst Jandl (Innsbruck, 2013); P. Novotný: Dvě zapomenuté hry. K německé rozhlasové tvorbě Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala, Souvislosti 2014, č. 4.
Recenze: O podivné záhadě na poštovním úřadě: Z. Vavřík, LitN 1962, č. 25 * Co se slovy všechno poví: O. Sus, Rovnost 17. 7. 1965; FT [=F. Tenčík], HDD 1965, č. 10; A. Stich, ZM 1966, č. 4; A. Stich, ZM 1966, č. 4 * JOB-BOJ: B. Doležal, Tvář 1968, č. 1; J. Urbánková: Večerní Praha 26. 7. 1968; V. Burda, Sešity pro literaturu a diskusi 1969, č. 28 * Trojcestí: M. Petříček, NK 1991, č. 48 + týž, LitN 1992, č. 10; V. Šibrava, LD 16. 1. 1992; P. A. Bílek, MFD 20. 1. 1992; J. Rulf, LidN 20. 2. 1992, příl. Národní 9, č. 8; M. Pilař, Tvar 1992, č. 9; M. Petříček, LitN 1992, č. 10; J. Kabele, Iniciály 1992, č. 26 * Let let: M. Pohorský, NK 1994, č. 8; P. Mandys, Český deník 25. 2. 1994; J. Šimůnek, SvSl 16. 3. 1994; V. Novotný, MFD 22. 3. 1994; J. Pechar, LitN 1994, č. 15; J. Rulf, LidN 28. 4. 1994, příl. Národní 9, č. 17; J. Hořec, LD 23. 6. 1994; J. Šimůnek, SvSl 23. 6. 1994; M. Pohorský, NK 1994, č. 23; V. Novotný, Dějiny a současnost 1994, č. 4; M. Jungmann, LitN 1994, č. 30; E. Lukeš, Tvar 1995, č. 4; J. Hořec, LD - Brno 1994, č. 147; V. Karfík, Respekt 2007, č. 37; K. Kolařík, A2 2008, č. 23 * Meandry: D. Janderová, Český týdeník 1996, č. 169; V. Novotný, LidN 16. 11. 1996; J. Pechar, LitN 1997, č. 12 * Branka z pantů: K. Činátl, LidN 16. 3. 1999; O. Vaculík, LitN 1999, č. 16; V. Šlajchrt, Respekt 1999, č. 24; J. Chuchma, MFD 14. 6. 1999; M. Jančíková, Host 1999, č. 6; M. Jareš, Aluze 1999, č. 2; Š. Vlašín, Obrys - Kmen 1999, č. 30; V. Novotný, Tvar 1999, č. 8; M. Vajchr, KPRR 1999, č. 15, též in M. V., Vyložené knihy (2007) * Čas mezi tehdy a teď: J. Slomek, LidN 27. 1. 2005; J. Chuchma, MFD 18. 3. 2005; K. Jirkalová, Intelektuál 2005, č. 1/2; S. Škoda, Babylon 2005, č. 5/6; M. Langerová, Host 2005, č. 9; E. Koudelková, Tvar 2005, č. 12; M. Langerová, Host 2005, č. 9 * Klikyháky paměti: J. Chuchma, MFDnes 7. 10. 2005; V. Novotný, Tvar 2005, č. 18; L. Sedláková, Intelektuál 2005, č. 3/4; I. Harák, Psí víno 2005, č. 35; P. James, Host 2006, č. 7 * Rukopis: M. Platzová, Respekt 2008, č. 47; R. Kopáč, Uni 2009, č. 1; I. Harák, Tvar 2009, č. 4; M. Jareš, Tvar 2009, č. 4 + týž, Český jazyk a literatura 2009/2010, č. 1; J. Peňás, Týden 2009, č. 17; J. Štolba, A2 2009, č. 9; M. Fucimanová, Host 2009, č. 6; J. Holub, Babylon 2008/09, č. 8; R. Passia, Romboid (Bratislava) 2009, č. 9-10; J. Chrobák, Vital plus 2009, č. 3 * Dva zelené tóny: O. Peková, Psí víno 2012, č. 61; R. Kopáč, Týdeník Rozhlas 2012, č. 26; K. Kolařík: A2 2013, č. 8 * Můj labyrint: R. Kopáč, Host 2014, č. 9; J. Zizler, Souvislosti 2014, č. 3; P. Horký, H_aluze 2015, č. 31 * Za slovem: J. Chuchma, LidN 9. 3. 2016; M. Šanda, Uni 2016, č. 5, příl. Kulér.
Rozhovory: (společně s J. Hiršalem) V. Burda, LitN 1967, č. 22; V. Sůva, NK 1990, č. 8; I. Wernisch, Mladý svět 1993, č. 22; J. Červenková, LD 6. 5. 1994; M. Nyklová, NK 1994, č. 23; L. Divišová, Scarabeus 2000.
(samostatně) A. Přidal, LitN 1993, č. 39; J. Machonin, LidN 16. 6. 1998; P. Motýl, Kontexty 2009, č. 6; K. Kadlecová, Reflex 2010, č. 30; O. Stehlíková, Wagon 2007, č. 3/4; R. Kopáč, Právo 17. 8. 2000, příl. Salon, č. 180; M. Platzová, LitN 2004, č. 34; R. Kopáč, MFD 6. 10. 2004 + Týdeník Rozhlas 2005, č. 34 + Babylon 2005/06, č. 1; P. Mecner a O. Sýkora, A2 2008, č. 23; R. Kopáč, Uni 2009, č. 1; O. Stehlíková, Pandora 2007, č. 14; T. Brdečková, Respekt 2009, č. 14; D. Iwashita, LidN 20. 4. 2009; B. Dytrich, Host 2009, č. 6.
K životním jubileím: (k sedmdesátinám) V. Novotný, LidN 7.8. 1991; (k pětasedmdesátinám) (fk, les) [= F. Knopp, L. Sedláková], Denní Telegraf 7. 8. 1996; (k pětaosmdesátinám) R. Kopáč, Právo 7. 8. 2006; (k devadesátinám) K. Kubíčková, MFD 30. 7. 2011, příl. Víkend; M. Jareš, HN 5. 8. 2011; J. Peňás, LidN 17. 8. 2011.
Nekrology: (jaš) [= J. Špulák], Právo 23. 8. 2014; M. Šanda, Právo 28. 8. 2014, příl. Salon, č. 885; J. Chuchma, LidN 28. 8. 2014; R. Kopáč, Uni 2014, č. 9; V. Daněk, Biblio 2014, říjen.
Archiv: Společný fond s J. Hiršalem, LA PNP, uspořádáno v 1. stupni evidence.

Autor hesla: Vladimír Novotný (1995); Karel Piorecký (2008); Michal Jareš (2014)
Aktualizace hesla: 13. 7. 2016 (vk)
 
zpět na hlavní stranu