Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KRITICKÝ SBORNÍK 

 1981 - 2001 
 
 Původně samizdatový, od roku 1990 oficiálně vydávaný časopis pro literární a jazykovou kritiku, reflexi uměleckých projevů a filozofii vznikl jako reakce na nedostatek příležitostí pro uplatnění kritického hodnocení v prostředí nezávislé kultury prvního normalizačního desetiletí. Přípravy probíhaly v letech 1979–80 v okruhu kolem Františka Kautmana, Jindřicha Pokorného Jana Vladislava. Jako strojopisný čtvrtletník začal KS vycházet v květnu 1981 a jeho redigování se ujal (vzhledem k odchodu Jana Vladislava do zahraničí) Josef Vohryzek a po něm Jan Lopatka (spolupracoval s KS od počátku, ale redakční prací se plně zabýval od doku 1985), blízkými spolupracovníky byli dále Luboš Dobrovský, který měl na starosti publicistiku, a Miloš Rejchrt, který obstarával administrativu. Finančně byl samizdatový KS podporován z Francie, pomoc organizoval básník Pierre Emmanuel. V roce 1990 začal KS s podtitulem Revue pro literaturu, umění a filosofii vycházet tiskem ve Vydavatelství a nakladatelství Lidové noviny. Od roku 1992 jej vydával Klub Obratník (do konce ročníku 1993 ve spolupráci se Společností pro Literární noviny, 1993-94 v nakladatelství Vesmír), od roku 1995 bylo vydavatelem Sdružení na podporu vydávání časopisů; na financování se podílely státní i nestátní organizace. V 90. letech byl vedoucím redaktorem (resp. šéfredaktorem, editorem) až do své smrti (1993) Jan Lopatka; zástupcem (výkonným redaktorem) byl Karel Palek, který se také od č. 4/1993 stal Lopatkovým nástupcem ve funkci editora. Na redakční přípravě ročníků 1994 a 1995 se podílel Michael Špirit.
 

Koncepcí náročné, osobnostně vyhraněné, odborně fundované a často filozoficky inspirované kritiky se KS hlásí k tradici časopisů, jako byly Kritický měsíčník, Tvář nebo Orientace. Literárněvědné studie a články byly v samizdatovém období soustředěny především k té části literární tvorby, která byla oficiální kritikou ignorována, ale recenzní oddíl velmi často reagoval i na veřejně vydávané nové knihy, divadelní představení, filmy či výstavy. V druhé polovině 90. let v náplni časopisu ustupuje poněkud do pozadí literární problematika, zato jsou početněji zastoupeny příspěvky věnované reflexi témat jako masová média, postmodernismus, filozofie dějin. I když se názvy rubrik často měnily, obsahové členění listu se vyhranilo již v druhém ročníku: větší stati jsou řazeny do oddílu Články/studie, status pravidelných rubrik mají i Recenze/referáty/glosy (popř. O knihách, Knihy/autoři apod.), často se objevuje Publicistika, Diskuse/polemika, Rozhovor, Dokument, v období samizdatu a v prvních tištěných číslech, kdy list pěstoval vedle literární kritiky v širším měřítku i kritickou reflexi jiných uměleckých oborů, byly součástí obsahu oddíly jako Divadlo, Filmový obzor, Hudební okénko, Operní hlídka, Hudba, Výtvarné umění atd. Knižní zpravodaj sloužil hlavně k šíření informací o samizdatových edičních počinech. Po roce 1989 byla nově zavedena rubrika Z bibliografie samizdatu, která pečlivě mapovala významné ineditní aktivity (vedle soupisu článků samotného KS vyšly např. bibliografie časopisů Obsah, Revolver Revue, Střední Evropa nebo samizdatových edic Česká expedice, Expedice, Popelnice, Pražská imaginace, Půlnoc aj.; nejčastějším autorem soupisů je Jiří Gruntorád).

Z literárních vědců, kritiků a esejistů v KS publikovali Přemysl Blažíček (Sebezaujetí a předstírání ve Zbabělcích – 1/1992), Jiří Brabec (Jaroslav Seifert – Ročenka 1984), Miroslav Červenka (Dvě poznámky k samizdatu – 4/1985, Kolářovy Ódy a variace – 4/1987, Verš a řádek, o Šiktancových experimentech s rytmem – 1/1988), Ladislav Dvořák (mj. Karel Hynek Mácha si hrával česky-böhmisch – Ročenka 1983), Bedřich Fučík (mj. Outsider se směje, o Ladislavu Dvořákovi – 2/1981), Růžena Grebeníčková (mj. Expresionismus jako hnutí a směr – 3/1994), Aleš Haman pod pseudonymem H. Rak (Romantika historie a současný historický román – 1/1981), Milan Jankovič (Pozdní Hrabal – 4/1994), Vladimír Karfík (mj. Kolářovy básnické reflexe – 1/1982, Kolářova dramata – 4/1984, Návraty Zdeňka Urbánka – 3/1987), František Kautman (mj. Vladislavův Tajný čtenář – Ročenka 1983, Vaculíkův fejeton – 1/1984), Jan Lopatka (mj. Paralelita okraje a středu – 4/1989), Sylvie Richterová (mj. Sémiotický vesmír: centra a periferie – 3/1991, Moc a smích – 4/1995), Susanne Rothová aj. Lingvistické studie s literárním a filozofickým přesahem věnované především totalitaristickým mechanismům v jazyce komunistické ideologie psal Karel Palek pod pseudonymem Petr Fidelius (mj. O zacházení se slovy – 2/1981). Autory filozofických, psychologicko-antropologických a sociologických úvah s širokým vzdělanostním zázemím byli Václav Benda, Ivan Dubský (mj. Ke Kouzelnému vrchu – 2/1982), Eva Formánková (kafkovské studie), Miloš Havelka, Martin Hybler Jiřím Němcem, Filip Karfík, Pavel Kouba, Jaroslav Kříž, Milan Nakonečný, Zdeněk Neubauer (mj. Metafora jako ontologický symbol – 4/1984, Pluralita světů a jednota vědění – 4/1991), Miroslav Petříček jr. (mj. Sémiologie - od Saussura k Peirceovi? – 3/1989), Rudolf Starý, Zdeněk Vašíček (mj. o Richardu Weinerovi – 1/1982, o nezávislém historickém diskursu – 1/1991) aj. Soudobý stav moderního výtvarného umění kriticky reflektoval Jindřich Chalupecký (Už ne umění – Půlročenka 1985, Nové umění v Čechách – 2/1986, aj.). Tematické bloky byly věnovány Karlu Poláčkovi (2/1992, příspěvky mj. od Růženy Grebeníčkové, Karla Hausenblase, Olega Maleviče) a fenoménu postmoderny (4/1993, Přemysl Blažíček, Martin Hilský, Ivan Chvatík, Zdeněk Neubauer aj.). Časopis otiskoval také příspěvky významných osobností, které byly oceněny prestižními zahraničními cenami (řeč pronesená při udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi v roce 1984, dále např. Václav Havel, Ladislav Hejdánek).

V recenzích, které si hlavně v pozdějších ročnících všímají především odborné společenskovědní literatury, prezentují své názory mj. Zuzana Augustová, Bohuslav Blažek, Jiří Brabec, Jiří Cieslar, Petr Fidelius, Růžena Grebeníčková, Jiří Holý (v samizdatu pod pseudonymem Jan Toman), Martin Hybler, Milan Jankovič, Milan Jungmann, Eva Kantůrková, Filip Karfík, Vladimír Karfík, František Kautman, Jan Lopatka, Jaromír Loužil, Jiří Pechar (pod šifrou bn), Milan Sobotka, Rudolf Starý, Mojmír Trávníček (pod pseudonymem Jan Rolek), Josef Vohryzek. Metakritickou rubriku Zrcadlo připravoval v ročníku 1994-95 Michael Špirit (ten také sestavil bibliografické soupisy díla Jana LopatkyRůženy Grebeníčkové), později Petr Fidelius. Značný prostor věnoval časopis diskusím a polemickým ohlasům (hlavním polemikem listu je Petr Fidelius; v ročníku 1982 např. polemika, kterou vyvolala jeho kritika jedné pasáže Seifertových pamětí a která přerostla v obecnější diskusi o etice samizdatové publicistiky, dále např. polemiky týkající se pravopisné reformy a zvláště psaní přejatých slov). Charakter KS dotvářejí přetisky starších textů, důležitých z hlediska vývoje českého kritického myšlení (Václav Černý, Jan Grossman, Jan Patočka, Ferdinand Peroutka, Hubert Gordon Schauer, F. X. Šalda), a překlady statí světových osobností umění, filozofie a vědy (Roland Barthes, Josif Brodskij, Elias Canetti, Witold Gombrowicz, Roman Jakobson, Carl Gustav Jung, Czesław Miłosz, Friedrich Nietzsche, Amos Oz, Paul Ricoeur, Raymond Ruyer, Emil Staiger aj.).

 Výběr článků z časopisu připravil Karel Palek pod názvem Kritický sborník 1981–1989. Výbor ze samizdatových ročníků (Praha, Triáda 2009). Zde též otištěna bibliografie zahrnutých ročníků (sest. J. Gruntorád).
 
Periodicita: Čtvrtletník, později ročenka. – Samizdat (ročníky explicitně označovány až od 1986): I (3 č., 1981), II-IX (po 4 č., 1982-89; 1983 a 1984 navíc Ročenka KS, 1985 Půlročenka KS); oficiálně vycházející časopis: X (č. 1/1990 – reprint samizdatového č. 4/1989), XI-XV (po 4 č., 1991-95, dvojč. 1-2/1995; roč. XV v obsahu označen jako 1995/96), dále se ročníky nekryjí s kalendářními roky: XVI (4 č., 1/XVI, podzim 96, zima 97, jaro 97), XVII (4 č., dvojč. 2/3, léto 97, podzim 97/jaro 98, léto 98), XVIII (4 č., dvojč. 2/3, podzim 98, zima/jaro 99, léto 99), XIX (1 č., 1999/2000); XX (1 č., 2000/2001).
Podtituly: Revue pro literaturu, umění a filosofii (1990–1993), Literatura-jazyk-filosofie (na obálce 1994–2001).
Členové redakční rady: Redakční kruh (uveden od č. 1/1990), od 1994 ediční rada: P. Blažíček (1993–2001), J. Cieslar (1992–2000), L. Dobrovský (1990), R. Grebeníčková (1992–1997), J. Gruntorád (1990–2001), J. Holý (1990–2000), F. Karfík (1993–2001), P. Kouba (1992–2001), R. Krumphanzl (2000–2001), J. Lopatka (1990–1991), S. Machonin (1992–1995), I. Ozarčuk (1990–2000), K. Palek (1990–1991), A. Petruželka (1999–2001), M. Rejchrt (1990), K. Sklenička (1991–1992), A. Stankovič (1990–1992), M. Špirit (1996–2000), O. Tůma (1992–1995), J. Vohryzek (1990–1998).
Technické informace: A4 (samizdat), 24x17 cm (od 1990), 23x16 cm (č. 4/1991, roč. XVIII); 82-145 str. (samizdat, ročenky a půlročenka 110-118 str.), 64 str. (1990), 80-96 str. (1991–1999, dvojč. 144-152 str.), 232 str. (1999/2000), 280 str. (2000/2001); paginace přetržitá; článková bibliografie ročníků 1981–1989 v KS 1991, č. 1 a 2, ročníků 1990–2001 v ročence 2000/01; obsahy ročníků 1994, 1995, 1996/97–1997/98.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Bez výtvarného doprovodu, ojediněle fotografie osobností; grafická úprava L. Kerelová (od 1990, od 1993 společně s K. Palkem).

LITERATURA

Knižně: K. P. (= Karel Palek): Předmluva vydavatele. In: Kritický sborník 1981–1989. Výbor ze samizdatových ročníků (ed. K. Palek, 2009), s. VII–XIX.
Bibliografie: J. Gruntorád: Bibliografie Kritického sborníku 1981–1989, in: Kritický sboprník 1981–1989. Výbor ze samizdatových ročníků (ed. K. Palek, 2009), s. 603–693; J. Gruntorád: Kritický sborník 10–20; KS 2000/01, s. 243–278.
Články: E. Procházková: Informace o Kritickém sborníku, Proměny (New York) 1984, č. 1; Redakce KS: Kritický sborník..., KS 1990, č. 1 (zadní strana obálky); J. Vladislav: Ke vzniku Kritického sborníku, KS 1991, č. 3 (zadní strana obálky); (jps) (= J. Peňás): Retrospektivy Kritického sborníku, LD 16. 8. 1993; J. Mlejnek: Kontinuita kritického poznání (zčásti rozhovor s K. Palkem), LidN 7. 4. 1997; J. Rulf, Reflex 2002,č. 12; J. Pokorný: Kultura a ekonomika na okraji, KPRR 2004, č. 28.
Rozhovory: J. Lopatka: Jsou iluze, které člověka do smrti neopustí... (připr. P. Otto), Tvar 1990, č. 33 ; J. Lopatka - J. Vohryzek - K. Palek: Kritický sborník. Řeč kritiky (připr. I. Brezina), LidN 10. 11. 1990; F. Kautman: Samizdat v nové úloze (přípr. M. Fronková), LD 7. 3. 1992; J. Pokorný: Kádrový posudek si každý napsal sám (rozhovor, připr. A. Drda a V. Karlík), RR 1999, č. 39.
K jednotlivým číslům: (miš) (= M. Špirit), LitN 1991, č. 32 (o č. 1-2/1991); M. Špirit, LitN 1992, č. 15 (o č. 3-4/1992); MCP (= M. C. Putna), Souvislosti 1992, č. 4 (o č. 1/1992); J. Slomek, Prostor (deník) 11. 11. 1992 (o roč. 1992); P. A. Bílek, NK 1993, č. 30 (o č. 1-2/1993); (mit), LitN 1993, č. 49 (o č. 3/1993); (luk) (= J. Lukeš), LidN 21. 3. 1994 (o č. 4/1993); (pal) (= P. Janáček), LidN 20. 8. 1994, příl. Národní 9, č. 34 (o č. 2/1994); MCP (= M. C. Putna), Souvislosti 1994, č. 3; ad (= A. Drda), LidN 8. 8. 1998 (o č. 2-3/1997-98); Z. Vašíček, KPRR 1998, č. 10 (o č. 1/1997-98); Z. Millerová, ČJL 2001/02, č. 5/6 (o sv. 1999/2000).

Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2008 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2009 (mlp)
zpět na hlavní stranu