Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Milada SOUČKOVÁ

* 24. 1. 1899, Praha 
† 1. 2. 1983, Boston (USA) 
 
Prozaička, básnířka, literární historička
 Pocházela z rodiny stavebního podnikatele. Po absolvování dívčího reálného gymnázia Minerva (mat. 1918) studovala na pražské Přírodovědecké fakultě (do 1922, 1923 RNDr. prací O duševním životě rostlin), 1922–23 absolvovala stáž v Ženevě. Literární tvorbě se začala věnovat pod vlivem svého muže malíře, doktora přírodních věd a spisovatele Zdeňka Rykra (1900–1940, sňatek 1927); ovlivněna byla též Pražským lingvistickým kroužkem (který také podporovala), a především přátelstvím s Romanem Jakobsonem. S Vladislavem Vančurou spolupracovala na prvním díle Obrazů z dějin národa českého. Do 1945 nebyla zaměstnána, po válce byla jmenována kulturním atašé při čs. konzulátu v New Yorku, v dubnu 1948 však rezignovala a rozhodla se trvale zůstat v USA. Přednášela českou literaturu a literatury slovanské na univerzitách v Harvardu (1950–62), v Chicagu (1962–69) a v Berkley (1970–73). 1959 obdržela Guggenheimovo stipendium. Jako zaměstnankyně slavistického oddělení Harvard College Library shromáždila cennou sbírku české a slovenské literatury.
 Přispívala do novin a časopisů: Lidové noviny, Eva, Kvart, Slovo a slovesnost a Listy (Melantrich), po odchodu do exilu především do ProměnPerspektiv (oba New York), dále do Sklizně (Hamburk), ojediněle do Studií (Řím). Dále publikovala v periodikách Harvard Library Bulletin (Cambridge), Books Abroad (New York). V Proměnách užívala šifry M. S.
 Milada Součková je představitelkou a zakladatelkou intelektuální linie české literatury. Do českého literárního kontextu přinesla netradiční postupy, rozvíjené především v anglosaské literatuře (Lawrence Sterne, James Joyce, Virginia Woolfová). Její tvorba je nesena dvěma výraznými sjednocujícími principy. Prvním je autorčin smysl pro experiment a destrukci literární konvence; druhým, zdánlivě opozitním, je hluboká znalost literární tradice a k ní příslušejících literárních struktur, které jsou mnohonásobně využívány jako stavebný prvek díla. Kontrast takto vytvořených rovin způsobuje napětí mezi odkazem k hotovému, uzavřenému světu literárních vzorců, symbolů, ikon a jejich permanentním zpochybňováním prostřednictvím nově utvářeného fiktivního kontextu, který je rozkládá, paroduje, ale i významově obohacuje. Takto navozeným aktem se promlouvající subjekt pokouší zbavit tlaku stylu a konvence, jejichž dominantní vliv potvrzuje proměnu bohaté skutečnosti v literární schéma. Její prózy rezignují na pevnou syžetovou stavbu i na časovou konsekvenci. Vypravěč kombinuje ultrarealistický popis všední banality se symbolickými odkazy k hotovým literárním textům, reflexi vlastního vypravěčského gesta s personalizací, vnitřními monology postav, které často nabývají podoby proudu vědomí. Surrealismem inspirovaný pokus o zápis vnitřní reality individua se objevuje v autorčině debutu První písmena i v knize Amor a Psyche, kde je již zřetelná snaha karikovat konvenční postupy výstavby prózy. Romány OdkazZakladatelé na půdorysu tradičního tématu, příběhu o rozkladu měšťanské rodiny, předvádějí i rozklad literárních forem, které zobrazovanou společenskou vrstvu emblematizují. V útržcích vnitřních monologů, příběhových fragmentů je zde jako dominující, všepohlcující fenomén zobrazen čas. Úsilí o parodické využití tradičních žánrů pak vrcholí v dílech Škola povídek, která je jakousi učebnicí poetiky 18. a 19. století. V Bel cantu, příběhu průměrné zpěvačky toužící po úspěchu, autorka sleduje v mnoha rovinách proměnu skutečnosti ve fikci. Fascinace především nebezpečností této proměny se objevuje i v její – po válce vydané – próze Hlava umělce. – Již za války, v knize Žlutý soumrak, která byla inspirována japonskou poezií, si Součková ověřila možnost využít v novém kontextu tradiční básnické formy. Poezie pak výrazně dominovala autorčině exilové tvorbě. Její lyrika prostřednictvím intelektuálního experimentu „testovala“ schopnost a dynamiku významových možností slov i neobvyklých slovních spojení, v nichž se prolíná banální všednost s umělým světem literatury. Zájem o všednost sbližuje lyriku Milady Součkové s poetikou Skupiny 42. Významným inspiračním zdrojem, zvláště v lyrických textech z 50. a 60. let, se jí stal duchovní svět katolicismu, českého i italského baroka. V její poezii se však objevují rovněž tradiční exilová témata a motivy, jako nostalgie a hledání domova, vždy však jsou traktovány způsobem, který je činí součástí vnitřního světa subjektu a zbavuje schematické emblematičnosti (Pastorální suita, Sešity Josephiny Rykrové). – Autorčina činnost literárněvědná, psaná a publikovaná převážně v angličtině, má dvě linie. Soustředila se zejména na zkoumání výrazných literárních osobností a takových období, kdy česká literatura překročila úzce národní kontext a navázala dialog s evropským kulturním prostorem (The Czech Romantics, The Parnassian Jaroslav Vrchlický, Baroque in Bohemia). Značnou pozornost však věnovala i soudobé české literatuře a mimoliterárním vlivům, které ji od roku 1939 často násilně ovlivňovaly (A Literature in Crisis: Czech Literature 1938–1950, A Literary Satelite. Czechoslovak-Russian Literary Relations).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: První písmena (PP 1934); Amor a Psyche (P 1937); Kaladý aneb: Útočiště řeči (B, bibliof., 1938); Mluvící pásmo (B 1939); Odkaz (P 1940); Zakladatelé (P 1940); Žlutý soumrak (parafráze orientální poezie, 1942); Škola povídek (PP 1943); Bel canto (P 1944); Hlava umělce. Studie k větší práci (P 1946); A Literature in Crisis: Czech Literature 1938–1950 (studie, New York 1954); Gradus ad Parnassum (BB, Lund 1957); The Czech Romantics (studie, The Hague 1958); Pastorální suita (BB, Roma 1962); Neznámý člověk (P, Oklahoma – Lund 1962; 1995); The Parnassian Jaroslav Vrchlický (monografie, The Hague 1964); Alla Romana (BB, Řím 1966); A Literary Satelite. Czechoslovak-Russian Literary Relations (studie, Chicago 1970); Případ poezie (BB, Řím 1971); Baroque in Bohemia (studie, Ann Arbor 1980); Sešity Josephiny Rykrové (BB, Toronto 1981; rozšíř. s tit. Sešity Josefíny Rykrové, 1993, obsahuje i Vlastní životopis Josefíny Rykrové, ed. K. Suda).
Souborné vydání: Dílo Milady Součkové – 2 sv. v nakl. ERM: První písmena (sv. 1), Amor a Psyche (sv. 2, oba 1995); dále v nakl. Prostor: Odkaz a Zakladatelé (sv. 4, 1997); Škola povídek (sv. 5, 1998); Kaladý, Mluvicí pásmo a Svědectví (sv. 3, 1998); Případ poezie (sv. 10, 1999); Bel Canto (sv. 6, 2000); Dramata a monology (sv. 12, 2001); Hlava umělce (sv. 8, 2002); Krátká povídka (sv. 9, obs. Americká povídka a Velmi krátká povídka, 2003); Neznámý člověk (sv. 7, 2005).
Příspěvky ve sbornících: Neviditelný domov (Paříž 1954); Sound, Sing and Meaning. Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle (Michigan 1976).
Uspořádala a vydala
: Posmrtný odlitek z prací Věry Liškové (1945, s B. Havránkem).

LITERATURA

Knižně: Neznámý člověk Milada Součková (sb. z konference v Českých Budějovicích 9.-10. 2. 2000; 2001); V. Papoušek: Trojí samota ve velké zemi (2001).
Studie a články: A. Heinz: Prozaické dílo Milady Součkové, Proměny (New York) 1981, č. 4; R. Jakobson: doslov, in Sešity Josephiny Rykrové (Toronto 1981, též in 1993); K. Milota: Návrat ke staré dámě. Prózy M. S., LidN 1990, příloha LitN, č. 25; K. Milota: Příběhy Milady Součkové, Kritický sborník 1992, č. 3; V. Papoušek: Nebezpečná role vypravěče v románech Milady Součkové, Tvar 1993, č. 33–34; K. Milota: doslov, in První písmena (1995); V. Papoušek: Amerika jako prostor k vytěsnění. Exilová tvorba Milady Součkové, Estetika 1997, č. 4; V. Ambros in sb. Světová literárněvědná bohemistika 2 (1996); D. Hodrová: Poetika románů "citujících" mýtus, Tvar 1997, č. 6; P. Janáček : Od 39 básní k Žlutému soumraku, Tvar 1997, č. 6; V. Papoušek: Evokace jako obrana kulturní paměti v literárněhistorických esejích Milady Součkové, Estetika 2000, č. 4; A. Zachová: Proměny tématu paměti v prózách Milady Součkové, Tvar 2000, č. 5.
Recenze: Amor a Psyche: V. Lišková, LidN 31. 1. 1938; M. Pokorný, Respekt 1996, č. 19; J. Janatka, LitN 1996, č. 50 * Kaladý: V. Lišková, LidN 21. 10. 1938 * Odkaz: V. Lišková (též o Zakladatelé), SaS 1941, s. 73, též in Posmrtný odlitek z prací V. Liškové (1945) * Zakladatelé: V. Černý, KM 1941, s.174 * Gradus ad Parnassum: J. Jíra, Sklizeň (Hamburk) 1958, č. 7 (67); J. Pražák, Nový život (Řím) 1958, č. 7–8 * Neznámý člověk: P. Den, Perspektivy (New York 1961, sv. 2); V. Novotný, Tvar 1995, č. 12; K. Milota, LitN 1995, č. 29 * Pastorální suita: M. Němcová-Banerjee, Nový život (Řím) 1962, č. 7–8 * The parnassian Jaroslav Vrchlický: V. Štěpánek, Impuls 1966, č. 1 * Alla Romana: P. Den, Nový život (Řím) 1967, č. 2 * Případ poezie: P. Javor, Proměny (New York) 1972, č. 2 * Baroque in Bohemia: J. Kovtun, Svědectví (Paříž) 1981, č. 63 * Sešity Josephiny Rykrové (1993): V. Novotný, MFD 4. 12. 1993; Z. K. Slabý, Knihy 93, 1993, č. 48 * První písmena: J. Chuchma, MFD 2. 11. 1996; Z. V. (Z. Vašíček), KP RR 1997, č. 9 * Škola povídek: V. Papoušek, Tvar 1999, č. 8 * Případ poezie: P. Lyčka, Host 2000, č. 10 * Dramata a monology: P. Havelková, Host 2002, č. 4 * Hlava umělce: J. Chuchma, MFD 11. 12. 2002.
Nekrolog: J. Chalupecký (spolu s úryvky z dopisů z 1981–82 a dosud netištěnými verši), Proměny (New York) 1986, č. 1, poté in LitN 1993, č. 2.
Archiv: LA PNP: Osobní fond uspořádán v 1. stupni evidence.

Autor hesla: Vladimír Papoušek (1998)
Aktualizace hesla: 30. 9. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu