Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ivan BLATNÝ

† 5. 8. 1990, Colchester (Velká Británie) 
 
Básník
 Syn spisovatele Lva Blatného (1894–1930). Maturitu složil na brněnském gymnáziu v roce 1938 a začal studovat obor němčina – čeština na FF MU. Po uzavření vysokých škol (1939) pracoval v rodinném obchodě s optikou. Roku 1948 byl Syndikátem čs. spisovatelů spolu s Jiřím Kolářem a Arnoštem Vaněčkem vyslán do Velké Británie, kde požádal o politický azyl. Brzy u něho propukla duševní choroba (1948 poprvé hospitalizován v Londýně a Essexu). Až do své smrti intenzivně tvořil, a ačkoli byly některé rukopisy zničeny, zachovalo se několik set tisíc veršů, z nichž byly posléze pořádány editorské sbírky. V letech 1951–1954 spolupracoval s rozhlasovými stanicemi BBC a Rádio Svobodná Evropa. Od roku 1954 byl znovu hospitalizován v Claybury Psychiatric Hospital v Essexu, v roce 1963 byl přeložen do House of Hope v Ipswichi, v roce 1977 do St.Clement’s Hospital v Ipswichi a od roku 1985 až do smrti žil v Clacton-on-Sea (Suffolk).
 Byl členem Skupiny 42. Debutoval roku 1933 ve Studentském časopise, v letech 1938–1939 přispíval do strojopisného časopisu Noc, později do Akordu, Kritického měsíčníku, Panoramy, Lidových novin, Listů, Rozhledů, Studentského časopisu, U Bloku, Kytice, Života aj. V roce 1981 časopis Stern uveřejnil článek Jürgena Serkeho Útěk do blázince, který k Blatnému připoutal pozornost médií řady evropských zemí (britská televize BBC a norská VB o něm roku 1982 odvysílaly dokumentární filmy). Po dobu pobytu v exilu doma prakticky nepublikoval, v letech 1968–1969 a 1988–1989 však bylo jeho dílo zásluhou Karla Fuksy, resp. Martina Pluháčka-Reinera připomenuto pořady v brněnských studentských klubech. Blatného emigrační tvorba byla obsažena v samizdatových publikacích Poblíž katedrál (výbor z díla, Česká expedice 1981, sest. Jaromír Hořec pod pseud. Jiří Hynek), Pomocná škola Bixley (1982, edice Kde domov můj, textově odlišné od torontské knižní verze z roku 1987) a Stará bydliště (Česká expedice 1984). – Blatného život a dílo se staly tématem románu Martina Reinera Básník: Román o Ivanu Blatném (2014).
 Poezie prvních dvou Blatného sbírek má charakter impresivní lyriky toužící zachytit prchavé kouzlo okamžiku a odhalovat krásu všednosti. Jeho verše, vycházející z apollinairovské linie moderní české poezie (Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert), mají sugestivní melodičnost, která zvýrazňuje jejich melancholické ladění. Řada Blatného básní je lokalizována do rodného Brna, jehož atmosféru i scenerie nepřestával obdivovat. „Městský“ ráz jeho tvorby se ještě prohloubil ve sbírce Tento večer, psané v duchu poetiky Skupiny 42; se záměrem posílit kontakt s všední realitou zde autor vkládal do struktury básní útržky konverzace z ulice či hospody. Ve sbírce Hledání přítomného času se Blatný vrátil k rytmicky pravidelnému verši a znovu se oddal toku vjemů a vzpomínek, v nichž doznívá zejména ohlas válečných prožitků i dojmů z osvobození v roce 1945. Po více než třicetiletém publikačním odmlčení Blatný znovu vstoupil do české literatury básněmi vzniklými v emigraci a ovlivněnými autorovou duševní chorobou. Blatný jako by se v nich navracel k dávným východiskům, jeho básnický svět ovládá melancholie návratů: nostalgickými verši plnými smyslovosti, vzpomínek a podvědomých asociací usiluje o integraci vlastní psychicky narušené osobnosti, o rekonstrukci paměti a o proniknutí do nejhlubších vrstev svého vědomí (Stará bydliště). Ve sbírce Pomocná škola Bixley (název je autorský, původně se vztahoval jen na část sbírky, na jejíž celek jej vztáhnul až editor Antonín Brousek) je tento básnický integrační proces posunut až na samu hranici sdělitelnosti. Blatný zde opouští tendenci k formální, strofické i rýmové kázni předchozí sbírky; namísto ní je zde zásadně uplatněn volný verš, básně jsou vybudovány na principu široce pojaté montáže či koláže a na asociačně spontánním řetězovitém proudu evokací. Ve volném toku básnické obraznosti, přerušovaném reflexivními glosami, makaronismy, osobními apely, citáty apod., se mísí vědomé s podvědomým v básnickou výpověď člověka, jemuž zůstal toliko jazyk jako poslední záštita jeho lidské identity. Dané rysy zřetelně vystupují též ve sbírkách publikovaných časopisecky (třetí část Pomocné školy Bixley z roku 2011) či sestavených z básní z Blatného pozůstalosti (Jde pražské dítě domů z bia...).

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Paní Jitřenka (BB 1940); Melancholické procházky (BB 1941); Tento večer (BB 1945); Na kopané (BB pro ml., 1946); Hledání přítomného času (BB 1947); Jedna, dvě, tři, čtyři, pět (BB pro děti, 1947); Stará bydliště (BB, Toronto 1979; 1992; ed. A. Brousek); Pomocná škola Bixley (BB, Toronto 1987, ed. A. Brousek); Pomocná škola Bixley (BB 1994, ed. Z. Hejda, V. Färber a A. Petruželka, pův. v samizdatu 1982); Jsem nyní se všemi (BB 1998, ed. M. Pluháček); Fragmenty a jiné verše z pozůstalosti (BB 2003, ed. J. Šmarda); Pomocná škola Bixley 1979, 1987, 2011 (BB 2011, ed. A. Petruželka); Jde pražské dítě domů z bia... (BB 2017, ed. M. Reiner).
Výbory: Tento večer (1991, ed. J. M. Tomeš); Brněnské elegie (2003, ed. Z. Hron); Domovy (2007, ed. P. Král); Místa, která jsme opustili, žijí dál (2015, ed. L. Vondroušková).
Souborná vydání: Verše 1933–1953 (1995, ed. R. Havel); Texty a dokumenty 1930–1948 (1999, ed. J. Trávníček, zde též kalendárium).
Hudebnina: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Dětské sbory s doprovodem klavíru (2005, autor hudby M. Slimáček).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Jarní almanach básnický (1940); Neviditelný domov (Paříž 1954); A co básník (1963).

LITERATURA

Knižně: J. Šmarda: Ivan Blatný v mých vzpomínkách (2013).
Monotematická čísla periodik: Souvislosti 2013, č. 2.
Studie a články: J. Černý: Ivan Blatný (portrét), LidN 12. 3. 1944; Prohlášení Syndikátu čs. spisovatelů, RP 1. 4. 1948; K. Fuksa: Jubilující básník Brna, Rt 19. 12. 1969; A. Brousek: doslov, in Stará bydliště (Toronto 1979); týž: doslov, in Pomocná škola Bixley (Toronto 1987); -k- (J. Kroutvor): Totální exil Ivana Blatného, Listy (Řím) 1984, č. 1, též in J. K., Fernety (1998); Z. Rotrekl in Skrytá tvář české literatury nejenom krásné (Toronto 1987; 1991); P. Král: Certifikát pro Ivana Blatného, Proměny (New York) 1989, č. 4; M. Pluháček: Profil Ivana Blatného, Proglas 1990, č. 2; J. Trávníček: Básnický kontakt Ivana Blatného se Skupinou 42, ČL 1990, s. 425; J. M. Tomeš: doslov, in Tento večer (1991); J. M. Tomeš: doslov, in Verše 1933–1953 (1994); M. Tarant, in Český dekameron (1994); J. Trávníček, in Poezie poslední možnosti (1996); Z. Hejda: Kolemjdoucí, KP RR 1996, č. 6; S. Simonek: Ivan Blatnyj i russkaja literatura, Rossica Olomucensia 1994, sv. 32 (za rok 1993); A. Redding, in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada anglistická, 1997, č. 3; A. Petruželka: Pomocná škola Bixley Ivana Blatného jako textologický a ediční problém, KS 1999, č. 1; týž: Nečitedlné tatrmany aneb Prolegomena k „narovávání“ „zákrut osobnosti“ básníka Ivana Blatného, Souvislosti 1999, č. 3/4; R. Novák, in sb. Návraty k velkým (2000); J. Bolton: Elegie veřejné a soukromé, ČL 2001, č. 2, s. 128–142; J. Hansen: Singing the Blues – Intertextuality in the Poetry of Ivan Blatný, Kosmas 2002, sv. 16, č. 1; táž, "A Python Can Have Up to Three Tongues" – The Use of Multiple Languages in the Poetry of Ivan Blatný, Kosmas 2003, sv. 16, č. 2; A. Petruželka: Němčina, Němci a němota v poetice Ivana Blatného, Souvislosti 2005, č. 3; týž: Holan a Blatný, hloubka a povrch?, in Vladimír Holan a jeho souputníci (ed. V. Färber, 2006); týž: Angličtina a čeština v básních Ivana Blatného z období Pomocné školy Bixley neboli "modus operandi" talbotingu, Slavia 2007, č. 2; J. Krejčí: Píseň, již stíhám a která mi neustále uniká. O vzpomínání v poezii Ivana Blatného, ČL 2007, č. 4; P. Král: Poznámka o verši, Host 2007, č. 6; A. Petruželková: ediční poznámka, in I. B.: Pomocná škola Bixley (2011), J. Šmarda: Ivan Blatný projevoval básnický talent už jako dítě, Universitas 2012, č. 2; J. Šmarda: Nevyužité básně, Host 2013, č. 7; J. Šmarda: Z exilových let Ivana Blatného, Universitas 2013, č. 3; A. Petruželka: Tento namátkový výběr..., Souvislosti 2013, č. 2; J. Vergara: Reading the Body: Corporeal Imagery, Language, and Identity in Ivan Blatný’s Pomocná škola Bixley, Slovo a smysl 2015, č. 23.
Recenze: Paní Jitřenka: B. Václavek, LidN 8. 4. 1940; V. Černý, KM 1940, s. 134; P. Bojar, Studentský časopis 1939/1940, č. 7; J. Šnobr, Česká osvěta 1940/1941, č. 4; J. Pilař, Venkov 1940, č. 159; J. Zatloukal, Kolo 1940, č. 4; B. Mühlstein, Naše zprávy 1940, č. 74 * Melancholické procházky: -p- (A. M. Píša), Národní práce 4. 1. 1942; V. Černý, KM 1942, s. 26; M. Dvořák, Akord 1941/1942, č. 9–10; J. B. Čapek, Naše doba 1941/1942, č. 5; J. Pilař, Venkov 1942, č. 1 * Tento večer: F. Götz, Národní osvobození 30. 12. 1945; M. Dvořák, Akord 1945/1946, s. 309–311; ms (A. Neureutter), RP 6. 1. 1946; F. Listopad, My 46, 12. 1. 1946; L. Kundera, Rt 3. 2. 1946; J. Hořec, MF 6. 2. 1946; AMP (A. M. Píša), Práce 13. 2. 1946; J. Machoň, Svobodné noviny 6. 4. 1946; I. Slavík, LD 23. 6. 1946; J. Grossman, Generace 1946, č. 3; V. Černý, KM 1946, s. 84; P. Trost, Blok 1947/48, č. 1 * Hledání přítomného času: J. Štern, Tvorba 1947, č. 52; M. Sedloň, RP 5. 11. 1947; G. (F. Götz), Národní osvobození 9. 11. 1947; A. M. Píša, PL 7. 12. 1947; A. M. Píša, Kytice 1947, č. 11/12; J. Morák, MF 13. 12. 1947; J. B. Čapek, Naše doba 1947/1948, č. 3; I. Slavík, Vyšehrad 1947/1948, č. 11; Z. Rotrekl, LD 21. 12. 1947; J. Grossman, Listy 1948, č. 1/2; J. Červinka, SvSl 16. 1. 1948; lk (L. Kundera), Rt 23. 1. 1948 * Jedna, dvě, tři, čtyři, pět (1947): V. Pazourek, Svobodné noviny 23. 11. 1947 * Stará bydliště (1979): J. Hron, Listy (Řím) 1980, č. 5; V. Hora, Západ (Toronto) 1982, č. 2* Pomocná škola Bixley (1987): S. R. (S. Richterová), Svědectví (Paříž) 1988/1989, č. 86 * Pomocná škola Bixley (1994): J. Trávníček, Nové knihy 1994, č. 29; J. Šimůnek, SvSl 23. 6. 1994; J. Slomek, LitN 1994, č. 27; I. Harák, Severočeský regionální deník 20. 7. 1994; M. Ryšavý, Český deník 26. 8. 1994; J. Rulf, LidN 9. 7. 1994, příl. Národní 9, č. 28 * Fragmenty a jiné verše z pozůstalosti: L. Soldán, Kam v Brně… 2003, č. 11; J. Slomek, LidN 26. 6. 2003; A. Petruželka, Souvislosti 2003, č. 4; J. Krejčí, Host 2003, č. 9; J. Lněnička, Sedmá generace 2004, č. 2; M. Kovářík, Tvar 2004, č. 4 * Pomocná škola Bixley (2011): A. Vondřichová, A2 2012, č. 12; J. Hrdlička, Souvislosti 2013, č. 2 * Jde pražské dítě domů z bia... J. Slomek, Týden 2017, č. 43; A. Palán, Hospodářské noviny 22. 9. 2017; R. Kopáč, MFD 25. 9. 2017; M. Sechovcová, A2 2018, č. 5.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, uspořádáno v 1. stupni evidence.

Autor hesla: Jarosav Med (1995)
Aktualizace hesla: 4. 6. 2018 (pš)
 
zpět na hlavní stranu