Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 © Jana Plavec, 2017


Při autorském čtení v lednu 2006

 Petr BORKOVEC

* 17. 4. 1970, Louňovice pod Blaníkem 
 
 
Básník a překladatel
 

Borkovec vyrůstal v Praze, kde také absolvoval gymnázium (maturita roku 1988). Od roku 1989 studoval na FF UK český jazyk a literaturu, studium však nedokončil. Pracoval jako korektor v deníku MF Dnes, v letech 1995–1997 působil v Nakladatelství Lidové noviny, vedl týdenní přílohu deníku Lidové noviny Umění a kritika (1998–1999). V letech 2000–2001 pracoval jako redaktor Literárních novin. Od roku 1992 do roku 2016 působil jako redaktor revue Souvislosti. V letech 2003–2015 vyučoval tvůrčí psaní na Literární akademii v Praze, od roku 2018 pokračuje na Vysoké škole kreativní komunikace tamtéž; v rámci těchto škol byl v letech 2006–2009 šéfredaktorem časopisu Rukopis a od roku 2019 časopisu Rukopis+. Od roku 2005 je zaměstnán v nakladatelství Fra v Praze jako redaktor poezie a dramaturg kavárny téhož nakladatelství, v níž organizuje autorská čtení. V letech 1992–1993 žil v Tursku, od roku 1994 v Černošicích u Prahy.

 Publikovat začal v roce 1990. Verši, prózou a překlady (především z ruské poezie: Jurij Odarčenko, Vladimir Nabokov, Vladislav Chodasevič, Georgij Ivanov ad.) přispíval a přispívá do A2, Akordu, Arkády, Fool Moon, Fraktálu (Závod, Slovensko), Hostu, Iniciál, Katolického týdeníku, Kavárny A.F.F.A, Lettre Internationale, Literárních novin, Lidové demokracie, Listů, Perspektiv, Plavu, Proglasu, Prostoru, Protimluvu, Respektu, Revolver Revue, Rukopisu, Rukopisu+, Souvislostí, Tvaru, Tvorby, Velehradu, Welesu, na stránky iliteratura aj. V letech 1993–1994 vydával společně s Václavem Vokolkem postsamizdatovou básnickou edici Turské pole (jedním ze svazků je Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Slavíka, 1995, jejž Borkovec redigoval a kam také přispěl). Je zastoupen v rukopisné antologii Jiřího Haubra Pevnina ve tmách: Antologie duchovní poezie autorů narozených v šedesátých letech (1994). Spolu s M. C. Putnou publikoval roku 1993 v Souvislostech manifest Skrz hájící klasicistní vztah k básnické tvorbě. – Od roku 2017 přispívá do pořadu Českého rozhlasu Ranní úvaha.– Básně ze sbírky Polní práce byly v Rakousku dvojjazyčně vydány na CD v interpretaci autora a Otto Sandera (Vídeň 2006). Audiozáznamy Borkovcových básní jsou publikovány rovněž na německém serveru lyrikline.org. – Za sbírku Ochoz získal Cenu Jiřího Ortena (1995), za překlad sbírky Polní práce obdržel v Německu Cenu Norberta C. Kasera (2001) a Cenu Huberta Burdy (2002), za sbírku Každá věc má něco společného se štěstím Zlatou stuhu (2020). Za překlad Aischylovy Oresteiy získal Cenu Josefa Jungmanna, Prémii Tomáše Hrácha za překlad (2003), za překlad Chodasevičovy Těžké lyry Cenu Josefa Jungmanna, hlavní tvůrčí odměnu (2005).
 

Borkovcova tvorba směřuje od religiózní a venkovské tematiky k deskriptivní poezii, přičemž obrat k deskripci s sebou nese rozšíření výrazu k epice. Od první sbírky je přítomna jazyková hra, jež zejména sbírkou Milostné básně sílí a je zvýrazňována užitím stále se rozšiřující žánrové palety. Postupně se též rozšiřuje rejstřík motivický. Pro Borkovce je typické opakování motivů, migrace básní mezi sbírkami a motivů z básní do prózy, citace básní a básníků a na rovině motivické a zejména jazykové míšení nízkého a vysokého.
Meditativně laděné verše prvotiny Prostírání do tichého vytyčily autorovu orientaci na přírodní motivy, lidovou píseň a křesťanskou tradici, jakož i jeho snahu o rytmicky a rýmově vyváženou básnickou výpověď. Již zde je patrná snaha zvýznamnit jazyk neologismy či jemnými agramatickými vazbami (věty bez sloves, bez spojek aj.), které posilují imaginativní rozměr spirituálního světa. Ve sbírce Poustevna, věštírna, loutkárna bylo toto tvárné úsilí zvýrazněno narůstající osobitostí jazyka, jež je nyní více zaměřen na sebe sama. V kontrastu k užití archaického jazyka stojí využití neologismů, důraz na eufonii, onomatopoia, narušování tradiční formy až k přijetí postupů avantgardních (vč. typografického zvýrazňování slov). Nápaditá a významově odpovědná hra se slovy tu v kontextu s neokázale prezentovanou religiozitou poukazuje k nalézání svébytného vyjádření i sklenutí pevně vymezovaného básnického světa. Zvýšená míra kontemplace, snaha nahlédnout do celku života prizmatem detailu charakterizuje sbírku Ochoz. Autor, navazující na ty podoby novodobé a současné české poezie, které reprezentují např. Bohuslav Reynek, Josef Palivec, ale i Ivan Wernisch, upouští od přemíry neologismů a důraz klade na zvýraznění eufonie, obraznosti a na formální vytříbenost veršů, stále však zůstává v oboru venkovské motiviky a – stále řidčeji – i náznakové motiviky křesťanské. V další fázi se Borkovec stále více odklání od jazykových výbojů a soustředí se na smyslové vnímání a lyrickou deskripci věcí, figur a dějů (Mezi oknem, stolem a postelí). V druhé polovině devadesátých let (především sbírkou Polní práce) se tak zařadil k proudu věcné lyriky, kterou reprezentovali především Petr Hruška, Pavel Kolmačka či Petr Motýl. I v následujících sbírkách A.B.A.F.Needle-Book setrvává u techniky lyrické deskripce, postupně však sílí estétská rovina stylizace subjektu i celé sbírky explicitním zapojením do světové básnické tradice (užití motivů či citátů Vladislava Chodaseviče, Josifa Brodského, Vladimira Nabokova, Bruno Schulze, orientálních haiku aj.; deskriptivní aspekt Borkovcových básní podtrhuje explicitní přihlášení k tvorbě Elisabeth Bishopové).
Počínaje knihou Berlínský sešit. Zápisky ze Saint-Nazaire (rozšířené vydání pod názvem Zlodějíček) se autor přesouvá k deníkovému a reportážnímu pojetí lyriky, když v básních a lyrických prózách či mikropovídkách zpracovává náměty ze svých zahraničních stipendijních cest. Citlivá popisnost a impresionismus všedních chvil a oscilace mezi veršovanou básní a básní v próze včetně náznaků epiky pokračuje i ve sbírce Milostné básně. „Milostnost“ evokovaná titulem spíná různější nejrůznější jazykové rejstříky i žánry (mluvená řeč, internetové spamy, obrozenské lyrika, inzerát; jazyk na hranici pornografie, jazyk insitní, báseň v latině, klišé). Do autorovy tvorby vstupuje tematika botanická, zejména entomologická, a také prvek sebeironie; to vše pro něj nadále zůstane typické.
Na deskriptivní linii navazuje první čistě prozaická kniha Lido di Dante. Povídky inspirované plážemi horké Itálie vedle sebe kladou deskripci a žánrové a tematické aluze na krimi či thriller, poprvé je zde uplatněn hovorový jazyk. V jazykově polyfonické linii pokračuje sbírka Herbář k čemusi horšímu, v jazykové, tematické i žánrové rovině postavená na konfrontaci a míšení vysokého a nízkého. Do hry s jazykem jsou zapojeny úryvky či celky upravených či přesně citovaných básní jiných autorů (jak naznačuje podtitul sbírky „Ohlasy a centony a procvičování“), škála žánrů se rozšířila o bajky, epitaf, monolog odpadku, zlomky, citáty, básnická hesla z atlasu zvířat, seznam pornohereček, pozpátku citovanou lidovou píseň aj. Zřetelná je fascinace zvukem i grafémikou jazyka, jež v kalambúrech, lettristických postupech (jednotlivé básně jsou ve sbírce uspořádány abecedně), aluzích na cizí jazyky i užíváním cizojazyčných pasáží často marginalizuje standardní komunikační funkci jazyka. Obratem k formální jednoduchosti je prozaická sbírka Petříček Sellier & Petříček Bellot. Její krátké prózy vystavěné na žánrovém půdorysu reportáže, cestopisu, eseje o básni, fejetonu aj. jsou beletrizované epickým jádrem balancujícím na hraně fantastiky a mystifikace. Sbírka se vrací k tématu zvířat, lovu, entomologie; i zde dominuje popis, fascinace věcí, jejím povrchem a vzhledem. – Kniha Rozvláčná vyjádření radosti shromáždila Borkovcovy texty uvádějící básnická čtená v kavárně Fra.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Prostírání do tichého (BB 1990); Poustevna, věštírna, loutkárna (BB 1991); Ochoz (BB 1994); Mezi oknem, stolem a postelí (BB 1996); Polní práce (BB 1998); A.B.A.F. (BB 2002); Needle-book (BB 2003); Aus dem Binnenland (EE 2006, německy, přeložili T. Uteseny a A. Hultsch); Berlínský sešit. Zápisky ze Saint-Nazaire (PP, BB 2008; Belínský sešit poprvé německy pod názvem Amselfassade. Berlin-Notate, 2006, přeložila Ch. Rothmeierová); Jedna věta (PP 2011); Milostné básně (BB 2012); Všechno je to na zahradě (BB pro děti k obrázkům F. Pošivače, 2013); Zlodějíček (BB, PP 2014; rozšířená sb. Berlínský sešit/Zápisky ze Saint-Nazaire); Wernisch (BB 2015; rozšířená sb. Milostné básně); Rozvláčná vyjádření radosti (EE 2016); O čem sní (BB, PP pro děti k obrázkům A. Tachezy, 2016), Lido di Dante (PP 2017); Věci našeho života (BB pro děti k obrázkům A. Skálové, 2017); Herbář k čemusi horšímu (BB 2018); Každá věc má něco společného se štěstím (BB pro děti k obrázkům M. Krkoška, 2019); Petříček Sellier & Petříček Bellot (PP 2019); Sebrat klacek (PP 2020).
Výbory: Ze tří knih / Aus drei Büchern (BB, bibliof., Ottensheim 1995, paralelně česky a něm., přeložila Ch. Rothmeierová); Přívoz / Überfuhr (BB 1996, německy, přeložila Ch. Rothmeierová); Poesie (BB 1997, italsky); Fünfter November und andere Tage (BB 2006, německy, přeložila Ch. Rothmeierová); Vnitrozemí: Vybrané a nové básně 1990–2005 (BB 2005, obsahuje též básně dosud netištěné); From the Interior (BB 2008, anglicky, přeložil J. Quinn); Ţara interioară (BB 2017, rumunsky, přeložil M. Dan Duţă).
Překlady: U řek babylonských: Antologie ruské emigrační poezie (1996, s dalšími); Sofoklés: Král Oidipús (1999, s M. Havrdou); Jasná luna v prázdných horách: Korejské básnictví 14.–19. století (2001, s V. Puckem, též ed.); Bez obalu: Antologie současné maďarské poezie (2001, s dalšími); V. Nabokov: Ut pictura poesis: Vybrané básně z let 1918–1973 (2002, s J. Kabíčkem, též ed.); Aischylos: Oresteia (2002, s M. Havrdou); V. Chodasevič: Těžká lyra (2003, s M. Zadražilovou, též ed.); J. Rejn: Bylo, byli, byla, byl... (2005); J. Odarčenko: Verše do alba – Stichi v aľbom (2005, též ed., dvojjazyčná vydání); Antologie současné lotyšské poezie (2006, s dalšími); L. Langa, K. Navakas, A. Valton: Baltskou cestou (2009, s dalšími); L. Langa: Sešit antén (2010, s P. Štollem).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Pegasovo poučení (2002); Cestou (2003); Báseň mého srdce (2005); Antologie české poezie. II. díl (1986–2006) (2007); Mein Bild – meine Religion (Mnichov 2007); Six Czech Poets (2008); Nejlepší české básně 2009 (2009); Chlévská lyrika: Aneb zvířata nám odcházejí ze života (2010); Nejlepší české básně 2011 (2011); Nejlepší české básně 2012 (2012); Nejlepší české básně 2013 (2013); Co zůstává (2013); Pomlčky v těle (2015); Na dosah ruky (2015); Grand Tour (Mnichov 2019); Dar jména, ale i nás (2020).
Uspořádal a vydal: Jaroslav Kabíček: Kolmý déšť (2012); Šest slovenských básníků (2013); Nejlepší české básně 2015 (s T. Gabrielem, 2015).

LITERATURA

Studie a články: M. Balaštík: Nad poezií Petra Borkovce, Host 1995, č. 5; J. Jůzl: Není nám dáno uhlídati mince v mechanikách!, Labyrint 1996, č. 3; P. Šrámek: Bezbarvá barevnost, Host 1997, č. 4; I. Harák: Rozvažování nad poezií Petra Borkovce (dojmy i pojmy), Alternativa plus 1999, č. 1/2, též in Nepopulární literatura (1999); P. Boháč: Domov, v němž žijeme, 2004, č. 2; J. Wiendl: Doma?, Host 2006 , č. 8, příl. Host do školy, č. 1; J. Štolba in Nedopadající džbán (2006); K. Piorecký: Dekonstrukce úspěchu: Nad kritickými ohlasy Borkovcovy poezie, Tvar 2007, č. 10; J. Zizler in V souřadnicích volnosti (2008); P. Komenda: Poetika „odstupu“ v současné české poezii, Psí víno 2010, č. 52; K. Piorecký in Česká poezie v postmoderní situaci (2011); H. Kosáková: Vladislav Chodasevič – básník dualit: Nad jeho poezií a nad Borkovcovými překlady, Slavia 2012, č. 4; O. Macl: Spása, soud, zapomnění, A2 2016, č. 22; V. Jindráček: K rozmanitosti současné české poezie pro děti, ČJL 2017/2018, č. 4; J. M. Heller: Hodně pozorovat a méně přemítat: Deset myšlenek o Petříčkovi a Petru Borkovcovi, Tvar 2020, č. 2; J. Zbořil: Nechci se dívat sám, Respekt 2020, č. 18.
Recenze: Prostírání do tichého: M. Petříček, Tvar 1991, č. 10; P. A. Bílek, Iniciály 1991, č. 17–18 * Poustevna, věštírna, loutkárna: P. A. Bílek, NK 1991, č. 48; -iw- (= I. Wernisch), LitN 1991, č. 51; I. Slavík, LD 17. 1. 1992; M. Zelinský, Iniciály 1992, č. 27 ? * Ochoz: P. Šimon, Tvar 1994, č. 18; V. Petrbok, LitN 1994, č. 44; D. Maňas-Kaňas, Host 1994, č. 4; T. Reichel, Proglas 1995, č. 3 * Mezi oknem, stolem a postelí: Š. Nevidalová, Alternativa nova 1996/1997, č. 5; L. Heczková, KP RR 1997, č. 7 * Polní práce: J. Trávníček, Tvar 1999, č. 5; M. Děžinský, Host 1999, č. 13; P. Čermáček, Psí víno 1999, č. 8 * A.B.A.F.: M. Chocholatý, Weles 2002, č. 15; R. Kopáč, Tvar 2003, č. 7 * Needle-Book: M. Skýpala, Tvar 2003, č. 21; J. Štolba, Host 2003, č. 10; J. Zizler, LitN 2004, č. 3 * Vnitrozemí: J. Koten, Weles 2006, č. 24/25; K. Piorecký, Host 2007, č. 1 * Berlínský sešit. Zápisky ze Saint-Nazaire: B. Gregorová, Právo 15. 1. 2009, příl. Salon č. 601; T. Weiss, Respekt 2009, č. 12, M. Šanda, Portál české literatury (zde); V. Staněk, A2 2009, č. 11; P. Odehnal, Tvar 2009, č. 9; R. Novák, Host 2009, č. 8; O. Horák, LidN 19. 2. 2009 * Jednou větou: B. Správcová, Tvar 2011, č. 16; O. Horák, HN 14. 10. 2011 * Milostné básně: K. Thein, LidN 14. 12. 2013; O. Stehlíková, iLiteratura 16. 4. 2013 (zde); J. Sieberová, Psí víno 2013, č. 64; J. Řehák, Host 2013, č. 2; A. Borzič, Tvar 2013, č. 6; M. Baladránová, Protimluv 2014, č. 1/2 * Lido di Dante: O. Stehlíková, Tvar 2017, č. 20; K. Piorecká, Tvar 2017, č. 20; S. Racková, Host 2017, č. 8; P. Nagy, Reflex 2017, č. 34; M. Kittlová, iLiteratura 1. 11. 2017 (zde) * Herbář k čemusi horšímu: J. Zbořil, Aktuálně.cz 26. 8. 2018 (zde), O. Stehlíková, Tvar 2018, č. 13; V. Ondrák, LitN 2018, č. 9; M. Lukáš, A2 2018, č. 16; O. Horák, LidN 23. 6. 2018, příl. Orientace; R. Malý, Fraktál 2019, č. 1 * Petříček Sellier & Petříček Bellot: M. Lukáš, A2 2019, č. 26; O. Horák, LidN 30. 11. 2019; P. Nagy, Reflex 2020, č. 7; D. Melichar, Lógr 2020, č. 35; J. M. Heller, Tvar 2020, č. 2; P. Bílek, LitN 2020, č. 1 * Každá věc má něco společného se štěstím: R. Malý, LitN 2020, č. 1, příloha Biblio; J. H. Vitvar, Respekt 2020, č. 20.
Rozhovory: P. A. Bílek, NK 1991, č. 38; M. Šefl, Práce 30. 1. 1992; L. Svoboda, NK 1994, č. 41; J. Peňás, LidN 21. 10. 1995; P. Placák, Babylon 1999/2000, č. 7; M. Balaštík, Host 2003, č. 10; M. Kozáková, LitN 2003, č. 8; O. Horák, LidN 23. 2. 2006; P. Šrámek in Pod cizím nebem bloudili jsme spolu (2009); A. Borzič, Tvar 2013, č. 6; M. Šindelka, HN 16. 5. 2013; E. Gerová, Xantypa 2014, č. 2; T. Poláček, MFD 18. 6. 2015; O. Stehlíková, Psí víno 2015, č. 72; P. Nagy, LitN 2017, č. 8; Z. Staszek, H7O 24. 7. 2019 (zde); J. Čeňková, Tvar 2020, č. 12; J. Němec, Host 2020, č. 4.

Autor hesla: Jan Wiendl (1995); Karel Piorecký (2008); Pavel Šidák (2020)
Aktualizace hesla: 20. 8. 2020 (pš)
Aktualizace bibliografie: 20. 8. 2020 (pš)
 
zpět na hlavní stranu