Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Jaroslav  VEJVODA

* 13. 9. 1940, Praha 
 
 
Prozaik
 Vlastním jménem Jaroslav Marek. Pseudonymu (podle názvu pražské pivnice U Vejvodů) začal užívat od začátku 70. let, nejprve kvůli tradiční praxi švýcarské vlády, zakazující politickou a publikační činnost exulantům. – Vyrostl v rodině technického úředníka a novinářky. Roku 1954 začal studovat jedenáctiletou střední školu v rodišti, 1956 přešel do Tábora. Po maturitě (1957) absolvoval Právnickou fakultu UK (1962) a dvouletou vojenskou službu v Liptovském Hrádku a na Mělnicku. Od roku 1964 pracoval jako právník v bytovém odboru Obvodního národního výboru v Praze 5 a od 1966 v aparátu kontrolní komise Krajského národního výboru v Praze. V roce 1968 zároveň působil v mezioborovém týmu pro přípravu nového čs. správního systému. V září téhož roku zvolil odchod do exilu. Žil ve Švýcarsku; nejprve se krátce živil jako umývač v hotelu u Bodamského jezera a poté pracoval jako pomocný knihovník v Bernu. Po absolvování jazykového kurzu němčiny studoval v letech 1969–73 na bernské univerzitě práva, sociologii a státovědu. Studium nedokončil a v letech 1973–74 se věnoval především literární tvorbě a publicistice; roku 1975 přesídlil do Curychu. Pracoval (s výjimkou období 1981–83, kdy byl ve svobodném povolání) jako lektor-auditor a analytik masmédií v tiskovém lektorátu a později v oddělení televizní dokumentace u firmy Int. Argus d. Presse AG. Od roku 1995 v této činnosti pokračoval na základě krátkodobých smluv a zakázek. V roce 1997 se přestěhoval do Prahy, kde až do roku 2000 působil jako pedagog v Institutu základů vzdělanosti UK (kursy tvůrčího psaní).
 První povídkové miniatury a publicistické články Vejvoda uveřejnil pod občanským jménem Jaroslav Marek během vysokoškolských studií zprvu v týdeníku Univerzita Karlova (1958), poté přispíval do Mladé fronty a do měsíčníků Plamen a Host do domu; v průběhu základní vojenské služby otiskoval básnické texty v týdeníku Čs. voják a psal reportáže pro Čs. rozhlas. Pro studentský divadelní kabaret připravil spolu s Vítězslavem Kocourkem dramatické pásmo Kočka v láhvi (1962, účinkoval v něm též Petr Pithart, hudební doprovod připravil Václav Hrabě). V exilu, ale i po návratu do vlasti systematicky spolupracuje s Rádiem Svobodná Evropa, pro něž (nejprve pod pseud. Petr Topol) psal od roku 1970 kulturněpolitické zpravodajství, aktuální publicistiku, črty, recenze, fejetony a literární reportáže, později též cestovní seriál Žíznivý poutník. Již od roku 1969 přispíval do exilových periodik Text (Mnichov), Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku (Curych), Obrys (Mnichov), Proměny (New York), Svědectví (Paříž), Čtení na léto (příloha Listů, Řím) a Západ (Ottawa). Intenzivně se též podílel na kulturním životě české emigrace. Své německy psané publicistické a beletristické texty uveřejňoval od roku 1970 mj. ve švýcarských listech Berner Tagblatt (Bern), Basler Nachrichten (Basilej), Luzerner Neueste Nachrichten (Lucern), Neue Zürcher Zeitung, Tages Anzeiger (obojí Curych) a v německém čtvrtletníku Deutsche Studien (Lüneberg). Po roce 1989 tiskl mj. v Tvaru, Bestselleru, Lidových novinách, Svobodném zítřku, Listech, Lettre internationale, Britských listech, v magazínu Yazzyk (Praha) a v Reflexu.
Švýcarská televize uvedla Vejvodovu hru Die Wohnwand (Obývací stěna, 1988, režie Stano Oriešek) a stanice Schweizer Radio DRS odvysílala 1989 její stejnojmennou rozhlasovou úpravu. Je spoluautorem scénářů k celovečerním filmům Bernarda Šafaříka Hunderennen (Psí dostihy, 1983) a Das kalte Paradies (Studený ráj, 1986).
 

Po juveniliích, lyrizovaných povídkách, navazujících na program „umění všedního dne“, debutoval Vejvoda souborem povídek představujících již dominantní téma jeho následné tvorby: osudy a atmosféru české emigrace ve Švýcarsku a západní Evropě (Plující andělé, letící ryby). Netradičnost jeho pohledu spočívala v neoslavném, nesentimentálním a polodokumentaristickém pojetí vystříhajícím se ideologizujících interpretací. Vejvoda se zaměřil na slepé uličky a dilemata exilových pokolení, přičemž důraz kladl především na psychologickou a charakterovou kresbu postav a analýzu jejich morálky, jakož i na jejich pocit vydědění, těžké přivykání odlišné – nijak neidealizované – společenské atmosféře a konvencím zemí, do kterých přicházejí. Pocity člověka vyvrženého z domoviny a odcizeného nejen ve vztahu k ní, ale i k novému domovu a celé evropské civilizaci Vejvoda ztělesnil v generačním románu s filozofickým podtextem Osel aneb Splynutí. Analogické, tragicky vyznívající mikropříběhy cizinců, kteří trpí svou neschopností duševně se adaptovat, asimilovat ve druhé švýcarské vlasti, ztvárnil autor v povídkové knížce Ptáci. Všední život českých exulantů a jejich zákonitě se odnárodňujících potomků vtělil i do „malého rodinného románu“ Zelené víno, záznamu každodenního životního koloběhu obyvatel švýcarského velkoměsta, vyrovnávajícího se v 80. letech s novou emigrací a imigrací. Tragikomická tónina převládá v cyklu povídkových skic o českém národním charakteru, v nichž Vejvoda konfrontuje psychologii exulantů s českou společností přelomu 80. a 90. let (Provdaná nevěsta). Realitu posttotalitního státu s novým fenoménem východoevropské migrace sleduje pohledem navrátivšího se českého emigranta v detektivním románu Smrtihlav v lázních. V románu Jezdci nocí pak Vejvoda nahlíží osudy členů jedné rodiny, zmítaných tzv. velkými dějinami v období od konce 30. let až po současnost. Zasaženi brutalitou nacistické i komunistické totality nenaleznou řešení své situace ani v emigraci a po návratu se setkávají s netečností posttotalitní společnosti, prakticky schvalující dávné zločiny a křivdy. Fascinace soudobými dějinami Vejvodu přivedla k žánru literatury faktu. V práci Pomsta pozdních partyzánů a jiné poválečné tragédie se soustředil na období těsně po skončení 2. světové války a praxi nastupujícího totalitního režimu. Na základě reálných pramenů líčí tragické příběhy, jež nikdy nebyly klasifikovány jako zločiny či už byly dávno promlčeny a s nimiž se současná společnost doposud nevyrovnala.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Plující andělé, letící ryby (PP, Toronto 1974; 1990); Jak zapálit mokrý dřevo (trampské texty, Basilej 1975, s M. Pazderou a V. Arnoldem); Osel aneb Splynutí (R, Toronto 1977; 1992); Ptáci (PP, Toronto 1981; 1991); Honička. Filmová satira ze života uprchlíků (P, Toronto 1985, s B. Šafaříkem, volně podle sc. filmu Hunderennen); Zelené víno (R, Toronto 1986; 1991); Provdaná nevěsta (PP, Toronto 1991; 1995); Jezdci nocí (R 2002); Smrtihlav v lázních (P detektivní, 2005); Pomsta pozdních partyzánů a jiné poválečné tragédie (LF 2007); scénicky: In Szene gesetzt (scénická koláž, Bern 1997, s poezií D. Rajčičové).
Příspěvky ve sbornících: Das kalte Paradies (Frauenfeld–Stuttgart 1972); Die Stimme in der Weihnachtsnacht (Hamburg 1976); Grenz über Schreitungen – Zu einander (Heinfenheim 1976); Die Scherben, die Flüchtlinge oder die Nutzlichkeit (Muri bei Bern, 1981); Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? (Zürich 1986); Fremd in der Schweiz (Bern 1987); Literature in exile (Durham – London 1990); Aus zwanzig Jahren Finsternis (Wien 1991); Zur Poetik und Rezeption von Božena Němcová’s „Babička“ (Wiesbaden 1991); F. Tomáš: Kdo je člověk (1992); Čeští spisovatelé o toleranci (1994); Praha – Lucern 1968–1989. Prag – Luzern 1968–1989 (1996); Exil in der Literatur – Literatur im Exil (Norden 1997); Hospody a pivo v české společnosti (1997); Kultura v médiích (2004); v knize jiného autora: P. Kohout: Mein Lesebuch (Luzern 1983, povídka Ruce, v něm. překladu S. Rothové).
Ostatní práce: Kontrola exekutivy legislativou v zastupitelských sborech a otázky dělby moci v socialistickém modelu (interní tisk, 1968, pod jm. J. Marek).

LITERATURA

Knižně: S. Brouček in Kandidáti další existence (soubor životních příběhů české emigrace, 2004).
Studie a články: J. Škvorecký: předmluva, in Plující andělé, letící ryby (1974); heslo J. Marek in International authors and writers. Who’s who (Cambridge 1986); H. Kosková in Hledání ztracené generace (1987); M. Jungmann in Cesty a rozcestí (1988); K. Hvížďala: (medailon), LidN 5. 7. 1990; V. Křivánek: (medailon), Denní Telegraf 18. 1. 1992; V. Novotný: (medailon), Čtenář 1992, č. 12; H. Kosková: Fenomén cizosti v díle Jaroslava Vejvody, Tvar 1998, č. 17 (též in sb. Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře, 1999); V. Křivánek: Obraz českého posrpnového exilu v prózách Jaroslava Vejvody, Estetika 1999, č. 1/3; H. Kosková: Téma identity v české exilové próze 1968–1989, ČL 2007, č. 5.
Recenze: Plující andělé, letící ryby: H. K. (H. Kosková), Svědectví (Paříž) 1974, č. 48; J. Škvor, Proměny, 1974, č. 4; V. Novotný, MFD 20. 5. 1991; J. Peňás, Práce 12. 6. 1991 * Osel aneb Splynutí: V. Křivánek, Telegraf 14. 4. 1992; V. Novotný, MFD 19. 5. 1992 * Ptáci: B. Kubešová, Zpravodaj (Curych) 1987, č. 4; M. Petříček, LitN 1992, č. 12; V. Píša, Tvar 1992, č. 15 * Zelené víno: H. Kosková, Reportér (Curych) 1986, č. 6; A. Měšťan, Proměny (New York) 1987, č. 2; V. Novotný, MFD, 8. 10. 1991; V. Píša, Tvar 1991, č. 48; J. Pechar, LitN 1991, č. 51* Provdaná nevěsta: J. Peňás, MFD 23. 2. 1995; J. Hájková, LidN 18. 3. 1995; H. Kosková, Tvar 1992, č. 14; V. Novotný, Tvar 1994, č. 21 * Jezdci nocí: A. Haman, LidN 16. 5. 2003; H. Kosková, Tvar 2003, č. 12; J. Čulík, Britské listy 24. 4. 2003 (zde) * Pomsta pozdních partyzánů a jiné poválečné tragédie: K. Ladwigová, Britské listy 22. 5. 2008 (zde).
Rozhovory: an, Západ (Ottawa) 1981, č. 3; K. Gelnár, Reportér (Curych) 1984, č. 2; I. Thýn, Svobodný zítřek 1990, č. 10; J. Rulf, LidN 15. 5. 1991; V. Sůva, NK 1991, č. 23; P. Nový, MFD 14. 3. 1992; P. Kotyk, LitN 1995, č. 24; N. Macurová, Tvar 1995, č. 7; J. Rulf, Reflex 1995, č. 23; I. Bednář – M. Senkevič, Divadlo 1999, č. 2.
Autor hesla: Vladimír Novotný (1998)
Aktualizace hesla: 8. 11. 2008 (kb)
 
zpět na hlavní stranu