Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří  ŠOTOLA

* 28. 5. 1924, Smidary (u Hradce Králové)  
† 8. 5. 1989, Praha  
 
Básník, prozaik, dramatik, publicista, televizní a filmový scenárista
 Otec byl středoškolským učitelem češtiny. Obecnou školu Šotola navštěvoval v Litomyšli. Po maturitě na klasickém gymnáziu v Hradci Králové (1942) krátce studoval na pražské konzervatoři. 1943–45 byl nasazen do výroby jako pomocný dělník ve slévárně v Plotišti nad Labem. Po válce dokončil studium na dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze (1947) a absolvoval studia činoherní režie u Jiřího Frejky na DAMU (1951). Souběžně byl zapsán jako posluchač Filozofické fakulty UK, kde po šest semestrů navštěvoval přednášky z estetiky a filozofie, studia však nedokončil. Již od 1949 pracoval jako režisér a dramaturg v mimopražských divadlech, zprvu v Hradci Králové (1949–50), pak v Trutnově (1950–51) a Šumperku (1951–52). Po základní vojenské službě (1952–54) působil jako redaktor v časopisech Československý voják (1954–55), Květen (1955–59, od 1958 šéfredaktor), Kultura (1959–62) a Kulturní tvorba (1962–64). Od ledna do konce května 1964 řídil jako zastupující šéfredaktor Literární noviny. 1964–67 byl prvním tajemníkem Svazu československých spisovatelů. Poté se věnoval výhradně literární práci. Za svého působení v redakcích a SČSS navštívil řadu zemí, mj. Jugoslávii, Polsko, SSSR, Itálii, Finsko, Francii, SRN, Řecko, Alžírsko. Po 1970 nesměl publikovat – až do prohlášení v Tvorbě (1975), ve kterém kriticky přehodnotil činnost SČSS a Literárních novin během svého tamního působení.
 Debutoval ve Studentském časopise (1941 básní Pohádka se šťastným koncem), verše a divadelní referáty publikoval i v Řádu. Od 1945 přispíval básněmi a publicistikou do časopisů, v nichž pracoval, a dále především do Mladých archů, Mladé fronty, Rudého práva, Hostu do domu, Divadla (1965 zde byla otištěna jeho divadelní hra Antiorfeus), Orientace, Literárních listů a Listů. Za německé okupace se účastnil redigování cyklostylovaného časopisu Zrcadlo (Hradec Králové, listopad 1944– květen 1945), 1946–47 spoluredigoval s Vlastimilem MaršíčkemJiřím Václavem Svobodou časopis Svazu české mládeže Prostor (Pardubice, vyšla dvě čísla). Jako editor se podílel na edici Cesty (Mladá fronta). Román Kuře na rožni byl vydán v samizdatu (Petlice 1974). Šotola je autorem rozhlasových her Svoji jsou svoji (1978), Nejlepší pérák pod sluncem (1980) a Chicago (1983), podle jeho scénářů byly natočeny televizní inscenace Romance štědrovečerní (1963, spoluautor scénáře Karel Šiktanc), Hra o životě a smrti (1965, podle divadelní hry Antiorfeus), Waterloo (1967), Bellevue (1969, všechny čtyři inscenace režíroval Jiří Bělka), Děd, otec a syn (1977, režie Miroslava Valová), Smrt císaře a krále Karla IV. (1979, režie Evžen Němec), První máj 1890 (1981, režie Evžen Sokolovský), Julián odpadlík (1982), O neopětované lásce (1982, obojí režie Jiří Bělka), Cesta Karla IV. do Francie a zpět (1982, režie František Laurin, podle stejnojmenné hry), Smrt krále Václava IV. (1983), Zikmund, řečený šelma ryšavá (1987, obojí režie Jiří Bělka), Kinkongova smrt (1987, režie Anna Procházková), Padalo listí, padala jablíčka (1988, podle stejnojmenné hry), Morové povětří (1991, obojí režie J. Bělka). Společně s režisérem Otakarem Vávrou napsal scénáře k filmům Příběh lásky a cti (1977) a Temné slunce (1980, podle románu Karla Čapka Krakatit, oba režíroval Otakar Vávra). Šotolův román Malovaný děti zpracovali do podoby televizního scénáře Václav a Věra Šaškovi (2002, režie Viktor Polesný), román Kuře na rožni zdramatizoval pro Divadlo na okraji Zdeněk Potužil (rozmnož., 1981, prem. 1978, hráno též s titulem Kuře na rožni aneb Jak se jeden zbláznil z krásné ženy Heleny) a Tovaryšstvo Ježíšovo zdramatizoval pro Divadlo na Vinohradech Jaroslav Vostrý (rozmnož., 1989, prem. 1990); z veršů Jiřího Šotoly a sonetů Williama Shakespeara sestavil Josef Henke literární kompozici Růže od pana Shakespeara, dancing a hvězda Ypsilon (rozmnož., 1964, i prem.). – Používal šifer jš, š, -la, ab, J. Š., Š.; jeho divadelní hře Zázrak Na louži propůjčil své jméno Milan Calábek, edici výboru z díla Jana Nerudy Binokl na očích, v ruce hůl publikoval pod jménem Zdeňka Pešata).
 Šotolovy básnické začátky z poloviny 40. let jsou spjaty se spirituální tradicí české poezie předchozích desetiletí, umocněny existenciálním prožitkem světové války a protektorátu a zčásti inspirované i poezií Josefa Hory (příběh tkalce z Vysočiny v knížce Náhrobní kámen, monumentalistické sloky o válečné tragédii ve sbírce Čas dovršený). Bezmála po deseti letech se Šotola znovu představil sbírkami, napsanými v žánru proklamativní občanské lyriky a přihlašujícími se k politickému ideálu člověka vojáka a bojovníka s imperialismem (Červený květ), k tendenčně redukovanému krédu mladé, čisté duše (Za život). Po 1956 začínala Šotolovu básnickou aktivitu charakterizovat výrazová dvojdomost: dále píše společenskou a politizující poezii (například v pokusu o apollinairovské či nezvalovské pásmo Bylo to v Evropě), zároveň však do jeho básní – v určité míře v souzvuku s programem tzv. poezie všedního dne, jak ji uskutečňovali básníci sdružení kolem časopisu Květen – vstupovaly motivy skepse a deziluze, jakož i momenty nadčasového okouzlení životem a objevování krásy ve výjimečnosti až bizarnosti (Venuše z Mélu, Hvězda YpsilonPoste restante). Vrcholným údobím Šotolovy poezie jsou 60. léta. Po fiktivní společenské revoltě svých předchozích textů se programově obrátil ke komorní reflexi, ke ztělesňování prožitků zklamání a všeprostupující pokory; ve svých verších se snažil dosáhnout základních psychických jistot, „přelidskosti“. Ve sbírkách Co a jakPodzimníček zaznělo především téma lásky chápající a zmoudřelé, ale též – s úsilím o civilní a lapidární ztvárnění – tragický motiv smrti, zmaru a neodvratné konečnosti bytí. – Od poloviny 60. let se Šotola začal věnovat historické próze. Dominantou jeho tvorby se přitom stala již prozaická prvotina Tovaryšstvo Ježíšovo. Metaforický románový příběh o rekatolizaci slavatovského panství Košumberk v jihovýchodních Čechách během 17. století vykresluje propast lidské odpovědnosti i zneužitelnosti lidského hoře, dramatický konflikt mezi člověkem a ideologií, mezi nevědomou svobodou a vědomou nesvobodou. Představuje však též paralelu k vývoji části mladé poválečné generace od idealistického ztotožnění se s komunismem k pragmatickému lpění na vůli k moci. Již zde se objevují typy postav, které se v autorových následujících historických prózách stanou určujícími: individuum, jež je ve svých soukromých „malých dějinách“ vláčeno a smýkáno brutálními, absurdními a groteskními dějinami „velkými“. Tuto myšlenku Šotola rozvíjí v sérii podobenství z různých historických epoch: tvoří osu bloudění českého loutkáře v době napoleonských válek (Kuře na rožni), autorova výkladu osudů Jana Nepomuckého (Svatý na mostě) i apokalyptického příběhu o středověké dětské kruciátě, která je autorovi symbolem zbytečné oběti velké ideji a zmanipulované bezbrannosti (Osmnáct Jeruzalémů). Pojetí „velkých“ dějin jako katastrofálního nonsensu, krutě dopadajícího na jednotlivce a jeho každodenní život, je u Šotoly polemikou s koncepty chápajícími historii jako jednosměrnou nutnost, jakož i s pragmatickou ideologií socialistického establishmentu 70. let. Jeho postavy proto utíkají do svého vnitřního světa, do fiktivního časoprostoru loutek, nebo do demytizujících a demystifikujících postojů, vtělených do snových partií či do blouznění, v nichž je zpravidla vysloveno jejich hodnotové krédo a autorův znechucený náhled na vezdejší svět minulosti i přítomnosti. Analogickou dějinnou filozofii Šotola uplatnil také v 80. letech ve volné románové trilogii, vracející se k tématu první a druhé světové války (Malovaný děti a Róza Rio) a poválečného světa zbaveného vnitřní dynamiky a vyššího filozofického principu (Podzim v zahradní restauraci). V posledních prózách Šotola již opustil polohu mnohovrstevného historického podobenství a programově glorifikoval tzv. malého člověka, antihrdinu, který – po zákonu svého nezkaleného humánního smýšlení – nachází životní rovnováhu, a přiklonil se k formě personálního vypravěče. – Jestliže již Šotolovy verše ze 60. let, jakož i jeho pozdější prózy vnitřně inklinovaly k dialogičnosti, nepřekvapuje, že autor usiloval svou životní filozofii demonstrovat také prostřednictvím tvorby dramatické, určené nejen pro divadlo, ale i pro film, televizi a rozhlas. Přímým pandánem k poezii „pokvětňácké“ deziluze byla už dramatická prvotina na mytické téma Antiorfeus. K Šotolovým dramatům o střetech mezi vitální podstatou individua a odosobněnými společenskými institucemi (stát a jeho dějiny) náleží jak hry napsané v žánru aktualizované historické hry (Cesta Karla IV. do Francie a zpět, Bitva u Kresčaku), tak texty usilující o nepřímé pojmenování autorova životního pocitu z tzv. normalizace (Ajax, Pěší ptáci, Možná je na střeše kůň).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Náhrobní kámen (BB 1946); Čas dovršený (BB 1946); Za život (BB 1955); Červený květ (BB 1955); Svět náš vezdejší (BB 1957; rozšíř. 1965, vydání obsahuje i sbírku Venuše z Mélu); Venuše z Mélu (BB 1959); Bylo to v Evropě (BB 1960); 2. celostátní spartakiáda (Rp 1961, s K. Šiktancem); Hvězda Ypsilon (BB 1962; rozšíř. 1964); Raci a racci (RpRp 1962, s K. Šiktancem); Poste restante (BB 1963); Co a jak (BB 1964); Podzimníček (BB 1967); Tovaryšstvo Ježíšovo (R 1969); Zázrak Na louži (D, rozmnož., 1974, prem. 1973, pod jménem M. Calábka); Kuře na rožni (R 1976); Ajax (D, rozmnož., 1977, i prem.); Svatý na mostě (R 1978); Cesta Karla IV. do Francie a zpět (D, rozmnož., 1979, prem. 1978; prem. nové verze 1979; knižně in Cesta Karla IV. do Francie a zpět, Padalo listí, padala jablíčka, A jenom země bude má, 1989); Možná je na střeše kůň (D, rozmnož., 1980, i prem.); Pěší ptáci (D, rozmnož., 1981, i prem.); Bitva u Kresčaku (D, rozmnož., 1982, i prem.); Malovaný děti (R 1983, 1. část volné trilogie); Chicago (rozhlasová hra, rozmnož., 1983); Svatý na mostě (D, rozmnož., 1984, i prem., dramatizace stejnojmenného románu); Padalo listí, padala jablíčka (D, rozmnož., 1985, i prem.; knižně in Cesta Karla IV. do Francie a zpět, Padalo listí, padala jablíčka, A jenom země bude má, 1989); Róza Rio (R 1986, 2. část volné trilogie); Osmnáct Jeruzalémů (R 1986); Waterloo (D, rozmnož., 1987, prem. 1986); A jenom země bude má. Máchovská variace (D, rozmnož., 1987, prem. 1986; knižně in Cesta Karla IV. do Francie a zpět, Padalo listí, padala jablíčka, A jenom země bude má, 1989); Podzim v zahradní restauraci (R 1988, 3. část volné trilogie); Dnes poprvé a pouze jedenkrát aneb Kuře na rožni (D, rozmnož., 1989, i prem., dramatizace románu Kuře na rožni); Cesta Karla IV. do Francie a zpět, Padalo listí, padala jablíčka, A jenom země bude má (DD 1989); scénicky: Antiorfeus (1965); Hvězda zvaná Ypsilon (1990, scénické pásmo ze sbírky Hvězda Ypsilon).
Výbory: Ročník 1924. Výbor z veršů 1944–1960 (1961); Psí hodinky. Výbor z veršů 1961–1967 (1968); Oranžová ryba (výbor z milostné poezie, 1968).
Překlady: Bulharská lidová poezie (1957, s dalšími); G. Weisenborn: Lofter aneb Ztracená tvář (rozmnož., 1957, pouze písňové texty); B. A. Sluckij: Co nezapomenu (1958, s K. Šiktancem); V. A. Lugovskoj: Dvacáté století (1959, též ed.) + Modravé jaro (1960, též ed.); N. Zabolockij: Proč se bát bouře? (1959, s J. V. Svobodou, též ed.); L. Leonov: Ljonuška (rozmnož., 1961, s E. Šotolovou); V. A. Solouchin: Jak se pije slunce (1961) + Kapka rosy (1962, s E. Šotolovou); H. Baierl: Kurážná matka Flincová (rozmnož., 1962, pouze prolog a píseň); B. Pasternak: Modrý host (1966, s K. Šiktancem, též ed.); Básnická kronika roku 1945 (1980).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Almanach Květen. Sborník mladé české literatury 1957 (1957); Almanach Květen 1958. Hlubší než smrt (1958); Jasná noc mě vzhůru vábí (1961); Almanach 1962 (1963); A co básník. Antologie české poezie 20. století (1963); Píseň lásky a žalu (1965); Televizní hry (1966, zde scénář hry Příběh o životě a smrti, prem. s tit. Hra o životě a smrti, 1965); Malá galerie autorů Československého spisovatele (1989).
Uspořádal a vydal: Almanach Květen. Sborník mladé české literatury 1957 (1957, s K. Šiktancem a M. Florianem); Almanach Květen 1958. Hlubší než smrt (1958, s K. Šiktancem a M. Florianem); A co básník. Antologie české poezie 20. století (1963, s K. Šiktancem a J. Brabcem); J. Neruda: Binokl na očích, v ruce hůl (1979, pod jm. Z. Pešata).

LITERATURA

Studie a články: P. Blažíček: Doslov, in J. Š., Ročník 24 (1961; přetištěno in Kritika a interpretace, 2003); M. Červenka in sb. Jak číst poezii (1963); B. Doležal: Dva z Května, Tvář 1965, č. 1; P. Blažíček: Jeden z Května (polemika s B. Doležalem), Tvář 1965, č. 4; V. Karfík in sb. Jak číst poezii (2. vyd., 1969; přetištěno in Literatura je čitelná, 2002); E. Stehlíková: Antika jako symbol a kritérium Šotolova světa vezdejšího, Zprávy Jednoty klasických filologů 1970, č. 2; M. Pohorský: Doslov, in J. Š., Kuře na rožni (1984); J. Císař: Doslov, in J. Š., Cesta Karla IV. do Francie a zpět, Padalo listí, padala jablíčka, A jenom země bude má (1989); D. Hodrová in Sborník Kruhu přátel českého jazyka (1989); J. Vostrý in Drama a dnešek (1990); B. Dokoupil: Ono je to na nás (Mýtus tzv. malého člověka v současné české próze), Tvar 1991, č. 45; J. Hoffmannová: Komunikační konflikt a dramatický text (rozbor dramatu Cesta Karla IV. do Francie a zpět), SaS 1991, s. 264; M. Jankovič, ČL 1992, s. 512; I. Čornejová in Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách (1995); P. Studnička: J. Š.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Akord 1996, s. 487; Z. Pešat: Šotolův člověk a dějiny. K profilu jedné generace, ČL 2006, s. 274.
Recenze: Náhrobní kámen: J. Grossman, Svobodné noviny 23. 3. 1947 * Za život: M. Blahynka, NŽ 1956, s. 99 * Červený květ: Z. Heřman, HD 1956, s. 229 * Svět náš vezdejší: J. Opelík, HD 1958, s. 176; M. Červenka – M. Schulz, Květen 1958, s. 492 * Venuše z Mélu: A. Jelínek, Plamen 1960, č. 4 * Bylo to v Evropě: P. Blažíček, Práce 7. 2. 1961 (přetištěno in Kritika a interpretace, 2003) * Antiorfeus: J. Opavský, RP 6. 4. 1965; S. Machonin, LitN 1965, č. 14 * Podzimníček: M. Červenka, Práce 20. 3. 1968; Z. Pešat, LitL 1968, č. 12 (přetištěno in Tři podoby literární vědy, 1998); M. Petříček, HD 1968, č. 7 * Tovaryšstvo Ježíšovo: V. Karfík, J. Kolár, M. Pohorský, Orientace 1970, č. 3; M. Nyklová, Svět práce 1970, č. 15; J. Šimůnek, MF 13. 1. 1970; Z. Pochop (M. Jungmann), Orientace 1970, č. 1 (přetištěno in Průhledy do české prózy, 1990); A. Měšťan, Svědectví (Paříž) 12, 1973/74, s. 364 * Kuře na rožni: -ra (V. Macura), ZN 4. 11. 1978; F. Buriánek, LM 1978, č. 3 * Svatý na mostě: V. Rzounek, RP 9. 12. 1978; J. Hájek, Tvorba 1979, č. 40; A. S. (A. Stich), Naše řeč 1979, s. 203 * Poste restante: I. Diviš, NK 1963, č. 29 * Malovaný děti: J. Lukeš, SvSl 8. 3. 1984; B. Svozil, Tvorba 1984, č. 14, příloha Kmen * Osmnáct Jeruzalémů: P. Janoušek, Tvorba 1986, č. 36, příloha Kmen * Róza Rio: B. Dokoupil, Tvorba 1987, č. 25, příloha Kmen * Podzim v zahradní restauraci: D. Moldanová, LM 1990, č. 1; bd (B. Dokoupil), Tvar 1991, č. 20.
Rozhovory: J. Lederer, ZN 23. 11. 1963; O. Sus, HD 1965, č. 6; J. J. Vaněk, Signál 1982, č. 11; J. Leschtina, MF 25. 1. 1986, příloha Víkend; Z. Heřman, MF 3. 5. 1989.
K životním jubileím: V. Novotný, ZN 28. 5. 1984; D. Moldanová, LM 1989, č. 5; Z. Heřman, Tvar 1994, č. 11.
Nekrology: jrf (J. Rulf), ZN 15. 5. 1989; M. Blahynka, Kmen 1989, č. 30.
Vzpomínky: V. Maršíček in Nezval, Seifert a ti druzí (1999).
Archiv: LA PNP: Osobní fond, částečně zpracováno.
Autor hesla: Milena Vojtková (1998); Vladimír Novotný (1998)
Aktualizace hesla: 8. 12. 2006 (mv)
 
zpět na hlavní stranu