Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Foto © Petr Kotyk

 Rio  PREISNER

* 13. 11. 1925, Mukačevo (Podkarpatská Rus, nyní Ukrajina) 
† 2. 8. 2007, Indiana (USA) 
 
Básník a esejista, filozof, teatrolog, germanista a překladatel
 Pocházel z úřednické rodiny. V Mukačevě začal studovat na reálném gymnáziu, v roce 1938 ho však rodiče poslali domů, krátce žil v Přerově a po návratu rodičů v roce 1939 pokračoval v gymnazijních studiích v Praze-Smíchově, kde jej učili např. Vojtěch Jirát, Josef Kostohryz a Josef Š. Kvapil. Po maturitě (1944) pracoval až do konce války jako dělník v ČKD Praha. V letech 1945–1950 studoval na FF UK germanistiku a anglistiku, PhDr. 1950 prací Mladý Werfel, poté působil jako pomocná vědecká síla v germanistickém semináři FF UK a jako překladatel v nakladatelství Svoboda. V letech 1952–1954 vykonával vojenskou službu u PTP (Pomocných technických praporů), poté byl učitelem němčiny v Jazykové škole v Praze. Od roku 1965 byl překladatelem z povolání. V roce 1968 se s rodinou nevrátil z dovolené v Jugoslávii a přes Rakousko a SRN odešel do USA, kde od března 1969 působil jako germanista na Pennsylvania State University (habilitační práce Johann Nepomuk Nestroy. Der Schöpfer der tragischen Posse, 1968), od roku 1973 jako řádný profesor. V roce 1992 odešel do důchodu a až do konce života zůstal trvale v USA.
 

Debutoval roku 1945 recenzemi v deníku Mladá fronta, od roku 1946 publikoval překlady ve Vyšehradu, KvartuMladých arších, roku 1948 otiskl první eseje v Časopisu pro moderní filologii, a později přispíval články a překlady do časopisů Divadlo, Tvář, Plamen, Světová literatura (ě překlady), Orientace, Sešity pro mladou literaturu, Host do domu; od 1968 Plan, Neues Forum, Literatur und Kritik, Die Furche, Maske und Kothurn (všechny Vídeň), Text, Die Welt der Slaven, Bohemia, Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, Národní politika (všechny Mnichov), Ruskaja mysl – La Pensée Russe, Svědectví, Libertas. Kwartalnik społeczno-polityczny (všechny Paříž), Studie, Nový život (oba Řím), Proměny (New York), Nové obzory (St. Gallen, člen redakce), Rozmluvy (Londýn, spoluzakladatel), The Idler (Toronto); po roce 1989 zejména v Proglasu a Světové literatuře. – Publikoval v samizdatových sbornících Přirozený svět jako politický problém (Edice Expedice 1984) a Hostina (Edice Expedice 1985). – V roce 2000 převzal od prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy a kultury.

 Do literatury Preisner vstoupil počátkem šedesátých let jako germanista-překladatel a teatrolog, jehož zájem se soustředil na Johanna Nepomuka Nestroye. Ale již v monografii, vykládající tohoto rakouského dramatika jako příznačný jev počínající krize evropského hodnotového systému, výrazně překročil hranice divadelní vědy směrem k filozoficko-historickým analýzám doby a společnosti. Orientace na filozofii, politické dějiny i teologii se posléze stala pro jeho činnost určující. Východiskem Preisnerových úvah je přesvědčení o hluboké axiologické krizi západní civilizace, jež se v 19. a 20. století odklonila od přirozeného, Bohem daného řádu. Preisner – konzervativec a katolík – srovnává židovsko-křesťanské základy západní civilizace s různými dějinnými projekty a dospívá k jednoznačnému závěru: krize západní civilizace má jediný kořen, ztrátu víry v základní křesťanské hodnoty. V práci Americana 1, 2 zkoumá Preisner myšlenkový a historický vývoj moderní Evropy a Ameriky a vnímá jej jako stálé odmítání metafyzicko-transcendentních entit ve jménu dialektické negace, jíž je, podle Preisnera, charakterizován vývoj od Kanta přes Hegela k Marxovi a Nietzschemu. Těmito osobnostmi, vývojovými mezníky na cestě od subjektivního idealismu k utopii, je implicitně vymezována veškerá moderní levicová a avantgardní touha po odstranění absolutních norem, určujících řád světa i vesmíru. Ve svých úvahách Preisner podrobně analyzoval vídeňskou školu liberalismu (Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises), politickou filozofii Lea Strausse i poválečnou situaci amerického konzervatismu v kontrastu s úpadkem praktické politiky (Thomas Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, vietnamské trauma v USA). Mimořádnou pozornost věnoval vztahu mezi křesťanstvím a kapitalismem, zejména úsilí o překonání přirozených nerovností demokratické společnosti cestou levicového utopismu, jenž zasáhl i křesťanské myšlení (integrální humanismus Jacquese Maritaina, personalismus Emmanuela Mouniera, úvahy amerického trapistického mnicha Thomase Mertona apod.). V trilogii Kritika totalitarismu, Česká existence, Až na konec Česka analyzoval Preisner aspekty komunistické totality a její konkretizace v české společnosti 20. století. V těchto souvislostech uvažuje o smyslu českých dějin a kriticky hodnotí jejich masarykovsko-protestantskou interpretaci. Odmítá i avantgardní modernu, v níž vidí předstupeň levicového totalitarismu a jeden z příznaků krize ve vztahu moderního člověka ke skutečnosti. Doplňkem trilogie je esej Kultura bez konce, v níž Preisner polemizuje s knihou Václava Černého O povaze naší kultury, a filozofický trialog O životě a smrti konzervatismu. Výbor Když myslím na Evropu obsahuje časopisecky publikované eseje, studie a články a šest dosud netištěných statí, jež Preisner napsal v češtině, a překlad studie Epitaph für die tschechische Germanistik. Zařazeny jsou jak literárněvědné stati, tak filozofické texty a politologické úvahy.
Svým filozofickým premisám zůstává Preisner věrný také v básnické tvorbě, v níž se představuje jako „poeta doctus“, píšící volným, silně prozaizovaným veršem, zcela podřízeným reflexi. V jeho poezii mají převahu tóny apokalyptické expresivity, s níž evokuje obraz světa na „útěku před Bohem“. Základním výrazem lyrického subjektu je etická nesmiřitelnost křesťanova; z ní vyrůstají básníkovy soudy nad realitou i Preisnerův antiiluzivní pohled na český vývoj po roce 1989 (Visuté mosty, Praha za časů plujících ker). Kromě časopisecky publikovaných překladů poezie Preisner přetlumočil (a často erudovanými komentáři-eseji také doprovodil) řadu umělecky náročných německých prozaických děl (Hermann Hesse, Jean Paul, Hans Jacob Christoffel Grimmelshausen aj.), český literární kontext obohatil zejména objevnými překlady Hermanna Brocha.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a esejistika: Johann Nepomuk Nestroy. Tvůrce tragické frašky (monografie, 1968; přeprac. něm. s tit. Johann Nepomuk Nestroy. Der Schöpfer der tragischen Posse, München 1968); Kapiláry (B, P 1968); Kritika totalitarismu. Fragmenty. 1. Sázka o člověka (filozof. texty, Řím 1973, 1. díl esejistického triptychu; přeprac., London 1984); Odstup (BB, Montreal 1977); Aspekte einer provokativen tschechischen Germanistik 1, 2 (monogr. studie, Würzburg 1978; 2. díl s podtit. Avantgarde und Ideologie); Zvíře dětství (BB, Mnichov 1978); Zasuto (BB, Mnichov 1980); Kultura bez konce (E, Mnichov 1981, + V. Černý: O povaze naší kultury, 1996); Česká existence (filozof. texty, Londýn 1984, 2. díl esejistického triptychu, Praha 1992); Meditationen über Mitteleuropa (úvaha, Mnichov 1986); Až na konec Česka (filozof. texty, Purley 1987, 3. díl esejistického triptychu); Královská cesta. Palimpsest (BB, Purley 1989); Visuté mosty. Pády (BB 1992); Praha za časů plujících ker (B 1992); Americana. Zpráva o velmoci 1, 2 (monografie, 1992, 1993, na tit. listě 1992); O životě a smrti konzervatismu (filozofický trialog, 1999).
Výbory: Visuté mosty (1996, souběžně anglicky: Hanging bridges, přel. C. S. Kraszewski, autorský výbor ze všech sbírek); Když myslím na Evropu 1, 2 (EE z let 1947–1995, 2003–2004, ed. J. Šulc).
Souborné vydání: Básně (1997, ed. J. Šulc, obsahuje všech sedm básnických sbírek a autorský výbor časopisecky publikovaných básní a překladů).
Překlady: F. Hayes: Eskymácký lovec (1947); H. H. Kirst: Nula osm patnáct (1960); H. Hesse: Klingsorovo poslední léto a jiné prózy (1961); Ch. Geisler: Žádám odpověď (1962); S. Zweig: Strach (in Deset německých novel, 1962); Jean Paul: Doktor Škrtikočka jede do lázní. Hrst aforismů (1963, též ed., 2. vyd. 1997 pod tit. Aforismy); F. Dürrenmatt: Soudce a jeho kat (1964); J. G. Forster: Cesta kolem světa (1964, též ed.); H. Broch: Náměsíčníci (1966) + Smrt Vergilova (1967) + Pokušitel (1969); J. Bobrowski: Levinův mlýn (1967); M. Frisch: Veliký hněv Filipa Hotze (rozmnož. 1967); F. Kafka: Aforismy (1968, též ed.); H. J. Ch. von Grimmelshausen: Poběhlice Kuráž a Divous Skočdopole (1968); E. Auerbach: Mimesis (1969, s V. Kafkou a M. Žilinou); G. M. Hopkins: Básně (Řím 1970, na tit. listu 1971, s I. S. = I. Slavík; s tit. Zánik Euridiky, 1995); do němčiny: Die Blume Wiederkehr. Eine Auswahl neuer tschechoslowakischer Lyrik (Mnichov 1969).
Příspěvky ve sbornících
: Podoby (1967); Rilke heute. Beziehungen und Wirkungen (SRN, Mnichov 1975); Almanach české zahraniční poezie 1979 (Mnichov 1979); Der junge Christ im Europa von Morgen (St. Gallen 1981);... a když se řekne Voskovec (Kolín n. R. 1983; poté in Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec, 1990); Literary Theory and Criticism. Festschrift in Honor of René Wellek (Curych 1984); Das Wesen des Menschen. Festschrift zum 60. Geburstag von prof. Karel Vrána (Mnichov 1985); Hostina (Toronto 1989); Berlin und der Prager Kreis (Würzburg 1991); Spor o smysl českých dějin 2 (2006); Křesťané a socialismus (2008).

LITERATURA

Studie a články: J. Lukeš: Básnící filozof, LidN 11. 6. 1992; V. Vokolek in Obrana básníka (1992); I. Slavík: Doslov, in R. P., Visuté mosty (1996), též in R. P. Básně (1997); J. Med: Návratk k tradicím (Křesťansky orientovaná poezie 60. let), Host 2000, č. 5 + Ve světě bez kořenů, LitN 2006, č. 46 (o exilové básnické tvorbě R. P.), též in Dokořán 2006, č. 40; heslo in: J. Hanuš: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století (2005); heslo in M. Petrusek: České sociální vědy v exilu (2011).
Recenze: Kapiláry: I. Zítková, RP 24. 7. 1968; A. Haman, Plamen 1968, č. 12; J. Med, Arch 1969, č. 1; D. Moldanová, Sešity 1969, č. 30 * Kritika totalitarismu: M. L. (M. Lobkowicz), Svědectví (Paříž) 1978, č. 57 * Odstup: J. Kovtun, Svědectví (Paříž) 1978, č. 57; J. Dresler, Národní politika (Mnichov) 1978, č. 9 * Zasuto: I. Diviš, Proměny (New York) 1980, č. 3 * Kultura bez konce: M. Novák, Nové obzory (St. Gallen) 1982, č. 6 * Česká existence: M. Novák, Nové obzory (St. Gallen) 1986, č. 16/17; J. Zvěřina, Studie (Řím) 1986, č. 104/106; též in Reflexe 1990, č. 1 * Až na konec Česka: M. H. (M. Hybler), Svědectví (Paříž) 1988, č. 83/84 (k tomu L. Pachman, Svědectví 1988, č. 85) * Praha za času plujících ker: R. Matys, NK 1992, č. 35; V. Píša, Tvar 1992, č. 51–52; V. Urban, LitN 1992, č. 33; M. Trávníček, Proglas 1992, č. 7 * Visuté mosty: V. Justl, SvSl 30. 6. 1992; M. Trávníček, LD (Brno) 10. 9. 1992; P. A. Bílek, Tvar 1993, č. 12 * Americana 1, 2: P. Švanda, LD (Brno) 19. 10. 1992 + 15. 7. 1993; M. Hybler, Respekt 1992, č. 48; P. Fiala, Proglas 1993, č. 1 * Visuté mosty (výbor): M. Vacík, NK 1996, č. 36 * Básně: M. Doležal, LidN 2. 6. 1998; I. Diviš, MFD 10. 6. 1998; J. Suk, NK 1998, č. 27; M. Trávníček, Tvar 1998, č. 16; J. Med, Katolický týdeník 1999, č. 5, příl. Perspektivy * Když myslím na Evropu: V. Šlajchrt, Respekt 2003, č. 33; Z. Jančařík, Katolický týdeník 2003, č. 48, příl. Perspektivy; M. Vajchr, KPRR 2003, č. 27; P. Kosatík, HN 16. 7. 2004; K. Míková, LidN 7. 8. 2004; (jch) (J. Chuchma), MFD 14. 8. 2004, příl. Kavárna; J. Med, Katolický týdeník 2004, č. 33, příl. Perspektivy.
Rozhovory: K. Hvížďala in České rozhovory ve světě (Kolín n R. 1981; 1992); K. Hvížďala, Rozmluvy (Londýn) 1986, č. 6, též in K. H., Dialogy (1997); Č. Pečiva, Národní politika (Mnichov) 1988, č. 9–10, příl. Zvon; M. Kotyková, LidN 7. 8. 1993, příl. Nedělní LN; P. Kotyk in Deset tisíc změn se znovu mění... (2008).
K životnímu jubileu: Pocta R. P., Proglas 2005, č. 5/6 (soubor vzpomínek a studií).
Nekrology: M. Doležal, HN 15. 8. 2007 (zde); J. Med, Katolický týdeník 2007, č. 48, příl. Perspektivy, č. 24.

Autor hesla: Jaroslav Med (1998)
Aktualizace hesla: 8. 11. 2015 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 8. 11. 2015 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu