Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Foto Karel Cudlín

 Jiří  TRÁVNÍČEK

* 9. 2. 1960, Vyškov na Moravě  
 
 
Literární teoretik, historik a kritik
 Narodil se v rodině vysokoškolského učitele. ZDŠ vychodil v Žilině a Brně, gymnázium v Brně. Po maturitě (1979) studoval na FF UJEP v Brně češtinu a historii; absolvoval 1984 diplomovou prací Působení Jana Skácela v Rovnosti v letech 1945–1952 (PhDr. 1986). Před nástupem roční vojenské služby (1984–1985) krátce pracoval v Divadelním ústavu v Praze, po ní nastoupil studijní pobyt na FF UJEP. V roce 1987 se stal odborným pracovníkem brněnské pobočky Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV (1988 dočasně začleněné do nově založeného brněnského Slovanského ústavu ČSAV), v září 1989 přešel do oddělení teorie ÚČSL v Praze. V letech 1991–2003 působil opět v Brně, vyučoval na katedře české a slovenské literatury a literární vědy FF MU (1994 přejmenována na Ústav české literatury, 2002 na Ústav české literatury a knihovnictví) současnou českou literaturu a teorii literatury, v letech 1997–2003 byl jejím vedoucím. V letech 1991–1992 studoval na School of Slavonic and East European Studies (University London), zejména u prof. Roberta Pynsenta. Výsledkem tohoto studijního pobytu byla práce Language as Memory. Two Czech Poets in Exile: Ivan Jelínek and Ivan Blatný, za niž získal titul M. A. (Master of Arts). Docent 1996 prací Poezie poslední možnosti. V roce 2003 přešel do Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pracoval v oddělení teorie prózy, od roku 2007 pak v oddělení pro výzkum literární kultury; téhož roku byl jmenován zástupcem ředitele pro brněnské pracoviště ÚČL AV ČR. Současně od roku 2003 přednáší na FF UK v Praze. V roce 2005 byl jmenován profesorem.
 Publikuje od roku 1980. V době vysokoškolského studia přispíval do brněnských studentských časopisů Klió a Fórum, jinak až do konce 80. let uveřejňoval recenze, články a studie v Brněnském večerníku, Rovnosti, Romboidu, České literatuře aj., též však v samizdatových periodikách Kritický sborník a Revue 88. Po roce 1989 píše do novin a časopisů: Moravské noviny, Proglas, Iniciály, Tvar, Lidové noviny, Česká literatura, Slovenská literatúra, Slovenské pohľady (oba Bratislava), Estetika aj. Byl členem redakční rady časopisů Slovenská literatúra (1990–2002), List pro literaturu (1990–1991), Iniciály (1991–1996) a Tvar (1992–2005). Od roku 1996 je členem redakční rady časopisu Host, do kterého pravidelně přispívá; od roku 2003 je členem redakční rady časopisu Česká literatura. Publikuje též v zahraničí (Wiener Slavistisches Jahrbuch, Apokalipsa /Ljubljana/, Literaturen vestnik /Sofia/, Eurozine ad.).
Rané příspěvky ve studentských časopisech podepisoval pseudonymy Gabriel Poupě-Nerozvité a Prozan Kliotić, příspěvky v samizdatových periodikách pseudonymem Řehoř Hejhola nebo šifrou -ek a v měsíčníku Proglas šifrou jTk, jinak u svých kratších prací užívá standardně šifer t, trv, travenius.
 

Odborné pole působnosti Jiřího Trávníčka je velmi široké. Zahrnuje literární kritiku, literární historii a teorii, významná je však i jeho činnost ediční a redakční. Do literatury Trávníček vstoupil na počátku osmdesátých let jako literární kritik; svůj zájem soustředil především na soudobou básnickou produkci, výběrově pak i na prózu a literární teorii. Od devadesátých let se v jeho zorném poli stále čestěji objevovala literární tvorba Ivana Blatného, Ivana Jelínka, Oldřicha Mikuláška, Jana Skácela, která také stála na počátku jeho úvah o podobách a proměnách moderní české poezie v druhé polovině 20. století. Ucelený pohled na vývoj české poezie posledních padesáti let (včetně poezie českého undergroundu, písničkářů a produkce nejmladších básníků) podal spolu se Zdeňkem Kožmínem v dějinně a přehledově koncipované práci Česká poezie od 40. let do současnosti, která později vyšla v upravené a rozšířené verzi pod názvem Na tvrdém loži z psího vína. S touto prací tematicky souzní kniha Poezie poslední možnosti, v níž Trávníček svůj výklad moderní české poezie opřel o detailní interpretaci konkrétních sbírek a o průhledy do některých dalších textů vybraných autorů (Jiří Orten, Josef Kainar, Jan Zahradníček, Vladimír Holan aj.). Svou metodou konkrétní, otevřené a synekdochické interpretace, kdy na základě pochopení detailu v textu je možné porozumět významu celku (básni, nebo i celé autorově tvorbě) navazuje na interpretační koncepci Zdeňka Kožmína, kterou dále rozvíjí. Inspiraci nachází zejména v řadě dalších hermeneuticky a recepčně orientovaných teoriích (Hans-Georg Gadamer, Günter Figal). Zaměření na problematiku interpretace literárního díla (šířeji i na otázku čtení) se stalo základním východiskem Trávníčkovy odborné činnosti. Promítá se jednak do jeho literárněkritických soudů (zvl. recenzí, poznámek o románu a článků o moderní české a světové literatuře), jednak do teoretických úvah a studií (např. Kontakt s literárním dílem, která je součástí Kapitol z teorie literárního díla). Nejsoustavněji své pojetí hermeneutiky moderní prózy představil v knize Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy, v níž analyzoval proměny a vývoj románu s ohledem na jeho proklamovanou smrt a smrt příběhu. Úvodní teoretická studie, která odhaluje dualitu „vím, a proto vyprávím“ – „vím, a přesto vyprávím“ jako základní hermeneutický klíč k cestám a scestím moderní prózy, je doplněna o 54 konkrétních interpretačních modelací. Pro tuto práci, ale i pro většinu dalších Trávníčkových studií a interpretací je charakteristické propojení teorie a praxe: konkrétní čtenářská zkušenost je uchopena a nahlížena s pomocí (a pod dohledem) literární teorie. Formování této zkušenosti a její první podoby v širším kontextu vzniku a vývoje narativního myšlení u dětí analyzoval v knize Vyprávěj mi něco… Jak si děti osvojují příběhy. Komplexní průzkum čtení a čtenářství pak představuje kniha Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize, která je výsledkem zatím nejrozsáhlejšího výzkumu zaměřeného na čtení a čtenáře v našem prostředí.
Další rovinou Trávníčkových aktivit je ediční a redakční činnost: dílo Jana Zábrany, Ivana Jelínka, Ivana Blatného, antologie polské literární teorie Od poetiky k diskursu (2002). Spolu s Jiřím Holým redigoval české vydání Lexikonu teorie literaturya kultury, podílí se na řízení Strukturalistické a Teoretické knihovny v nakladatelství Host. Mimoto je spoluautorem dvou knižních rozhovorů s dramatikem a hercem Arnoštem Goldflamem a jazykovědcem Dušanem Šlosarem.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Česká poezie od 40. let do současnosti (skripta, 1994, se Z. Kožmínem; knižně přeprac. a rozšíř. s tit. Na tvrdém loži z psího vína, 1998); Poezie poslední možnosti (soubor studií, 1996); Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy (soubor studií, 2003); Vyprávěj mi něco... Jak si děti osvojují příběhy (studie 2007); Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (studie 2008).
Ostatní práce: Několik historek ze života AG (rozhovor s A. Goldflamem, 2006, s P. Štědroněm); Jaké hlavy, takový jazyk (rozhovor s D. Šlosarem, 2008, s J. Voráčem).
Účast v týmových pracích: Česká literatura 1945–1970. Interpretace vybraných děl (1992); Český Parnas. Vrcholy literatury 1970–1990 (1993); Proměny subjektu 1, 2 (1993, 1994); Kapitoly z teorie literárního díla (skripta, 1993); Lexikon teorie literatury a kultury (2006); V souřadnicích volnosti (2008).
Příspěvky ve sbornících
: Sborník prací FF brněnské univerzity, řada literárněvědná (D) (1987, 1988); František Halas – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky (1988); Hodnotové súvislosti umeleckej komunikácie (Nitra 1990); K české literatuře 1945–1948 (1992); Jan Zábrana (1996); Bítov '96 (1997); Přednášky a besedy z XXXIII. běhu LŠSS (2000); Slovo – struktura(lismus) – příběh. Pocta K. Chvatíkovi (2000, příl. Aluze); Stát a církev v roce 1950 (2000); Symposiumsbeiträge: 225 Jahre Bohemistik an der Universität Wien (2000, zvl. číslo Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 46); Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS (2003); Setkání bohemistů Cikháj 2005 (2005); Škvorecký 80 (2005); Osobnosti moravských dějin 1 (2006); Čtenářství, jeho význam a podpora = Lesen, seine Bedeutung und Förderung (2008).
Uspořádal, vydal a redigoval: J. Zábrana: Jistota nejhoršího (výbor z básnické pozůstalosti, 1991, kalendárium s M. Zábranovou) + Zeď vzpomínek (básnická sbírka z pozůstalosti, 1992) + Básně (1993); Pět na jednoho. Interpretační symposion nad Mikuláškovým Vyvolavačem (1995, též přisp.); I. Jelínek: V sobě letohrad (1998) + Básně 1, 2 (1999, 2000); I. Blatný: Texty a dokumenty 1930–1948 (1999); Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70.–90. let (2002, též s M. Havránkovou a P. Vidlákem přel.); Lexikon teorie literatury a kultury (2006, s J. Holým).

LITERATURA

Recenze: Česká poezie od 40. let do současnosti: J. Dresler + R. Rovenský (přetisk z Nového života, Řím 1994, s. 155 a 158); J. Trávníček + Z. Kožmín, vše Tvar 1995, č. 3 (polemika); J. Dresler, tamtéž, č. 7; L. Kasal, tamtéž, č. 9 * Poezie poslední možnosti: M. Zelinský, Tvar 1996, č. 15; J. Holý, Respekt 1996, č. 39; M. Vajchr, KP RR 1997, č. 9 * Na tvrdém loži z psího vína: R. Burián, Rovnost 15. 6. 1998; A. Jelínek, NK 1998, č. 26; P. A. Bílek, LitN 1998, č. 29; M. Bauer, Tvar 1998, č. 18; J. Suk, Host 1998, č. 9; I. Kučerová, Souvislosti 1998, č. 2; J. Holý, ČL 2000, č. 1 * Příběh je mrtev?: A. Haman, Tvar 2003, č. 11; D. Hodrová, ČL 2003, č. 5; G. Zand, Wiener Slavistisches Jahrbuch, 2003, č. 49; J. Holý, Host 2004, č. 2; A. Jedličková, Svět literatury 2003, č. 26/27; J. Pácalová, Romboid (Bratislava) 2004, č. 8 * Lexikon teorie literatury a kultury: D. Iwashita, LidN 13. 5. 2006, příl. Orientace; F. Tomáš, MFD 7. 7. 2006; A. Haman + K. Piorecký, Tvar 2006, č. 17; J. Hrabal, Aluze 2006, č. 2; J. Olšovský, A2 2006, č. 23; B. Fořt, Pandora 2007, č. 14; J. Matonoha, ČL 2007, č. 2; M. Řepa, ČČH 2007, č. 2 * Vyprávěj mi něco...: O. Hausenblas, ČL 2007, č. 6; M. Orálek, Aluze 2008, č. 3; P. Šidák, A2 2007, č. 48; V. Trpka, Pandora 2007, č. 15; Z. Volf, Host 2008, č. 7; L. Lederbuchová, Český jazyk a literatura 59, 2008/2009, č. 2.
Rozhovory: M. Balaštík, Host 1997, č. 3; P. Bubeníček, Proglas 1999, č. 5/6; B. Správcová, Tvar 1999, č. 6; R. Müller, A2 2007, č. 48; J. Němec, Respekt 2007, č. 47; V. Richter, Grand Biblio 2007, č. 4/5; L. Navara, MFD 23. 12. 2008; R. Červený, Klíček ke knihám 2009, č. 7 (zde).
Autor hesla: Bohumil Svozil (1998); Ondřej Sládek (2009)
Aktualizace hesla: 11. 3. 2009 (kb)
 
zpět na hlavní stranu