Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Felix VODIČKA

* 11. 4. 1909, Innsbruck (Rakousko) 
† 5. 1. 1974, Praha 
 
Literární historik a teoretik
 Narodil se v rodině železničního inženýra. Manželka Božena Vodičková (1910–1986) byla dcerou univerzitního profesora Františka Ryšánka (1877–1969).
Obecnou školu Vodička vychodil v Olomouci, kde také navštěvoval reálné gymnázium, od 1924 pak pokračoval v Plzni. Po maturitě (1928) studoval na FF UK: dějepis u prof. Josefa Šusty a Josefa Pekaře, slavistiku a bohemistiku u prof. Miloše Weingarta, Jana Jakubce, Emila Smetánky a Jiřího Horáka; navštěvoval též estetické semináře Jana Mukařovského o básnické stylistice a melodice verše a prózy, přednášky z francouzské literatury u F. X. Šaldy a ze srovnávacích literatur u Václava Tilleho. Šíři studijního zaměření dokládají i zápisy na Přírodovědecké fakultě UK, kde navštěvoval zvláště přednášky a semináře z geografie a geomorfologie. 1933 získal Vodička aprobaci pro učitelství na středních školách (státní práce z historie: Humanismus a renesance v Polsku). 1934–1946 (leden) působil na Jiráskově čs. státním gymnáziu v Praze-Resslově ulici, zprvu jako kandidát profesury a zatímní profesor; definitivu získal 1937 (vyučovací předměty: čeština, dějepis, zeměpis a přírodopis). Titul PhDr. obdržel 1935 na základě disertační práce Béranger a česká literatura (publikována 1935 v Listech filologických s titulem Ohlas Bérangerovy poezie v české literatuře). Vedle pedagogické činnosti se věnoval i vědeckým zájmům, které ho přivedly do Pražského lingvistického kroužku. Hodnost docenta dějin české literatury mu byla udělena na FF UK v lednu 1946 (habilitační práce Počátky krásné prózy novočeské). 1946–1947 přednášel na FF UK a současně na PedF UK, kde byl v září 1947 jmenován mimořádným a 1949 řádným profesorem, 1949–1950 pak zde vykonával funkci děkana. 1959 přešel na FF UK. 1952 byl zvolen členem korespondentem ČSAV, 1956 získal hodnost DrSc. Paralelně s pedagogickou činností se podílel na úkolech a pracích Ústavu pro českou literaturu ČSAV (zástupce ředitele, vedoucí oddělení obrozenské literatury), od 1968 byl jeho ředitelem (po tuto dobu uvolněn z FF UK). Počátkem 1970 bylo zrušeno Vodičkovo členství ve vědecké radě FF UK a byl mu ukončen pracovní poměr se zpětnou platností k 31. prosinci 1968, současně byl zproštěn funkce ředitele ÚČL i funkcí dalších.
Vodička se věnoval též činnosti organizační, např. se podílel na budování Památníku národního písemnictví a aktivně působil ve výboru Literárního fondu Svazu čs. spisovatelů.
 

Debutoval v Časopise Národního muzea 1933 studií Březina a Baudelaire; dále publikoval v periodikách: Listy filologické, Časopis Matice moravské, Kritický měsíčník, Lidové noviny, Škola a kultura, Slovo a slovesnost, Svobodné noviny, Česká literatura, Naše řeč, Literární noviny, Věstník ČSAV, Dějiny a současnost, Rudé právo, Slovenská literatúra (Bratislava), Práce, Čs. rusistika, Tvorba, Plamen, Slovenské pohľady (Bratislava), Kulturní tvorba, Orientace, Zlatý máj, Zemědělské noviny, Český jazyk a literatura, Literární listy, Listy, Zítřek, Kurýr Odeonu, Filmové a televizní noviny, Zprávy Spolku českých bibliofilů (1988 zde studie Erben časový a nadčasový, též in Česká literatura 1990). Zahraniční noviny a časopisy: Slavjane (Moskva), Pamiętnik Literacki (Varšava–Vratislav–Krakov), Lingua e stile (Bologna), Poetics (Haag–Paříž), Postilla Bohemica (Kostnice) aj. Účastnil se rukopisného sborníku Pozdravy Jaroslavu Seifertovi (1971); nevydané studie byly uveřejněny posmrtně též ve strojopisném sborníku Quinquagenario. Milanu Jankovičovi k 1. 9. 1979 (1979) a Jaroslavu Kolárovi k šedesátým narozeninám. 1929–1989 (1989). Po válce působil jako člen redakčních rad a komisí pro vydávání klasiků (Národní knihovna, Soubor díla F. X. Šaldy, Spisy a projevy Josefa Dobrovského, Spisy Jana Nerudy, Spisy Karla Hynka Máchy, Komise pro vydávání Spisů J. A. Komenského); byl spoluredaktorem časopisu Slovo a slovesnost (1947–1952) a ediční řady Česká literární moderna (1967–1968) a člen řady redakčních rad. Za Československo spolupracoval s Répertoire chronologique des littératures modernes, vydávané Comission internationale d’histoire moderne sous la direction de Paul Van Tieghem (Paříž). – Šifry: ojediněle F. Vka (Ottův slovník naučný nové doby, 1943).
Osobnosti F. Vodičky byly věnovány dvě konference, první v roce 1993 pořádaná Obcí spisovatelů, druhá 2004 v ÚČL AV ČR (sb. Felix Vodička 2004).

 Již rané Vodičkovy práce, zabývající se ohlasem poezie Bérangerovy u májovců nebo ohlasy Charlese Baudelaira a Théodora de Banville u Březiny a Vrchlického, naznačily hlavní směr, jímž se bude ubírat autorův pozdější vědecký zájem: v rovině historické k výzkumu literatury 19. století a její vývojové problematice, v rovině teoretické k otázkám povahy a příčin proměn v „ohlasu“ a recepci literárních děl. Důsledná objektivnost, tj. snaha zahrnout do vědeckého zájmu i ty složky literárního díla, které pozitivistická bádání ponechávala subjektivnímu soudu, a zároveň smysl pro historičnost i důraz na systémovost v přístupu ke zkoumání látky a jejímu výkladu, přivedly Vodičku koncem 30. let k účasti na práci v Pražském lingvistickém kroužku. Na rozdíl od starší generace literárněvědných strukturalistů (Jan Mukařovský), zaměřené k teoretickým otázkám poetiky a jejich aplikacím v analýze a výkladu literárního, zvláště básnického materiálu, se vlastní oblastí Vodičkova zájmu stala literární historie. Jedna z prvních výrazně strukturalisticky orientovaných studií Literární historie, její problémy a úkoly (in sb. Čtení o jazyce a poezii, 1942), sledující vedle syntetizujícího aspektu též programový zřetel, je pokusem vyvodit z literárně-estetických hledisek strukturalismu závěry pro celý systém a praxi literární historie. Vodička vychází z historické podmíněnosti každé literární struktury díla (děl) jako estetického objektu, a to ve všech vrstvách. Pohybu a proměnám literární struktury přisuzuje „vlastní imanentní vývojovou logiku, v jejímž rámci se teprve realizují vnější mimoliterární zásahy, ať už v rovině individuální (autorský kontext), nebo v rovině historicko-společenské“. Vodička tak do literární historie integruje výzkum otázek, jejichž řešení je podřízeno hledisku časovému, i těch, které předpokládají zkoumání v osobitých strukturních celcích (např. žánrových), tedy rovněž otázky „vývojové“ poetiky. V této studii Vodička zformuloval dva teoreticko-metodologické předpoklady strukturalistické literární historie: 1) funkční hledisko v přístupu k literatuře, umožňující vysvětlit mj. pohyb jednotlivých složek vzhledem k vývojovým tendencím (později je rozpracoval v modifikované podobě v tzv. teorii úkolů); 2) hledisko recepční, promítnuté do konceptu osobitě pojaté „konkretizace“ literárních děl. Tento pojem Vodička přejal od Romana Ingardena, vyprostil jej však ze systémových vztahů fenomenologické estetiky. Na rozdíl od Ingardena, který chápe literární dílo jako „schematický výtvor“, jehož neurčitá (nedourčená) místa potřebují doplnění čtenářem, vychází Vodičkovo pojetí z literárního díla jako znaku s estetickou funkcí, jehož význam a estetická hodnota je postižitelná na základě daných literárních konvencí a norem. Ve Vodičkově koncepci je konkretizována celá struktura díla, která tím, že je promítnuta na pozadí aktuální struktury literární tradice, nabývá za „změněných okolností časových, místních, společenských, a do jisté míry i individuálních, vždy nového charakteru“. Toto pojetí je uplatněno v průkopnické stati Literárněhistorické studium ohlasu literárních děl. Problematika ohlasu Nerudova díla (Slovo a slovesnost, 1941), v níž Vodička rekonstruuje historický proces vnímání a proměn v hodnocení literárních jevů. Rekonstrukce literární struktury, jejího pohybu a vývojových proměn se staly těžištěm prací zaměřených od konce 30. let převážně k literatuře 19. století. V knize Počátky krásné prózy novočeské (dokončena 1945), spojující aspekt literárněhistorický s literárněteoretickým, podal Vodička popis jedné – pro českou literaturu konstitutivní – etapy vývoje v její jazykově stylistické specifičnosti, estetické intenci a společenské funkčnosti, přičemž zřetel komparatistický mu umožnil objevně zařadit Jungmannovu generaci do rámce evropského preromantismu. Na pozitivní výsledky svého strukturalistického období navazoval i později, kdy z pozic marxistické literární vědy vytvářel koncepci české obrozenské literatury, tj. její periodizaci, vývoj jednotlivých žánrů i vůdčích osobností. Jejím metodologickým základem se stala tzv. teorie úkolů, vycházející ze společenského vývoje jako jednoho z důležitých faktorů, jenž předkládá duchovní aktivitu člověka své historicky podmíněné potřeby. Tato teorie je rozpracováním dřívějšího více méně typologického pojmu funkce: výchozí je důraz na práci umělce, který je postaven před úkol vyrovnat se v řádu literatury (tj. v podmínkách vývoje literární struktury obsažené v autorově, popř. v kolektivním povědomí) s novou životní, individuální i společenskou skutečností. Na tomto pojetí je založena většina studií o obrozenské literatuře (Cesty a cíle obrozenské literatury) i autorská a redakční činnost na druhém svazku Dějin české literatury. Teorie úkolů přes slabiny, spočívající v předpokladu preexistence životních obsahů, pro něž literatura hledá adekvátní vyjádření, umožňovala nazírat a pojímat vývoj literatury jako literární proces realizující se v průsečíku vztahů autor – literární tradice – společenská životní realita, tj. jako proces příčící se normativnímu hodnocení nebo preferování jednoho tvůrčího principu a metody. Tento přístup k literatuře tvoří také svorník mezi Vodičkovým strukturalistickým a marxistickým obdobím, jak to dokládá soubor studií Struktura vývoje, z nichž první pochází z roku 1941 a poslední z roku 1967. Kontinuita Vodičkova vědeckého zájmu je zde dána nejen materiálem výzkumu (obrozenská literatura, Božena Němcová, Karel Hynek Mácha, a také Jan Neruda jako klíčová osobnost druhé poloviny 19. století), ale i zaměřením na literární proces, vývoj a proměny literární struktury. V jejich rámci řeší Vodička otázky např. polarity romantismu a realismu, národní individuálnosti a světovosti, literární kontinuity, modernosti aj., a to v pojetí, které těmto pojmům, užívaným k hodnotícím klasifikacím, vrací jejich konkrétní historickou náplň a platnost. – Nedílnou součástí Vodičkovy tvůrčí aktivity byla přednášková činnost, vyznačující se myšlenkovou úrovní a úsilím o vědeckou objektivitu, v neposlední řadě též pokus o nové metody literárního vyučování na středních školách (učebnice Svět literatury 1).

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Bibliografie čs. prací filologických za rok 1935. 2. Literatura (1938, s A. Grundem a J. Bramborou); Básnický jazyk jako výtvor národní kultury (rozhl. přednáška, 1947, in O básnickém jazyce, + B. Havránek + J. Mukařovský); Počátky krásné prózy novočeské. Příspěvek k dějinám doby Jungmannovy (monogr. studie, 1948); Česká literatura v devadesátých letech 19. století (záznam přednášek, b. d., 1952); Havlíčkův boj veršem a satirou (studie, 1953); Cesty a cíle obrozenské literatury (soubor studií, 1958); Struktura vývoje (soubor studií, 1969); El mundo de las letras (přeprac. verze úvodních kapitol z knihy Svět literatury 1, Santiago de Chile 1971, s O. Běličem).
Výbory: Die Struktur der literarischen Entwicklung (München 1976); Francouzské impulzy v české literatuře 19. století: Rané studie (2003, ed. Z. Dětáková).
Separát: Moravské beletristické studie Jana Herbena (studie, 1939, zvl. otisk z Časopisu Matice moravské).
Účast v týmových pracích: Ottův slovník naučný nové doby, díl 6, sv. 2 (1940–1943); Teze k dějinám české literatury (skripta, 1959, s dalšími, otisk z České literatury 1957); Dějiny české literatury 2 (1960); Z dějin české literární kritiky (skripta, 1965); Svět literatury 1 (1967, též redig.); Editor a text (1971, F. V. neuveden); Čeští spisovatelé 19. století (slovníková příručka, 1971, F. V. neuveden; poté in Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, 1973, F. V. neuveden).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlického 11 (1932–34); Karel Hynek Mácha. Osobnost, dílo, ohlas (1937); Věčný Mácha (1940); Strážce tradice. Arnu Novákovi na památku (1940); Čtení o jazyce o poezii (1942); Čeština v životě a škole (1947); Janu Mukařovskému k šedesátce (1952); K šedesátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka (1954); K jazyku a slohu našich klasiků (Kv. Hodurovi k pětasedmdesátinám, 1954); Konference o novinářském díle Karla Havlíčka Borovského (1957); Československé přednášky pro 4., 5. a 6. mezinárodní sjezd slavistů (1958, 1963, 1968); Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze 1. Studie o jazyce a literatuře národního obrození (1959); Ježegodnik Boľšoj sovetskoj enciklopedii 1960, 1961 a 1962 (Moskva 1960, 1961 a 1962); Umění a kritika (1961); Co číst ze světových literatur (anketa, 1961); Božena Němcová 1862–1962 (katalog výstavy, 1962); Tekstologia w krajach słowiańskich (Wrocław–Warszawa–Kraków 1963); Chudožestvennyj metod i individuaľnosť pisatelja (Moskva 1964); A Prague School Reader on Esthetics. Literary Structure and Style (Washington 1964); Praska szkola strukturalna v latach 1926–1946 (Warszawa 1966); Odeon, dříve SNKLU (1967); Lingüística formal y critica literaria (Madrid 1970, zde zkrác. překl. studie Literární historie, její problémy a úkoly); Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis (München 1975, zde zkrác. překl. studie Literárněhistorické studium ohlasu literárních děl a studie Literární historie, její problémy a úkoly); Semiotics of Art. Prague School Contributions (Cambridge–London 1976, zde zkrác. překl. studie Literární historie, její problémy a úkoly); The Prague School – Selected Writings (Austin 1982, zde překl. studie Literárněhistorické studium ohlasu literárních děl); Czech Studies: Literature, Language, Culture – České studie: Literatura, jazyk, kultura (Amsterdam – Atlanta 1990).
Uspořádal, vydal a redigoval: J. Jungmann: Krátká historie národu, osvícení a jazyka (1947) + Boj o obrození národa. Výbor z díla J. Jungmanna (1948); F. X. Šalda: Duše a dílo (1947, in Soubor díla F. X. Š., sv. 2) + Kritické projevy 2. 1894–1895 (1950, in Soubor díla F. X. Š., sv. 11); J. Neruda: Básně 1 (1951, in Spisy J. N., sv. 1) + Knihy básní (1951) + Balady a romance, Zpěvy páteční (1955) + Básně 2 (1956, in Spisy J. N., sv. 2) + Studie, krátké a kratší 2 (1957) + Čtyři knihy básní (1959) + Balady a romance (1959) + Prosté motivy (1962) + Dětem (1963, s J. Štefánkem) + Obrázky (1965) + Básně (1973, pod jm. M. Otruby); Základy teorie literatury (1952, s K. Dvořákem, J. Rýsovou a J. Tlustou); V. V. Golubkov: Metodika vyučování literatuře (1952, s R. Schamsem); Památník národního písemnictví (katalog, 1953, s B. Novákem); České pohádky (1954, s dalšími, za vedení F. V. a A. Jedličky); J. Kollár: Vlastenec (výbor, 1963); Struktura a smysl literárního díla (sb., 1966, s M. Jankovičem a Z. Pešatem, též přisp.); F. X. Šalda. 1867–1937–1967 (1968, s dalšími, též přisp.); Slovanská filologie na Univerzitě Karlově (1968, se Z. Havránkovou a J. Kurzem); B. Němcová: Výbor z díla (3 sv., 1974, pod jm. M. Pohorského).

LITERATURA

Bibliografie: M. Laiske: Soupis prací prof. dr. F. V. za léta 1933–1968, ČL 1969, s. 179; též in Acta Universitatis Carolinae 1969, Philologica 4/5, Slavica Pragensia 11, s. 27; též sep; V. Vladyková: Bibliografie prof. dr. F. V. za léta 1969–1993, ČL 1994, č. 2 (monotematické číslo: Sympozium na paměť F. V.).
Knižně: sb. Felix Vodička 2004 (2004; ed. A. Jedličková).
Studie a články: M. Červenka: doslov, in Struktura vývoje (1969); V. Štěpánek: Vědecká osobnost F. V., Acta Universitatis Carolinae 1969, Philologica 4/5, Slavica Pragensia 11, s. 19; J. Janáčková: Erbenova Kytice v ohlasech, Acta Universitatis Carolinae 1969, Philologica 4/5, Slavica Pragensia 11, s. 179; M. Grygar in Terminologický slovník českého strukturalismu (Amsterdam 1985); A. Haman: Nerealizovaná nerudovská „encyklopedie“, Literární archiv 21/22, 1985–1986, s. 205; L. Doležal in sb. Issues in Slavic Literary and Cultural Theory (Bochum 1989); M. Drozda: Počátky krásné prózy novočeské ve světle teorie prózy, ČL 1990, s. 289; P. V. Zima in Literarische Ästhetik (Tübingen 1991); J. Janáčková in sb. J. Neruda 1991 (1992); J. Holý: Problém interpretace: pražský strukturalismus a hermeneutika, Slavia 1993, s. 41; ČL 1994, č. 2 (monotematické číslo: Sympozium na paměť F. V.); J. Brabec: Literární historik v proudu dějin, KS 1994, č. 1; R. Grebeníčková: Počátky krásné prózy novočeské a srovnávací literatura, ČL 1994, s. 296; H. Šmahelová: Vodičkova strukturalistická koncepce literární historie, in sb. Světová literárněvědná bohemistika 2 (1996); M. Tomčík, Vodičkovo poňatie obdobia a niektoré otázky periodizácie českej literatúry 20. storočia, in sb. Světová literárněvědná bohemistika 2 (1996); L. Doležel: F. V. a moderní naratologie, ČL 1996, s. 339; R. Ibler: Polemika Václava Černého s F. V. o Babičku, in sb. Václav Černý – život a dílo (1996); P. V. Zima in Literární estetika (1998); L. Doležel, V. a moderní naratologie, Aluze 2000, č. 3; H. Šmahelová, in Prolamování struktur (2002); R. Pynsent: Resurrections of the Czech National Revival, Central Europe 2003, č. 1; T. Kubíček: Důsledky rozboru jedné stylistické figury v Počátcích krásné prózy novočeské, Slovenská literatúra 2004, č. 2;
Recenze: O básnickém jazyce: M. O. (= M. Otruba), ČMF 30, 1946/1947, s. 265; K. Horálek, ČMF 31, 1947/1948, příloha Philologica, s. 25 * Počátky krásné prózy novočeské: A. Grund, LidN 18. 7. 1948; J. Hrabák, SaS 11, 1948/1949, s. 135; M. Červenka, NK 1994, č. 13; J. Janáčková, LD 8. 7. 1994; V. Macura, LidN 16. 7. 1994 * Cesty a cíle obrozenské literatury: M. Otruba, LitN 1959, č. 12; M. Pohorský, Nová mysl 1960, s. 573 * Struktura vývoje: V. Karfík, Orientace 1969, č. 4; S. Šmatlák, Romboid (Bratislava) 1969, č. 4; O. Sus, HD 1970, č. 3 * Erben časový a nadčasový (studie): M. Tomčík, Slovenská literatúra (Bratislava) 1990, s. 390 * Francouzské impulzy v české literatuře 19. století: Z. Hrbata, ČL 2005, s. 431; E. Peláhnová, RR 2005, č. 59; T. Riedlbauchová, Svet literatury 2005, č. 31;
K životním jubileím: F. W. Galan: (k nedožitým sedmdesátinám), Proměny (New York) 1980, č. 1; J. Kolár, Zeitschrift für Slawistik (Berlin) 1989, s. 632; M. Tomčík, Slovenská literatúra (Bratislava) 1989, s. 368.
Nekrolog: am. (= A. Molnár), Kostnické jiskry 1974, č. 4.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (nezpracováno).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Památník národního písemnictví (průvodce po fondech)
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Lexikon teorie literatury a kultury (2006)
Autor hesla: Jiřina Táborská (1998)
Aktualizace hesla: 21. 8. 2006 (kb)
 
zpět na hlavní stranu