Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 DOBA 

 1945 - 1947 
 
 Časopis s podtitulem Měsíčník pro literaturu a život vydával Literární odbor Umělecké besedy v Praze. Podle původního plánu mělo jít o měsíčník, nakonec vyšlo deset čísel jediného ročníku v průběhu tří let. Časopis redigovali Marie Pujmanová Karel Nový s redakčním kruhem. Redakčními tajemníky byli Zdeněk Lorenc (č. 1) a Josef Strnadel (č. 2-10).
 

Doba tiskla původní i překladovou poezii, prózu, esejistiku i kritickou publicistiku; nebyla vyhraněna generačně, skupinově ani směrově. Původní práce zde publikovaly na tři desítky básníků (mj. Jaroslav Bednář, Jindřich Hilčr – ještě pod vlast. jménem Hiltscher, Helena Hodačová, František Hrubín, Ivan Jelínek, Oldřich Kryštofek, František Listopad, František Nechvátal, Jan Noha) a obdobný počet prozaiků (Karel Josef Beneš, Čestmír Císař, Bohumír Četyna, Miroslav Hanuš, Karel Konrád, Josef Kopta, Marie Majerová, Josef Masařík, František Neužil, Karel Nový, Jaroslav Pecháček, Jaroslav Raimund Vávra, Jiří Weil, Jan Weiss aj.), kteří se obvykle prezentovali úryvky z rozsáhlejších připravovaných prací. V náznacích se v listu projevovalo směřování ke klíčovým hodnotovým akcentům pozdějších let (ideologizovaná myšlenka slovanské vzájemnosti, kategorie „lidovosti“ umění apod.). Jednou z tematických dominant byla válka a připomínky významných osobností, které v jejím průběhu či bezprostředně po ní zemřely (ukázky z tvorby Julia Fučíka, Josefa Hory, Vladislava Vančury, nekrolog Bedřicha Václavka). Vedle autorů tradiční realistické poetiky a příslušníků meziválečné avantgardy se na obsahu časopisu podíleli mladší experimentující beletristé (Vratislav Effenberger, Ludvík Kundera, Zdeněk Lorenc, Milada Součková). Kritikou, popř. literární historií se zabývali Oton Berkopec, Jan Blahoslav Čapek, Karel Krejčí, Oldřich Kryštofek, Ludvík Kundera (mj. stať K technice nové poezie), Eduard Petiška, Antonín Matěj Píša, Albert Pražák, Karel Sezima, Josef Strnadel aj., o filmu a divadle psal Antonín Martin Brousil. Jan Mukařovský uveřejnil v Době stať o malířce Toyen. O uvedení početných zahraničních literátů se zasloužila řada překladatelů (např. z francouzštiny tlumočili Antonín Bartušek, František Hrubín Adolf Kroupa, z polštiny Jan Pilař Helena Teigová, z angličtiny Ivan Jelínek Arnošt Vaněček, ze španělštiny František Nechvátal Jaroslavem Kuchválkem, z jihoslovanských jazyků Vladimír Togner Vilém Závada).

Závěrečné dvojčíslo je ukončeno poznámkou, že Doba přestává vycházet a mění svůj název na Listy (ve skutečnosti se Umělecká beseda 1948 stala vydavatelem již existujícího časopisu tohoto jména, který redigovali Jindřich Chalupecký Jan Grossman).

 
Periodicita: Proponováno jako měsíčník, list však vycházel nepravidelně. – I (10 č., dvojčísla 3/4, 6/7, 9/10, 1945-47, na titulním listu uveden jen rok 1947).
Podtituly: Měsíčník pro literaturu a život.
Členové redakční rady:

Redakční kruh: F. Halas, M. Majerová, J. Mařánek, F. Nechvátal, V. Nezval, J. Noha, K. Sezima, J. R. Vávra, J. Weil.

Technické informace:

A4, 32 str. (dvojčísla 24-64 str.), paginace průběžná, obsah ročníku.

Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby (A. Hoffmeister, V. Rabas, Toyen, V. Vančura); grafická úprava V. Karel.
Autor hesla: Richard Svoboda (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu