Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Přemysl BLAŽÍČEK

* 16. 4. 1932, Matějov (u Žďáru nad Sázavou)  
† 26. 4. 2002, Praha 
 
Literární historik a kritik
 

Manžel spisovatelky Anny Blažíčkové. Reálné gymnázium začal studovat v Novém Městě na Moravě. Po těžkém úraze v roce 1945 školu na rok přerušil a od roku 1946 pokračoval na gymnáziu v Praze (maturita 1951). V letech 1951–1956 absolvoval na FF UK češtinu a literární vědu (diplomová práce Básnické obrazy Jiřího Wolkra; PhDr. 1990). Dva roky zůstal bez zaměstnání, od roku 1958 až do své smrti pracoval v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, respektive Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, resp. Ústavu pro českou literaturu AV ČR (CSc. 1970 prací Sebeuvědomění poezie, DrSc. 1992 prací Haškův Švejk). Pohřben je v Bechyni.

 Publikovat začal v Květnu, v šedesátých letech psal kritiky a studie do Hostu do domu, Kultury, České literatury a Tváře, po nucené přestávce od roku 1989 opět přispíval do České literatury, Kritického sborníku, Literárních novin aj.
 Blažíček vstoupil do literatury jako kritik. V rámci literární historie se zpočátku zabýval dílem Jiřího Wolkera, v šedesátých letech pak dospěl – mj. pod vlivem současné fenomenologie (Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Eugen Fink aj.), F. X. Šaldy a Jana Grossmana – k mimoideologickému pojetí literárního díla. Blažíčkovy studie ze sedmdesátých a osmdesátých let se vyznačují filozofickou erudicí a originálním, věcným výkladem zvolených témat; spojují autorův zájem o problematiku literárněhistorickou i teoretickou (zejména o otázky lyričnosti a epičnosti). Studie Sebeuvědomění poezie (dokončená 1969) je věnována dvěma krajním polohám díla Vladimíra Holana, básnickým sbírkám z třicátých let a poválečnému cyklu Rudoarmějci. Autor je zkoumá jako protikladné možnosti poezie vůbec a vyrovnává se prostřednictvím jejich interpretace s obecnou poetologickou problematikou. V rozsáhlejší studii Poezie Karla Tomana (dokončena 1979) se Blažíček dobírá své specifické metody výkladem literárního díla, založeného na respektu ke svébytnosti textu. V Tomanových básních nachází postoj inspirovaný Sofoklovými tragédiemi, jenž je odpovědí na krizi současného člověka. Knižní studie Epičnost a naivita Holečkových „Našich“ (dokončena 1981) se zabývá především pojetím epičnosti, tj. naivně založené věcnosti v tomto díle. V knize Haškův Švejk se Blažíček polemicky obrací proti přímočaré interpretaci Švejka jako díla protiválečného a satirického a zdůrazňuje jeho epičnost (ve smyslu mnohotvárnosti jevové skutečnosti, zobrazení života v zajímavé různorodosti). Poslední Blažíčkova monografická práce, Škvoreckého „Zbabělci“, typologicky navazuje na výklad Švejka: v analyzovaném románu zdůrazňuje groteskní obraz každodennosti, přirozených zájmů lidí vzdálených jakémukoliv morálnímu idealismu. Kniha Kritika a interpretace shrnuje Blažíčkovy kratší kritické texty, polemiky, studie publikované časopisecky a také původní verze autorových příspěvků do Dějin české literatury 1945–1989 (např. o básnících Skupiny 42 a skupiny Května), které v nich později vyšly v redukované podobě.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Haškův Švejk (studie, 1991); Sebeuvědomění poezie. Nad básněmi V. Holana (1991); Epičnost a naivita Holečkových „Našich“ (studie, 1992); Škvoreckého „Zbabělci“ (studie, 1992); Poezie Karla Tomana (studie, 1995); Kritika a interpretace (soubor studií, ed. Michael Špirit, 2002).
Souborná vydání: Knihy o poezii: Holan – Toman (2011, ed. M. Špirit); Knihy o epice: Naši – Švejk – Zbabělci (2014, ed. M. Špirit).
Účast v týmových pracích: Slovník českých spisovatelů (1964); Slovník české literatury 1970–1981 (1985); Dějiny české literatury 4 (1995); Lexikon české literatury 1 (1985), 2/1 a 2/2 (1993), 3/1 a 3/2 (2000); Dějiny české literatury 1945–1989, díl I + II (2007).
Příspěvky ve sbornících: Příběhy pod mikroskopem (1966); K interpretaci uměleckého literárního díla (1970); Tvář (1995); Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (2003).

LITERATURA

Bibliografie: M. Špirit: Bibliografie Přemysla Blažíčka, in: P. Blažíček: Kritika a interpretace (2003).
Studie a články: J. Holý: Literárněvědné studie Přemysla Blažíčka, ČJL 44, 1993/94, č. 7–8; M. Špirit, doslov in: P. Blažíček: Kritika a interpretace (2003); P. Šimák: Dvě výročí Přemysla Blažíčka, ČL 2012, č. 5; A. Drda: Osamělý kritik Přemysl Blažíček, RR 2013, č. 92.
Recenze: Haškův Švejk: B. Svozil, PL 14. 8. 1991; J. Trávníček, Tvar 1991, č. 34; M. Jankovič, KS 1991, č. 4; R. Grebeníčková, KS 1992, č. 2; J. Holý, LitN 1992, č. 8; U. Heftrich, Frankfurter Allgemeine Zeitung 16. 7. 1992; B. Svozil, ČL 1993, č. 4 * Sebeuvědomění poezie: A. Haman, Tvar 1992, č. 14; Z. Kožmín, ČL 1992, č. 5; M. Langerová, LitN 1992, č. 29 (polemika P. Král, LitN 1992, č. 32) * Epičnost a naivita Holečkových „Našich“: J. Trávníček, Tvar 1993, č. 27–28; B. Svozil, LidN 6. 1. 1994 * Škvoreckého „Zbabělci“: M. Špirit, KS 1993, č. 2; I. Kotrlá, Akord 19, 1993/94, č. 1; B. Balajka, Tvar 1994, č. 2; J. Trávníček, Tvar 1994, č. 3 * Poezie Karla Tomana: J. Trávníček, LidN 17. 6. 1995; M. Červenka, LitN 1995, č. 38; Z. Pešat, ČL 1998, č. 2 * Kritika a interpretace: J. Slomek, LidN 6. 6. 2003; A. Haman, Tvar 2003, č. 17; J. P. Kučera, Reflex 2003, č. 42; A. Haman, Český jazyk a literatura 2004/2005, č. 1; M. Pokorný, Souvislosti 2004, č. 4; P. Kouba, Slovo a smysl 2004, č. 1 * Knihy o poezii: L. Martinek, Listy 2012, č. 1; J. Zizler, Souvislosti 2012, č. 1; R. Kanda, Tvar 2012, č. 14; P. Šimák, A2 2012, č. 15.
Rozhovory: (red.), Přítomnost 1992, č. 5; J. Trávníček, Tvar 1996, č. 11;
Vzpomínky: A. Blažíčková: Teď něco ze života (2014).
Nekrology: P. Janáček, LitN 2002, č. 18; J. Chuchma, MFD 27. 4. 2002; J. Peňás, Týden 2002, č. 20; A. Haman, LidN 2. 5. 2002; P. Šámal, Tvar 2002, č. 11; M. Jareš, Tvar 2002, č. 11; M. Špirit, KPRR 2002, č. 23, též in Počátky potíží (2006); J. Holý, ČL 2002, č. 3; M. Puš, Listy 2002, č. 4.

Autor hesla: Jiří Holý (1995; 2007)
Aktualizace hesla: 4. 4. 2018 (vk)
 
zpět na hlavní stranu