Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 DIALOG (1)  

 1957 - 1969 
 
 Cyklostylovaný občasník Kruhu překladatelů (od 1961 překladatelské sekce Svazu československých spisovatelů). Řídil jej zprvu Aloys Skoumal s redakční radou; 1960 převzala řízení redakční rada a výkonným redaktorem se stal Zdeněk Eis; v dalších ročnících se vedle něho na redigování jednotlivých čísel podíleli také Jiří F. Franěk, Jiří Konůpek, Oldřich Král, Jiří Levý, Erik Adolf Saudek, Stanislav Segert Aloys Skoumal. Od 1965 Dialog rozmnožovala DILIA.
 

Podle redakčního úvodníku prvního čísla byl sborník založen proto, aby sloužil jako spojovací článek mezi jednotlivými kroužky sdruženými v Kruhu překladatelů, aby umožnil výměnu názorů mezi teoretiky překladu a mezi teoretiky a překladateli a aby prostřednictvím otevřené diskuse usnadňoval dorozumění mezi překladateli a nakladatelskými redaktory. Vedle větších statí o obecných otázkách překladatelské práce a stylistiky přinášel sborník také osobní konfese, rozhledy po dění za hranicemi, recenze odborných publikací, nekrology, glosy, zprávy a různé bibliografické přehledy (časopisecké články z oborů lingvistiky, literární vědy a teorie překladu, překlady ze slovenštiny do češtiny, české a slovenské překlady z orientálních jazyků atd.). Příležitostně byly zařazovány medailony významných překladatelů (R. Dvořák, F. Lexa, F. Stiebitz, J. Zaorálek aj.). Ve sborníku byly otiskovány záznamy přednášek a diskusí z domácích i zahraničních jednání překladatelů (v roč. 1958 Páté školení překladatelů na Dobříši s příspěvky Josefa Václava Bečky, Ladislava Cejpa, Emanuela Frynty, Zdeňky Psůtkové aj.; v č. 2/1960 výtah z diskuse na celostátní konferenci překladatelů, která v úvodním projevu Františka Nečáska podrobila kritice pokusy o liberálnější ediční praxi domácích nakladatelství v druhé půli 50. let a na níž se polemických ohlasů dočkalo i vystoupení Jana Vladislava; v č. 1-2/1964 záznam konference o překládání a jevištní interpretaci díla W. Shakespeara s příspěvky Jana Kotta, Oldřicha Krále, Zdeňka Stříbrného, Ivana Svitáka, Jana Vladislava aj.; v č. 1-2/1966 materiály z 5. kongresu Mezinárodní federace překladatelů ve finském Lahti, apod.).

Monotematické zaměření měla nejen čísla zveřejňující obsah překladatelských jednání, ale také některá další. Dvojčíslo 3-4/1960 bylo věnováno hlavně problémům překladu ze slovenštiny do češtiny a česko-slovenskému kontextu (přispěli Alois Jedlička, Viktor Kochol, Karol Rosenbaum, Stanislav Šmatlák aj.), č. 1/1961 překládání z orientálních jazyků (Vlasta Hilská, Stanislav Segert aj.), č. 3/1964 stylistice (J. V. Bečka, Karel Horálek, Helena Křížková, Roman Mrázek), č. 4/1964 překládání ze starověkých literatur (Julie Nováková, Stanislav Segert, Zdeněk K. Vysoký), č. 1-2/1965 zdrojům moderní prózy, konkrétně osobnostem M. Prousta, J. Joyce a A. Bělého (kromě zahraničních statí a ukázek překladů také příspěvky Jozefa Kota, Nory Krausové, Petra Pujmana, Jaroslava Šandy aj., redigoval Jiří Konůpek), č. 3/1965 zahraniční literární vědě a teorii překladu (mj. Roland Barthes, Marcel Bataillon, René Wellek, redigoval Jiří Levý), č. 4/1965 problémům překladu z ruštiny (Bedřich Dohnal, Sergio Molinari, Jiří Mulač, Vlasta Vlašínová aj., zde též studie Magdy Saxlové o V. V. Rozanovovi, číslo redigoval J. F. Franěk), č. 3/1966 stavu vydávání překladové beletrie v Československu (Jozef Felix, Peter Hrivnák, Vladimír Oleríny, Ján Vilikovský). Kromě již uvedených přispěli do Dialogu také Dionýz Ďurišin, Lumír Klimeš (o studentském slangu – 1957), Květa Koževniková, Jitka Křesálková (o polopřímé řeči – 1957), Jiří Levý (mj. Některé technické otázky překladu – 3-4/1960, Stav myšlení o otázkách překladu – 1/1962), Bohumil Novák (o J. Zaorálkovi – 1/1960), Miloslava Říhová, Karel Šafář (o překládání Rabelaise), Josef Škvorecký (O dvou zásadách kritiky překladu – 1/1960), Vladimír Vendyš a další. V č. 1/1969 vyšla obsáhlá stať E. D. Hirsche o interpretaci textu.
 
Periodicita: Nepravidelně. – Ročníky neoznačovány: 1957-58 (po 1 č.), 1960 (4 č., dvojčíslo 3/4), 1961 (1 č.), 1962 (3 č., č. 3 chybně označeno jako 2), 1964-65 (po 4 č.), 1966 (3 č.), 1968 (2 č.), 1969 (1 č.).
Podtituly: Zprávy a materiály Kruhu překladatelů (1957-58), Materiály Kruhu překladatelů při Svazu československých spisovatelů (1960), Materiály překladatelské sekce Svazu československých spisovatelů (1961-66), Revue pro otázky uměleckého překladu (1969).
Členové redakční rady: Z. Eis (1964-69), J. Čermák (1969), B. Franěk (1957-58), J. F. Franěk (1964-69), D. Friedová-Steinová (1960-63), J. Honzík (1964-66), L. Hradský (1957-58), Z. Jesenská (1960-63), K. Jiroudková (1960-63), P. Kopta (1960-63), J. Kot (1965-69), O. Král (1964-69), J. Levý (1964-66), A. Popovič (1965-69), V. Poppová (1960-63), Z. Psůtková (1958), J. Rak (1960-63), H. Reinerová (1960-63), E. A. Saudek (1960-63), S. Segert (1960-63), A. Skoumal (1960-69), N. Slabihoudová (1960-63), B. Štorm (1957-58), V. Turčány (1965-69), J. Vladislav (1957-58), H. Vrbová-Piskáčková (1965-69), J. Vrtišová (1960-63), J. Wagsteinová (1960-63).
Technické informace: Cyklostyl, 88-230 str. (dvojčíslo 202 str.), A4, paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Většinou bez výtvarného doprovodu, v roč. 1969 fotografie spisovatelů a překladatelů.

LITERATURA

Maita Arnautová: Dialog, Čs. rusistika 1969, č. 5 (o roč. 1968); R. Havel: Dialog 1968, ČLit 1969, č. 4.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu