Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří  KUBĚNA

* 31. 5. 1936, Prostějov 
† 10. 8. 2017, Znojmo 
 
Básník
 Vlastním jménem Jiří Paukert. Pocházel z rodiny plukovníka letectva Františka Paukerta a sochařky Hedviky Paukertové (rozené Vocilkové). Otec působil v redakci Moravskoslezského deníku, publikoval básně a povídky v Našem vojsku aj. – Kuběna prožil dětství v Praze. V letech 1942–1947 navštěvoval obecnou školu v Praze-Dejvicích, primu absolvoval tamtéž na Gymnáziu dr. Edvarda Beneše, ale gymnaziální studia dokončil maturitou roku 1954 v Brně, kde žil od roku 1948. Poté studoval na brněnské Filozofické fakultě obor dějiny výtvarného umění a klasická archeologie (1954–1959, PhDr., diplomová práce Rané malířské dílo Bohumila Kubišty). V letch 1959–2006 působil jako historik umění-památkář na Krajském středisku památkové péče, později v Národním památkovém ústavu v Brně, od roku 1994 jako jeho ředitel a kastelán státního hradu Bítova. V roce 1991 se podílel na založení společnosti Dědictví Jakuba Demla a s Jaroslavem Erikem Fričem inicioval založení nakladatelství Votobia. V období 1990–1991 byl při zaměstnání redaktorem revue Proglas, v letech 1992–1998 šéfredaktorem revue Box. I po odchodu do důchodu žil trvale na Bítově.
 

Přispíval zejména do těchto časopisů: Tvář, Sešity pro mladou literaturu, Střední Evropa; po roce 1989 do deníků a časopisů Souvislosti, Proglas, Host, Box, Katolický týdeník, Literární noviny, Lidová demokracie, Literárny týždenník, Slovenské pohlady, Brněnský večerník, Prostor Zlín, Rovnost, Ateliér, Lidové noviny, Právo, Tvar, Revolver Revue aj. V nejrůznějších samizdatových aktivitách Kuběna působil od roku 1953: mj. redigoval sborníky Tempo č. 1 (1968) a Tauros (1974), časopis Box (1988–1989) a podílel se na brněnské verzi revue Střední Evropa. V samizdatu vydal sbírky básní Zpívající voliéra (1953), Jiný vesmír (1955), Maškaráda (1956), Andělská sousedství (1956), Základy geometrie (1956), Země Bohů (1957), Unalektika (1958), Infračervený rub (1958), Zelené července (1958), Vně (1959), Den (Torsa) (1960), Písně s ruměncem (1961), Země nikoho (1961), Král Midas (1962), Krev ve víno (1963), Jižní kříž (1964), Kříž dona Juana (1964); Matka zjevení (1965), Život iškariotský (1966), Jeden všech srdcí v pravdě srdce zpěv (1966); Doryforos (1971), Ganymedes (1971), Čtyři luky Apollónovy (výbor, 1976), Dům vína (1979), Jazyk u vytržení (výbor, 1982), Víno Noe (1982), Blíženci v krvi (1984), Hvězda a Kříž (výbor, 1986), Žízeň hvězdy jitřní (1986), Jiný Vesmír – Juvenilia 1 (výbor, 1988), Oheň i víno (1988), Krev a voda (1988), Ukřižování vína (1989) a esej Setkání s duhou aneb Božská zpozdilost Orfeova (1978). Přispěl do samizdatových sborníků Texty přátel I (1972), Pohledy 1 (ed. V. Havel, 1976), Opsáno pro přátele (ed. J. E. Frič, 1986), Na střepech volnosti (ed. J. Hořec, 1987). Od roku 1953 byl členem literární skupiny „Šestatřicátníci“ (Václav Havel, Josef Topol, Pavel Švanda, Věra Linhartová, Viola Fischerová aj.). Roku 1966 vznikla neoficiální Společnost přátel Jiřího Kuběny (Václav Havel, Jan Koblasa, Věra Linhartová, Josef Topol), která uspořádala dva večery z jeho poezie (1966, 1967). Martin Dohnal zkomponoval symfonii Žízeň Hvězdy Jitřní na texty stejnojmenné Kuběnovy knihy (poprvé uvedeno 1998). S Martinem Pluháčkem-Reinerem Kuběna pořádal celostátního setkání básníků na hradě Bítově (1996–2000). Tamtéž uspořádal jedenáct ročníků celostátních výstav současného umění (1996–2006). – Užíval pseudonymy Nina Drátová, Tadeáš Kopřiva, Jiří Zdeněk a šifru -jK-.

 

Kuběnovo úsilí spojit náboženskou exaltovanost a patos katolického řádu s avantgardními postupy dává jeho poezii apelativní gestaci a dramatičnost; právě pro tento aspekt bylo důležité jeho setkání s dílem Jakuba Demla a Vítězslava Nezvala, u nichž nalezl oporu pro své osobité pojetí tvorby. Poezii Kuběna chápal jako slovně-hudební živel, v jehož ničím neohraničeném plynutí se vyjevuje pravda lidské existence, její spojení i svár s Bohem. Snaha po syntéze dvou nejextrémnějších noetických poloh, nejvyššího s nejnižším, dává Kuběnově poezii rysy stálého literárního experimentu. Jeho neobyčejně složitě strukturované verše, plné vnitřních rýmů a paralelismů, usilují být jakousi „notací poezie fonické“, založené na neobvyklém sylabickém principu a určené především k recitaci. Experimentální ráz a intelektuální podobu jeho poezie ještě násobí jednak složitý systém šifer, aluzí a mnohoznačných odkazů k nejrůznějším kulturním vrstvám (křesťanský odkaz, antika apod.), jednak grafické uspořádání veršů, jímž chce autor vyjádřit svůj mysticko-magický vztah k jazyku; ten je pro něho „formou existence Slova na zemi vůbec“.
Ojedinělým případem Kuběnovy tvorby pro děti je veršovaná pohádka Hledá se Micimaus, v níž – stejně jako v ostatní autorově tvorbě – hraje důležitou roli prostor hradu Bítova. Průřez Kuběnovou literární esejistikou přináší kniha Paní Na Duze, která zahrnuje též autorova interview, výňatky z jeho deníků, ukázky z korespondence s literárními přáteli, vzpomínky apod. Uceleným memoárovým dílem je kniha Paměť básníka, jejíž těžiště leží v reminiscencích na setkání významnými literáty a výtvarníky (Vladimír Holan, Jiří Kolář, Mikuláš Medek, Jan Zrzavý ad.) a v níž se autor snaží o skloubení faktografické věrnosti s básnickým vhledem.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Audience u papeže (BB, bibliofilie, 1966); List Josefu Palivcovi (BB, bibliofilie, 1967); Tanec vážky (BB, Divadlo hudby Olomouc, 1990); Moře v úplňku (B 1991); Láska Boha i člověka (BB 1991); Zpívající voliéra (BB 1996); Paní na duze (EE 1998); Žízeň hvězdy jitřní (BB 2000); Hledá se Micimaus aneb Baron a jeho lvice (BB pro děti); Paměť básníka (vzpomínky, 2006); Krásný rytíř na vysoké skále. Verše z roku 1953 (BB 2011); Hodina devátá /1952/ (BB 2011).
Výbory: Nelítostné zastaveníčko (BB, bibliof., 1968; 1994); Krev ve víno (BB 1995); Pramen Bítova (BB 2011).
Souborné vydání: Dílo Jiřího Kuběny (svazky 1–5 v nakladatelství Vetus Via, svazky 6–7 v nakladatelství Host, v autorově redakci): 1. Jiný vesmír / Země nikoho. Juvenilia (2 sv., 2003); 2. Jižní kříž (1998); 3. Matka zjevení (2002); 4. Doryforos & Ganymedes (2004); 5. Blíženci v krvi (2004); 6. Ukřižování vína (2008); 7. Ráno na Olympu / Orel nad propastí (2 sv., 2013).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Život je všude (poprvé v samizdatu 1956, 2005); Podoby 1 a 2 (1967 a 1969); Hommage a Mikuláš Medek (Paříž, Tökendorw, Vídeň 1976), Na střepech volnosti (Mnichov 1989, poprvé v samizdatu 1987); Bítov I a II (1991); Netřesk 2 (1995); Ryby katedrál (2001); Báseň mého srdce (2005); Po městě, jež je mi souzeno (2007).
Uspořádal a vydal: J. Deml: Poslední verše (1998); A. Pammrová: Divočinu slov mi nech (2000).

LITERATURA

Bibliografie: J. Bednářová: Bibliografie básnického díla J. Kuběny in Krev ve víno (1995).
Knižně: A. Dvořáčková: Obrysy osobnosti Jiřího Kuběny (1995); P. Kosatík: „Ústně více“ – Šestatřicátníci (2006).
Katalogy výstav: Jiří Kuběna – masky, kresby a obrazy (2010).
Studie a články: B. Doležal: Netrpěná literatura, Sešity pro mladou literaturu 1968, č. 21; V. Havel: Poznámka k veršům Jiřího Kuběny, Proglas 1990, č. 1; M. Exner: Básník ukřižovaný na vodopádu in Krev ve víno (1995) + Mramory a spray-art sonetu, Tvar 1999, č. 7 + K horizontům Kuběnovy literární jinakosti, Host 1999, č. 6; J. Bednářová: Ráj ční jen v zakázaných štěpnicích in Krev Ve Víno (1995); M. C. Putna: Básník jménem Děvka, LitN 1996, č. 3; týž: Antika v díle Jiřího Kuběny, LF 1996, č. 1/4, též in Řecké nebe nad námi (2006); P. Cekota in Noci bezmoci. Studie o křesťanství a současné české poesii (1997); J. Bednářová: doslov in Jižní Kříž. Dílo II (1998); M. C. Putna: doslov in Matka Zjevení. Dílo III (2002); týž: doslov in Juvenilia. Země Nikoho. Dílo I/2 (2003); L. Soldán: doslov in Doryforos I Ganymedes. Dílo IV (2004); I. Fic: doslov in Blíženci V Krvi. Dílo V (2004); Z. Šafránková: Krajinné dominanty v rané tvorbě Jiřího Kuběny in Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole... (eds. S. Fedrová, J. Hejk, A. Jedličková 2005); K. Piorecký in V souřadnicích volnosti (2008); I. Binder: Pokušení obrazu, Prostor Zlín 2010, č. 2; M. C. Putna, doslov in Pramen Bítova (2011); M. Blahynka: Moře milostiplné poezie Jiřího Kuběny, Haló noviny 25. 3. 2015, příl. LUK č. 12.
Recenze
: Láska Boha i člověka: M. Trávníček, LD (Brno) 21. 4. 1992; I. Slavík, LD 22. 6. 1992; P. Čichoň, Box 1993, č. 4; M. Exner, Tvar 1993, č. 26 * Nelítostné zastaveníčko: K. Křepelka, Proglas 1994, č. 5–6; M. C. Putna, Souvislosti 1994, č. 2 * Krev ve víno: R. Burián, Rt 22. 11.1995; L. Soldán, SvSl (Brno) 12. 2. 1996; M. Blahynka, Haló noviny 6. 6. 1996; M. Strakoš, Moravskoslezský den 31. 7. 1996; M. C. Putna, LitN 1996, č. 3; J. Brabec, Týdeník Rozhlas 1996, č. 16; M. Kovářík, Tvar 1996, č. 3; M. Trávníček, Host 1996, č. 2; M. Trávníček, Kam v Brně... 1996, č. 4. * Zpívající voliéra: I. Harák, Alternativa plus 1999, č. 1/2 * Paní na duze: M. Jungmann, NK 1999, č. 14 * Jižní kříž: I. Fic, Host 1999, č. 3, příl. Recenzní příloha * Žízeň hvězdy jitřní: M. Trávníček, Tvar 2001, č. 4; J. Suk, NK 2001, č. 14 * Hledá se Micimaus aneb Baron a jeho lvice: M. Reissner, NK 2001, č. 39; V. Stanzel, Host 2002, č. 1, příl. Recenzní příloha * Matka zjevení: Š. Švec, Tvar 2003, č. 8 * Jiný vesmír / Země nikoho: M. Trávníček, Tvar 2003, č. 15 * Doryforos & Ganymedes: K. Kolařík, Tvar 2004, č. 20 * Blíženci v krvi: K. Kolařík, Tvar 2005, č. 14 * Paměť básníka: J. Rulf, Reflex 2006, č. 30; K. Kolařík, Tvar 2006, č. 14; J. Poláček, LitN 2006, č. 37; J. Peňás, Týden 2006, č. 44; Jiří Zizler, A2 2006, č. 44; V. Zajíčková, Protimluv 2006, č. 3; P. Ondračka, Host 2006, č. 10 * Ukřižování vína: L. Jurkovič (= L. Soldán), Kam v Brně 2009, č. 6; J. Med, Katolický týdeník 2009, č. 36, příl. Perspektivy č. 18 * Pramen Bítova: M. Stulírová, Rt 6. 6. 2011; K. Kubíčková, MFD 14. 6. 2011; J. Med, Katolický týdeník 2011, č. 34, příl. Perspektivy č. 17 * Hodina devátá: M. Blahynka, Haló noviny 7. 10. 2011, příl. Obrys-Kmen č. 40 * Ráno na Olympu / Orel nad propastí: J. Med, Katolický týdeník 2014, č. 31, příl. Perspektivy č. 15; K. Kolařík, Host 2014, č. 10.
Rozhovory: M. Jeřábek, BV 12. 1. 1990; M. Pluháček, Moravské noviny 27. 9. a 25. 10. 1990; J. Olič, Slovenské pohľady (Bratislava) 1992, č. 1; M. Pivovar, BV 30. 9. 1992; M. Balaštík, Host 1995, č. 6; týž: Host 1999, č. 3; M. Rychlíková, Týden 2001, č. 30; M. Balaštík, Host 2004, č. 5 (též in Literatura v čase lovců); P. Petr, Prostor Zlín 2015, č. 1.
Nekrology: O. Bezr, LidN 11. 8. 2017; J. Trávníček, HN 11. 8. 2017.

Autor hesla: Jaroslav Med (1995); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 14. 5. 2016 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 8. 2017 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu