Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 TVÁŘ (2) 1964-1965, 1968-1969 

 1964 - 1965; 1968 - 1969 
 
 Umělecký a společenskokritický měsíčník Tvář vydával Svaz československých spisovatelů v nakladatelství Československý spisovatel. Vedoucím redaktorem ročníku 1964 byl František Vinant (vl. jménem František Petiška), od 1965 list řídil Jan Nedvěd s redakčním kruhem. V redakci pracovali Bohumil Doležal, Jiří Gruša, Jiří Pištora, Marie Šolleová, jako tajemnice Jana Dvořáková.
 

V ročníku 1964 Tvář teprve hledala svou podobu, kritické stati neutvářely ucelenou koncepci, na přípravě časopisu se podíleli i mladí básníci, kteří pak většinou přešli do Sešitů pro mladou literaturu. Od roku 1965 se časopis s příchodem Emanuela Mandlera do redakčního kruhu proměňoval v tribunu skupiny, kterou spojoval hlavně kritický postoj ke skutečnosti. Neochota ke kompromisům, pojetí tvorby jako činnosti nesvázané jakoukoli služebností a pluralitní, neideologické nazírání uměleckých i společenských jevů vedly Tvář k permanentním konfliktům nejen s tiskovým dozorem a KSČ, ale i s reformně naladěnými orgány spisovatelského svazu. K prvnímu zastavení listu došlo proto, že redakce nechtěla přistoupit na požadavek změn v redakčním kruhu a na horší ekonomické podmínky vydávání, druhé zastavení bylo důsledkem postupujícího procesu tzv. normalizace.
Od ročníku 1965 vytvářely páteř časopisu kritické a odborné stati. Největší pozornost vzbuzovaly překlady textů nemarxistických filozofických autorit (Martin Heidegger, José Ortega y Gasset, Pierre Teilhard de Chardin aj.), kritické články Jana Lopatky (mj. Otázky kritiky a hra s pojmy – č. 2/1964; O diskusích, velké literatuře a Bohumilu Hrabalovi – č. 5-6/1964; o knihách z edic Život kolem nás a Mladé cesty – č. 1 a 3/1965; Tvorba a spisování – č. 8 a 9/1965) a Bohumila Doležala (Svět Ortenovy poezie – č. 8/1964; studie o ŠotoloviŠiktancovi – č. 1/1965; studie o nejmladší poezii – č. 2 a 3/1965, aj.) poměřující domácí literární produkci krajně vyhroceným kritériem vnitřní nezbytnosti. Obsahový záběr časopisu se postupně rozšiřoval. V roce 1965 byly zavedeny pravidelné rubriky Literatura, Výtvarné umění, Hudba, v roce 1968 Excerpta (komentované ukázky) a Dokumenty (zároveň se objevila Příloha, sestavovaná z krátkých, aktuálních příspěvků, fejetonů a rozhovorů o mediálních, církevních, politických a dalších otázkách).
Z literárních kritiků a publicistů přispívali do časopisu Přemysl Blažíček, Markéta Brousková, Růžena Grebeníčková, Aleš Haman, Rudolf Matys, Dobrava Moldanová, Marie Šolleová aj. O hudbě psali mj. Josef Bek, Vladimír Lébl, Antonín Matzner, Ivan Poledňák, o výtvarném umění Antonín Hartmann, Věra Linhartová, Bohumír Mráz, František Šmejkal, filozofické eseje uveřejňovali Ladislav Hejdánek, Jan Patočka, Rio Preisner. Prostřednictvím kritické reflexe nebo edičním zpřístupněním časopis vracel či uváděl do aktuálního kontextu řadu osobností domácích i evropských: Jiří Němec takto připomněl Jakuba Demla, Josefa Floriana Ladislava Klímu, Věra Linhartová, Zbyněk Hejda a další Richarda Weinera, Zdeněk Urbánek básníka Jana Hanče, jehož dílo Tvář zpřístupňovala systematicky; čtenáři se poprvé mohli seznámit se začátky tvorby Bohumila Hrabala, aktualizována byla poezie Hanuše Bonna nebo Františka Halase. Z významných cizích jmen se ve Tváři kromě již jmenovaných objevili např. Samuel Beckett, Gottfried Benn, Erich Fromm, Hans-Georg Gadamer, Ludwig Giesz, Franz Kafka, Henry Miller, Georg Trakl apod. Prózy a básně tiskli v časopisu Antonín Brousek (v č. 7/1964 též esej Dělání do vlastního hnízda polemicky namířený vůči vlastní generaci), Miloň Čepelka, Ladislav Dvořák, Hermína Franková, Jiří Gruša, Josef Hanzlík, Zbyněk Hejda, Vladimír Holan, Václav Hrabě, Petr Kabeš, Ivan Klíma, Jiří Kuběna, Emanuel Mandler, Karel Milota, Milan Nápravník, Jiří Pištora, Karol Sidon, Ivan Slavík, Andrej Stankovič, Jana Štroblová, Ivan Wernisch aj. V č. 1/1965 vyšel informativní článek Josefa Hiršala Bohumily Grögerové o experimentální tvorbě doprovozený ukázkami, grafickou poezii ve Tváři tiskli Václav Havel (též esej Poznámky o polovzdělanosti – č. 9-10/1964) a Jiří Kolář.
V letech 1968-69 literatura a umění ustoupily poněkud do pozadí a více prostoru bylo věnováno recepci aktuální společenské situace. Vedle politických článků Emanuela Mandlera, navazujících na havlíčkovsko-masarykovskou tradici střízlivého dělného realismu, vycházejí v listu v této etapě i ekonomické analýzy Václava Klause Josefa Kreutera nebo historické stati Zbyňka Hejdy.

 

Skupina autorů kolem Tváře sestavila sborníky Podoby (1967, redigoval Bohumil Doležal) a Podoby II (1969, redigoval Václav Havel); „pohostinsky“ se prezentovala v 21. č. Sešitů pro mladou literaturu (1968). Usilovala také o knižní edici Tangens, připravované projekty z děl Egona Bondyho, Jana Hanče, Ladislava Klímy, Jiřího Koláře aj. se však neuskutečnily. Obsáhlý výbor z časopisu i sborníků skupiny uspořádal pod názvem Tvář (1995) Michael Špirit.

 
Periodicita: Měsíčník. – I (10 č., dvojčísla 5/6, 9/10, 1964), II (10 č., 1965), III (2 č., od listopadu 1968, číslo připravené k tisku v srpnu 1968 nevyšlo), IV (6 č., do června 1969, připravené č. 7 se zachovalo, ale nevyšlo).
Podtituly: Literatura – kritika – společnost (1964), Kulturní měsíčník (1965), bez podtitulu (1968-69).
Členové redakční rady: Redakční kruh (1968 rada): J. Bek (1964-69), J. Beneš (1965-69), B. Blažek (1968-69), A. Brousek (1964), M. Čepelka (1964), B. Doležal (1964-69), L. Dvořák (1968-69), J. Gruša (1964-65), J. Hanzlík (1964), A. Hartmann (1965-69), V. Havel (1965-69, předseda 1968-69), Z. Hejda (1965-69, předseda 1969), L. Hejdánek (1968-69), V. Hons (1964), O. Hostovská (1964), B. Hrabal (1965), P. Kabeš (1964), V. Kafka (1968-69), J. Kuběna (1968-69), V. Lébl (1968-69), V. Linhartová (1965-69), J. Lopatka (1964-69), E. Mandler (1965-69), D. Moldanová (1964), B. Mráz (1968-69), J. Nedvěd (1964), J. Němec (1964-69), J. Pacovský (1964), J. Pištora (1964), A. Pohribný (1964), P. Spielmann (1964), A. Stankovič (1968-69), M. Šolleová (1965-69), K. Štindl (1968-69), P. Švanda (1968-69), P. Toman (1964), K. Tomášek (1964), J. Topol (1965-69), M. Uhde (1964), Z. Urbánek (1968-69), F. Vinant (1965), J. Vyleťal (1968-69), I. Wernisch (1965).
Technické informace: 19x20,5 cm (1964), 20x19 cm (1965), 24x16,5 cm (1968-69); 48 str. (1964-65), 64 str. + 16 str. Příloha (1968-69); paginace přetržitá, Příloha stránkována samostatně; bibliografie ve výboru M. Špirita Tvář (1995).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl, od II. ročníku často od jednoho autora v každém čísle (F. Bacon, A. Beardsley, V. Boudník, S. Dalí, L. Dvořák, El Greco, M. Medek, H. Michaux, I. Noguchi, R. Piesen, Z. Sion, J. Solpera, Georges de la Tour, A. Veselý, J. Vyleťal aj.); výtvarná spolupráce a grafická úprava R. Rogl (1964), J. Solpera (1965-69, spolupráce na některých číslech ročníku 1964).
Náklad: 5000 (1964), 7000–8000 (1968-69).

LITERATURA

Knižně: M. Špirit: Tvář. Pokus o historickou rekonstrukci, in Tvář. Výbor z časopisu, usp. M. Špirit (1995, zde též bibliografie).
Články: Tvář Tváře (red. prohlášení), Tvář 1964, č. 1; F. Vinant: Naše poněkud komplikovaná přítomnost, Tvář 1964, č. 5/6; A. Brousek: Dělání do vlastního hnízda, Tvář 1964, č. 7; Nad sedmi čísly Tváře (záznam red. besedy), LitN 1964, č. 42; Protest a vysvětlení (dopis redakce Tváře k záznamu besedy), LitN 1964, č. 44; J. Trefulka: Co je a co není v Tváři, HD 1964, č. 12; K diskusi o mladé literární generaci, Plamen 1964, č. 12 (blok obsahuje: J. Hájek: Monology Tváři v tvář; D. Karpatský: Několik meditací místo polemiky); D. Karpatský: Několik lamentací místo polemiky, Plamen 1965, č. 4; L. Vaculík: Křivá tvář rozpaků, RP 25. 4. 1965; M. Čepelka: Dvě tváře Tváře, ČK 1965, č. 6; J. Šotola: Výměna názorů tak vůbec, LitN 1965, č. 36; I. Skála: Oč se přeme, RP 5.-6. 10. 1965; J. Trefulka: Tváří v tvář Tváři, LitN 1965, č. 42; Re: SČSS bude reorganizován, Svědectví (Paříž) 1966, č. 28; Tvář mezinárodně, Svědectví (Paříž) 1966, č. 29 + Ostuda pro ČSSR, tamtéž; L. Hejdánek: Tvář jako zkušenost, LitL 1968, č. 3; J. Nedvěd: Tvář včera a dnes, SML 1968, č. 21; M. Blahynka: Metody a cíle. Ke kritice a ne-kritice poezie v šedesátých letech, LM 1976, č. 1, rozšíř. jako Spiritualistická recidiva. K atmosféře a zápasům v české literatuře šedesátých let, in Pozemská poezie (1977); B. Doležal: Tvář. Nepohodlná historie nepohodlného časopisu, ČD 3.-5. 11. 1992; J. Nedvěd: Život ve Tváři, ČD 20. 11. 1992; O. Neumann: Havel, Uhde, Klaus a Tvář, LidN 8. 2. 1996; V. Havel: Ani kladně, ani záporně, LidN 12. 2. 1996; Výročí Tváře (projevy M. Uhdeho, J. Nedvěda a Z. Vašíčka na setkání někdejších spolupracovníků časopisu 7. 2. 1996), Střední Evropa 1996, č. 59; M. Churaň: Pohled do Tváře, Střední Evropa 1996, č. 61; R. Grebeníčková: Tvář jako skupina, KPRR 1996, č. 6; D. Moldanová: První kroky časopisu Tvář a básnické debuty z počátku 60. let, Host 1996, č. 6; M. Jungmann: Echo zlých časů, LitN 1996, č. 51-52 (k tomu polemiky: O. Hostovská: Ti nezvedení kluci z Tváře, LitN 1997, č. 6; E. Mandler: Na držení pozic jsem nikdy nebyl /rozhovor, připr. A. Drda/, Revolver Revue 1996, č. 32; B. Doležal: Tvář a echo zlých časů, KPRR 1997, č. 7; E. Mandler: Zlé časy, duch vzpoury a časopis Tvář, tamtéž); M. Bauer: Jednání o publikačních možnostech mladých autorů na schůzi dne 12. 2. 1965, Tvar 2001, č. 13.
Rozhovory: F. Vinant: O tváři Tváře, MF 5. 1. 1964; J. Gruša: O ceně života (připr. K. Hvížďala), Rozmluvy (Londýn) 1985, č. 5; O profilu Tváře mluvíme s Janem Lopatkou (připr. M. Langerová), Iniciály 1990, č. 7; Ke Tváři šedesátých let – osud jednoho časopisu (s J. Lopatkou, J. Nedvědem, E. Mandlerem a K. Štindlem, připr. M. Polák), Reportér 1990, č. 15; J. Lopatka: Jsou iluze, které člověka do smrti neopustí (připr. P. Otto), Tvar 1990, č. 33; Rozhovor s Janem Nedvědem o Tváři (připr. Z. Hejda, A. Stankovič), Střední Evropa 1992/93, č. 29-30; K. Štindl: „Hledali jsme program pro obyčejné lidi, kteří nechtějí příliš mnoho obětovat“ (připr. P. Šustrová), ČD 31. 3. 1994; M. Špirit: O podobách Tváře (připr. N. Macurová), Tvar 1995, č. 2.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Česká literatura v exilu 1948–1989
Tváři v tvář (antologie Z dějin českého myšlení o literatuře 3, výběr z textů)
Autor hesla: Richard Svoboda (2002)
Aktualizace hesla: 28. 2. 2007 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 28. 2. 2007 (mlp)
zpět na hlavní stranu