Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 SEVEROČESKÉ NAKLADATELSTVÍ 

 1960 - 1992 
 
 Krajské nakladatelství zaměřené na autory a témata Severočeského kraje, koncem šedesátých let výrazně přesahující jeho hranice; od sedmdesátých let spojené zejména s tzv. severočeskou literární školou
 Vývoj názvu: Severočeské krajské nakladatelství (1960–1965); Severočeské nakladatelství (1966–1992)
 

Severočeské krajské nakladatelství (SN) vzniklo v Liberci dne 1. července 1960 sloučením Krajského nakladatelství Liberec (KNL) a Krajského nakladatelství Ústí nad Labem (KNU). Jeho prvním ředitelem byl jmenován Václav Dědek (1910–??), který již dříve působil jako hlavní redaktor KNL. Dále v SN působili redaktoři Jiří Mojmír PalátHana Krámská-Nutzová, od roku 1965 též Miroslav Hladík, techničtí redaktoři Eva Kašičková, Josef Stehlík, později Květa Hnízdová. S redakcí spolupracovala ediční rada, jejímiž členy byli vedle redaktorů a lektorů také zaměstnanci tiskárenského podniku Severografia. V roce 1966 odešel J. M. Palát do propagačního časopisu Jiskra a na místo ředitele nastoupil Ladislav Dvorský; téhož roku došlo i ke změně názvu podniku na Severočeské nakladatelství. Šéfredaktorem byl jmenován Karel Svátek a v literární redakci pracovali Oldřich ŠkrbelJiří Janáček, kterého posléze vystřídal Josef Bursík, o výtvarnou redakci se staral Milan Janáček a o technickou Julie Glancová. V téže době se SN spojilo s Libereckými tiskárnami, které se vyčlenily z podniků Severografie. Od počátku roku 1969 do března 1970 tak nakladatelství napojené na moderně vybavenou tiskárnu snáze čelilo dobovým problémům polygrafického průmyslu, a mohlo proto významně rozšířit svou produkci (do literární redakce během roku 1969 nastoupili Stanislav TýblPavel Studnička). Prosperující podnik se však stal v červenci 1970 (podobně jako mostecký Dialog) terčem politicky motivované kampaně: na základě konstatování Nejvyššího kontrolního úřadu ČSR a Komise lidové kontroly severočeského KNV, že v letech 1968 a 1969 obě nakladatelství vyplácela značné honoráře za knihy "vyhraněně protispolečenského obsahu", a to navíc autorům žijícím mimo severočeský region, bylo SN exemplárně potrestáno: téměř celá liberecká redakce musela roku 1970 odejít a nakladatelství bylo od 1. 1. 1971 přesunuto do Ústí nad Labem.
Pod dosavadním názvem Severočeské nakladatelství tak jako příspěvková organizace ústeckého KNV vznikl nový podnik, jehož ředitelem byl jmenován Jan Suchl. Vedle ústeckého centra (redaktor Miroslav Kindl, technický redaktor Václav Daneš) jako detašovaná pracoviště SN zachovány mostecká redakce zlikvidovaného nakladatelství Dialog (zprvu v ní působili Vilém VránekJosef Volák) i personálně obměněná redakce původního SN v Liberci (Milan BalcarOldřich Škrbel). Koncem roku 1972 nastoupil do ústecké redakce SN na místo Miroslava Kindla spisovatel Vladimír Páral (nejprve jako externí redaktor a později na celý úvazek). Do funkce šéfredaktora byl až v druhé polovině roku 1973 jmenován Zdeněk Košek. Po odchodu Jana Suchla do funkce šéfredaktora Československého spisovatele se v roce 1983 stal ředitelem SN Václav Houžvička, jehož na podzim 1985 vystřídal prozaik Jiří Švejda (ve funkci setrval do roku 1990). Šéfredaktorem byl na konci 80. let jmenován Vladimír Formánek (*1953). Do roku 1989 s nakladatelstvím (a jeho detašovanými pracovišti v Liberci a Mostě) dále spolupracovali redaktoři Josef Bursík, Jan Houška, Alena Hřebejková, Heida Michálková, Marie Richterová, Karel Svátek, Zdenka Šolcová aj., a techničtí redaktoři a výtvarníci Alex Beran, Václav Daneš, Bedřich Dlouhý, Miloslav Fulín, Milan Grygar, Milan Janáček, Roman Karpaš, Václav Kůs, Jaroslav Malina, Vladimír Sobolevič, Věra Štefanová, Pavel Šulc aj.
Po roce 1989 se do nakladatelství vrátil Miroslav Kindl, který ve funkci ředitele rozvázal pracovní poměr s řadou zaměstnanců včetně dosavadního ředitele Jiřího Švejdy; po rozpadu původní redakce se mu však nepodařilo sestavit novou, která by dokázala vytvořit charakteristický a perspektivní ediční profil SN. Ještě v roce 1990 v důsledku změny financování rozpočtových organizací ukončila činnost liberecká pobočka. V březnu 1992 vstoupilo SN do likvidace a v září téhož roku zaniklo. Část jeho edičního programu převzalo obnovené nakladatelství Dialog. – Na počátku 21. století se o obnovení značky SN pokusili Arnošt HermanLadislav Muška, avšak jejich záměr nebyl z finančních důvodů realizován. – V SN vyšlo celkem přibližně 600 titulů, z toho přibližně 200 v libereckém období a přibližně 400 v Ústí nad Labem. – Liberecké SN sídlilo nejprve v budově původního KNL v Matoušově ulici č. 12, v roce 1964 se přestěhovalo do budovy Československého rozhlasu v Alšově ulici č. 1. Ústecké SN sídlilo od roku 1971 v prostorách místního Okresního kulturního střediska ve Velké hradební č. 33, koncem osmdesátých let se přestěhovalo na ulici Prokopa Diviše č. 5.

 

Na počátku šedesátých let Severočeské nakladatelství (SN) většinou vydávalo publikace vlastivědné (František Pinc: Výlety Severočeským krajem; Josef Suchomel: Kde se Země zapomněla), přírodovědné či uměnovědné (monografie Karla Fialy Václav Jindřich Veit, monografie věnované Františku Kavánovi nebo Jaroslavu Brychtovi ad.), popř. metodické příručky. Vedle toho plnilo funkci zaštiťujícího vydavatele nejrůznějších oborových či zájmových tisků (mj. Sborníky Severočeského muzea v Liberci, publikace pro severočeské okresní archivy, vlastivědná muzea, osvětové domy nebo krajské národní výbory). Z této spolupráce vycházela i řada sborníků věnovaných historické knižní vazbě, která byla zahrnuta pod volnou ediční řadu Odborné a metodické příručky Severočeského musea v Liberci (původně v KNL, zde 1963–1970, sv. č. 2–9) a zároveň spadala pod sérii sborníků Severočeského muzea. Edice Vývoj 1965 (1965, 3 sv.), vydávaná ve spolupráci s Krajským osvětovým střediskem v Ústí nad Labem, přinášela příručky věnované vzdělávání a sociologii.
Do roku 1966 nicméně většina titulů vycházela mimo ediční řady – patřily k nim mj. čtenářsky žádané národopisné publikace či soubory místních pověstí (krkonošské povídky Jaromíra Horáčka, pověsti z Rumburska, hornický humor). Tento typ produkce doplňovaly nejrůznější vlastivědné průvodce (např. Průvodce po hradech a zámcích na Ústecku). K regionálním historickým tématům se vracela jak beletrie (Adam Jist), tak práce populárněvědné (publikace Jaromíra Plcha Souhvězdí domova věnovaná literátům Českého ráje) i některé literárněvědné sborníky (Jakub Arbes a Česká Lípa) a monografie (kniha Joži Mikuly Kdybych se nevrátil o životě básníka Ivana Javora). Se severočeským prostředím tematicky souvisely též publikace historika Jiřího Kořalky.
Velmi zvolna začínaly do edičních plánů pronikat původní beletristické tituly. Ke kmenovým autorům první poloviny šedesátých let patřili mj. Ladislav Dvorský, Ladislav Muška, Ludvík Středa a zejména Jan Suchl, prostor dostávaly i překlady, nejčastěji děl německy píšících autorů (lužickosrbský básník Helmut Preissler, překladatel české poezie do němčiny Reiner Kunze). Vedle knih spisovatelů spjatých s regionem (J. M. Palát, Bohumír Žitek) vyšly také prózy Oty Duba, Eduarda Hončíka či debut Markéty Zinnerové. Zájem SN o nové regionální autory dokládá i sborník Ústí nad Labem mladýma očima, který vyšel ve dvou vydáních.
Významnou změnu v ediční koncepci předznamenalo v roce 1965 vydání výboru veršů Vladimíra Holana Smrt a sen a slovo, jež se vymykalo dosavadnímu regionálnímu omezení nakladatelské produkce. Po příchodu Ladislava Dvorského do funkce ředitele začaly vznikat první ediční řady. Nebeletristické tituly byly soustředěny do edice Lupa, v jejíž malé řadě (1966–1969, 8 sv., v redakci označovaná jako "Malá Lupa") vyšly mj. reportáže Josefa Krále o nekomunistickém odboji za druhé světové války či vzpomínky poslance Karla Kreibicha Těsný domov – širý svět, zatímco velká řada (1967–1969, 4 sv., označovaná též jako Výběrová řada nebo "Velká Lupa") přinášela studie o výtvarnících z regionu s reprodukcemi jejich děl (Vladimír Komárek, Bohdan Kopecký ad.). Regionální vymezení SN významně přesahovala nepojmenovaná, avšak typograficky jednotná řada brožovaných svazků esejů a studií (1969, 6 sv.), v níž vedle překladu stati Siegfrieda Johanna Schmidta vyšel též sborník Čtení o kompozici, stať Zdeňka Kalisty či přednáška Josefa Šafaříka Člověk ve věku stroje.
Na beletrii byla v libereckém období soustředěna koncepčně nevyhraněná edice Sever (1966–1969, 7 sv.): vedle poezie (Emil Juliš, Ludvík Středa) zde vyšlo několik původních detektivek (Anna Sedlmayerová), vědecko-fantastické povídky (Aleš Kleprlík) či humoristické prózy (Pavel Fiala). Ucelenější program měla knižnice Kaňka (1967–1970, 11 sv., red. Hermína Franková, Zdeněk K. SlabýOta Šafránek), v níž vycházely původní humoristické knihy určené dětem mladšího školního věku. Vedle zavedených autorů literatury pro děti a mládež (Zdeněk Adla, Václav Čtvrtek) zde publikovali např. Pavel Bošek, Ladislav Dvorský, Josef Hanzlík, Z. K. Slabý nebo Pavel Šrut. Svébytnou řadu vytvořily třídílné Prózy Jiřího Ortena (1966–1968, ed. Marie Rút Křížková), poprvé souhrnně představující Ortenovo prozaické dílo.
Mimo edice vyšla např. sbírka experimentálních veršů Emila Juliše Pohledná poezie, bibliofilsky vydaná sbírka Miloše Vodičky Čarodějnice z Blois, reedice Durychova Masopustu či soubor dopisů F. X. Šaldy Simonettě Buonaccini. Populární literaturu zastupovaly detektivky Pavla Krause či Anny Sedlmayerové, vědecko-fantastická próza či publikace rekapitulující dosavadní poznatky o UFO (Josef Fleissig). Zásluhou technické redaktorky SN Julie Glancové, která udržovala přátelské vazby s okruhem literátů blízkých Kamilu Bednářovi, i vzhledem k napojení SN na okruh experimentujících literátů sdružených kolem časopisu Dialog (1966–1969) byly do edičního programu zejména v letech 1968–1970 stále početněji zařazovány knihy autorů žijících mimo severočeský region, což posléze poskytlo záminku k politicky motivované likvidaci nakladatelství. Na rozdíl od novely Vladimíra Škutiny Presidentův vězeň, jednoho z emblematických textů osmašedesátého roku, který SN stihlo vydat i distribuovat, byl celý náklad deníku Jiřího Koláře z roku 1949 Očitý svědek v roce 1969 vytištěn, ale před distribucí zničen.

Ústecké SN převzalo některé rozpracované svazky jednak od svého libereckého předchůdce, jednak z nakladatelství Dialog. Z mosteckého nakladatelství přešla do nového SN celá ediční řada detektivní prózy Labyrint (1971–1980, 9 sv. č. 6–15, sv. 9 nevyšel), v níž nyní vedle původních děl českých autorů (Lubomír Černík, Vladimír Klevis, Zdeněk Vopat) vycházely i detektivní příběhy irského prozaika Josepha Sheridana Le Fanu (v adaptacích Josefa Voláka) a překlady. Dlouhodobě nakladatelství řešilo distribuci knihy Jaroslava Velinského Hra na smrt, která byla roku 1972 vytištěna pod autorovým pseudonymem Václav Rabský, ovšem distribuována byla až v roce 1978.
Především však bylo SN v sedmdesátých a osmdesátých letech zejména díky přítomnosti Vladimíra Párala vnímáno jako centrum čtenářsky přitažlivé tzv. severočeské literární školy. Ačkoliv se původní páralovské poetice mnohé prózy této volné skupiny autorů vzdalovaly, obvykle se nevyhýbaly prvkům společenské kritiky (zejména konzumního způsobu života či kariérismu) ani postupům populární literatury. Těmto románům byla vyhrazena edice Nová próza (1972–1990, 25 sv.), v níž publikovali Ota Dub, Václav Dušek, Arnošt Herman, Jan Knob, Vladimír Páral, Jan Suchl, Jiří Švejda či Josef Volák, později též debutanti Otto Hejnic, Petr Novotný, Pavel Růžek nebo Vlastimil Vohnický. Protiváhou prozaické edice měla být knižnice debutů severočeských básníků První verše (1973–1990, 20 sv.), v níž vedle autorů vycházejících z regionální literární soutěže Cena Konstantina Biebla (Jitka Badoučková, Marcela Chmarová) publikovali i pozdější spolupracovník undergroundového časopisu Vokno Jiří Kostúr či překladatel z lužické srbštiny Milan Hrabal; na přelomu devadesátých let zde debutovali autoři pocházející původně z ineditních okruhů (Květa Jankovičová a Roman Szpuk ze Skupiny XXVIII).
Vedle těchto dvou edic vycházela původní beletrie i v dalších graficky sjednocených, avšak nepojmenovaných knižnicích. Zde se objevovaly především práce zavedených autorů: z prozaiků to byli opětovně Ota Dub, Václav Dušek, Vladimír Páral, Jan Suchl, Jiří Švejda, dále Milan Exner, Pavel Frýbort, Otakar Chaloupka, Jana Máchalová, Jana Moravcová, Pavel Růžek, z básníků Ilja Bart, Vladimír Farský, Marta Gärtnerová, Jan Houška, Milan Hrabal, Marcela Chmarová, Ludvík Středa či Václav Šťovíček. Jistá výlučnost SN, jež byla důsledkem propojení úspěšné, čtenáři i podstatnou částí oficiální kritiky respektované skupiny tvůrců s provozem nakladatelství, podniku do určité míry umožňovala vymezit se vůči soudobým vydavatelským podmínkám a určovat si progresivnější nakladatelský program. Na konci osmdesátých let zde po autorově dlouhodobém nuceném odmlčení vyšla sbírka básní Emila Juliše a objevily se i detektivní romány Anny SedlmayerovéJaroslava Velinského.
Dětem byly určeny původní beletristické práce (často již dříve navržené do edice Kaňka libereckého SN), ale také převyprávěné místní pověsti a pohádky (Vladimír Hulpach, Jan Ryska, Ludvík Středa, Jan Suchl). Autorský okruh publikací pro mladší čtenáře postupně rozšířili Jiří Řípa, Josef Volák, Miloš Zapletal aj.
Knižnice Sever (1973–1989, 10 sv.) se soustředila především na starší i novější dějiny dělnického hnutí v severních Čechách (Roman Cílek, Jan Měchýř, Jiří Tůma) a přinášela vzpomínky dělníků či horníků ze Severočeského hnědouhelného revíru (i přes zřetelné dobové limity některé svazky usilovaly o nezjednodušující pohled a snažily se představit spíše méně známé postavy tamního dělnického hnutí). V podobném duchu byla zpočátku koncipována knižnice Postavy a události (1975–1990, 24 sv.), v níž vycházely jak připomínky dějinných událostí, odpovídající dobové interpretaci novější historie severních Čech (duchcovský viadukt, rumburská vzpoura, svárovská stávka), tak profily historických osobností. Vedle postav dějin dělnického hnutí a osobností protifašistického odboje se do edice vešly i svazky věnované literátům (Pavlu Stránskému ze Zap, Bertě Mühlsteinové, Karolině Světlé), výtvarníkům (Karlu Vikovi), hudebníkům, lékařům apod. K významnějším svazkům edice patří monografie Pavla Koukala Trubači revolt, věnovaná anarchistickému hnutí přelomu 19. a 20. století. Z řady místopisných nebo s regionem spjatých publikací (mnohdy i fotografických) patřila k nejúspěšnějším titulům opakovaně reeditovaná Kniha o Jizerských horách Miloše Nevrlého.
Po roce 1989 SN zařazovalo též komerčněji zaměřené tituly (knihy léčitele Josefa Jonáše, připravené v koedici s obnoveným nakladatelstvím Dialog, humoristická próza Františka Ringo Čecha Dívčí válka), vyšly ovšem i dříve připravené knihy veršů Ilji Barta, Emila JulišeLudvíka Středy. Ambiciózní, ale již nerozvinutá edice Jádra (1990–1991, 5 sv., red. Vilém Vránek) se věnovala jednak výtvarnému umění (Emil Filla, Josef Hlaváček), jednak beletristické tvorbě za normalizace nepublikujících autorů (Daniela Hodrová, Vladimír Vokolek). Jako prozaik zde v této době debutoval právník Milan Kindl. Na rok 1992 nakladatelství chystalo mj. publikaci Milana Nakonečného Hermetismus, sbírku básní Karla Jana Čapka Za zrcadlem nebo sci-fi povídky Josefa Pecinovského Planeta, která dává hádanky.
Po celou dobu své existence vydávalo SN publikace pro řadu krajských a okresních institucí a podniků (Sdružení severočeských hnědouhelných dolů v Mostě, Osvětový dům v Liberci a v České Lípě, Krajský pedagogický ústav v Teplicích a v Ústí nad Labem, Severočeský KNV v Ústí nad Labem, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Okresní muzea v Lounech a v Ústí nad Labem, Dům kultury a vzdělání Liberec, Okresní archiv v Mostě a v Ústí nad Labem, Krajské osvětové středisko v Ústí nad Labem, Oblastní galerii v Liberci, Státní zámek a galerii v Duchcově, Památník Terezín, Podještědské muzeum Karoliny Světlé v Českém Dubě a pro různé stupně národních a stranických výborů.)

Náklady v libereckém období se u odborných nebo populárně-naučných publikací pohybovaly v rozmezí 1000–4000 výtisků. Próza vycházela zejména v pozdějším období v nákladech od 5000 do 30 000 výtisků, úspěšnější tituly dosáhly až 60 000 výtisků. Básnické sbírky dosahovaly nákladu kolem 500 výtisků. Po roce 1970 se náklady prozaických knih se pohybovaly od 2000 do 7000, v případě populární literatury až 60 000 výtisků. Poezie vycházela v nákladu od 700 do 3000 výtisků. Knihy pro děti a mládež měly obvykle náklad mezi 5000 a 30 000 výtisky. Odborné a populárně-naučné publikace se pohybovaly v rozmezí 800–5000 výtisků, regionální průvodce dosahovaly nákladu až 40 000 výtisků.

 

Koncem šedesátých let zařadilo SN do edičního plánu nepojmenované řady esejů a studií mj. knihy M. R. Křížkové Prózy Jiřího Ortena, Robinsona Jefferse Názory na uměníZdeňka HořínkaO moderním dramatu. Pro výběrové řady poezie byly připravovány knihy Jiřího Koláře (Očitý svědek, vytištěný náklad šel do stoupy), Ivana Diviše (Křížatky), Josefa Hanzlíka (Krajina Euforie), Jaromíra Hořce (Malá sluneční soustava) Jiřího Kuběny (Jeden všech srdcí v pravdě srdce zpěv) a Věry Linhartové (Nastolení krále). Mimo edice SN plánovalo sbírku povídek Ester Krumbachové Vražda ing. Čerta. – V druhé polovině osmdesátých let vydávalo SN několikastránkové brožury k výstavám v Ústí nad Labem (např. Rostislav Zárybnický, Miroslav Prošek). – Na rok 1992 nakladatelství chystalo mj. publikaci Milana Nakonečného Hermetismus, sbírku básní K. J. Čapka Za zrcadlem, sci-fi povídky Josefa Pecinovského Planeta, která dává hádanky nebo kuchařku Kristýny Kaisrové Kuchyně vídeňských monarchů. – Pod názvem Severočeské nakladatelství působil v letech 1945–1946 ve Varnsdorfu podnik věnující se zejména vydávání leporel.

 
 Ediční řady
Odborné a metodické příručky Severočeského musea v Liberci (1963–1970); Vývoj 1965 (1965); Lupa (1966–1969); Lupa. Velká řada (1967–1969); Sever (1966–1969, 1973–1989); Kaňka (1967–1970); Labyrint (1971–1980); Nová próza (1972–1990); První verše (1973–1990); Postavy a události (1975–1990); Jádra (1990–1991).
 Souborná vydání: Jiří Orten: Prózy (1966–1968).
 Časopisy a informační bulletiny: Sborník Severočeského musea. Společenské vědy (1962–1970, převzato z Krajského nakladatelství v Liberci); Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy (1963–1972, převzato z Krajského nakladatelství v Liberci); Z minulosti Děčínska (1966, 1974); Z minulosti Děčínska a Českolipska (1965, 1974, 1977, 1985); Ars vitraria. Sborník studií Muzea skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou (1966–1989); Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín (1970–1992); Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. Řada přírodovědná (jen 1973, předtím i potom Státní pedagogické nakladatelství); M '74. Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná (jen 1975, předtím i potom Okresní muzeum v Mostě).
 Výtvarní spolupracovníci: Alex Beran, Václav Daneš, Bedřich Dlouhý, Miloslav Fulín, Milan Grygar, Milan Janáček, Roman Karpaš, Václav Kůs, Jaroslav Malina, Vladimír Sobolevič, Věra Štefanová, Pavel Šulc.

LITERATURA

Prameny: Státní oblastní archiv v Litoměřicích: fond Severočeské nakladatelství Ústí nad Labem 1961–1978 (soupis L. Dušek, 2004).
Zjištěné nakladatelské katalogy a propagační tisky: Nové knihy Severočeského nakladatelství (1969); Čtení o knihách Severočeského nakladatelství (1973).
Články: J. M. Palát: Severočeské nakladatelství a autoři, Průboj 27. 8. 1961; A. Haman: Bilance libereckého nakladatelství, KT 1963, č. 45; as (= Z. Šťastná): Štika v nakladatelském rybníce, Práce 31. 5. 1969; Severočeské nakladatelství, NK 1969, č. 12; J. Koloničný: „Knihy vzdoru“ za státní peníze. Nad výsledkem prověrky v Severočeském nakladatelství a vydavatelství Dialog, Průboj 28. 7. 1970; lc (= K. Lorenc): Místo literatury protispolečenské pamflety, RP 29. 7. 1970; zk (= Z. Kukurová): Nové nakladatelství v Ústí nad Labem, LD 29. 12. 1970; J. Malý: Dějiny strany a dělnického hnutí, Práce 16. 7. 1971; J. Kliment: Konkrétní práce pro konkrétní cíle, RP 16. 8. 1974; J. Suchl: Sloužit dobré věci, RP 15. 3. 1975; M. Horanský: Pět let existence, Průboj 19. 8. 1975; V. Vránek: SN. Z nakladatelských stolů, MF 4. 9. 1976; Z. Košek: Práce s autory a ediční záměry, RP 22. 3. 1977; P. Landová: Dvaadvacet titulů dobrého čtení, MF 25. 5. 1978; J. Votruba: Publicistika násobená spoluprací, Průboj 1. 8. 1979; J. Votruba: Projekt nové edice, Průboj 7. 12. 1979; V. Houžvička: Desetiletí knižní tvorby, Průboj 14. 4. 1981; J. Suchl: Podle mého názoru, Tvorba 1981, č. 39; P. A.: Dve krajské nakladatel'stvá, Slovenské pohľady 1982, č. 11; J. Suchl: Nepromarnit příležitost, Tvorba 1984, příl. Kmen č. 24; J. Suchl: Pro společné dílo, Průboj 6. 3. 1986; V. Píša: Severočeské Postavy a události, Průboj 13. 1. 1987; SN: Severočeské nakladatelství informuje, Severočeský deník 28. 7. 1990; L. Muška: In memoriam Severočeského nakladatelství, ROK 1992, č. 2.
Rozhovory: Ediční rada SN (připr. J. Beránek a J. Bursík), Průboj 14. 2. 1965; L. Dvorský: Nakladatelství hledá cestu (připr. J. Král), Průboj 6. 2. 1966; L. Dvorský: Víte, co je to Kaňka? (připr. re /= R. Pečman/), Práce 13. 12. 1967; L. Dvorský: Knihy z českého severu (připr. B. Homola), RP 22. 1. 1969; L. Dvorský: Severočeské nakladatelství 1970 (připr. J. Holý), Průboj 27. 1. 1970; J. Suchl: Myslet především na čtenáře (připr. B. Plevka), RP 26. 2. 1971; J. Suchl: Regionální – ano, provincionální – ne (připr. V. Falada), MF 21. 8. 1976; J. Suchl: Ač krajští, nechceme být provinciální (připr. V. Tikovský a K. Barták), Československý voják 1977, č. 10; J. Suchl: Naše knihy jsou čteny (připr. J. Pelc), Tvorba 1978, č. 20; V. Houžvička: Prosazovat hodnoty (připr. P. Nový), MF 28. 9. 1983; V. Houžvička: Tři roky (připr. V. Stránský), Československý voják 1984, č. 4; V. Houžvička: Setkání s poezií (připr. M. Šutry), Průboj 30. 5. 1985; Na kus řeči s Jiřím Švejdou (připr. J. Votruba), Průboj 5. 10. 1985; V. Houžvička: Knihy ze severu Čech (připr. tva), SvSl 29. 1. 1986; J. Švejda: Mapovat obraz kraje (připr. P. Frýbort), Tvorba 1986, příl. Kmen č. 11; J. Švejda: Hlas ze severu (Čech) o nakladatelské praxi (připr. P. Frýbort a O. Neff), Kmen 1988, č. 29/30; Dvě otázky JUDr. V. Formánkovi, šéfredaktorovi SN (připr. J. Holoubek), Kmen 1988, č. 46; V. Formánek: U telefonu (připr. jaš), Kulturní práce 1989, č. 23; S Jiřím Švejdou nejen o třech (připr. L. Kapek), RP 1. 9. 1990, příl. Haló sobota č. 35.

Související odkazy

J. Halada: Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

  Autor hesla: Michal Jareš (2013)
  Aktualizace textu hesla: 28. 4. 2015 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 28. 4. 2015 (jar)
zpět na hlavní stranu