Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 LIST PRO LITERATURU 

 1990 - 1991 
 
 Jeden z prvních literárních časopisů vzniklých po listopadu 1989 vydávalo v prvním ročníku jako měsíčník, v druhém jako dvouměsíčník brněnské nakladatelství Blok. Vedoucím redaktorem byl Karel Blažek, externím spolupracovníkem redakce Zdeněk Drahoš.
 

List sice uveřejňoval i ukázky z připravované produkce nakladatelství Blok, neměl však charakter nakladatelského časopisu. Zpočátku představoval hlavně autory, kteří doma nesměli být dlouho vydáváni, a přetiskoval texty ze starších vydání, zvláště exilových a samizdatových, popř. z rukopisů (mj. básně Ivana Blatného, Václava Renče, Zdeňka Rotrekla, Ivana Slavíka, Jana Zábrany, eseje Jana Čepa Jindřicha Chalupeckého, fejetony Jaroslava Durycha, ukázky z próz Edvarda Valenty vydaných v zahraničí apod.; většinu ukázek doprovázel stručný medailonek nebo kritický esej). Záběr časopisu se postupně rozšiřoval, vedle známých (především moravských) autorů se v něm objevovali i literáti mladší a začínající (obvykle jim byla vyhrazena zvláštní dvoustrana). Z básníků se v listu několika texty prezentovali Aleš Andryszák, Antonín Čermák, Jiřina Hauková, Miroslav Huptych, Emil Juliš, Ludvík Kundera, Zdeněk Lorenc, Antonín Přidal, Pavel Řezníček, František Schildberger, Jiří Staněk, Aleš Sumec, Jaromír F. Typlt, Zdena Zábranská aj., z prozaiků Ivan Kříž (ukázky z nevydaného románu Dcera Herodesova), Věroslav Mertl, Marek Nekula Josef Souchop, z esejistů Vladimír Čermák Pavel Švanda.

Literárněkritické články a recenze psali Sylva Bartůšková, Mojmír Grygar, František X. Halas (přednáška Ideový konflikt mezi křesťanstvím a komunismem ve světle života a díla Františka Halase – č. 7-8/1990), Karel Komárek, Zdeněk Kožmín (mj. Zahradníčkův básnický vesmír – č. 6/1990), Ludvík Kundera (úplný text jeho neprosloveného diskusního příspěvku na II. sjezdu SČSS v roce 1956, který tehdy Literární noviny otiskly ve zcenzurované podobě, uváděl první číslo časopisu), Jaroslav Med, Miroslav Petříček, Jiří Poláček, Robert B. Pynsent (Kohout a banalizace brutality – č. 9/1990), Milan Suchomel, Jiří Trávníček aj. Obsah listu doplňovaly občasné rozhovory (mj. s Miroslavem Červenkou, Emilem Julišem, Ivanem Křížem, Ludvíkem Kunderou, Františkem Listopadem, Janem Trefulkou) a překlady (jako překladatelé vystupovali nejčastěji Jaroslav Bránský, Josef Suchý, Zdeněk Volný). Blokem příspěvků redakce připomněla nedožitá jubilea moravských básníků – Oldřicha Mikuláška (č. 2/1990, mj. řeč Jiřího Opelíka na večeru k básníkovým 75. narozeninám), Jana Zahradníčka (č. 6/1990, mj. básně ze sbírky Dům Strach a deníkové záznamy z vězení) a Jana Skácela (č. 7/1990).

Časopis nebyl členěn na rubriky, ale několik závěrečných stran bylo vyhrazeno recenzím a vnitřní strana zadní obálky fejetonům.

 
Periodicita: Měsíčník (1990), dvouměsíčník (1991). – I (9 č., duben – prosinec 1990), II (3 č., do června 1991).
Členové redakční rady: Z. Drahoš (jen 1991), Z. Kožmín, J. Med, J. Novák, J. Opelík, A. Přidal, Z. Rotrekl, F. Schildberger (jen 1991), V. Slíva, J. Stehlíková, M. Suchomel (předseda), O. Šuleř, J. Trávníček, Z. Zábranská.
Technické informace: 24x16 cm (1990), A5 (1991); 32 str. (1990), 40 str. (1991); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl, většinou kreseb, každé číslo ilustrováno převážně jedním autorem (J. Dungel, J. Kolář, M. Koreček, B. Matal, M. Myška, L. Novák, O. Oliva, R. Pospíšil, V. Reichmann, V. Sedláková, M. Šimorda, V. Zábranský); obálka I. Soukup (č. 9/1990 V. Sedláková), typografická úprava B. Havlíček (1990).

LITERATURA

K. Blažek: List v Bloku, Tvar 1990, č. 9 + List vítaným hostem (rozhovor, připr. L. Kalina), Rt 25. 4. 1990; F. Schildberger: Vždycky nám bylo jasné..., LidN 16. 5. 1990; M. Suchomel: List pro literaturu (rozhovor, připr. -ros-), Moravské noviny 31. 5. 1990; (Sl.) (=J. Slomek): Nad pátým Listem, LitN 1990, č. 25; K. Křepelka: Brněnské kulturní časopisy 2, StudL 1991, č.13.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu