Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 HAŇŤA PRESS  

 1989 - 1995 
 
 Časopis začala vydávat v březnu 1989 jako svůj samizdatový čtvrtletník (periodicita nebyla dodržována) Společnost Bohumila Hrabala (SBH). Od 1990 vycházel legálně, postupně se však měnili vydavatelé i redaktoři. Prvních pět čísel vydala SBH, č. 6/1990 (první tištěné) – 13/1992 Pražská imaginace, v č. 14/1993 není vydavatel uveden, č. 15/1993 vydal J. Neubert, Dobřichovice, č. 16/1994 a 17/1995 Hroch, s. r. o., a č. 18/1995 nakl. Emporius; od č. 12 vycházel časopis s finanční podporou sponzorů, včetně samotného B. Hrabala. Redaktory byli Václav Kadlec (č. 1-10, 12, v některých číslech uvedena pouze redakční rada), Karel Dostál (č. 9 a 11), Tomáš Mazal (č. 9-18; č. 18 ve spolupráci s Radkem Pytlíkem).
 

Po celou dobu byl časopis, pojmenovaný podle jedné z významných postav Hrabalovy prózy, orientován k životu, dílu a literárnímu okolí Bohumila Hrabala. Samizdatová strojopisná čísla, vycházející v minimálním nákladu, měla charakter bulletinu SBH (v č. 1 byla otištěna zakládací listina Společnosti a její stanovy, po celou dobu se v časopisu objevují informace o přípravě a vydávání Spisů B. Hrabala). Na pokračování v nich vycházela Kadlecova biografická a bibliografická studie Bázlivý hrdina Bohumil Hrabal, zařazena byla studie Josefa Zumra Ideová inspirace B. Hrabala, rubrika Kdo je kdo v životě a díle B. Hrabala představovala osobnosti Hrabalovi blízké (Egon Bondy, Vladimír Boudník, Karel Marysko), časopis přinášel i dokumentární texty (Manifest explosionalismu, 1956 – č. 3/4). Zařazení některých aktuálních příspěvků bezprostředně nesouvisejících s dílem B. Hrabala si vyžádala společenská situace: např. č. 1 přináší Otevřený dopis Karlu Sýsovi od Milana Jungmanna, který je reakcí na Sýsovu stať Vymknuta z kloubů, uveřejněnou v týdeníku Kmen. Ve dvojčísle 3/4 oznamuje Václav Kadlec zánik časopisu v souvislosti s byrokratickými obstrukcemi znemožňujícími legální činnost SBH.

V prosinci 1989 byla SBH zaregistrována a časopis byl obnoven. Z díla Bohumila Hrabala jsou zde publikovány jednotlivé Dopisy Dubence, fejetony a jiné příležitostné texty, představena je básnická i prozaická tvorba Egona Bondyho, Karla Maryska, Jiřího Šmorance, Iva Vodseďálka a Karla Žáka z konce 40. a začátku 50. let, zařazeny jsou i básně mladších autorů z okruhu Pražské imaginace a SBH (Petr Borkovec, Michal Jůza, Věra Kopecká, Alena Vávrová aj.). Vzpomínkovými texty přispěli mj. Oldřich Jelínek, Vladislav Merhaut, Stanislav Vávra Ivo Vodseďálek, teoretickými a literárněhistorickými studiemi, jež se zabývaly zejména, ale nikoli výhradně Hrabalovým dílem, Egon Bondy (Kořeny českého literárního undergroundu v letech 1949-1953 – č. 8, pod autorovým vl. jménem Zbyněk Fišer Poznámky k situaci umění 1948 – č. 10), Milan Jankovič (Text jako proud – č. 5), Zdeňka Jiranová, Miroslav Kromiš, Josef Kroutvor, Tomáš Mazal (o autorech pražské německé literatury), Susanne Rothová, Vladimír Ševela, Michael Špirit Marek Vajchr; některé z těchto statí byly zařazeny do rubriky Pokusy o Hrabala. V č. 11 vyšla studie Václava Havla Nad prózami Bohumila Hrabala, původně vydaná ve strojopisném sborníku Život je všude z roku 1956. Publikovány byly i různé bibliografické soupisy (seznam první stovky titulů edice Pražská imaginace – č. 5, bibliografie edice Půlnoc – č. 8, přehled cizojazyčných vydání děl B. Hrabala 1989-1990 – č. 8, přehled knižních vydání textů B. Hrabala v českém jazyce – č. 12). Ukázky z korespondence a překlady zahraničních ohlasů Hrabalova díla přinášela rubrika Z archivu SBH.

 Kromě Haňťa Pressu vyšlo v říjnu a listopadu 1989 v Pražské imaginaci péčí Václava Kadlece 6 čísel strojopisného samizdatového časopisu Dej to dál (na prvních číslech spolupracoval Milan Hübl) s příspěvky literárními (Vladimír Boudník, Bohumil Hrabal, Karel Marysko, Pavel Řezníček, Oldřich Stehlík, Karel Šiktanc, Alena Vávrová aj.), filozofickými (Ivan Dubský), sociologickými (Jiřina Šiklová), politologickými (Zdislav Šulc, Milan Šimečka), publicistickými (Václav Kadlec, mj. v č. 6 jeho korespondence s Josefem Fraisem, inspirovaná Fraisovým fejetonem O neloučení, který vyšel v Kmeni v září 1989) a s texty dokumentární povahy (vzpomínka Heinricha Bölla na srpen 1968 Tank mířil na Kafku aj.). Tento časopis vycházel nepravidelně (1. číslo 26. 10. 1989, č. 6 není datováno, vyšlo po 22. 11. 1989) s podtitulem Sešity 4. proudu na 24 stranách formátu A5.
 
Periodicita: Nepravidelně. – I (4 č., dvojčíslo 3/4, 3. 3. – 30. 5. 1989), dále ročníky neuváděny, sešity číslovány kontinuálně: 1990 (4 č., 3. 3. – prosinec, 5-8), 1991 (3 č., duben – prosinec, 9-11), 1992 (2 č., červen a říjen, 12-13), 1993 (2 č., 14-15), 1994 (1 č., 16), 1995 (2 č., 17-18).
Podtituly: Čtvrtletník Společnosti Bohumila Hrabala (č. 1-2, 5), Zpravodaj Společnosti Bohumila Hrabala (č. 6-8), Revue Společnosti Bohumila Hrabala (č. 9), Magazín periferie (č. 14-17), ostatní čísla bez podtitulu.
Členové redakční rady: (uvedena v č. 1-2 a 8): V. Cílek (1990), K. Dostál (1989-90), O. Hamera (1989), J. Hýsek (1990), V. Kadlec (1989-90), T. Mazal (1990), Z. Růžek (1989-90), J. Trnka (1989); později již neuváděna.
Technické informace: A5; 20 str. (dvojčíslo 40 str., 1989), 24-46 str. (1990-92), 52-80 str. (1993-95); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Archivní a dokumentární fotografie, ojediněle kresby, faksimile dokumentů; grafická úprava V. Kadlec (č. 1-6), T. Mazal (od č. 7); záhlaví titulního listu (od č. 7) F. Štorm.
Náklad: 50-90 (č. 1-2), 200 (č. 10), 500 (č. 12).

LITERATURA

K jednotlivým číslům:o č. 14: (gar) (= V. Gardavský): Vyšel nový Haňťa, Plzeňský deník 10. 5. 1993 * o č. 17: V. Gardavský: Josef Kroutvor – Ohlasy existencialismu, Plzeňský deník 6. 6. 1995; V. F. (= V. Färber): Haňťa Press, LitN 1995, č. 37 * V. Gardavský: Časopisy nejsou jenom na stáncích, Plzeňský deník 16. 7. 1996.
Autor hesla: Michal Přibáň (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu