Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiřina HAUKOVÁ

* 27. 1. 1919, Přerov  
 
Básnířka a překladatelka
 

Jejím otcem byl Karel Hauke (1889–1968), šéfredaktor přerovského deníku Obzor a spoluvydavatel prvního ročníku časopisu Host, manželem výtvarný a literární teoretik a kritik Jindřich Chalupecký (sňatek 1950). – Obecnou školu a reálné gymnázium Hauková vychodila v Přerově (maturovala 1938), na brněnské Masarykově univerzitě studovala tři semestry angličtinu a češtinu, po válce (1948) krátce pokračovala ve studiu angličtiny a estetiky na Univerzitě Karlově v Praze, po dvou semestrech však na studium rezignovala. V letech 1940–1942 byla redaktorkou Obzoru (Přerov). Od roku 1942 pracovala v Praze v publikačním oddělení ministerstva lidové osvěty, od roku 1945 na ministerstvu informací, nejprve v publikačním odboru, který vedl František Halas, a od roku 1947 v americkém oddělení, jež řídil Adolf Hoffmeister. Zároveň v roce 1946 redigovala knižnici Blíženci v pražském nakladatelství Pamir. Od roku 1950 se věnovala výhradně literatuře. V šedesátých letech navštívila Polsko, Belgii, Holandsko, Lucembursko, Anglii, Rakousko a Itálii.

 

Členkou Skupiny 42 se stala roku 1945. Publikovala v Obzoru (zde debut 1934), studentském časopise Snaha (Brno), dále ve Studentském časopise, Lidových novinách, po druhé světové válce v Mladé frontě, Rovnosti, Bloku, Listech, Plameni, Literárních novinách, Novém životě, Lidové demokracii, O knihách a autorech, Práci, překlady zejména v KvětechSvětové literatuře. Později též publikovala v samizdatovém Obsahu, po roce 1989 v Ateliéru, Literárních novinách, Souvislostech, Tvaru (v roce 1996 na pokračování část vzpomínek Záblesky života), Lidových novinách, Psím víně, Revolver Revui aj. – Posmrtně byly její texty otištěny mj. v časopisu Prostor Zlín (2017 rukopisné Vzpomínky z Vičanova). – V samizdatové Edici Petlice vyšly její básnické sbírky Motýl a smrt (1983), Světlo v září (1984) a Spodní proudy (1987); první dvě též v Edici Expedice, poslední též v Edici Drahoslavy Janderové a Sergeje Machonina. Texty Jiřiny Haukové byly zařazeny do samizdatových sborníků Pohledy 1 (1976, ed. Václav Havel); Lachés (1976, zde část sbírky Motýl a smrt); Pocta Jiřímu Johnovi (1978); Eva Kmentová. In memoriam (1982, eds. Jindřich Chalupecký, Jiří Šetlík, Polana Bregantová-Zoubková); Básníci a samotáři (1984, eds. Ondřej Fibich, Jiří Brixi); Na střepech volnosti (1987, ed. Zdeněk Hrubý /= Jaromír Hořec/); Nálezy (1988, eds. Michaela Freiová, Květa Neradová); Z Obsahu 1987 (1988); Z Obsahu 1989 (1990). – Podle veršů Ivana Blatného a Jiřiny Haukové připravilo pražské divadlo Viola scénickou koláž Komunikace 42 (1993, r. Zdeněk Novotný), v roce 2015 uvedlo pražské Divadlo X10 podle jejích veršů i překladů inscenaci Spodní proudy Jiřiny Haukové (r. Ewa Zembok). – Svým jménem kryla překlady Luby a Rudolfa Pellarových (povídku Bernarda Malmuda v antologii Hlídky naděje, cestopis Ben Luciena Burmana Mississippi, obojí 1975, a překlad cestopisu Jamese Cooka Cesta kolem světa, 1978). – V roce 1995 obdržela za sbírku Světlo v září Cenu Jaroslava Seiferta a v roce 1997 jí byla prezidentem republiky udělena Medaile za zásluhy. – Užívala pseudonymu Jola (Obzor, Snaha) a šifry J. H.

 

Původní tvorbu Jiřiny Haukové tvoří výhradně poezie. Na rozdíl od melodičnosti prvotiny, v níž se však už ohlašuje autorčin příznačný motiv samoty, ve sbírce Cizí pokoj se její verš prozaizuje a tíhne k mluvní dikci. Tento posun spolu s tématem bezútěšného velkoměstského života nejnápadněji signalizují příklon k poetice Skupiny 42. Následné etapy již pozvolnějšího vývoje, které ve sbírkách vydávaných v dlouhých časových odstupech zůstávají zakryty, zřetelněji vystupují v jednotlivých oddílech výboru Letorosty. – Na přelomu čtyřicátých a padesátých let sílí deziluzivnost básnířčina pohledu, který se na čas obrací i ke společenskému dění; syrové útržky reality však postupně vytlačuje obrazná stylizace a pocity prázdnoty a zmaru, burcující však s rostoucí energií obranné síly vzdoru. Lyrická nálada určité chvíle přerůstá do meditativní polohy, souznění básnického subjektu s okolím se tak odosobňuje a problematizuje: člověk se autorce jeví jako součást mnohotvárného celku přírody, z jejíhož věčně se opakujícího koloběhu se snaží vymknout, avšak jejíž čistoty dosahuje jenom ve vrcholných okamžicích tvořivosti a lásky. Osou poezie Jiřiny Haukové je čas, sám v sobě rozporný, vše pohlcující i uchovávající.
V pozdějších sbírkách (Spodní proudy, Motýl a smrt, Světlo v září) se vztah k přírodě v intimních scénách dále konkretizuje, výrazově a myšlenkově oprošťuje a pocit trpkosti vyúsťuje ve smírné ladění. Ve sbírce Mozaika z vedřin Hauková experimentuje s grafickým rozměrem básně a zčásti se tak přiklání k principům experimentální poezie. Morální apelativnost a kritičnost namířená vůči soudobé společnosti, politice a kultuře sílí ve sbírce Díra skrz. K osobním, ba intimním tématům se autorka vrací ve sbírce Večerní prška, v níž reflektuje umění, svět i vlastní tělesnost pod zorným úhlem stáří. Své verše včlenila také do knihy vzpomínek Záblesky života. – Jako překladatelka z angličtiny se Hauková rovněž soustředila většinou na poezii, především na představitele moderních uměleckých výbojů (Thomas Stearns Eliot, William Carlos Williams, Dylan Thomas) nebo jejich předchůdce (Emily Dickinsonová).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Přísluní (BB, b. d., 1943); Cizí pokoj (BB 1946); Oheň ve sněhu (BB 1958); Mezi lidmi a havrany (BB 1965); Rozvodí času (BB 1967); Země nikoho (BB 1970); Spodní proudy (BB, Mnichov 1988; 1992); Motýl a smrt (BB 1990); Elegie za Jindřichem Chalupeckým (B, bibliofilie, b. d., 1994); Světlo v září (BB 1995, poprvé v samizdatu 1984); Záblesky života (vzpomínky, 1996); Mozaika z vedřin (BB 1997); Díra skrz (BB 1999); Večerní prška (BB 2002).
Výbor: Letorosty (1970; přeprac. Mnichov 1987).
Souborné vydání: Básně (2000, ed. M. Špirit, obs. Přísluní; Cizí pokoj; Oheň ve sněhu; Mezi lidmi a havrany; Rozvodí času; Země nikoho; Motýl a smrt; Světlo v září; Spodní proudy; Elegie za Jindřichem Chalupeckým; Básně do sbírek nezařazené; Z rukopisů).
Překlady: A. Nin: Lstivá zima (1946, pod jménem Libuše Jurášová); Britské moderní umění (katalog 1946, s dalšími); T. S. Eliot: Pustá země (1947, s J. Chalupeckým); E. Dickinsonová: Jediný ohař (1948) + Můj dopis světu (1977); H. Fast: Američan (1948, překlad veršů); Mezi dvěma plameny (1948, s dalšími); S. Kennedy: Odhalení Jihu (1949, s J. Urbánkovou); E. A. Poe: Případ pana Valdemara (1948); J. London: Povídky z celého světa (1954) + O malém člověku (1960); Černošské vypravovánky (bibliof. 1957); H. Melville: Taipi (1956) + Omú (1958, se Z. Kiršnerem); Černošská poezie (1958, s dalšími); D. Thomas: Zvláště když říjnový vítr (1958) + Kapradinový vrch (1965); Mys Dobré naděje (1960, s dalšími); J. Keats: Když mraky září (1961); Americká lidová poezie (1961, s dalšími); Moderní anglická poezie (1964, s dalšími); W. C. Williams: Hudba pouště (1964); Jazzová inspirace (1966, s dalšími); Postavit vejce po Kolumbovi (1967, s dalšími); Sto moderních básníků (1967, s dalšími); G. Steinová: Vlastní životopis Alice B. Toklasové (1968); Boxerské povídky (1968, s dalšími); Duhové mosty (1973, s dalšími); Tři stálice (1974, s dalšími); Rytíři modrého květu (1975, s dalšími); Básně a písně barikád (1975, s dalšími); Poezie přelomu století (1984, s dalšími); scénicky: D. Thomas: Doktor a běsi (1970).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Mladá Morava (1940); Podání ruky (1943); Skupina 1942 (katalog 1946); Básnický almanach 1956 (1957); Je radostný života boj! (1959); Básnický almanach 1958 (1959); Básnický almanach 1959 (1960); Almanach Klubu čtenářů 1962 (1963); Adriena Šimotová (katalog 1968); Básnická kronika roku 1945 (1980); Putování múzy Thálie (1984, s dalšími); Na střepech volnosti (Münich 1989, 1991); Skupina 42 (1995); Jiří John: Kresby (katalog, 2000); Skupina 42 (2000); Báseň mého srdce (2005); Haná v poezii (2008); Sešity. Výběr z 33½ čísel časopisu (2009); Antologie české poezie 1 (2009).

LITERATURA

Studie a články: L. Kundera: Až do tkáně, in J. H., Země nikoho (1970); B. Fučík: Cesta Jiřiny Haukové, in J. H., Letorosty (1970); W. E. Harkins: Poezie Jiřiny Haukové, in J. H., Letorosty (Mnichov 1987); Z. Pešat: Literatura Skupiny 42, LM 1990, č. 2, též in Tři podoby literární vědy (1998); Z. Vybíral: Průniky Jiřiny Haukové do čtenáře, Tvar 1990, č. 38; Z. Drahoš: Básnířka oficiální, samizdatová i exilová, in Od rozdělení k syntéze. Sborník prací filosofické fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada literárněvědná, č. 1 (1991); aj (= A. Jonáková): Motýl a smrt, in Český dekameron (1994); M. Písková: Poznámky k samizdatové tvorbě Jiřiny Haukové, in Normy normalizace. Sborník referátů z literárněvědné konference 38. Bezručovy Opavy (ed. J. Wiendl, 1996); I. Harák: V Punkvě poezie. Polistopadová vydání předlistopadových sbírek Jiřiny Haukové), Sborník prací Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada literárněvědná A 1997, č. 2; E. Pelánová: Jiřina Hauková a její slovo, in Šnykerikyk. Miroslavu Červenkovi k pětašedesátinám studenti FF UK Praha (1997); L. Heczková: Hledání hlasu a těla, in Cinque letterature oggi (Udine 2002); M. Langerová: Jiřina Hauková, RR 2006, č. 62; A. Vondřichová: Jiřina Hauková – překladatelka, Plav 2007, č. 11; L. Heczková: Jiřina Hauková, Slovo a smysl 2007, č. 7; J. Mlčoch: Jiřina Hauková, Bulletin Moravské galerie v Brně 2008, sv. 64; P. Švecová: Vdovství. Rodová zkušenost jako pojítko generací, in Generace, skupiny a programy v literatuře (2009); V. Fišmistrová: Před pěti lety ztratil Přerov svou velkou básnířku, Nové Přerovsko 2010, č. 49 a 50; M. Langerová: Jiřina Hauková, fotografka, RR 2014, č. 96; P. Poláková-Uvírová: Sestry Haukovy, Nové Přerovsko 2014, č. 20.
Recenze: Přísluní: J. Pilař, Venkov 13. 2. 1944; J. Machoň, LidN 28. 2. 1944; p. (= A. M. Píša), Národní práce 22. 3. 1944; Ns. (= J. Nečas), Naše doba 1943/44, č. 6; J. Kadlec, Živá tvorba 1943/44, č. 9 * Cizí pokoj: air (= J. Kainar), Rovnost 2. 3. 1947; G. (= F. Götz), Národní osvobození 13. 5. 1947; J. Štern, Práce 27. 6. 1947; J. Grossman, Svobodné noviny 24. 8. 1947, též in J. G., Analýzy (1991); A. M. Píša, Kytice 1947, č. 5 * Oheň ve sněhu: J. Opelík, HD 1958, č. 10; M. Červenka, LitN 1958, č. 24; Z. Heřman, VP 5. 7. 1958; I. Mojík, Kultúrny život 1958, č. 32 * Mezi lidmi a havrany: M. Červenka, LitN 1965, č. 26; Z. Kožmín, Plamen 1965, č. 7 * Rozvodí času: V. Karfík, Orientace 1967, č. 5; J. Urbánková, VP 22. 9. 1967; Z. Pešat, LitN 1967, č. 32 * Země nikoho: šk (= J. Škrábek) a gf (= G. Francl), LD 1. 7. 1971; pvk (= P. Kovařík), SvSl 19. 3. 1971; rsk (= M. Borský), Práce 24. 3. 1971 * Letorosty: J. Trávníček, Moravské noviny 1990, č. 2 * Spodní proudy: V. Šibrava, NK 1993, č. 25; M. Tmé, SvSl (Brno) 14. 5. 1993; L. Jurkovič (= L. Soldán), LD 24. 11. 1993 * Motýl a smrt: P. A. Bílek, NK 1990, č. 39; I. Slavík, LD 27. 10. 1990; J. Rulf, LidN 24. 10. 1990; V. Píša, RP 14. 12. 1990; V. Justl, Občanský deník 20. 10. 1990; Z. Drahoš, Rovnost 27. 11. 1990; V. Novotný, MFD 25. 1. 1991; J. Trávníček, Iniciály 1991, č. 21/22 * Elegie za Jindřichem Chalupeckým: -pšt- (= Z. Pešat), LitN 1994, č. 47 * Světlo v září: J. Wiendl, NK 1995, č. 42; M. Exner, Tvar 1995, č. 20; M. Langerová, LitN 1995, č. 47; J. Hájková, SvSl 1. 12. 1995, příl. Slovo na víkend; V. Novotný, LidN 5. 10. 1996, příl. Národní 40; M. Doležal, Babylon 1996/97, č. 2 * Záblesky života: A. Haman, NK 1996, č. 25; P. Šimon, Tvar 1996, č. 19; D. Dobiáš, Obratník 1995/96, č. 14/15; J. Šimůnek, SvSl 7. 8. 1996; L. Sedláková, Denní Telegraf 16. 9. 1996; J. Chuchma, MFD 13. 7. 1996; vl (= Š. Vlašín), Naše pravda 1997, č. 7 * Mozaika z vedřin: J. Suk, NK 1998, č. 14; M. Langerová, LitN 1998, č. 45; J. Trávníček, Tvar 1998, č. 18 * Díra skrz: J. Suk, NK 1999, č. 34; V. Píša, Tvar 1999, č. 16; M. Langerová, LidN 6. 8. 1999; R. Kopáč, MFD 11. 10. 1999; M. Vajchr, KPRR 2002, č. 22 * Básně: M. Jareš, Tvar 2002, č. 10; L. Engelking, LitN 2001, č. 31 * Večerní prška: J. Suk, Psí víno 2003, č. 26; M. Langerová, LidN 22. 1. 2003; M. Kovářík, Tvar 2004, č. 10.
Rozhovory: I. Markvart, Amatérská scéna 1989, č. 7; M. Langerová, SvSl 13. 5. 1989; J. Klempera, Učitelské noviny 1990, č. 18; Z. Hejda – T. Pokorná, RR 1994, č. 25; M. Balaštík, Host 1995, č. 5; I. W. (= I. Wernisch), LitN 1998, č. 47; V. Bezdíček, NK 1999, č. 48; B. Beneš, Slovo 27. 1. 1999; J. Rulf, Reflex 2000, č. 2; P. Placák, Babylon 2001/2002, č. 1, příl. Literární a výtvarná příloha, č. 1/XI.
K životním jubileím: mg (= M. Grimmová), ZN 27. 1. 1989; L. Jurkovič (= L. Soldán), LD (Brno) 4. 2. 1994; Vl. Čech, SvSl (Brno) 27. 1. 1994; J. Suk, NK 1999, č. 4; dom, LidN 27. 1. 1999; R. Kopáč, Uni 2006, č. 1.
Nekrology: V. Karfík, HN 19. 12. 2005; R. Kopáč, Právo 19. 12. 2005; M. Jareš, Tvar 2006, č. 1; V. Justl, Dokořán 2006, č. 37.

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995); Karel Piorecký (2007); Michal Jareš (2019)
Aktualizace hesla: 11. 12. 2019 (jar)
Aktualizace bibliografie: 11. 12. 2019 (jar)
 
zpět na hlavní stranu