Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří WEIL

* 6. 8. 1900, Praskolesy (u Hořovic) 
 
Prozaik, překladatel a publicista
 

Obecnou školu Weil vychodil v rodné obci, kde byl otec spolumajitelem rámařského závodu Weil a Klein. Po první světové válce skončil závod úpadkem, rodina zchudla a přesídlila do Prahy. Zde od roku 1911 navštěvoval Jiří Weil gymnázium nejprve v Křemencově, od roku 1916 v Truhlářské ulici (mat. 1919). Poté studoval slovanskou filologii a srovnávací dějiny literatur na FF UK (PhDr. 1928 prací Gogol a anglický román 18. století). Na střední škole byl členem kroužků sociálně demokratické levice, jako univerzitní student spoluzakládal organizaci komunistické mládeže, členem KSČ se stal v roce 1925. Od roku 1920 do poloviny 30. let rozvinul hojnou překladatelskou, publicistickou a přednáškovou činnost, zaměřenou na zprostředkování sovětské literatury (včetně působení teoretiků formální školy), divadla a filmu. V roce 1922 s mládežnickou delegací jako dopisovatel Rudého práva poprvé navštívil Rusko, od roku 1923 pracoval v tiskovém oddělení sovětské mise v Praze. V roce 1929 podepsal skupinové vystoupení proti tzv. sedmičce – spisovatelům, kteří kritizovali bolševizaci KSČ. Po odchodu ze sovětské mise působil v letech 1931–1932 v komunistickém nakladatelství Karel Borecký, kde mj. redigoval knižnici Sovětští autoři, působil také jako redaktor Tvorby. Z nakladatelství byl za hospodářské krize propuštěn. V prvních měsících roku 1933 byl bez zaměstnání, v červnu odcestoval do Moskvy, kam byl povolán pracovat v cizojazyčném vydavatelství Kominterny jako člen překladatelské dílny pro marxisticko-leninskou literaturu. V létě 1934 jako kurýr Kominterny uskutečnil tajnou návštěvu Prahy. Na konci téhož roku se dostal do soukolí politických procesů a čistek v komunistickém aparátu, následujících po vraždě S. M. Kirova, v lednu a únoru 1935 byl orgány Kominterny vyšetřován, propuštěn z vydavatelství a vyloučen z komunistické strany. V březnu byl za trest odeslán na pracovní převýchovu do kolonie československých družstevníků Interhelpo u hlavního města Frunze (dříve a dnes Biškek) v Kirgizii, odkud byl hned v červnu na základě nařízení o snižování počtu administrativních sil rovněž propuštěn. Nebyl mu umožněn návrat do Moskvy a od konce léta byl nasazen na nucené práce v Karagandském nápravně-pracovním táboře v oblasti Balchašského jezera v Kazachstánu. Po celý půlroční pobyt v sovětské střední Asii si Weil udržel postavení tiskového pracovníka. V listopadu 1935 povolila Kominterna jeho návrat zpět do ČSR, kde pak žil jako publicista a překladatel bez stálého zaměstnání. Tehdy se začal soustavně věnovat beletrii. – Za okupace Weil unikal rasové perzekuci, jejíž obětí se stali rodiče a sestra, deportovaní v říjnu 1942 do Osvětimi a Treblinky (obětí války se stal rovněž jeho bratr, zastřelený ve dnech pražského povstání). V roce 1940 mu potvrzením bytu a zaměstnání pomohl cestovatel Alberto Vojtěch Frič, v březnu Weil 1942 uzavřel tzv. smíšený sňatek, který ho po většinu okupace chránil před zařazením do transportu, v období od sklonku téhož roku do června 1943 pobýval bez přihlášení v židovské nemocnici. Od července 1943 do ledna 1945 byl zaměstnancem Židovské rady starších, pracoval v Ústředním židovském muzeu v Praze při katalogizaci liturgických a kulturních předmětů ze zrušených synagog. Po zrušení platnosti smíšených sňatků fingoval 9. února 1945 sebevraždu skokem do Vltavy a zbytek okupace prožil v ilegalitě. V roce 1946 vycestoval na kongres válkou postižených intelektuálů a ozdravný pobyt do Švýcarska. Po návratu byl až do roku 1949 byl zaměstnán jako vedoucí redaktor v Evropském literárním klubu (ELK); měl na starosti edici Svět a zčásti i redakci nakladatelského časopisu Literární noviny. Na přelomu 40. a 50. let se v rámci operací proti tzv. trockistům zaměřila Státní bezpečnost i na Weilovu osobu, do žádného z politických procesů však nebyl zařazen. V listopadu 1950 byl vyloučen ze Svazu čs. spisovatelů (znovu přijat v dubnu 1956). V letech 1950–1958 nalezl profesionální útočiště opět ve Státním židovském muzeu v Praze, kde jako vědecký pracovník mj. podnítil výstavu kreseb terezínských dětí (1956 s ní navštívil Paříž). Poslední rok mu byl přiznán invalidní důchod; zemřel na leukémii. – Byl členem Devětsilu a Bloku, ve 40. a 50. letech se s ním sblížil okruh literátů kolem Jiřího Koláře, působící mimo oficiální instituce a měřítka stalinistické kultury.

 Roku 1920 začal publikovat referáty o současné ruské literatuře v časopise Den a v Časopise Českého muzea. V témže roce otiskl v Kmeni a ve Dni první dva české překlady Vladimira Majakovského. Překlady poezie, prózy a odborných statí (ojediněle z angličtiny), literární a divadelní referáty, informace ze sovětského kulturního života, zprávy o ruských vydáních českých autorů, literárněhistorické studie, články o filmu a reportáže z cest do sovětského Ruska i z domova publikoval dále v periodikách Právo lidu, Červen, Rudé právo (zde též spoluredigoval literární rubriku; 1936 na pokračování překlad románu Ivana Ovčarenka Povstání), Tribuna, Proletkult, Avantgarda, Nové Rusko, Host, Odeon, Kmen, Nová Svoboda, Rozpravy Aventina (1931–32 zde Přehled ruské literární sezony r. 1930–31), ReD, Tvorba (1929–30 zde na pokrač. překlad románu Vjačeslava Ivanova a Viktora Šklovského Iprit; 1932 studie Sociální objednávka J. K. Tyla), Pestrý týden (zde 1937 pod titulem Žena v arktických pustinách překlad a úprava románu V. Kantoroviče Ninna Demme, velitelka polární stanice na severní zemi), Signál, Čin, Kvart, Levá fronta, Panoráma, Žijeme, Magazín Družstevní práce, Středisko, Haló noviny, Literární noviny, U Blok aj. Do roku 1938 uložil do novin a časopisů velkou část své překladatelské práce (verše, prózy či eseje Alexeje Remizova, Valerije Brjusova, Fjodora Sologuba, Lidije N. Sejfullinové, Michaila Zoščenka, Velemira Chlebnikova, Semjona Kirsanova, V. Kerženceva, Nikolaje N. Asejeva, A. Lopuchina, Vjačeslava Šiškova, Michaila Skačkova, Vsevoloda E. Bagrického, Vladimira Lugovského, Borise Pasternaka, Alfreda L. Bema, Vsevoloda Mejercholda aj.). Po osvobození publikoval v Kulturní politice, Lidové kultuře, České osvětě, Zemědělských novinách, Židovské ročence (1960–1961 zde úryvek z nedopsaného románu Zde se tančí lambeth-walk s tit. Žraloci), Hostu do domu (1964 zde úryvek z románového torza o Jaromíru Krejcarovi a Mileně Jesenské Bez triumfů), Věstníku Židovské obce náboženské aj. Po roce 1945 spolupracoval s filmem, jako lektor i autor nerealizovaných či nedokončených námětů a scénářů; z působení ve Státním židovském muzeu vzešel Weilův literární podíl na filmovém dokumentu Motýli tady nelétají. – Publikace mnoha Weilových textů byla komplikována cenzurou. Za protektorátu, kdy nesměl z rasových důvodů publikovat, se neúspěšně pokoušel vydat román Makanna – otec divů pod cizím jménem. Vydání Moskvy-hranice doprovodil komunistický tisk 1937–1938 odmítavou kampaní a podobný osud stihl při prvním vydání Život s hvězdou. Spolu s povídkovou sbírkou Mír byly obě zmíněné knihy v 50. letech vyřazeny z veřejných knihoven. Román Dřevěná lžíce, psaný s Moskvou-hranicí a dokončený 1937–1938, autor na počátku protektorátu stáhl z nakladatelství; rukopis byl po zrušení nakladatelství ELK nalezen v redakci a stal se argumentem pro vyloučení Weila ze Svazu čs. spisovatelů. Sazba románu Na střeše je Mendelssohn byla na přelomu let 1958–1959 rozmetána, text vyšel až po úpravách. Společné vydání Dřevěné lžíceMoskvou-hranicí bylo v letech 1969–1970 znemožněno sovětskou invazí, česky vyšla Dřevěná lžíce nejprve v samizdatu, v edicích Kvart (1978) a Edici Expedice (1980). Pro knižní vydání byl text nově edičně rekonstruován. – Užíval zkratek J. W., -jw. nebo jw (i překlady), -jl-. Ve 20. letech publikovali s Karlem Konrádem společné překlady v Rudém právu pod šifrou K. W.
 V prvním – překladatelském a popularizačním – období Weil propojoval českou avantgardu s ruskou, seznamoval s jejími programovými postuláty i tvůrčími projevy. K sovětské literatuře přistupoval z pozic zásadní světonázorové shody, avšak se znalostí předválečné situace ruské moderny, s širokým literárním rozhledem, kritickým zaujetím pro hodnotu individuálního uměleckého vkladu a s pochopením pro rozmanitost skupinových poetik (Ruská revoluční literatura). Mezi zprostředkovateli nové ruské literatury (František Kubka, Bohumil Mathesius) orientoval Weil své knižní publikace na oblast programově revoluční a proletářské tvorby (Sborník sovětské revoluční poezie), pole jeho průběžné referentské a překladatelské činnosti bylo ovšem širší. Pod vlivem porevoluční ruské prózy a zvláště lefovské poetiky tzv. literatury faktu se formovaly také počátky Weilovy beletrie, která je osou jeho druhého tvůrčího období, zahájeného reportážně stylizovaným souborem budovatelských obrazů Češi stavějí v zemi pětiletek. Weilovy následující romány motivicky čerpají převážně z autorovy moskevské zkušenosti, z pobytu v sovětské střední Asii a z prožitku židovské identity, osvojené pod tlakem holokaustu. Jejich společným tématem je podrobování jedince společenskému systému, vztah humánní utopie a její realizace, totalitární princip vůdcovství. Údělem postav Weilových románů přitom není boj s neosobním a neproniknutelným strojem moci, nýbrž proces vlastní marginalizace, nemožnost splynutí se systémem a ztráta schopnosti pragmaticky komunikovat tam, kde smysl kontextu vymizel. Dvojromán Moskva-hraniceDřevěná lžíce, paralelně komponovaný – pro Weila charakteristicky – v několika pásmech věnovaných různým společenským typům, uvedl do české prózy nový rozměr ruské látky: stíny stalinismu, dysfunkčnost plánovité ekonomiky a vířivou rozpornost sovětské reality, nepodléhající západoevropským měřítkům. V antilegendě Makanna – otec divů, dopsané v druhém roce okupace, se Weilovo vypravěčství, jakoby jen registrující proud drobné fakticity, přiklonilo ke své druhé souběžné dominantě, k podobenství. Román o „lžiproroku“, volně inspirovaný historickou postavou náboženského vůdce z poloviny 8. století a lokalizovaný do středoasijského prostoru množstvím autentických jazykových a zeměpisných prvků, sleduje vznik, rozmach a zánik obrodného sociálního hnutí, od počátku zfalšovaného vůdcovou vůlí k osobnímu prospěchu a absolutní moci. – Ústředním tématem Weilovy poválečné tvorby, alespoň její publikované části, se stal holokaust. Na pozadí vlny kronikářské i dobrodružné beletrie s okupační tematikou vyniklo svým antiheroickým laděním Weilovo první dílo o válečných osudech českých Židů, román Život s hvězdou. Ústřední postava románu, někdejší úředník, zde uniká se svou potřebou sebepotvrzení do řeči, do tiché samomluvy. Vyobcován z lidské komunity a zbavován postupně nejrůznějších životních práv včetně práva na perspektivu, na smysl času, vyplňuje čekání na transport převážně systematickým zbavováním se věcí, animálním stravováním okamžiku a pobýváním ve snových vidinách. Román je ve své kompozici i v jednotlivých pasážích proniknut textovými a symbolickými odkazy k velké evropské literatuře a zároveň k tradicím judaismu; vyústění příběhu je pojato v souladu se sartrovským pojetím existencialismu jako výzvy k angažovanosti člověka v údělu vlastní svobody. Holokaustu Weil věnoval dále pásmo Žalozpěv za 77 297 obětí, román Na střeše je Mendelssohn a torzo Zde se tančí lambeth-walk. Do čistých časů počátků dělnického hnutí, ke stávce pražských tiskařů na prahu průmyslové revoluce, se vrátil románem Harfeník, jehož druhá linie rozšiřuje výpověď o další model skupinové emancipace: o židovskou komunitu těsně před otevřením ghett. – Významnou součástí Weilova díla je jeho povídková tvorba, soustředěná ve svazku Hodina pravdy, hodina zkoušky.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie, práce o literatuře a kultuře: Ruská revoluční literatura (kritický přehled, 1924); Kulturní práce Sovětského Ruska (přednáška, 1924); Češi stavějí v zemi pětiletek (RpRp, PP 1937); Moskva-hranice (R 1937); Makanna – otec divů (R 1946); Barvy (PP 1946); Vzpomínky na Julia Fučíka (1947); Život s hvězdou (R 1949); Mír (PP 1949; přeprac. s tit. Vězeň chillonský, 1957); Harfeník (R 1958); Žalozpěv za 77 297 obětí (P 1958); Na střeše je Mendelssohn (R 1960); Dřevěná lžíce (R, ital. in La frontiera di Mosca + Il cucchiaio di legno, Bari 1970, překl. G. Pacini; česky: 1992, ed. J. Víšková a A. Jedličková).
Výbor: Hodina pravdy, hodina zkoušky (1966, ed. J. Opelík, obsahuje: Barvy, výběr z Vězně chillonského a knižně netištěné texty).
Překlady: M. Gorkij: Vzpomínky na L. N. Tolstého (1921, se S. Rackem) + S kým jdete, „mistři kultury“?, Odpověď inteligentovi (b. d., 1932) + V. I. Lenin (1933) + Požár a jiné prózy (1937) + Rozhovory o řemesle (1949); V. A. Kaverin: Konec zapadáku (1925); A. G. Malyškin: Pád Dairu (1926); B. Lapin: Vypravování o zemi Pamir (1930); Marx – Engels – Lenin – Stalin o Rakousku a české otázce (1933, s dalšími, ed. G. Breitenfeld /=Bareš/ a P. Reimann, J. W. neuveden); V. I. Lenin: Stát a revoluce (1934) + Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu (1934, u obou se W. podílel na revizi překladu); N. K. Krupská: Vzpomínky na Lenina 1– 3 (1. díl 1934, 2. a 3. díl 1935); V. Majakovskij: Mexiko – New York – Praha (1937); G. I. Šilin: Malomocní (1938); N. S. Leskov: Alexandrit (1947, neprodejný nakl. tisk); S. Mstislavskij: Opásán ocelí (1947); scénicky: L. N. Lunc: Mimo zákon (1929).
Ostatní práce: Průvodce po Státním židovském muzeu v Praze 2. Muzeum pražského židovského města (1956, s H. Volavkovou a W. Sojkou).
Příspěvky ve sbornících: Komunistické večery (1922); Deset let diktatury proletariátu (1927); VŘSR v dějinách a kultuře Československa (1958, o svých prvních překladech).
Uspořádal a vydal: Sborník sovětské revoluční poezie (1932, též překl., s dalšími); Dětské kresby na zastávce k smrti – Terezín 1942–1944 (1959, s O. Herbenovou).

LITERATURA

Knižně: Slávka (Jaroslava) Vondráčková: Mrazilo – tálo. O Jiřím Weilovi (vzpomínková biografie, samizdat 1979).
Studie a články: P. Eisner: doslov, in Makanna – otec divů (1946); J. Grossman: doslovy, in Život s hvězdou (1949; 1964), druhý též in Analýzy (1991); M. Drozda in Boj KSR(b) o sovětskou literaturu a jeho ohlas u nás (1955); R. Grebeníčková: Jiří Weil a normy české prózy po 15 letech, Plamen 1963, č. 11; J. Opelík: doslov, in Hodina pravdy, hodina zkoušky (1966), též in Milované řemeslo (2000); R. Grebeníčková: předmluva, in Život s hvězdou (1967); R. Grebeníčková: Weilova Moskva-hranice, HD 1968, č. 6, všechny cit. stati R. G. též in Literatura a fiktivní světy 1 (1995); Z. Kalista: Jiří Weil (o společných literárních začátcích), in Tváře ve stínu (1969); J. Bečka: Jiří Weil a východ, Čs. rusistika 1989, č. 4; E. Štědroňová: Dialektika umělecké metody a reality v díle Jiřího Weila, ČL 1990, č. 2; A. Jedličková: Nepublikovaná kapitola Weilova románu Na střeše je Mendelssohn, ČL 1990, č. 2; A. Jedličková: „Shledávám, chtě chválit skutky božské, že bohové jsou zlí“, Slovenské pohľady (Bratislava) 1990, č. 8; A. Jedličková: Jiří Weil ve Vrchovanech, Českolipsko literární, sv. 10 (1991); A. Jedličková: doslov, in Dřevěná lžíce (1992); J. Holý: Komentář in Život s hvězdou. Na střeše je Mendelssohn. Žalozpěv za 77 297 obětí (1999); A. Hájková: Dokument přinášející vysvětlení, in Terezínské listy 28 (2000); U. Heftrich: Weilův Život s hvězdou a evropská literární tradice, in Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, sv. 2 (2001); A. Kaczorowski in Praski elementarz (Wolowiec 2001); Z. Stolz-Hladká: Jiří Weil a pravdivost slova, Literární archiv 2001, sv. 32/33; M. Kryl: Ke vzniku románu Jiřího Weila Na střeše je Mendelssohn, in Terezínské studie a dokumenty 2002 (2002); J. Hrubeš – M. Kryl: Ještě jednou Jiří Weil, in Terezínské listy 31 (2003); R. Kulminski: Karnawalizacja wojny – Jiří Weil, Život s hvězdou, in Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře 20. století (Prochowice 2004); V. Papoušek: Člověk-věc, in Existencialisté (2004); A. Wagnerová: Po stopách Jiřího Weila v Alsasku, LitN 2004, č. 42 (upr. in J. Weil, A. Wagnerová: Štrasburská katedrála, Co by dělal Čech v Alsasku?, 2011); M. Kryl: Jiří Weil – intelektuál mezi Východem a Západem, Slovanský přehled 2005, č. 2; V. Ambros: Na pokraji kánonu. Daleká cesta Alfréda Radoka a Žalozpěv za 77 297 obětí Jiřího Weila aneb velké náhrobky „malým mrtvým“, in Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, sv. 1 (2006); H. Hříbková: Jiří Weil se vrátil, in Židovská ročenka 5767 (2006–2007) (2006); J. Cieslar: Radok, Weil, Kolář, in Alfréd Radok mezi filmem a divadlem (2007); B. Kaibach: Poetologická dimenze Weilova Žalozpěvu za 77 297 obětí, in Holokaust – Šoa – Zagłada (2007); M. Kryl: Jiří Weil – jeden český židovský osud, in Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století (2008); K. Mercks: Zur Rezeption des Romans Das Leben mit dem Stern von Jiří Weil, in „Regressus ad futurum“ (Amsterdam 2009); P. Málek: Holocaust a kulturní paměť: obrazy – figury – jazyk, in Šoa v české literatuře a kulturní paměti (2011).
Recenze: Ruská revoluční literatura: A. N. (A. Novák), LidN 20. 8. 1924 * Sborník sovětské revoluční poezie: J. Hch. (J. Dolanský), LidN 1. 1. 1933 * Češi stavějí v zemi pětiletek: J. Šnobr, LitN 1936/37, č. 21; vbk. (V. Běhounek), PL 4. 4. 1937 * Moskva – hranice: P. Eisner, Panoráma 1937, č. 9, s. 267; V. Černý, LidN 10. 1. 1938, též in Tvorba a osobnost 1 (1992); vbk. (V. Běhounek), PL 16. 1. 1938; J. Fučík, Tvorba 1938, s. 34, též in Stati o literatuře (1951); T. Svatopluk, Lidová kultura 1938, č. 4; K. J. Beneš, (z lektorského posudku), Panoráma 1938, č. 3, s. 70; -á- (J. Rybák), RP 15. + 16. 2. 1938, částečně též in Doba a umění (1961); K. Sezima, Lumír 1937/38, č. 7/8, s. 411; B. Mathesius, KM 1938, č. 3, s. 142; B. Václavek, U Blok 1938, s. 11 + replika lš. (L. Štoll), RP 8. 4. 1938; J. Vohryzek (2. vyd.), Respekt 1991, č. 51, též in Literární kritiky (1995) * Makanna – otec divů: K. Polák: KM 1946, č. 10/11, s. 243; G (F. Götz), Národní osvobození 26. 5. 1946 * Barvy (1946): J. S. (J. Strakoš), Akord 12, 1945/46, s. 320; J. Pistorius, KM 1946, č. 10/11, s. 241 * Život s hvězdou: I. Skála, NŽ 1949, č. 4, s. 67; M. Grygar, LidN 27. 3. 1949, příloha Literární pondělí * Na střeše je Mendelssohn: J. Opelík, Kultura 1960, č. 42.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis M. Zahradníková, 1996). Další část pozůstalosti uložena v Archivu Židovského muzea v Praze.
Autor hesla: Pavel Janáček (1998, 2011)
Aktualizace hesla: 21. 12. 2011 (pal)
Aktualizace bibliografie: 21. 12. 2011 (pal)
 
zpět na hlavní stranu