Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Dobrava  MOLDANOVÁ

* 12. 5. 1936, Kladno  
 
 
Literární historička a kritička
 Narodila se v rodině středoškolského učitele, pozdějšího jazykovědce-onomastika Josefa Beneše (1902–1984). Manžel prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (*1935, sňatek 1957), je ekolog, v letech 1989–1991 ministr životního prostředí české vlády, 1989–1994 poslanec České národní rady, poté ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK a v letech 2004–2010 senátor parlamentu ČR.
Od roku 1939 žije Moldanová v Praze, kde po maturitě na jedenáctileté střední škole (1954) studovala na FF UK češtinu a polštinu. Absolvovala v roce 1959 diplomovou prací Fráňa Šrámek: Tělo. Rozbor, která jí byla roku 1969 uznána jako práce rigorózní (PhDr.). V letech 1959–1991 pracovala v Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Kandidátskou práci Božena Benešová (1975) obhájila po kádrových průtazích až v roce 1984. Od roku 1991 působí na PedF UJEP v Ústí nad Labem, nejdříve jako docentka (habilitace 1991 prací České spisovatelky na přelomu století), od roku 1993 jako profesorka v oboru dějin české literatury. V letech 1992–1995 byla proděkankou pro vědecké a zahraniční styky, 1994–2007 byla vedoucí katedry bohemistiky a v letech 1995–2001 současně děkankou.
 Časopisecky debutovala roku 1959 v Květnu Literárních novinách, dále přispívala do periodik Český jazyk a literatura, Česká literatura (1969–1985 tajemnice redakce, 1985–1990 výkonná redaktorka), Plamen, Svět sovětů, Praha – Moskva, Host do domu, Tvář, Sešity pro mladou literaturuSešity pro literaturu a diskusi, Literární archiv, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, Dukla, Čtenář, Nové knihy, Orientace, Tvorba, O knihách a autorech, Literární měsíčník, Průboj (Ústí nad Labem), Kmen, UNESCO Courrier (1983), Práce, Slovenská literatúra (Bratislava), Učitelské noviny, A – Almanach autorů, Vlasta, My 91, Zpravodaj katedry bohemistiky PF UJEP (od 1991), Marginálie, Tvar, Host, Ergo, Bohemistyka (Wałbrzych). V posledních letech opakovaně publikovala v olomouckém časopisu Bohemica Olomucensia a příležitostně také v periodickém sborníku Literární archiv (2013).
V 70. a 80. letech hojně spolupracovala s Čs. rozhlasem (pořady Výročí týdne, Schůzky s literaturou aj.). Používala šifer mn (Tvář), –dm– (Česká literatura), DM (Zpravodaj Šrámkovy Sobotky), -n- (Tvorba 1982), mol, –mo–, D. M., dan (zvláště Tvorba a Kmen).
 Ve středu odborného zájmu Dobravy Moldanové stála od počátku česká próza konce 19. a počátku 20. století, próza psychologická a psychologizující, a zejména tvorba spisovatelek. V monografii Božena Benešová spojila Moldanová životopisný výklad s interpretací širšího literárního pozadí života i díla tvůrčí osobnosti, jakož i smysl pro hodnotu literárního tvaru (který osvědčovala již v šedesátých letech jako kritička). Monografií vyvrcholil v osmdesátých letech také její dlouholetý zájem o tvorbu Valji Stýblové. Ve Studiích o české próze na přelomu století sledovala Moldanová pokusy o epickou syntézu v tvorbě Josefa Holečka a Karla Matěje Čapka Choda, prózu lyrizovanou (zvl. Fráni Šrámka) a vojenskou (zajímala ji především otázka geneze typu Haškova Švejka); rozsáhlou kapitolu věnovala proměnám ženské literatury. Kratší texty s tematikou venkovské, historické a psychologické prózy, napsané v období od šedesátých let 20. století do desátých let 21. století, shrnula v knize České příběhy. Revizí starších studií, tentokrát věnovaných proměnám tzv. ženského psaní a paradigmat tzv. ženského příběhu u spisovatelek tvořících na přelomu 19. a 20. století, vznikl i soubor Na písčitých půdách. Napsala řadu doslovů k prózám zejména Valji Stýblové, ale i Fráni Šrámka, Boženy Benešové, Karla Čapka, Anny Marie Tilschové, Růženy Svobodové, Václava Řezáče, Ivana Olbrachta, Ivy Hercíkové, Jana Vrby, Heleny Šmahelové, Jaromíry Kolárové, Marie Kubátové aj. Je též autorkou několika vysokoškolských skript.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Soupis novinek české beletrie 1959–1969 (bibliografie, rozmnož., 1971); Božena Benešová (monografie, 1976); Naše příjmení (onomastický slovník, 1983, na základě materiálu J. Beneše, 2. uprav. vyd. 2004); Čeští a slovenští spisovatelé v boji za socialistické Československo (metodická pomůcka s bibliografiií, rozmnož., 1984); Valja Stýblová (monografie, 1985); Studie o české próze na přelomu století (1993); Česká literatura v období modernismu (1890–1918). Část 1. Léta devadesátá (skripta, 1993; přeprac. a rozšíř. o poezii s tit. Česká literatura v období modernismu /1890–1918/, 1996); Česká literatura v období avantgardy /1918–1945/ (skripta, 2002); České příběhy (soubor studií, 2007); Česká literatura 1890–1948 (skripta, 2009); Na písčitých půdách: české spisovatelky na přelomu 19. a 20. století (soubor studií, 2011).
Účast v týmových pracích: Slovník českých spisovatelů (1964); Lexikon české literatury 1 (1985); Slovník českých spisovatelů 1970–1981 (1985, též red. podíl); Rozumět literatuře 1. Interpretace základních děl české literatury (1986); Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů (1987); Slovník českých spisovatelů od roku 1945 1 (1995).
Příspěvky ve sbornících: Česká a slovenská literatura od Února k současnosti (1978); Karel Matěj Čapek Chod (angl., London 1985); Přírodní tematika v literatuře (1987); Prameny české moderní kultury (1988); Karel Čapek. Sborník příspěvků z Národní konference k stému výročí autorova narození (1990); Jan Neruda 1991(1992); Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy 20. wieku (Opole 1993); Česko-polské rozhovory (1994); Hlavní téma: psychologická próza (1994); Václav Černý (1994); Literatura v literatuře (1995); Světová literárněvědná bohemistika 2 (1996); Magdalena Dobromila Rettigová (1996); Josef Hora. 1891–1945 (1996); Václav Černý. Život a dílo (1996); Žena – jazyk – literatura (1996, též redig. s dalšími); Hospody a pivo v české společnosti (1997); Rok 1947 (1998); Česká literatura na konci tisíciletí 1 (2001); Český jazyk a literatura na sklonku 20. století = Jezyk i literatura czeska u schylku XX wieku (2001); Henryk Sienkiewicz, twórca i obywatel (Opole 2002); Život je jinde...? (2002); Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře 20. století = Stalosc i zmiennosc w jezyku i literaturze czeskiej XX wieku (Prochowice 2004); Výuka národní literatury v evropském kontextu (2004); Ruralismus, jeho kořeny a dědictví (2005); Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století (2005); Ideologie a imaginace (2006); Místa bez hranic (2006); Otázky českého kánonu (2006); Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích (2006); Prostor v jazyce a v literatuře (2007, sb. věnován D. M. k životnímu jubileu); Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře (2007); Studia Moravica V (2007); Studia Moravica VI (2008); Jezyk i literatura czeska w europejskim kontekscie kulturowym = Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu (2008); Česká literatura v perspektivách genderu (2010); Viator Pilsnensis neboli Plzeňský poutník: literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám (2012).
Uspořádala, vydala a redigovala: B. Benešová: Don Pedro, don Pablo a Věra Lukášová a jiné povídky (1962, testolog. připr. R. Skřeček; uprav. vyd. 1984, četba pro ZŠ ) + Povídky s koncem ne vždy dobrým (pro ml., 1975, textolog. připr. R. Skřeček); R. Svobodová: Ráj (1974, textolog. připr. J. Víšková); Hluchavky. Povídky o dívkách z přelomu století (1980, textolog. připr. J. Víšková); V. Řezáč: Větrná setba. Rané prózy (1989); Karel Čapek 1988. Slavica Pragensia 33 (1989, s L. Paterou, též přisp.); J. Durych: Rekviem (1989); 40 let vysokoškolské přípravy učitelů v Ústí nad Labem (1994); Cesty a cestování v jazyce a literatuře (1995, s dalšími, též přisp.); Žena – jazyk – literatura (1996, s dalšími, též přisp.); Jazyk a literatura v historické perspektiva (1998); Jinakost, cizost v jazyce a literatuře (1999, s dalšími, též přisp.); Konec a začátek v jazyce a literatuře (2001, s dalšími, též přisp.); Výchova literaturou – výchova k literatuře (2001, též přisp.); Okraj a střed v jazyce a literatuře (2003, též přisp.); Čas v jazyce a literatuře (2005, s dalšími, též přísp.); Co všechno slovo znamená: sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc. (2007, s M. Balowskim, též přísp.).

LITERATURA

Bibliografie: Dobrava Moldanová Bibliografie 1959–1996 (1997); Dobrava Moldanová: Bibliografie 1959–2006 (2007).
Recenze: Božena Benešová: J. Mourková, LM 1977, č. 10; R. Pytlík, ČL 1977, s. 558; J. Výborný, Kostnické jiskry 1977, č. 14; V. Ficek, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, sv. 20 (1978) * Studie o české próze na přelomu století: I. Harák, Severočeský regionální deník 28.12. 1993 + Akord 20, 1994/95, s. 385; V. Novotný, MFD 7. 2. 1994 * Česká literatura v období avantgardy: I. Gwózdz-Szewczenko, Bohemistyka (Wałbrzych) 2006, č. 2 * České příběhy: D. Tureček, Tvar 2008, č. 2; A. Pająk, Bohemistyka (Wałbrzych) 2008, č. 1–4 * Na písčitých půdách: A. Pająk Bohemistyka (Wałbrzych) 2013, č. 4.
Rozhovory: M. Mrnka, Vlasta 1990, č. 47; A. Pilátová – V. Šrámková, My 91, 1991, č. 3; N. Macurová, Iniciály 1994, č. 37; E. Štědroňová, Xantypa 2000, č. 5 (květen).
K životnímu jubileu: V. Novotný, Český jazyk a literatura 1995/96, č. 7/8 (obs. bibliografií článků D. M. v ČJL); A. Haman, Český jazyk a literatura 56, 2005/2006, č. 5; M. Balowski, Bohemistyka (Wałbrzych) 2006, č. 2; A. Zura, Bohemistyka (Wałbrzych) 2011, č. 1.
Autor hesla: Vladimír Macura (1998)
Aktualizace hesla: 18. 5. 2016 (vk)
 
zpět na hlavní stranu