Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 LITERÁRNÍ NOVINY (1) 1927-51  

 1927 - 1941; 1946 - 1951 
 
 Nakladatelský časopis, jehož vydavateli byly postupně podniky Pokrok, Sfinx Bohumila Jandy a od roku 1936 do zastavení v roce 1941 nově založený ELK (Evropský literární klub). LitN usilovaly o rozšiřování čtenářské obce pro umělecky hodnotnou knihu a kromě informativních funkcí plnily v některých obdobích i roli literárněkritického periodika nebo obecně kulturní revue. Mezi předválečnými redaktory byli Václav Kaplický, Josef Hora, Bohumil Mathesius, Miloslav Novotný Jaroslav Jan Paulík. ELK (a. s., knihkupecká a nakladatelská) zůstal vydavatelem i po válce (LitN byly zasílány členům ELKu pětkrát ročně v rámci jejich členského příspěvku), od března 1948 však přešel do národní správy a od 1949 se stal součástí nově zřízeného nakladatelství SČSS Československý spisovatel; souběžně s tím se i LitN změnily v nakladatelský list Čs. spisovatele. Časopis po válce řídil Miloslav Novotný (1946-49) s Jiřím Weilem (odpovědný redaktor 1946-48) a Václavem Stejskalem (redakční tajemník 1948, odpovědný redaktor 1949); od 1950 byl vedoucím redaktorem i odpovědným zástupcem listu Donát Šajner.
 

Poválečné LitN si uchovaly charakter nakladatelského časopisu, ale vedle ukázek z vycházejích knih a informací pro odběratele jednotlivých klubových edičních řad (Stránka ELKu, Čtenářská obec, Měsíc v Čs. spisovateli, Měsíc v našem nakladatelství) uveřejňovaly další beletristické, publicistické i odborné příspěvky. Kromě literatury si všímaly i divadla a filmu, výtvarného umění a ojediněle také hudby nebo tance. V posledních dvou ročnících se zrcadlí dobový příklon k propagandistickému pojetí literatury a umění (úvodník Františka Kautmana o novém pojetí nakladatelské práce v č. 1/1950).

LitN otiskly básně Konstantina Biebla, Josefa Hory, Jindřicha Hořejšího, Václava Laciny, Jana Nerudy, Stanislava K. Neumanna, Vítězslava Nezvala, Jana Nohy, Donáta Šajnera, Jaroslava Vitáka, Viléma Závady aj.; v překladech (Gustav Francl, Emanuel Frynta, Josef Hora, Adolf Kroupa, Zdeněk Lorenc, Arnošt Vaněček, Jan Vladislav aj.) vycházela hlavně poezie ruská, francouzská a anglická: Guillaume Apollinaire, Eduard Bagrickij, Paul Eluard, Sergej Jesenin, Michail Jurjevič Lermontov, Leonid Pervomajskij, Alexandr Sergejevič Puškin, Stephen Spender, Jules Supervielle apod. Objevily se však i básně Heinricha Heineho (přel. František Hrubín) nebo Sándora Petöfiho (přel. Kamil Bednář); další z řady českých překladů Poeova Havrana otiskl Jan Blahoslav Čapek (1947). Z prozaiků přispěli opakovaně Jan Kloboučník, Jaromír John, Josef Štefan Kubín, František Kubka, Jiří Marek, Jan Mareš, Josef Masařík, J. J. Paulík, Donát Šajner, přeloženy byly mj. prózy Antona Pavloviče Čechova Jamese Thurbera. Vzpomínkové črty uveřejňovali Emanuel Lešehrad Karel Sezima. Příležitostně v listu vycházely články spisovatelů o jejich vlastní tvorbě (mj. Karel Josef Beneš, Adolf Branald, Miloš V. Kratochvíl, J. Š. Kubín, František Kubka). V roč. 1947 byla otištěna původní, pro LN psaná úvaha Jeana-Paula Sartra Spisovatel a doba (č. 3/4).

Z literárních historiků přispívali do časopisu mj. J. B. Čapek, František Hampl, Karel Krejčí, Karel Polák, Vítězslav Tichý, v roč. 1950-51 pak hlavně Jaromír Lang Miloslav Novotný (zejména o B. Němcové a J. Nerudovi); kritické eseje a články psali mj. Jan Vladislav, Jiří Weil (též kulturní reportáže), od 1950 Jaroslav Smetana. Krátké recenze, glosy a anonce podepisované vesměs šiframi vycházely v rubrice Knihy. Rubriku Kniha měsíce (později Dvě knihy za dva měsíce) vyplňovali hlavně Miloslav Novotný Václav Stejskal. V roč. 1946-47 vycházela série přehledových statí o norské, nizozemské, belgické, švédské, bulharské, jugoslávské a americké literatuře posledních let. O výtvarném umění psali Naděžda Melniková-Papoušková, Otakar Mrkvička aj., o filmu mj. Jiří Mařánek Jiří Weil, výtvarným uměním i divadlem se zabýval Jaroslav Rosendorfský, medailony českých herců přispíval Josef Träger.

K pravidelným rubrikám patřily kromě již uvedených také Výtvarná služba, Z dopisů čtenářů, Kulturní zprávy. Některá čísla měla vyhraněné tematické zaměření (č. 5-6/1946 věnováno roku 1848 apod.).

 
Periodicita: Měsíčník. – XV-XVIII (po 5 dvojčíslech, 1946-49, leden/únor – listopad/prosinec s výjimkou prázdnin), dále ročníky neuváděny: 1950-51 (po 10 č., leden – prosinec s výjimkou prázdnin).
Podtituly: Měsíčník pro literaturu a kulturní reportáž (1946-49), Měsíčník Čtenářské obce Československého spisovatele (1950-51).
Technické informace: 26x19,5 cm (1946-49), 31,5x24 cm (1950-51); dvojčísla většinou 32 str. (1946-48), dvojčísla většinou 24 str. (1949), 16 str. (včetně obálky, 1950-51); paginace průběžná; obsahy ročníků.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby (E. Hofman, J. Istler, J. Paukert, F. Prchlík), fotografie spisovatelů, fotografie z filmů a divadelních představení apod., reprodukce výtvarných děl.
Náklad: 50 000 (1948).

LITERATURA

zt (= Z. Trochová): Literární noviny, in Lexikon české literatury 2/II (1993).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu