Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 LISTY (1) 1946-48 

 1946 - 1948 
 
 Časopis pro umění a filozofii, v druhém a třetím ročníku orgán literárního odboru Umělecké besedy. Vycházel v nakladatelství Melantrich (původně jako čtvrtletník značného rozsahu, od 1948 ve skromnější podobě s označením měsíčník, jež ovšem neodpovídalo skutečnosti), jediné číslo třetího ročníku vyšlo v nakladatelství Václava Petra. Řídil jej estetik a kulturní publicista Jindřich Chalupecký, od 1948 ve spolupráci s literárním kritikem Janem Grossmanem a neuvedenou redakční radou.
 Listy chápaly literaturu jako součást celkového kulturního pohybu epochy; navazovaly na meziválečnou avantgardu a k rozvíjení jejího odkazu – s vědomím radikálně změněných politických okolností – vybízely i v programových kritických statích, které tvořily těžiště časopisu (Chalupeckého Konec moderní doby, Grossmanova Válečná generace – obojí v č. 1/1946-47). V prvním ročníku měla jednotlivá čísla zřetelné tematické dominanty: po úvahách o poválečné situaci umění to byly snahy o rehabilitaci všedního života, jak se uplatňovaly v soudobé francouzské a americké literatuře a v souběžné tvorbě Skupiny 42 (č. 2), dále existencialismus v literatuře a filozofii (č. 3) a anglický literární esej (č. 4). Nejvíce pozornosti i polemických výhrad vzbudilo číslo věnované existencialismu (vedle úvodních studií filozofů Václava Navrátila, Jana Patočky Ladislava Riegra přineslo texty Alberta Camuse, Martina Heideggera, Karla Jasperse, Franze Kafky, Gabriela Marcela, Jeana-Paula Sartra, Lva Šestova Jeana Wahla; ohlasy tohoto čísla shrnul a komentoval v druhém ročníku Jindřich ChalupeckýSoučasná filozofie a její čeští kritikové). V reprezentativním výběru (překlady Marie Bieblová, Jiřina Hauková, Ivan Jelínek, Adolf Kroupa, Zdeněk Lorenc, Jiří Mucha, Věra Smetanová, Milada Součková, Jan Vladislav aj.) časopis tiskl beletristické i teoretické příspěvky významných zahraničních osobností (Louis Aragon, Georges Bataille, André Breton, Thomas Stearns Eliot, Paul Eluard, Henry Miller, Jacques Prévert, William Saroyan aj.). Ve sporech o orientaci kultury Listy stranily co nejširší umělecké svobodě. Upozorňovaly na nedoceněné osobnosti (Jakub Deml, Ladislav Klíma, Richard Weiner), široké publikační možnosti poskytovaly členům Skupiny 42 (Ivan Blatný, Jan Hanč, Jiřina Hauková, Jiří Kolář). Tiskly však také texty Vladimíra Holana, Egona Hostovského, Jiřího Muchy, Jana Opolského, Milady Součkové, Jiřího Weila aj. Poznámky o aktuální umělecké produkci a drobnou kulturněpolitickou publicistiku obsahovala rubrika Díla a dny (původně Kronika) na konci každého čísla: vedle obou redaktorů ji zaplňovali zvláště Karel Bodlák (též autor studie o aktuální situaci české poezie – roč. 1946/47) a Jan Vladislav. Koncepčností, spojením umělecké kritiky s filozofickým přístupem a snahou o nalezení souvislostí mezi českou kulturou a moderními světovými proudy Listy převyšovaly většinu ostatních dobových časopisů; jejich vliv na vývoj české literatury byl výrazný a dlouhodobý.
 
Periodicita: Čtvrtletník, měsíčník. – I (4 č., duben 1946 – červen 1947), II (2 č., leden – únor 1948), III (1 č., 21. 10. 1948).
Podtituly: Čtvrtletník pro umění a filosofii (1946/47), Měsíčník pro umění a filosofii (1948).
Členové redakční rady: Redakční rada neuvedena.
Technické informace: 24,5x17 cm (1946/47), A5 (1948); 160 str. (1946/47), 68 str. (II), 48 str. (III); paginace průběžná; obsah roč. 1946/47.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Celostránkové reprodukce obrazů (F. Hudeček, F. Janoušek, V. Špála), fotografií (J. Štyrský, J. Sever).
Náklad: 3300 (1948).

LITERATURA

A. Haman: Václav Černý a existencialismus, in sb. K české literatuře 1945-1948 (Brno 1992); J. Hauková: Chalupeckého Listy 1946-1948, in Záblesky života (Jinočany 1996); A. Kusák in Kultura a politika vČeskoslovensku 1945-1956 (1998).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu