Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel MILOTA

* 16. 9. 1937, Praha 
† 30. 4. 2002, Praha 
 
Prozaik a překladatel
 Vlastním jménem Karel Hroch; manžel prozaičky a literární teoretičky Daniely Hodrové. Jeho otec byl úředníkem, po brzké smrti obou rodičů Milota vyrůstal v rodině strýce. Po maturitě na SVVŠ v Praze-Nuslích (1956) nebyl z politických důvodů přijat k vysokoškolskému studiu a nastoupil dvouletou základní vojenskou službu (1957–1959). Od roku 1960 pracoval v oddělení vědecko-technických informací Střediska pro rozvoj silnic a dálnic (instituce později změnila název na Ústav silničního hospodářství, poté Správu silničního fondu a nakonec Ředitelství silnic České republiky); v posledních letech zejména jako překladatel a vedoucí střediska vědecko-technických informací. Při zaměstnání vystudoval bohemistiku a angličtinu na FF UK; absolvoval v roce 1969 prací o experimentální literatuře se zvláštním zřetelem k textům Emila Juliše a Vladimíra Párala Vzorec řeči a řeč vzorce, na základě rozšířené verze diplomové práce mu byl roku 1970 udělen titul PhDr. V letech 1969–1970 byl členem výboru Umělecké besedy, v letech 1990–1991 redaktorem Literárních novin.
 Debutoval v roce 1962 existenciálně laděnými verši v Kultuře. Poezií a literárněkritickými články přispíval do Literárních novin, Plamene, Sešitů pro mladou literaturu, Orientace, Tváře, Dialogu aj. Odborné texty (s tematikou dokumentace periodik) a jejich překlady otiskoval ve specializovaném časopise Silniční obzor; v roce 1972 uspořádal Anglicko-český slovník inženýrství cestovního ruchu, který v cyklostylové podobě vydalo Středisko pro rozvoj silnic a dálnic. – V polovině sedmdesátých let se autorsky podílel na volné řadě samizdatových sborníků sjednocených pod společný název Nacházení (1974 až 1977, zde povídky Noc zrcadel, Sol et Luna, Major MotlČerný hřib, ed. Emil Juliš, Josef Hlaváček a Antonín Mokrejš), s Danielou Hodrovou přispěl do strojopisného sborníku k padesátinám Miroslava Červenky Xenia Miroslao Červenka quinquagenario a sodalibus, amicis, discipulis oblata (1982). – Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých spolupracoval jako libretista se skladatelem Janem Málkem na vokálně instrumentálních skladbách Vepřové hody aneb Potrestaná lakota aneb Opera Rustica de Jitrnicis (1978), Ukolébavky pro dospělé lidi (1979) a Zmařená kantáta aneb Vivat musica (1981). – Chystané knižní publikace Milotovy odborné práce Vzorec řeči a řeč vzorce a básnické sbírky Labyrint byly v mosteckém nakladatelství Dialog na přelomu šedesátých a sedmdesátých let zakázány. – Po roce 1989 publikoval v Literárních novinách, Kritickém sborníku, Proglasu, Nových knihách aj.; posmrtně v Pandoře A2 (v č. 5/2008 ukázka z románu Hora). Za soubor povídek Ďáblův dům mu byla v roce 1994 udělena Cena Literárních novin a českých knihkupců, za týž soubor povídek a sbírku Antilogie aneb Protisloví získal v roce 1997 Cenu Jaroslava Seiferta (Milotův projev pronesený při této příležitosti byl publikován v Literárních novinách č. 42/1997). – V periodikách užíval šifru KM, v Kritickém sborníku (1991–1992) společně s Danielou Hodrovou pseudonymu Kamil Hodan.
 Milotova prozaická tvorba, knižně publikovaná s takřka dvacetiletým zpožděním, souvisí s experimentální linií české prózy šedesátých a sedmdesátých let. Potlačením fabulace, prolínáním časových rovin, neobvyklými formami vyprávění (např. v druhé osobě) i dalšími rysy je zřetelně inspirovaná poetikou francouzského „nového románu“ (Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarrautová, Claude Simon aj.). Ať již jeho texty mají rozměr povídky (soubory Noc zrcadel, Ďáblův dům) nebo románu (Sud), charakterizuje je vždy postupné rozostřování dějové linie a téměř do absurdity vystupňovaný popis předmětného světa, motivovaný autorovým úsilím vystihnout dramatickou – pod nánosem stereotypů a konvencí se skrývající – mnohoznačnost lidského života. O co výrazněji vystupují z Milotových próz popisy konkrétních míst a podob jednotlivých postav, o to zastřeněji působí jejich časoprostor. Příběhy se rozvětvují do řady variant, jejich hrdinové se pohybují na nejasné hranici mezi přítomností a minulostí, skutečností a snem. Drceni prožitkem znejistělé identity, bloudí odcizeným světem v šerosvitném, mlhavém labyrintu vlastního já a usilují nalézt alespoň náznak toho, k čemu by se mohli důvěrně, s jistotou přichýlit. Ze zdánlivě chaoticky nakumulované změti vyprávění však posléze vystupuje jako jediná trvalá jistota smrt. Smrt v nejrozličnějších podobách: jednou jako produkt náhody, jindy jako výsledek chladně vykalkulovaného zločinu, nejčastěji však jako vyústění neuchopitelného osudu. – Také ve své básnické tvorbě, která náleží k linii experimentální „konkrétní poezie“ (Jiří Kolář, Josef Hiršal, Emil Juliš aj.), pracuje Milota metodou nazírání skutečnosti prostřednictvím jejích nejrozličnějších alternativ. Východiskem i metodou je tu permutační technika, obměnami výchozího textu autor dospívá k novým, neočekávaným významům. Zpravidla využívá řetězového odvozování jednotlivých slok (kdy se v každé následující strofě přejímají v pozměněném pořadí verše z předchozí strofy) nebo kombinací jednotlivých jazykových jednotek (slov, morfémů). Cílem je narušit ustálenou představu o básni jako o významově sjednoceném celku a každou další změnou vybídnout čtenáře k utváření nové významové jednoty textu (Antilogie aneb Protisloví). Novým a inspirativním pokusem v oživení experimentální estetiky bylo pro Milotu ovlivnění zvukovou podobou verše, a zároveň velmi intenzivní sžití s barokní operou i profánní hudbou téhož období. Tento vliv lze pozorovat i v libretu k miniopeře Jana Málka Vepřové hody aneb Potrestaná lakota aneb Opera Rustica de Jitrnicis (1978), ale i v pozdější sbírce Gregor, která využívá zpěvného materiálu uvnitř veršů k vytvoření zdání pohybu uprostřed samotných básnických textů. Nedílnou součástí této tvorby je i příklon k jisté grotesknosti, lámanému rytmizování a rozvolnění do delších celků, které chápe čtenář až po čtení delších úseků. Poslední a nedokončená sbírka Setnina napovídá podobné směřování, ale fragment je ukázněnější a úsečnější: Milota se vědomě oprostil od dozvuků poezie šedesátých let, které jsou patrné v předchozích sbírkách.
Jako vytříbeného stylistu, názorově zpříma vyhraněného kritika i intelektuála s širokým rozhledem, jemuž ovšem nechybí ani smysl pro humor, představil Milotu rozsáhlý svazek Vzorec řeči. Kromě jeho diplomové, resp. rigorózní práce Vzorec řeči a řeč vzorce do něj byly zahrnuty autorovy literární kritiky z šedesátých a devadesátých let a studie věnované experimentální literatuře a osobnostem, které v této oblasti Milota považoval za nejoriginálnější (Emil Juliš, Vladimír Páral, Milada Součková ad.). Zahrnuty byly též publicistické a esejistické texty o skladatelích pozdně barokního období a dalších tématech z novověké historie, vědy a techniky či doslovy doprovázející Milotovy dříve publikované překlady (N. V. Gogol, Anatolij Marijengof, Michail J. Saltykov-Ščedřin).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Noc zrcadel (PP 1981; 2. částečně opr. vyd. 2005); Sud (R 1993); Ďáblův dům (PP 1994); Antilogie aneb Protisloví (BB 1995); Gregor (BB 1999); S neznámou mrtvou básní (BB, bibliofilie, 2002; 8 výt.); Setnina (BB, bibliofilie, 2002; 40 výt.).
Souborné vydání: Vzorec řeči (EE, kritické stati, recenze, publicistické texty, 2016, ed. J. Šulc a M. Vojtková; obsahuje též vysokoškolské ročníkové práce včetně diplomové práce Vzorec řeči a řeč vzorce).
Překlady: A. Mariengof: Džbány paměti (1968, též ed.+ přísp.); S. Jesenin: Slaměný měsíc (1981, s J. Zábranou a L. Kubištou); N. V. Gogol: Revizor (1986; též přísp.); M. J. Saltykov-Ščedrin: Historie města Hloupětína (1989, na tit. listě 1990; též přísp.).
Účast v týmových pracích: Česká literatura 1945–1970 (1992); Český Parnas. Vrcholy literatury 1970–1990 (1993).
Příspěvky ve sbornících a antologiích: Podoby (1967); Kapitán Exner uvádí (1975); Antologie české poezie: 1. díl (1966–1996 ) (2009); Česká vizuální poezie: teoretické texty (2013).
Uspořádal a vydal: Dílo M. Součkové: sv. 1 - První písmena (1995, doslov, ed. + K. Suda), sv. 2 - Amor a Psyché (1995, ed.+ K. Suda); V. Raffel: Elektrický les (1997, + D. Hodrová; též přísp.).

LITERATURA

Studie a články: M. Blahynka: předmluva, in Noc zrcadel (1981); A. Haman: Utajený prozaik, in: Rudolfu Havlovi. Sborník k jeho 70. narozeninám (Praha, rkp. 1981); P. Král: doslov in Noc zrcadel (2005); J. Štolba: Cestou k šedivému moři (o sbírce Gregor), in Nedopadající džbán (2006); H. Kosková: Umělecký experiment v próze francouzského nového románu a Milotova románu Sud, in Umělecký experiment (Bohemica Olomucensia 1 – Symposiana, 2010); M. Jareš: Srdce k půlnoci: cyklus Milotových pražských básní z šedesátých let, in Vyvolávání točitých vět (sb., 2016); A. Jedličková: Stopy jednoho čtení a muka interpretace: povídky Karla Miloty, in Vyvolávání točitých vět (sb., 2016).
Recenze: Noc zrcadel: J. Lukeš, SvSl 8. 4. 1982; I. Matějka, Tvorba 1982, č. 18, příloha Kmen; V. Karfík, HN 12. 1. 2006; A. Dvořáková, Souvislosti 2006, č. 3 * Sud: P. Mandys, Český deník 16. 3. 1993; M. Červenka, Prostor 18. 9. 1993; P. Janoušek, NK 1993, č. 12; A. Haman, LitN 1993, č. 18; J. Pechar, LitN 1993, č. 22; V. Píša, Tvar 1993, č. 22 * Ďáblův dům: M. Jungmannn, LD 13. 6. 1994; V. Novotný, Práce 22. 6. 1994; A. Jelínek, NK 1994, č. 26; A. Haman, LitN 1994, č. 39 * Antilogie aneb Protisloví: V. Karfík, Týden 1996, č. 5; J. Štolba, Týden 1996, č. 8, též in Nedopadající džbán (2006); P. Řezníček, Denní Telegraf 10. 2. 1996; M. Červenka, LitN 1996, č. 21 * Gregor: M. Langerová, LidN 21. 2. 2000; L. Kundera, Kam v Brně 2001, č. 1, příl. Kam * Vzorec řeči: P. Hanuška, Týnecké listy 2016, č. 10; V. Košnarová, Tvar 2016, č. 20; O. Pek, A2 2017, č. 18.
Rozhovor: L. Falteisek, Práce 17. 10. 1997.
Nekrology: L. Jungmannová, LitN 2002, č. 19; B. Grögerová, Dokořán 2002, č. 22.
Autor hesla: Jan Wiendl (1998); Michal Jareš (2007); Veronika Košnarová (2017)
Aktualizace hesla: 15. 9. 2017 (vk)
 
zpět na hlavní stranu