Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KULTURNÍ POLITIKA 

 1945 - 1949 
 
 

Kulturní a politický týdeník, který vydával Kruh přátel divadla E. F. Buriana v nakladatelství Čin, od března 1948 (č. 28/1947-48) Syndikát českých spisovatelů (krátce v nakladatelství Orbis) a od března 1949 (č. 12/1949) Svaz československých spisovatelů. Šéfredaktorem byl Emil František Burian; časopis řídil po většinu doby společně s redakčním kruhem, od července 1949 jen ve trojici se Stanislavem Budínem Antonínem Jaroslavem Liehmem. Odpovědným zástupcem listu byl krátce Jiří Pober, poté A. J. Liehm, od března 1948 Emanuel Uggè a od července 1949 E. F. Burian. Kromě toho v redakci pracovali Hana Budínová, Josef Šrych Dušan Tomášek.

 

Zpočátku obsahoval týdeník téměř výhradně politické a kulturněpolitické články, od ročníku 1946/47 byly zavedeny i recenzní rubriky pro jednotlivé kulturní obory; beletristické příspěvky se ve větší míře objevují až od jara 1948. List sympatizoval s politickou linií Komunistické strany Československa (KSČ); kladl důraz na očistu národního života od osob podezřívaných z válečné kolaborace (Vlasta Burian, Jaroslav Durych, Václav Renč, Vojtěch Rozner, Zdeněk Štěpánek, Jan Zahradníček apod.) a aktivně se účastnil sporů o kulturní orientaci. Oproti Tvorbě chápal však kulturní politiku spíše jako arénu spontánně projevovaných názorů, než jako linii určovanou stranickými orgány. Dlouho si také uchovával charakter listu otevřeného rozdílným uměleckým koncepcím a kulturním podnětům přicházejícím jak z východu, tak ze západu. Polemikám s nezávislým, národněsocialistickým, a lidoveckým tiskem (Akord, Dnešek, Lidová demokracie, Obzory, Svobodné noviny, Svobodné slovo, Svobodný zítřek aj.) byla vyhrazena hlavně rubrika A jde se... podepisovaná redakční zkratkou KP, útoky se zaměřovaly mj. na Bohuslava Brouka, Václava Černého (ten však paradoxně v č. 14/I otiskl článek Lenin a literatura vstřícně naladěný vůči marxismu), Ferdinanda Peroutku, Jana Slavíka, Pavla Tigrida, Edvarda Valentu. Poslední ročník věnoval velkou pozornost propagaci marxistických přístupů k problémům estetiky (stati klasiků marxistické filozofie, uměnovědné úvahy Todora Pavlova, přehledná studie o situaci polské prózy od Stefana Żólkiewského apod.).
Zánik listu zdůvodnil jeho šéfredaktor potřebou podpořit silami z KP jiná periodika SČSS – deník Lidové noviny a měsíčník Nový život. Ve skutečnosti byl do značné míry způsoben skandálem kolem parodie na Nezvalovu poezii, která vznikla v okruhu redakce a kterou ideologické špičky KSČ považovaly za „protisocialistický pamflet“.

Většinu čísel otvíraly úvodníky E. F. Buriana zaměřené k problematice tzv. zlidovění kultury i k obecnějším politickým otázkám. V polemicch kampaních se angažovali zejména Václav Běhounek, Karel Josef Beneš, Václav Lacina, A. J. Liehm Josef Štěpánek, aktuální kulturněpolitickou publicistikou přispívali dále Antonín Beck, Stanislav Budín, Pavel Eisner, Karel Reiner, Josef Šrych, Jiří Weil, Jiří Weiss aj. Literární novinky recenzovali a stati o literatuře publikovali zvláště Václav Běhounek, František Benhart, Pavel Bojar, Josef Brambora, Julius Dolanský, Vladimír Dostál, Miroslav Drozda, František Hampl, Jiří Honzík, Jiří Hrubeš, Pavel Eisner, Jaroslav Janů, Oldřich Kryštofek, Jan Linhart, Jan Pilař, Antonín Matěj Píša, Zdeněk Stříbrný, Vítězslav Tichý, Jan Trefulka, Břetislav Truhlář, Zdeněk Urban; s KP jsou spojeny i publicistické začátky Růženy Grebeníčkové, Milana Jankoviče, Milana Kundery nebo Sergeje Machonina. O společenskovědní a politické literatuře referovali Stanislav Budín, A. J. Liehm, Josef Navrátil, Vladimír Soják, Vladimír Tardy. Divadelní představení recenzovala nejsoustavněji Hana Budínová; divadla se týkaly i stati Antonína Dvořáka Pola Gaillarda, dopisovatele z Paříže. Situaci v domácí i zahraniční filmové výrobě komentovali A. J. Liehm, Rudolf Patera, Jiří Weiss, z Francie přispíval Georges Sadoul, filmové referáty psali Vladimír Bor, Bohumil Brejcha, Josef Kořán. Hudební dění sledoval v širších souvislostech Karel Reiner, recenzemi a menšími materiály přispívali kromě něj Bohumil Karásek, Štěpán Lucký, Saša Machov, Ivan Medek, Jan Rychlík, Emanuel Uggè. O baletu psal Jan Rey, o architektuře a urbanismu Karel Honzík Jan Rott, o výtvarném umění Miloslav Chlupáč Josef Raban, o rozhlasu Jaroslav Hauser, Bohumil Karásek Dušan Tomášek. Fejetony přispíval nejčastěji František Němec, v menší míře Karel Beba, Lumír Čivrný, Norbert Frýd, Václav Lacina, Zikmund Skyba, Ivan Vávra aj. Satirické verše a epigramy otiskovali Václav Lacina Jaroslav Vojtěch.

Autory zahraničněpolitických komentářů a analýz byli Lucian Benda, Stanislav Budín, Radim N. Foustka, Oskar Krejčí, Evžen Lenz, Karel Marek (kromě politiky si všímal i sportu), Stephen W. Pollak, Jaroslav Putík, Josef Šrych, Vladimír Till, Ivan Vávra, slovenské dění komentovali Dezider Benau Leopold Lahola. Politické reportáže ze světa přinášeli mj. Ludvík Aškenazy, Stanislav Budín, Ladislav Mňačko, Jaroslav Vojtěch, Jiří Weil. O hospodářských otázkách psal Vladimír Kaigl, o školství, výchově a sociální politice Božena Maturová Jaroslava Reitmannová, o právu a soudnictví Viktor Knapp.

K pravidelným rubrikám patřily Zápisník KP (glosy a kurzivky), Horlení týdne (fejetonistické komentáře k politickým a kulturním otázkám), A co říkáte tomuhle? (citáty z tisku), Jací jsme (z redakční korespondence), Knihy a jejich svět (literární rubrika). Druhá strana týdeníku byla věnována stručným zprávám o kulturním dění doma i ve světě, jedna až dvě poslední stránky byly vyhrazeny kulturní inzerci, anoncím vycházejících knih, informacím o rozhlasových a divadelních programech, o filmových premiérách, výstavách, přednáškách, koncertech atd.

 
Periodicita: Týdeník. – I (48 č., 14. 9. 1945 – 13. 9. 1946), II (52 č., 20. 9. 1946 – 12. 9. 1947), III (67 č., 19. 9. 1947 – 31. 12. 1948), IV (39 č., 7. 1. 1949 – 30. 9. 1949).
Podtituly: Nezávislý týdeník, Nezávislý týdeník SČS (= Syndikátu českých spisovatelů, od č. 46/1947-48), Týdeník Svazu čs. spisovatelů (od č. 12/1949).
Členové redakční rady: Redakční kruh (poprvé uveden až v č. 8/I): V. Běhounek (1947-48), S. Budín (1946-49), H. Budínová (1948-49), P. Eisner (1945-47), A. Hoffmeister (1945-46), A. J. Liehm (1948-49), F. Němec (1945-47), M. Paša (1945-46), J. Pober (1945-49), J. Pokorný (1945), J. Reitmannová (1945-49), J. Šrych (Schrich, 1945-49), E. Uggè (1945-48).
Technické informace: Novinová úprava; 47x31 cm; 6-8 str. (1945/46), 8-16, ale nejčastěji 10-12 str. (1946/47-1949), paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl, fotografie; karikatury, většinou politické (L. Haas, A. Hoffmeister, J. Kándl, M. Paša, A. Pelc, J. Staněk aj.), kreslený humor, často přebíraný z francouzského tisku; výtvarnou část řídil M. Chlupáč.
Náklad: 50 000 (1948).

LITERATURA

Knižně: A. Kusák: Kultura a politika v Československu 1945-1956 (1998); M. Jungmann: Literárky – můj osud (1999); A. J. Liehm: Minulost v přítomnosti (2002)
Studie a články: F. Götz: Dnešním číslem přejímá Syndikát..., KP III, č. 28; Redakce: LN, LL, L, Listy 1980, č. 1; M. Bauer: Mystifikátor Milan Kundera, Tvar 1998, č. 14; M. Groman: Komunista a novinář Stanislav Budín, Dobrá adresa 2003, č. 12; Martin Groman: Stanislav Budín – komunista bez legitimace, Soudobé dějiny 2004, č. 3.

Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu