Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdeněk ROTREKL

* 1. 10. 1920, Brno 
 
Básník, prozaik a publicista
 Pocházel z rodiny zahradníka a obchodníka zahradnickými potřebami. Po absolvování klasického gymnázia v Brně (mat. 1940) byl totálně nasazen; roku 1941 jej pozval František Halas do Kunštátu, kde ho seznámil s básníky tzv. bednářovské generace. Ke konci války se Rotrekl musel skrývat. Roku 1945 začal studovat filozofii, historii, sanskrt a dějiny umění na FF MU v Brně a intenzivně se zapojil do kulturního a politického života. V poválečných letech postupně působil v Syndikátu českých spisovatelů (1945–1948), v oblastním Svazu vysokoškolského studentstva (1946–1948), jako zástupce Sdružení katolických spisovatelů a publicistů v Brně (1946–1948) a též ve výboru Moravského kola spisovatelů (1947–1948). Patřil k stálým spolupracovníkům časopisu Akord, kde se spřátelil s Janem Zahradníčkem. Po únoru 1948 byl z politických důvodů vyloučen ze studia i ze všech organizací, kde působil, a předán k pracovnímu nasazení jako dělník. V témže roce byla rozmetána sazba sbírky Žalmy a z nakladatelství vrácen rukopis sbírky Pěvec florentský. Na jaře 1949 byl Rotrekl zatčen a ve vykonstruovaném tajném procesu s brněnskými vysokoškolskými funkcionáři 17. 11. 1949 odsouzen k trestu smrti, změněnému později na doživotní vězení (Bory, Leopoldov, uranové doly Bytíz na Příbramsku). Propuštěn byl v květnu 1962 na desetiletou podmínku. V letech 1962–1968 pracoval jako pomocný dělník-osvětlovač petrolejových lamp u Technické a zahradní správy města Brna. Roku 1968 byl občansky plně rehabilitován, v témže roce promoval na FF UJEP (PhDr. prací Pojetí státu a jeho smysl u Platona a sv. Augustina) a v dubnu téhož roku se stal redaktorem kulturního časopisu Čs. strany lidové Obroda (s Jiřím Sůvou). Byl zakládajícím členem jihomoravského výboru sdružení politických vězňů K 231. – Roku 1969 byla z edičních plánů vyřazena jeho sbírka Malachit. Po zastavení Obrody (v prosinci 1969) pracoval krátce jako technický redaktor vydavatelského družstva Logos Josefa Adámka v Brně, pak odešel do invalidního důchodu. V období tzv. normalizace se aktivně podílel na nejrůznějších disidentských aktivitách, zvláště při vydávání samizdatových publikací. Patřil k zakládajícím signatářům manifestu Demokracii pro všechny Hnutí za občanskou svobodu (1988), signoval též další významné dobové manifesty. V roce 1989 redigoval první dvě čísla obnoveného samizdatového časopisu Akord, který poté začal vycházet oficiálně; Rotrekl působil v jeho redakci do roku 1992. Po listopadu 1989 byl též krátce (do března 1990) redaktorem brněnské redakce kulturní rubriky Lidové demokracie, členem redakční rady měsíčníku pro politiku a kulturu Proglas Listu pro literaturu, na začátku devadesátých let spolupracoval s brněnskou televizí a rozhlasem (mj. cyklus Setkání s literaturou).
 

Debutoval roku 1940 v časopise Jitro. Dále přispíval zejména do novin a časopisů Řád, Úsvit, Selka, Lidová demokracie (1945–1948 pravidelné týdenní recenze a komentáře), Akord (1945–1948, též spoluredig., 1989–1992), Rovnost, Vyšehrad, Vývoj, Katolické noviny. – V roce 1945 přispěl do ilegálního cyklostylovaného královéhradeckého časopisu Zrcadlo. Po roce 1948 publikoval zejména v exilových periodikách Archa (Mnichov), Svědectví (Paříž), Rozmluvy (Londýn), Listy (Řím), Proměny (New York), Studie, Nový život (oba Řím), České slovo (Mnichov), Západ (Ottawa), K-231 (Toronto) ad., a v období tzv. normalizace též v samizdatových periodikách Obsah (od 1981, též ročenky Z Obsahu 1982–89 a Výbor z Obsahu 1–5, 1986), Střední Evropa (brněnská verze, od 1988), Host (od 1988), Box, Kritický sborník, Křesťanské obzory, Lidové noviny ad. Mimo to na konci 60. let publikoval v Obrodě, Rovnosti, Hostu do domu aj. V 80. letech rovněž spolupracoval s nezávislým audiovizuálním Originálním Videojournalem. – Po roce 1989 se jeho příspěvky objevovaly zejména v Listu pro literaturu, Lidové demokracii (Brno), Proglasu, Literárních novinách, Katolických novinách, ROKu, Rozrazilu, Tvaru aj. – V samizdatových edicích vydal básnické sbírky, skladby, drobné výbory, a též i sbírky povídek: Nepřízvučný zpěv (Josef Adámek /Brno/, b. d., pravděpodobně 1974/75), Litanie k andělům (Josef Adámek, b. d., pravděpodobně 1976/77), Kniha apokryfů, kouzel a zaříkávání (1975, rkp.); Žalmické vzývání ke konci adventu 1977Útěk do Egypta (Josef Adámek, b. d., pravděpodobně 1976/77); Nezděné město (Edice Petlice 1978; rozšíř. Edice Expedice 1989); Malachit. Výbor veršů 1952–1968 (Edice Petlice 1978); Chór v plavbě ryby Ichthys (Edice Petlice 1980, obsahuje též Stromy ptáci zvířata a podobní lidé; Edice Milana Jelínka /Brno/ 1982; Edice Expedice 1983); Neobvyklé zvyky. Poezie 1974 (Edice Petlice 1980); Hovory s mateřídouškou (Edice Milana Jelínka 1982); Basic Czech (Grammar) (původně součástí sbírky Chór v plavbě ryby Ichthys, Edice Petlice 1980), Basic Czech pro pokročilé po straně 1980 Basic Latin (Appendix) (souborně Edice Petlice, b. d., pravděpodobně 1984, s názvem Basic Czech /Grammar/, poezie od roku 1976; Edice Milana Jelínka 1989, jako součást svazku Poezie II.), Sad a menší prózy (Edice Milana Jelínka 1985 /vročení 1984/, Edice Petlice 1985), Menší prózy a básně v próze. III (Brno, b. d., pravděpodobně 1987); Kamenný erb (výbor z let 1940–68, Edice Expedice 1988); Poezie II. (soubor sbírek z let 1971–1983, Edice Milana Jelínka 1989); Němé holubice dálek (Česká expedice 1989). Připravovaný svazek Poezie I. Edici Milana Jelínka již nevyšel. Před rokem 1989 zůstal v rukopisu román Světlo přichází potmě (1976) a vzpomínková próza Hnízda ze stromu, který odchází (1977). V samizdatu též publikoval soubory esejů Skrytá tvář české literatury nejen krásné (Brno 1977; rozšíř. Edice Milana Jelínka 1985 s názvem Skrytá tvář české literatury nejenom krásné. Vybrané kapitoly biografické), Existence Moravy ve střední Evropě (Edice Milana Jelínka 1987) a Barokní fenomén v současnosti (Edice Milana Jelínka 1986, Edice Expedice 1987 s názvem Barokní fenomén v současnosti a jiné úvahy). Přispěl do samizdatových sborníků a antologií Josef Palivec: Listy psané na Moravu (1976; bibliofil.); Chvála bláznovství. Sborník k padesátinám Jana Trefulky (1979), Moravská čítanka 1981 (1981); Moravská čítanka 1982 (1982); Z Obsahu 1982 (1983); Moravská čítanka 1983 (1983); Z Obsahu 1983 (1984); Moravská čítanka 1984 (1984); Danny je náš! Sborník na počest šedesátých narozenin Josefa Škvoreckého (1984), Básníci a samotáři. Zaváté postavy české poezie let 1940–1980 (1984); Z Obsahu 1984 (1985); Karlu Srpovi k padesátinám (1986); Z Obsahu 1985 (1986); Na střepech volnosti. Almanach české poesie (1987); Z Obsahu 1986 (1987); Nálezy (1988); Z Obsahu 1987 (1988); Světlá lhůta. Pro Jiřího Grušu k 10. 11. 1988 (1989); Z Obsahu (1988) (1989); Z Obsahu (1989) (1990) a Bylo nebylo. Sborník k narozeninám Jaromíra Hořce (1991). – Představení složené z Rotreklových veršů i próz uvedlo brněnské Divadélko na hradbách (Sněhem zaváté vinobraní, 1990) a pražská Viola (Nepřízvučný zpěv, 1991). – Ve spolupráci s brněnským rozhlasem napsal Zdeněk Rotrekl v letech 1968–1973 čtyři, v té době již nerealizované rozhlasové hry: Jak z olivových květů věčné moře (1968); Stará žena (1969); Popis pohřbívání mýdla a kostní moučky (1970, otištěno v samizdatovém časopisu Obsah, 1983 a později samostatně v edici TVARy jako příloha časopisu Tvar, 1997, prem. 1993) a Anděl okouzlený pádem (1970–1973). – Je mj. spoluautorem scénářů uměleckého dokumentu Sedm zastavení na pouti ke svaté Anežce (1989), dokumentu Ve znamení osmihrotého kříže (1991, r. Jiří Ptáček) nebo dokumentů o básnících Janu Zahradníčkovi Pod lisem lásky (1990, r. Jiří Vanýsek) a Ivanu Jelínkovi Říkání na půl úst (1995, r. Rudolf Tesáček). – V roce 1991 vysílala Československá televize dokument Básník Zdeněk Rotrekl (r. Jiří Ptáček), ve stejné době byl o Z. Rotreklovi natočen televizní medailon V týž obraz proměněni (r. Rudolf Tesáček, 1991). Rotreklův vězeňský příběh, jakož i dalších vězněných básníků se stal předmětem dokumentu Vyloučeni z literatury (1997, r. Helena Třeštíková). Roku 2002 vznikl pro seriál GEN dokumentární portrét Zdeněk Rotrekl pohledem Břetislava Rychlíka (r. B. Rychlík). K příležitosti básníkových 85. narozenin byl natočen dokument Nezděné město (r. Petr Baran, 2005). Roku 2007 byl medailon Zdeňka Rotrekla zařazen do televizního cyklu Česko jedna báseň (r. Martin Františák). – V roce 1993 natočil Český rozhlas Brno Rotreklovo drama Popis pohřbívání mýdla a kostní moučky (r. Petr Dufek). V roce 2010 odvysílal Český rozhlas ukázky z jeho rukopisných pamětí Hnízda ze stromu, který odchází. – Na 95. výročí básníkova narození v září 2015 upozornila výstava Zdeněk Rotrekl. Světlo přichází potmě v Moravské zemské knihovně. – Byl spoluzakladatelem Konfederace politických vězňů. Již v roce 1964 získal čestné členství v exilovém PEN klubu německy mluvících oblastí. Po roce 1989 patřil k zakládajícím členů a členům správní rady Syndikátu novinářů České republiky a Obce moravskoslezských spisovatelů, později se stal též členem rady Obce českých spisovatelů. Od roku 1994 byl členem Českého centra Mezinárodního PEN klubu. – V roce byl 1990 jmenován magistrátním rytířem Českého velkopřevorství Suverénního rytířského a hospitálního řádu sv. Jana Jeruzalémského na Rhodu a na Maltě. Klub československé kultury v Los Angeles mu jako prvnímu básníku-neemigrantovi v roce 1991 udělil Cenu Jana Zahradníčka. V roce 1993 byl jako první oceněn Řádem sv. Cyrila a Metoděje. Od roku 1995 byl nositelem Řádu Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy. V roce 1999 obdržel za celoživotní novinářské a publicistické dílo Cenu Karla Havlíčka Borovského. V roce 2001 získal za soubor básnického díla Nezděné město Cenu Jaroslava Seiferta. V roce 2009 byl za celoživotní dílo oceněn Státní cenou za literaturu, o rok později byl rovněž za své celoživotní dílo a postoje honorován pamětní medailí sv. Vojtěcha. Roku 2015 byl vyznamenán in memoriam titulem Rytíř české kultury, bylo mu také podle zákona č. 262/2011 Sb. vystaveno osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. – Od roku 1994 byl čestným občanem města Brna. Představitelé rodného města mu též v roce 2002 udělili Cenu města Brna. – Užíval šifer Zd. R., -zdr-, Z. R., jedinkrát použil pseudonymů Sidonius scriptor a Heřman Drslavic.

 Do literatury vstoupil Zdeněk Rotrekl ve čtyřicátých letech trojicí básnických sbírek, v nichž se představil jako básník výrazně katolické spirituální orientace, usilující postihnout značně expresivním veršem transcendentální rozměr veškerého bytí (Kyvadlo duše, Kamenný erb, Pergameny). Intelektuální ráz tehdejší Rotreklovy poezie je zdůrazněn určitým aristokratismem, symbolizujícím nostalgický stesk po vznešených tradicích minulosti, po životě bohatě vrstveném kulturou. Básníkovy snové vize i průhledy do dětství jsou plny symbolistních dekorací; ornamentalizující stylizaci (užívající četné poetismy, přechodníky i slovosledné inverze) chápal Rotrekl jako obranu proti válkou dehumanizované kulturně společenské atmosféře. Tušené příznaky budoucích tragických proměn jej vedly k hledání celistvosti v atomizovaném světě; každý předmět jako by byl symbolem celého vesmíru, každý okamžik pak bránou do věčnosti. – Nástup komunismu, následné dlouholeté věznění a nemožnost oficiálně publikovat výrazně porušily kontinuitu Rotreklovy tvorby; v letech 1948–1989 ji mohl zveřejňovat pouze v ineditních edicích a v exilových nakladatelstvích, kde vznikaly povětšinou nahodile koncipované výbory z textů, které se podařilo dostat do zahraničí (Básně a prózy). Sama jeho tvorba se v průběhu let tematicky i tvarově rozrostla do značné šířky: ornamentalizující stylizace rané tvorby mizí, svět se básníkovi stále intenzivněji vyjevuje jako barokní „teatrum mundi“, v němž básník-křesťan bojuje o svou víru s nevírou. Prožitek baroka, který Rotrekl formuloval v eseji Barokní fenomén v současnosti, dává básníkově tvorbě jak pocit sounáležitosti s tradicí, tak do jisté míry podmiňuje jeho básnickou expresivitu i odvahu k jazykovému experimentu (Basic Czech /Grammar/). S tím souvisí také bizarnost a snová přeludovost jeho básnického světa a mísení surreálna s konkrétním detailem. Přes spontánnost této poezie, danou silně asociativní obrazností, jež umožňuje setkání surrealistické vize se syrovým vězeňským motivem, zahrady dětství s obludným přízrakem, má Rotreklova poezie stále silně intelektuální ráz. V jeho básních nalézáme četné neologismy, biblismy, aluze z nejrůznějších kulturních okruhů i značné množství nábožensko-mytických symbolů a alegorií. Základní devizou Rotreklova básnického světa je neustávající zápas o identitu křesťana ve světě totalitní ideologie („víra je zápasem o víru“) a stále se zde tematizuje paradoxnost lidského osudu: bytí člověka je darem, za nějž neseme odpovědnost, zároveň je však samo bytí jedinou otázkou po smyslu všeho, co člověk prožívá a čím trpí. Katolickou ortodoxii Rotrekl vtěluje do nábožensky zcela netradičních souřadnic (nejzřetelněji se to projevuje v básních s mariánskou tematikou), čímž podtrhuje autentičnost své víry. – Pro nečetné Rotreklovy prózy (Sad a menší prózy) je charakteristická silná lyričnost, s níž jsou evokovány snové vize a nadčasová podobenství. V jediném Rotreklově románu, Světlo přichází potmě, autor v mnohovrstevnatém, částečně autobiografickém vyprávění, střídavě doplněném o lyrické záznamy snů, citáty, reminiscence, odkazy či dobové dokumenty a protknutém příznačnou barokní imaginací, reflektuje v kulisách města Brna, ale i československých komunistických vězeních a pracovních táborů historické události a peripetie druhé poloviny dvacátého století. Zatím jen v rukopise zůstávají nedokončené paměti s pracovním názvem Hnízda ze stromu, který odchází. – Literárněhistoricky významným činem je soubor biografických medailonů katolických spisovatelů a intelektuálů pronásledovaných komunistickým režimem Skrytá tvář české literatury.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Kyvadlo duše (BB 1940); Kamenný erb (BB 1944); Pergameny (BB 1947); Žalmy (BB 1948, rozmetáno v sazbě); Sad a menší prózy (PP 1991, oproti smz. vydání rozšíř.); Němé holubice dálek. Al Jónat Élem Rechokím (BB 1993); Chór v plavbě ryby Ichthys (BB 1994); Stromy, ptáci, zvířata a podobní lidé, Neobvyklé zvyky (BB 1994); Cestovní klínopis (BB 1996); Basic Czech. Poezie (BB 1998); Světlo přichází potmě (PP 2001, součást Spisů Z. R.).
Výbory: Via Dolorosa. Poezie Zdeňka Rotrekla, Václava Renče a Josefa Palivce (Toronto 1977; 1990, ed. A. Kratochvil); Hovory s mateřídouškou. Výbor z poezie 1962–1970 (Řím 1978; 1994); Malachit. Výbor veršů z let 1952–1968 (Mnichov 1980, původní vydání 1969 zastaveno v sazbě); Básně & prózy. Výbor z tvorby 1970–1979 (BB, PP, Mnichov 1985, obsahuje: prózy Kniha apokryfů, kouzel a zaříkávání a básnické sbírky Stromy, ptáci, zvířata a podobní lidé, Neobvyklé zvyky, Chór v plavbě ryby Ichthys a Basic Czech /Grammar/, ed. I. Šustrová a M. Kubes); Sněhem zaváté vinobraní. Výbor z poezie 1940–1989 (1991, ed. J. Trefulka); Kamenný erb. Poezie 1940–1969 (BB 1996).
Ostatní práce: Česká kultura 20. století v životě české společnosti (E, ref. na 4. setkání Opus bonum ve Frankenu 1981, Mnichov 1982); Skrytá tvář české literatury nejenom krásné (biograf. medailony, Toronto 1987; 1991 s tit. Skrytá tvář české literatury; rozšíř. 1993); Barokní fenomén v současnosti (EE 1995).
Souborná vydání: Spisy Zdeňka Rotrekla (nakl. Atlantis 2001–2005): sv. 1 Nezděné město (2001, obsahuje První verše; Kyvadlo duše; Žalmy; Pěvec florentský; Pergameny; Svatojánská noc; Kamenný erb; Děje; Malachit; Hovory s mateřídouškou; Nezděné město; Stromy ptáci zvířata a podobní lidé; Neobvyklé zvyky; Chór v plavbě ryby Ichthys; Basic Czech; Němé holubice dálek /Al jónat élem rechokím/; Cestovní klínopis; Sedmiprstý týden – denní úkoly; Záznamy); sv. 2 Světlo přichází potmě (2001); sv. 3 Podezřelá krajina s anděly (2003, obsahuje Sad a menší prózy; Kniha apokryfů, kouzel a zaříkání; Rozhlasové hry); sv. 5 Skryté tváře (2005, obsahuje Skrytá tvář české literatury nejenom krásné; Barokní fenomén v současnosti a jiné úvahy).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Podání ruky... Sborník prací nejmladších moravských autorů (1943); Básníci ve stínu šibenice. Antologie z děl českých spisovatelů-politických vězňů stalinské éry (Řím 1976); Kontinent. Sonderband Prag. Unabhängiges Forum nicht-exilierter tschechoslowakischer Autoren (Frankfurt nad Mohanem–Berlín–Vídeň 1976); Na střepech volnosti (Mnichov 1989; 1991); Benefice (Toronto 1990); Civic Freedom in Central Europe (Londýn 1991); Der Lerchenturm (Vídeň 1993); Die Sonnenuhr (Lipsko 1993); Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy. I. díl. Humanitní vědy (Mnichov – Praha 1993); Krajiny milosti. Antologie české duchovní lyriky XX. století (1994); J. Palivec: Prózy, listy z vězení, pozdravy přátel (1996); Čeští spisovatelé o toleranci (1994); Literatura, vězení, exil / Literature, prison, exile (1997); Večerní rozmluvy s hosty Univerzity Palackého 1991–1996 (1998); Duše Brna (1998); ...za ostnatými dráty a minovými poli... (1998); Rajhrad. 950 let od příchodu benediktinů na Moravu a 50 let od nástupu ničivého komunismu (1998); Česká xenofobie (1998); Brno známé i neznámé (1999); My city = Moje miasto. Poems (Krakov 2000); Konec chleba, počátek kamení (2001); Bytem v hrůze (2002); Anthologie de la poésie tcheque contemporaine. 1945–2000 (2002); L. Kundera: Piju čaj (2003); Tak dobrá je to hra. Fotbal v české poezii (2004); Co si myslí andělíček. Dítě v české poezii (2004); Báseň mého srdce (2005); Píseň o domově. Malý výbor z veršů čtyř vězněných brněnských básníků (2006); Svědectví. Osudy politických vězňů 1947–1976 (2007); Po městě, jež je mi souzeno. Brněnská zákoutí v poezie (2007); Kdybych vstoupil do Kauflandu, byl bych v Brně (2009); Antologie české poezie I. /1966–2006/ (2009); Chlévská lyrika (aneb Zvířata nám odcházejí ze života) (2010).
Uspořádal a vydal: Velikonoční almanach poesie (1947, též přisp.); Karel kníže ze Schwarzenbergu: Obrana svobod (1991); Slovo v úzkosti a naději. Sborník k 70. výročí narození A. Kratochvila (1994, s K. Máchou, též přisp.).

LITERATURA

Bibliografie: an.: Bibliografie Zdeňka Rotrekla, Proglas 1990, č. 3; Bibliografie, in Via dolorosa. Poezie Zdeňka Rotrekla, Václava Renče a Josefa Palivce (1990; ed. A. Kratochvil); Z. R.: Skrytá tvář literatury (1991, medailon o autorovi a bibliografii zpracoval K. Coural; rozšíř. 1993, biografii a bibliografii přepracoval a doplnil B. Str. = B. Strachwitz); Bibliografie, in Sněhem zaváté vinobraní. Výbor z poezie 1940–1989 (1991, ed. J. Trefulka); Bibliografie knižně vydaných prací Zdeňka Rotrekla, in I. Harák: Básník a jeho čas. Nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla (2012).
Knižně: Proces proti vatikánským agentům (1950); Z. R. k šedesátinám (rkp. sb., 1980, ed. I. a Z. Kotrlí); Básníkův skrytý čas (1990, ed. K. Coural); I. Harák: Básník a jeho čas. Nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla (2012).
Studie a články: os (= O. Syrovátka): Zdeněk Rotrekl, Obroda 1968, č. 3; J. Trefulka: Víra tedy je zápasem o víru, Host 1980, též in Rozmluvy (Londýn) 1987, č. 7 (zde), též in Akord 1990/91, č. 1; A. Kratochvil: Poezie Zdeňka Rotrekla, Česká slovo (Mnichov) 1980, č. 1; Barokní prvky v díle Ivy Kotrlé a Zd. Rotrekla, Nový život (Řím) 1989, č. 4 (zde); A. Kratochvil, in sb. dokumentů Žaluji 2 (Haarlem 1975; 1990); Z. Kožmín: Spálená dlaň zůstává, LidN 29. 9. 1990; (fsch) (= F. Schildberger), Zdeněk Rotrekl, List pro literaturu 1990, č. 1; M. Pluháček: Zdeněk Rotrekl, Kamenný erb, Proglas 1990, č. 3 (zde i bibliografie); O. Rydlo: Představujeme Zdeňka Rotrekla. Co je básník aneb Malá škola života a poezie, Rovnost 8. 3. 1991; J. Trefulka, doslov, in Z. R., Sněhem zaváté vinobraní (1991); K. Komárek: doslov, in Sad a menší prózy (1991); P. Cekota: Trojí návrat Zdeňka Rotrekla, Katolický týdeník 1992, č. 18; A. Měšťan: Rotrekl a katolická literatura vůbec, Reportér 1992, č. 40; J. Rambousek: Zdeněk Rotrekl: Basic Czech (1980), in Český Parnas (1993); Z. R.: Ediční poznámka, in: Z. R., Stromy ptáci zvířata lidé. Neobvyklé zvyky (1994); Z. R.: Ediční poznámka, in: Z. R., Chór v plavbě ryby Ichthys (1994); Z. R.: Ediční poznámka, in Z. R., Hovory s mateřídouškou (1994); A. Kratochvil: Trojí cesta Zdeňka Rotrekla, in Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy. II (1994); I. Harák: Básník aluzívní a eliptický, in Literatura v literatuře (1995) (zde); V. Novotný: Lyrikovo vzývání absolutna, doslov in Z. R., Cestovní klínopis (1996); I. Harák: Nad poezií Zdeňka Rotrekla, Obratník 1996, č. 12; J. Med: doslov, in Z. R., Kamenný erb (1996); J. Kratochvil: K uměleckému tvaru vede cesta přes denně riskující osobní život, in Z. R., Basic Czech (1998); Z. R., J. Uhdeová: Ediční poznámka, in Z. R., Nezděné město (2001); I. Harák: Konec začátku; pokračování konce. Publicistika Zdeňka Rotrekla v letech 1945–1948, in Konec a začátek v jazyce a v literatuře (2001); I. Harák: Když přišel mráz, in Česká jazyk a literatura na sklonku století/Język i literatura czeska u schyłku XX. wieku (2001); I. Harák: Básník a jeho doba. Poezie Zdeňka Rotrekla z počátků normalizace, in Život je jinde...? (2002) (zde); I. Harák: Zdeněk Rotrekl jako prozaik, in Česká próza 90. let 20. století (2002); Z. R., J. Uhdeová: Ediční poznámka, in Z. R., Podezřelá krajina s anděly (2003); I. Harák: Za větrného času, in Usta ad Albim Bohemica 2003, č. 2; O. Nádvorník: O Velikonočním almanachu poezie z roku 1947, Alternativa plus 2004, č. 3/4; I. Harák: Rotreklovy Hovory s mateřídouškou – studie interpretační, in Literatura určená k likvidaci (2004); Z. R., J. Uhdeová: Ediční poznámka, in Z. R., Skryté tváře (2005); J. Hanuš: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století (2005); I. Harák: Zdeněk Rotrekl jako esejista a publicista (V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století), in Víra a výraz (2005); I. Harák: Rotreklovy Děje, in Literatura určená k likvidaci II (2006); J. N. Rostinsky, Czech Catholic Writers under Communist Normalization, Kosmas, 2006, č. 1; I. Fic: Básnická tvorba pětice brněnských básníků období normalizace, Box 2006, č. 06; K. Komárek: K jazykové a textové výstavbě poezie Zdeňka Rotrekla, in Rozprava o současné poezii (2006); I. Harák: Katolický filosemita, in Usta ad Albim Bohemica 2007, č. 1; J. Kudrnáč: Dynamická idyla Zdeňka Rotrekla. K básnické sbírce Stromy ptáci zvířata a podobní lidé, in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná bohemistická (V) 2007, č. 9 (zde); J. Med: Zdeněk Rotrekl: Sněhem zaváté vinobraní, in V souřadnicích volnosti (2008); Z. Kaprál: Laudatio na Zdeňka Rotrekla, Dokořán 2009, č. 52; H. Svanovská: Barokní inspirace v próze Zdeňka Rotrekla Světlo přichází potmě, in Literatura určená k likvidaci IV (2009); J. Soukupová: Zdeněk Rotrekl žil disidenství jako osudový úděl, MFD (Brno) 2. 9. 2009 (zde); P. Placák: Odvrhnout magickou moc bůžků. Zdeněk Rotrekl, Brno 1920–2013, Paměť a dějiny 2013, č. 3 (zde).
Recenze: Kyvadlo duše: vs (= V. Stránecký), Výhledy 1940/41, č. 3; F. Braun, Jitro 1941/42, č. 5 * Kamenný erb: kp (= K. Polák), Národní práce 13. 1. 1945; M. K. (= M. Krejza), Lidové listy 13. 1. 1945 * Pergameny: B. P. (= B. Pavlok), Akord 1947/48, č. 5; V. Kalivoda, LD 25. 12. 1947; J. Č. (= J. Červinka), Svobodné noviny 11. 2. 1948; L. Dvořák, Vyšehrad 1947/48, č. 13 * Hovory s mateřídouškou: A. Kratochvil, Národní politika (Mnichov) 1978, č. 11; M. Trávníček, Kam v Brně... 1995, č. 8, příl. Kam * Malachit: M. Kubes, Národní politika (Mnichov) 1980, č. 5, příl. Zvon; D. Strož, Obrys (Mnichov) 1981, č. 3; I. Harák, Tvar 1993, č. 45/46 (zde) * Skrytá tvář české literatury nejenom krásné: J. V. (= J. Vladislav), Acta (Scheinfeld) 1987, č. 1; J. D. (= J. Dresler), Národní politika (Mnichov) 1987, č. 10; E. Eckertová, Proměny (New York) 1989, č. 3; -ran-, Obrys (Mnichov) 1989, č. 1; J. Kubíček, Vlastivědný věstník moravský 1990, č. 3 * Basic Czech (Grammar): J. Kratochvil, Akord 17, 1991/92, č. 1, též in Příběhy příběhů (1995) * Skrytá tvář české literatury: J. Mervart, Rovnost 20. 11. 1991; R. Matys, NK 1991, č. 50; J. Hauber, LD 28. 12. 1991; K. Komárek, LD (Brno) 7. 1. 1992; M. Trávníček, Akord 1991/92, č. 8; M. Tmé, SvSl (Brno), 5. 2. 1992; od, Duha 1992, č. 1, L. Soldán, Proglas 1992, č. 1; A. Měšťan, Polygon reportér 1992, č. 1, L. Soldán, SvSl (Brno) 12. 1. 1994; J. Peňás, MFD 24. 1. 1995 * Sněhem zaváté vinobraní: V. Novotný, MFD 31. 1. 1992; R. Matys, NK 1992, č. 6; rs, Telegraf 3. 2. 1992; or, Rovnost 8. 2. 1992; I. Fic, Reflex 1992, č. 9; J. Červinka, Akord 1991/92, č. 9; I. Harák, Severočeský regionální deník 29. 4. 1992, příl. Středeční příloha SD; M. Exner, Tvar 1992, č. 16 (zde); J. Med, LitN 1992, č. 16 (zde), též in J. M.: Spisovatelé ve stínu (1995); K. Komárek, LD (Brno), 11. 2. 1992; I. Slavík, LD (Brno) 31. 3. 1992, L. Soldán, SvSl (Brno) 13. 3. 1992 * Sad a menší prózy: kom, SvSl (Brno) 10. 1. 1992; V. Novotný, MFD 10. 4. 1992; V. Píša, NK 1992, č. 9; J. Urbanec, Tvar 1992, č. 20 (zde); I. Harák, Severočeský regionální deník 18. 1. 1993 * Popis pohřbívání mýdla a kostní moučky: M. Jeřábek, Brněnský večerník 4. 5. 1993; F. Schildberger, LidN 7. 5. 1993 * Němé holubice dálek. Al Jónat élem Rechokím: M. Trávníček, LD (Brno) 29. 12. 1993; R. Matys, LidN 10. 3. 1994, příl. Národní 9; RM, NK 1994, č. 11; I. Harák, Tvar 1994, č. 6 (zde); K. Komárek, Katolický týdeník 1994, č. 13, příl. Perspektivy; L. Jurkovič (= L. Soldán), LD (Brno), 17. 2. 1994; M. Tmé, SvSl (Brno), 2. 3. 1994 * Chór v plavbě ryby Ichthys: J. Blažke, Moravské noviny 1. 3. 1990; J. Blažejovský, Rovnost 2. 4. 1994; F. Schildberger, LidN 13. 4. 1994; K. Komárek, LD (Brno) 2. 6. 1994; Z. Kožmín, SvSl (Brno) 28. 6. 1994 * Stromy ptáci zvířata a podobní lidé, Neobvyklé zvyky: M. Langerová, NK 1995, č. 8; L. Soldán, Rovnost 18. 2. 1995; J. Trávníček, Tvar 1995, č. 10 (zde) * Barokní fenomén v současnosti: I. Fic, Proglas 1995, č. 9–10; A. Haman, NK 1995, č. 33; J. Šimůnek, SvSl 20. 9. 1995; J. Šimůnek, SvSl (Brno) 27. 9. 1995; J. Blažejovský, Rovnost 30. 9. 1995; P. Švanda, LidN 16. 11. 1995; J. Med, LitN 1995, č. 40 (zde); I. Harák, Labyrint 1995, č. 8; J. Bielecki, Alternativa nova 1997/98, č. 8 * Kamenný erb: L. Sedláková, Denní Telegraf 12. 8. 1996; I. Harák, NK 1996, č. 38; V. Papoušek, Tvar 1996, č. 18 (zde) * Cestovní klínopis: J. Šimůnek, SvSl 30.11. 1996; I. Harák, NK 1997, č. 13; I. Harák, Střední Evropa 1999, č. 89 * Basic Czech: J. Suk, NK 1999, č. 12; I. Harák, LitN 1999, č. 30 (zde); M. Kovářík, Tvar 1999, č. 20 (zde); V. Stanzel, Host 2000, č. 1, příl. Recenzní příloha, R. Kanda, Aluze 2000, č. 2 * Světlo přichází potmě: L. Soldán, Kam v Brně 2002, č. 4, příl. Kam; P. Švanda, Revue Politika 2002, č. 3 (zde); J. Med, Katolický týdeník 2002, č. 15; J. Med, LidN 2. 5. 2002, též in J. M.: Od skepse k naději (2006); B. Rychlík, Respekt 2002, č. 20; J. Zizler, Souvislosti 2002, č. 2; M. Tomášek, Host 2002, č. 8, příl. Recenzní příloha; K. Komárek, Aluze 2002, č. 1 (zde); I. Harák, Bohemistyka 2002, č. 4 (zde) a Bohemistyka 2007, č. 2 (zde), též in I. H., Býýýt odněkud (2010) * Nezděné město: A. Měšťan, Právo 9. 4. 2001; J. Staněk, NK 2001, č. 15; L. Jurkovič (= L. Soldán), Kam v Brně... 2001, č. 4, příl. Kam; J. Med, LidN 5. 4. 2001, též in J. M.: Od skepse k naději (2006); M. Kovářík – I. Fic, Tvar 2001, č. 9 (zde); P. Švanda, Rovnost 21. 5. 2001; M. Reissner, Zemské noviny 7. 7. 2001; M. Trávníček, Aluze 2001, č. 2 (zde) * Podezřelá krajina s anděly: D. Kroča, HN 13. 1. 2004; K. Komárek, Host 2004, č. 2; L. Jurkovič, Kam v Brně... 2004, č. 1, příl. Kam * Skryté tváře: K. Kolařík, Tvar 2005, č. 21 (zde); J. Med, Katolický týdeník 2005, č. 51; J. Odstrčilík, LitN 2006, č. 18 (zde); J. Zizler, Souvislosti 2006, č. 3.
Rozhovory: Z. R. a O. Filip, Svědectví (Paříž) 1988/89, č. 85 (zde), též in Z. R., Básníkův skrytý čas (1990); J. Dufek, LD 12. 1. 1990; J. Trávníček, Iniciály 1990, č. 12; A. Hošťálek, SvSl 17. 3. 1990, příl. Slovo na sobotu; M. Pluháček, Proglas 1990, č. 3; J. Dufek, SvSl 1. 10. 1990; B. Solařová, Studentské listy 1991, č. 2; M. Fronková, LD 23. 5. 1991; L. Svobodová, NK 1991, č. 23, příl. Příloha Nových knih; J. Souchop, Tvar 1991, č. 38 (zde); J. Hauber, Velehrad 1992, č. 2; F. Schildberger, LidN 25. 2. 1993, příl. Národní 9; J. Libor, LD (Brno) 22. 7. 1993; J. Dufek, SvSl 23. 12. 1993, příl. Slovo na Vánoce; K. Chalupa, Denní Telegraf 8. 11. 1994; P. Švanda, NK 1995, č. 35; E. Sokol, Rovnost 17. 11. 1995; J. Paulas, Katolický týdeník 1996, č. 25; T. Reichel, Host 1996, č. 2; J. Vondráček, Denní Telegraf 8. 3. 1997; L. Sedláková, Právo 18. 12. 1997, příl. Salon; J. Rulf, Reflex 1999, č. 35; A. Bajaja, Zvuk 1999, léto (zde); B. Pospíšil, Zemské noviny 2000, č. 5, příl. Náš domov; L. Pohanková, Katolický týdeník 2000, č. 42; M. Stöhr, Host 2001, č. 10; J. Slomek, LidN 29. 10. 2001; D. Švachová – I. Harák, Salve 2004, č. 2; M. Badal – J. Nerušil, Katolický týdeník 2005, č. 43 (zde); P. Placák, Babylon 2006/2007, č. 5 (zde); O. Horák, LidN 24. 10. 2009, příl. Orientace; A. Horáčková, MFD 16. 1. 2010, příl. Víkend (zde).
K životním jubileím: A. Kratochvil, České slovo (Mnichov) 1980, č. 1; M. Uhde, Listy (Řím) 1981, č. 6; M. Uhde, Rozmluvy (Londýn) 1985, č. 4 (zde); J. Trefulka, Obsah 1985, říjen; J. Kuchař, LidN 2. 10. 1990; D. Perstická, Duha 1990, č. 4; .Z. Kožmín, LidN 29. 9. 1990; J. Suchý, LD 2. 10. 1990; M. Pluháček, Moravské noviny 18. 10. 1990; J. Wiendl, Tvar 1995, č. 16 (zde); J. Med, Katolický týdeník 1995, č. 48, příloha Perspektivy; J. Trefulka, SvSl 30. 9. 1995; I. Fic, Proglas 1995, č. 9/10; J. Slomek, LidN 30. 9. 2000; F. Cinger, Právo 2. 10. 2000; gog, Rovnost 30. 9. 2000; Z. Kaprál, Dokořán 2005, č. 36; I. Harák, Alternativa nova 1995, č. 2; P. Motýl, Kontexty 2010, č. 4; F. Schildberger, Duha 2010, č. 3 (zde).
Nekrology: K. Kubíčková, MFD 11. 6. 2013; M. Uhde, MFD 12. 6. 2013; I. Harák, HN 12. 6. 2013; M. Doležal, LidN 12. 6. 2013; Z. Kaprál, Brněnský deník Rovnost, 14. 6. 2013; J. Med, LidN 19. 6. 2013; J. Paulas, Katolický týdeník 2013, č. 24; V. Vavryš, Týden 2013, č. 25; J. Med, Katolický týdeník 2013, č. 26; J. Med, Host 2013, č. 7; I. Harák, Tvar 2013, č. 13; P. Švanda, Kontexty 2013, č. 3.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Lexikon české literatury
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Česká literatura v exilu 1948–1989
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Autor hesla: Jaroslav Med (1998)
Aktualizace hesla: 1. 10. 2015 (pet)
Aktualizace bibliografie: 1. 10. 2015 (pet)
 
zpět na hlavní stranu