Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 PRAŽSKÁ IMAGINACE 

 1985 - 2005 
 
 Původně samizdatová edice, po roce 1989 nezávislé vydavatelství zaměřené zejména na dílo Bohumila Hrabala a jeho souputníků
 

Samizdatovou edici založil v roce 1985 v Praze Václav Kadlec (*1951), který jako vedoucí odboru techniky řízení v podniku Kovohutě od počátku využíval pro rozmnožování jednotlivých sešitů zdejší kopírovací zařízení. V počátcích spolupracoval s Jurou Charvátem (1947–2009), který je pod dvěma svazky uveden jako vydavatel, posléze však Kadlec provoz edice převzal do vlastních rukou. Redakční práce vykonával ve svém bytě v Nechvílově ulici v Praze-Chodově, který sloužil zároveň jako skladovací prostor. – Edice původně nebyla pojmenována; v roce 1986 byl jednorázově užit název Kvasar a v roce 1987 se v tiráži studie Václava Černého Zesurovělý Pierot poprvé objevuje název Pražská imaginace (sešit označen jako 18. svazek edice). I poté však některé svazky vycházely bez uvedení edice a některé byly označeny jako Knihy 4. proudu (1987) nebo Edice Společnosti Bohumila Hrabala (1988–1989). Pro zkrácené označení edice (PI) vydavatel užíval symbol π. – Okruh spolupracovníků PI byl relativně široký: v samizdatovém období se na přípravě jednotlivých titulů podíleli mj. Karel Dostál, Milan Jankovič, Vladimír Merhaut, Josef Zumr, po roce 1990 např. Ivan Binar, Vladimír Justl, Petr Kovařík, Luděk Marks, Radoslav Nenadál nebo Marcela Turečková, na několika řadách sebraných spisů edičně spolupracovali mj. Vladimír Gardavský, Martin Machovec, Maxi Marysko a Claudio Poeta. – Samizdatová vydání PI vznikala zprvu obvyklou cestou strojopisných průklepů, z nichž některé byly potom množeny na kopírkách, od patnáctého svazku již bylo rozšiřování textu na jednostranných nebo oboustranných xerokopiích ustálenou praxí. Na opisování se kromě vydavatele podílela řada Kadlecových přátel a jejich rodinných příslušníků, o grafickou úpravu se starali mj. Oldřich Hamera či tiskař Vladimír Schmiedt. Na vázání knih spolupracoval Václav KadlecOldřichem Pinkasem (pracoval mj. i pro edici Petlice ad.). Od roku 1990 Kadlec připravoval sazby pomocí vlastního počítače; u sešitových publikací k rozmnožování nadále používal xerox. Na výtvarné podobě knih se v tomto období podíleli mj. Simona Bočková, Zdeněk Bouše, Pavel Büchler, Václav Dančo, Vít Kraus a František Štorm. – Ekonomické důsledky nekomerčního charakteru Kadlecovy produkce a jeho rozhodnutí vydávat knihy PI bez dotací a podpor se staly překážkou realizace mnoha pozoruhodných edičních záměrů a v roce 1997 i příčinou faktického zániku nakladatelství. Václav Kadlec však značku PI i v pozdějších letech příležitostně využíval. – V samizdatovém období vyšlo v PI celkem 100 titulů (z toho téměř polovina v roce 1989) a poté veřejně dalších 266 svazků.

 

Kadlecovo vydavatelské směřování zásadně ovlivnilo osobní setkání s Bohumilem Hrabalem v Kersku na jaře 1986 a seznámení s jeho dosud nevydanými texty a původními verzemi již publikovaných titulů. Péče o Hrabalovo dílo se stala Kadlecovým vydavatelským programem, který se postupně se rozšiřoval na celý okruh Hrabalových přátel a souputníků (spisovatelé Egon Bondy, Karel MaryskoIvo Vodseďálek, výtvarníci Milan Albich, Vladimír Boudník, Zdeněk Bouše, Oldřich Hamera ad.). Už v samizdatovém období kladl Václav Kadlec při vydávání díla Bohumila Hrabala důraz na publikaci textů „první ruky“, tedy co možná nejméně zasažených autorovými sekundárními vstupy uskutečněnými z vnějších, často mimouměleckých podnětů. Většina Hrabalových raných i novějších textů vyšla v PI vůbec poprvé. V samizdatu také vznikla první souborná vydání (svazek filmových a divadelních adaptací Příliš hlučné samoty, povídky a básně ve svazku Atomová mašina Perkeo) a již v této době Kadlec některé svazky označoval jako Sebrané spisy Bohumila Hrabala (1986–1987, 4 sv. s čísly 11, 20, 21 a 22). V závěru osmdesátých let se zrodila i tradice okamžitého vydávání aktuálně dokončeného Hrabalova textu (Dopisy Dubence). Jako autor je Hrabal podepsán pod celkem 36 svazky ze samizdatového období PI, tedy ve více než třetině tehdejší Kadlecovy produkce.
Z okruhu Hrabalových přátel začalo ještě v samizdatové PI vycházet sebrané dílo básníka a prozaika Karla Maryska, zařazené do edice Knihy 4. proudu (1987–1991, 11 sv.); Maryskův termín 4. proud vyjadřoval demonstrativní odmítnutí tendence členit českou literaturu na proud oficiální, ineditní a exilový. V edici dále vyšly básně a povídky Václava Kadlece, svazek dopisů Jana Reegena Vladimíru Boudníkovi a literární sborníky Jablečné pyré (pro kojence)Vyzvání k hodokvasům. Na konci 80. let přešly ze samizdatové edice Vokno do PI Spisy Egona Bondyho, jejichž vydávání se však rozvinulo především v polistopadovém období, a Bondymu byl věnován i sborník k šedesátinám, připravený v roce 1989 a vydaný ještě jako samizdat v roce 1990. Jubilejní sborníky vydal Kadlec též Jiřímu Kolářovi (JK 75) a Bohumilu Hrabalovi (Hrabaliana). Výrazně je v samizdatovém období PI přítomna tvorba českých písničkářů: za vydavatelské spoluúčasti Jury Charváta zde vyšly texty Jana Buriana, Jiřího Dědečka (jediný svazek s uvedením edice Kvasar), Jaromíra Nohavici, Jana Vodňanského, ale také šansoniéra Jaroslava Jakoubka. Česká poezie je zastoupena kromě autorů Hrabalova okruhu například Fikarovou sbírkou Kámen na hrob či Vaculíkovými parafrázemi Karla Havlíčka Borovského. Česká próza se kromě již zmíněných titulů objevuje sporadicky. Často je přebírána z jiných samizdatových i exilových edic (Škvoreckého román Scherzo capriccioso, Vaculíkovy fejetony Srpnový rok), vyšly zde však i dosud nepublikované povídky a korespondence Oty Pavla a díla autorů nejmladší generace – gay román Františka Růžičky (= Václava Baumana) Paci paci pacičky a upravené vydání prózy Petra Placáka Medorek. Spíše výjimečně se objevovaly překlady – mj. přepis kolujícího překladu Orwellovy Farmy zvířat, text Alexandra Zinověva Zářné zítřky či Chalíla Džibrána Prorok. Okrajově jsou zastoupeny dramatické texty (Václav Havel, Ladislav Klíma) a studie charakteru literárněvědného (Václav Kadlec: Bázlivý hrdina Bohumil Hrabal), uměnovědného (Jaroslav Kladiva a Bohumil Hrabal: Josef Jírů 60) nebo jazykovědného (Milan Hübl: Brněnská plotňáčtina a jiné argoty).

Přechodem k legální vydavatelské činnosti se v ediční koncepci PI nic podstatného nezměnilo. Zjevná výlučnost PI v kontextu literárního života po roce 1989 se odvíjela od Kadlecova tvrdošíjného úsilí vydávat myšlenkově hodnotné knihy bez ohledu na jejich komerční atraktivitu a vytvořit podnik, v jehož produkci by vedle sebe mohly existovat publikace autorů zavedených, debutantů i tvůrců opomíjených nebo zapomenutých. I v novém kulturně-společenském klimatu si Kadlec podržel své původní zaměření na dílo Bohumila Hrabala a literárně spřízněný okruh. Nedílnou součástí obrazu PI tohoto období však byl důraz na tvorbu mladých, nezavedených a opomíjených autorů. Od února 1990 se v PI postupně profilovalo několik samostatných edičních řad. V edici Nulté knížky (1990–1991, 11 sv.), věnované začínajícím autorům, vyšly mj. debuty Petra Borkovce, Sabriny Karasové a Martina Langera. V edici Xerofobie (1993–1994, 10 sv.), jejíž název vycházel z „manufakturního“ způsobu výroby publikací na xeroxu, vyšly insitní verše Bohumíra Slavíka, texty rockera Petra „Hraboše“ Hrabalika, poéma Jana Křesadla Vertikální spílání nebo manifest Jaromíra Typlta Zápas s rodokmenem. Edice České charaktery (1991–1993, 3 sv.) byla zaměřena na eseje o významných osobnostech literárních dějin (Jakub Arbes, Karel Sabina, Karel Havlíček Borovský), zatímco Knihovna Bohumila Hrabala (1993–1994, 3 sv.) představovala díla Hrabalových oblíbených autorů (Antonin Artaud) a práce reflektující jeho tvorbu. Edice Lege artis (1990–1991, 2 sv.) předznamenala vznik stejnojmenného vydavatelství MUDr. Jana Hýska, s nímž Kadlec i nadále spolupracoval na dvou edičních řadách. Většinu titulů edice Psychopatologické sešity (1991–1992, 10 sv.) tvoří fragmenty a úryvky z díla Ladislava Klímy a texty Jana Hýska, publikujícího pod nejrůznějšími pseudonymy (Miroslav Kromiš, Aloe Cucflajšová ad.), v podobně koncipované edici DOŠKY (zkratka pro Dobré škváry, 1991–1993, 5 sv.) kromě Velkého Českého románu Ladislava Klímy vyšla jen antiutopie Harryho Crasta Strach nad Albrechtovem, která je opět skrytým dílem Jana Hýska.
Nejvýznamnějším projektem Václava Kadlece byly Sebrané spisy Bohumila Hrabala (SSBH) (1992–1997, 19 sv.), jejichž koncepce v souladu s koncepcí samizdatových svazků vycházela z chronologického uspořádání textů autorovy první ruky. První redakční rada SSBH byla sestavena ještě před listopadem 1989 a tvořili ji odborníci bez možnosti veřejného působení – Miroslav Červenka, Karel Dostál, Milan Jankovič, Václav Kadlec, Jan LopatkaJosef Zumr. Na realizaci jednotlivých svazků se v 90. letech kromě zbylých členů původní redakční rady (Jan Lopatka zemřel v roce 1993 a Josef Zumr pro pracovní zaneprázdněnost nepokračoval) podíleli též Vladimír Gardavský, Milada Chlíbcová, Jaroslava Janáčková, Claudio Poeta a Jiřina Zumrová. Nadále Kadlec pokračoval ve vydávání aktuálně dokončených Hrabalových textů: několikastránkové publikace byly pohotově rozmnožovány většinou do dvou dnů od předání rukopisu a řazeny jako samostatné svazky PI.
Václav Kadlec se také postaral o souborná vydání díla Egona Bondyho (Básnické dílo Egona Bondyho, 1989–1993, 9 sv., ed. Martin Machovec), Iva Vodseďálka (Dílo Ivo Vodseďálka, 1992, 5 sv., ed. Martin Machovec) a Karla Maryska (Dílo Karla Maryska, 1995–1996, 12 sv., ed. Václav Kadlec), ve výboru vydal také literární pozůstalost a korespondenci Vladimíra Boudníka a připravil svazky věnované tvorbě opomíjených autorů z okruhu Záběhlické surrealistické skupiny – Libeňští psychici Jiřího Šmorance a bratrů Vladimíra a Stanislava Vávrových. Mimo edice Kadlec volně navázal na samizdatovou řadu písničkářských textů knížkou Teď je to čistý harmonikáře Václava Koubka a soubory textů Jaroslava Jakoubka a písničkáře Michala Jůzy. Z literární pozůstalosti satirika T. R. Fielda sestavil Petr Kovařík básnické výbory MorodochiumGottwaldovi do ouška. Kadlecův zájem o mladší autorské generace dokládají především literární sborníky spolku LiDi (Irena Dousková, Jan Reinisch, Lucie Lomová a Petr Ulrych) a sdružení Moderní analfabet (Petr Motýl, Václav Kahuda, Markéta Hejná, Oskar Ryba ad). Ve své době značný ohlas vyvolal dvoudílný Přeloučský román (Totální brainwash, 1990 a Jáma, 1992) pseudonymních autorů Josefa Vadného (= Tomáš Mazal) a Zdeničky Spruzené (= Karel Novotný) a próza Jiřího Drašnara Desperádos informačního věku.
Nezanedbatelnou součást produkce PI v 90. letech tvořily studie, eseje a komentáře z oblasti jazykovědy, literární vědy (Květoslav Chvatík, Milan Jankovič, Radko Pytlík, Susanne Rothová), filozofie (Ivan Sviták), historie, politologie (Viliam Horňák, Václav Klaus, Slavomír Ravik) a psychologie (Ivo Pondělíček). K výrazným edičním počinům patřily sémiologické studie Vladimíra Macury (Šťastný věkMasarykovy boty). S vročením 1998, tedy v době, kdy se Kadlec rozhodl činnost PI ukončit, ještě v rámci edice Collana di italianistica (1996–1998, 3 sv., řídil Dante Marianacci) vyšla literárněvědná studie romanistky Zory Jandové-Obstové Jaroslav Vrchlický a italská poezie jeho doby. Po roce 2000 se pak značka PI uplatnila v koedičním souborném vydání textů Jiřího Suchého, které Václav Kadlec připravoval pro nakladatelství Karolinum (Encyklopedie Jiřího Suchého, 2000–2005, 20 sv.).

Náklad samizdatů byl značně kolísavý, pohyboval se mezi 8 a 200 kusy. Ve vyšším počtu výtisků vycházely zejména méně rozsáhlé sešity a především práce Bohumila Hrabala. Samizdaty měly většinou formát A5 a podle rozsahu pevnou, nebo sešitovou vazbu. V období „oficiální“ Pražské imaginace se výše nákladu v tiráži objevuje sporadicky a pohybuje se od bibliofilských 40 do 10 000 výtisků (Židovský svícen, vydaný v Sebraných spisech Bohumila Hrabala). Některé knihy z počátku 90. let nesly označení „Akce 199“ (takto stanoveným nákladem Kadlec protestoval proti povinnosti odevzdávat knihovnám zdarma tzv. povinné výtisky, která se vztahovala na náklady od 200 ks výše).

 

Ve snaze formálně zaštítit vydávání knih PI inicioval Václav Kadlec vznik Společnosti Bohumila Hrabala (SBH). Byla založena 3. listopadu 1988 jako dobrovolné společenství sdružující aktivní zájemce o Hrabalovu osobnost a tvorbu. Hlavním posláním bylo studovat a šířit Hrabalovo dílo, v nejširších souvislostech rozvíjet jeho myšlenky, postupně vydat kritickou edici autorova kompletního díla, zásadních děl jeho předchůdců, myšlenkových současníků a pokračovatelů. Pro potřebu členů SBH vydávala PI čtvrtletník Haňťa Press. 15. prosince 1989 byla existence SBH legalizována, ve změněných společenských podmínkách však zájem členů dlouho nevydržel a SBH brzy zanikla. Od října do listopadu 1989 vydala PI šest svazků politicko-kulturního sborníku Dej to dál s podtitulem Sešity 4. proudu a s příspěvky literárními (Vladimír Boudník, Bohumil Hrabal, Karel Marysko, Pavel Řezníček, Oldřich Stehlík, Karel Šiktanc, Alena Vávrová aj.), filozofickými, sociologickými (Jiřina Šiklová), politologickými, publicistickými a s texty dokumentární povahy. – Na počátku 90. let měl Václav Kadlec v pražské Betlémské ulici malé knihkupectví s vlastní produkcí, které v roce 1992 po rozchodu s knihkupcem Michalem Jůzou opustil. – Během 90. let inicioval Václav Kadlec řadu happeningů spojených s činností PI (mj. pohřbívání české literatury ve Škvorci). – Z připravovaných titulů již po roce 1997 nevyšla mj. kniha o Josefu Dobrovském či svazek Field v TRNu, který měl být souborným vydáním příspěvků T. R. Fielda do humoristického časopisu TRN v roce 1929.

 
 Ediční řady

Kvasar (1986, 1 sv.); Knihy 4. proudu (1987–1991, 11 sv.); Edice Společnosti Bohumila Hrabala (1988–1989, 5 sv.); Nulté knížky (1990–1991, 9 sv.); Lege Artis (1990–1991, 2 sv.); Psychopatologické sešity (1991–1992, 10 sv.); České charaktery (1991–1993, 3 sv.); Došky (1991–1993, 5 sv.); Xerofobie (1993–1994, 10 sv.); Knihovna Bohumila Hrabala (1993–1994, 3 sv.); Collana di Italianistica (1996–1998, 3 sv.).

 Souborná vydání: Sebrané spisy Bohumila Hrabala (1986–1987, 4 smz. sv. s čísly 11, 20, 21 a 22); Básnické dílo Egona Bondyho (1989–1993, 9 sv.); Sebrané spisy Bohumila Hrabala (1992–1997, 19 sv.); Dílo Ivo Vodseďálka (1992, 5 sv.); Dílo Karla Maryska (1995–1996, 12 sv.); Encyklopedie Jiřího Suchého (2000–2005, 20 sv.).
 Časopisy a informační bulletiny: 

Dej to dál; Hanťa Press.

 Členové řídících a poradních orgánů: Majitel a ředitel: Václav Kadlec. – Redakční rada Sebraných spisů Bohumila Hrabala: Miroslav Červenka, Karel Dostál, Milan Jankovič, Václav Kadlec, Jan LopatkaJosef Zumr.
 Výtvarní spolupracovníci: 

Milan Albich, Zdeněk Bouše, Oldřich Hamera, František Štorm, Václav Dančo, Karel Chaba, Josef Jíra.

 Technické informace: 

Celkem 366 titulů (z toho 100 v samizdatu), některé v koedici. – Původně strojopisné průklepy a xerox, formát samizdatových publikací obvykle A5. – Několik titulů, vesměs hrabalovských, nese v tiráži označení jiného výrobce sazby – Concordia (autorem je Tomáš Mazal) a Dapony (autorem je Václav Dančo), kteří v době nepřítomnosti V. Kadlece v Praze zajišťovali B. Hrabalovi okamžité vydání jeho textů. Knihy vydávané v 90. letech mají většinou formu paperbacku nebo sponkou šitého sešitu s grafickým zpracováním obálky. V této době PI nejčastěji využívala polygrafických služeb ČEZ–Energotechnika Praha, ovšem u sešitových publikací byl k rozmnožování nadále používán xerox.

LITERATURA

Bibliografie: M. V. Karafiát [= V. Kadlec]: Seznam titulů edice Pražská imaginace. Haňťa Press 1990, č. 5; Jiří Gruntorád: Pražská imaginace, Kritický sborník 1994, č. 2.
Články a studie: M. V. Karafiát [= V. Kadlec]: Čtvrtý proud, in Jablečné pyré. Sborník 4. proudu (smz. 1988); Publikační činnost společnosti, Haňťa Press 1989, č. 1; A. Halada: Kadlec, Hrabal a imaginace, Právo lidu 9. 9. 1991; M. Mrákota: Nakladatelství Pražská imaginace, Aféra 18. 11. 1991; J. Kroutvor: Božský krámek, LitN 1991, č. 50; A. Halada: Nakladatelé po půl a více roce, Tvar 1992, č. 23; V. Novotný: SoftTvar, Tvar 1994, č. 21.
Rozhovory (vesměs s V. Kadlecem): M. V. Karafiát [= V. Kadlec], NK 1990, č. 37; A. Halada, Tvar 1991, č. 40; M. Nyklová, NK 1992, č. 28 + NK 1993, č. 17; L. Lomová, Večerník-Praha 23. 12. 1991; J. Lukeš, LidN 29. 10. 1992, příl. Národní 9, č. 44; P. Janáček, LidN 16. 10. 1994; K. Procházková, Rovnost 19. 11. 1994; J. Vít, NK 1997, č. 9, příl. Jaro '97; J. Slomek, LitN 1998, č. 37; nn, Právo 21. 2. 2002, příl. Salon, č. 257.

  Autor hesla: Dominik Mačas (2010)
  Aktualizace textu hesla: 28. 1. 2011 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 28. 1. 2011 (jar)
zpět na hlavní stranu