Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Konstantin  BIEBL

* 26. 2. 1898, Slavětín (u Loun) 
 
Básník
 Otec Konstantina Biebla byl zubním lékařem, po jeho sebevraždě (1916 v zázemí haličské fronty) vedla ordinaci matka. Bieblovo zrání ovlivnil strýc Arnošt Ráž, společně také vydali sbírku Cesta k lidem, v níž Biebl debutoval 13 básněmi.
Obecnou školu navštěvoval ve Slavětíně, reálku od roku 1909 v Lounech (navázal zde celoživotní přátelství s Karlem Konrádem) a v Praze. V roce 1916 byl povolán do armády, roku 1917 složil během léčebného pobytu doma válečnou maturitu. Světovou válku prožil v Haliči a na balkánské frontě. Po návratu (1918) se pro podezření z tuberkulózy léčil doma, v roce 1922 pak spolu s Jiřím Wolkrem měsíc u moře v dalmatském středisku Baška. Smrt pacientky Jarmily Miškovské, do níž se zde zamiloval, ho inspirovala ke sbírce Zloděj z Bagdadu. V roce 1921 se zapsal na Lékařskou fakultu UK. Ve studiu však (obdobně jako 1931 na Filozofické fakultě UK) nepokračoval a věnoval se především literatuře. Od roku 1921 byl členem brněnské Literární skupiny, odkud přešel v roce 1924 do Devětsilu, který mu byl bližší orientací na poetismus i komunistickým přesvědčením členů. V roce 1934 patřil k zakladatelům pražské surrealistické skupiny a roku 1938 v Ranních novinách protestoval proti způsobu, jakým Vítězslav Nezval skupinu rozpustil. Literární význam měl Bieblův pobyt v Tichomoří (1926–1927), jenž podnítil vznik sbírky S lodí jež dováží čaj a kávu a zanechal stopy téměř ve všech dalších básníkových knížkách. Za války žil Biebl v Praze a na venkově (Louny, Slavětín, Běloves, Libníč) a spolupracoval s filmem. Po válce působil na ministerstvu informací a jako člen Filmové rady. To již trpěl vážnou bolestivou chorobou (pankreatitida), kterou léčil v Karlových Varech a jež ho spolu s dědičnými depresemi a rozčarováním z politické nedůvěry k představitelům předválečné avantgardy vedla k dobrovolnému odchodu ze života. – Manželka Marie Bieblová (rozená Bulovová, 1909–1997, svatba 1931) uveřejňovala především v sedmdesátých letech verše, překlady a pohádky.
 Publikoval postupně v časopisech Cíl (Louny), Studentská revue, Host, Průboj, Sršatec, Pramen, Trn, Sever a východ, Kmen, Rozpravy Aventina, Tvorba, Domov a svět, ReD, Literární rozhledy, Hovory Sfinx, Plán, Literární noviny, Zvěrokruh, Index, Listy pro umění a kritiku, Volné směry, Kvart, Nový život, Panoráma; z novin pak v Tribuně, Rudém právu, Národním osvobození, Lidových novinách a Svobodných novinách. V letech 1930–1932 redigoval v nakladatelství Sfinx knižnici Růžová zahrada. – Užíval pseudonymů Jiří Dörfler, K. Bava, Konstanty a K. Slavětínský.
 

Biebl patřil k čelným představitelům avantgardní básnické větve generace dvacátých let. Prošel vývojem od proletářské poezie a poetismu přes surrealismus až k politicky exponované tvorbě po druhé světové válce. Ve všech těchto obdobích tvořilo osu jeho díla jen několik témat: návraty k válce spojené s vyhraněnými sociálními motivy doplňovala milostná poezie a avantgardní záliba v exotismu. V počátcích, ovlivněných zejména Jiřím Wolkerem, si citově zaujatý lyrik křehké sugestivní obraznosti našel v zdůvěrňujícím polidšťování věcí prostřednictvím personifikací způsob, jak se vyrovnat s prožitky války, a ve spontánní smyslovosti i způsob, jak vyjádřit opojení z mírového života. Snovou poetičností naplňoval i sociální poezii psanou v duchu dobových snah o proletářské umění. Prolínání tragiky s humorem vyústilo přitom zpravidla v grotesknost lyricky interpretovaných drobných příběhů (Věrný hlas, Zlom). Pozdní příklon k poetismu znamenal u Biebla uvolnění básnické fantazie, posílení obraznosti a rozvinutí sklonu k anekdotickému vidění a k vyhraněným pointám založeným často na hyperbole (Zloděj z Bagdadu); vedl i k lyrické hře s významovou a zvukovou stránkou slova (Zlatými řetězy). Záliba v exotičnosti se projevila především v souboru veršů z cesty do Indonésie a na Cejlon (Srí Lanka). Tato cesta v básníkovi paradoxně probudila touhu po obyčejných, přirozených projevech domova (S lodí jež dováží čaj a kávu) a v básnické skladbě Nový Ikaros, inspirované apollinairovským typem básně-pásma, vyvolala zcela uvolněný proud představ vynořujících se z podvědomí. Prolínají se v něm různé časové a žánrové roviny i pocity vyjadřující smutek z tíhy života, ale také neustálé proměny světa a životodárné moci lásky. Velkolepě koncipovaná skladba předznamenala již Bieblův přechod k surrealismu, jenž jej vedl k uvolnění verše až na hranici prózy, k snové bizarnosti a fantaskním proměnám věcí provázených často i humorem (Nebe peklo ráj, Zrcadlo noci). Po druhé světové válce vydal Biebl jedinou sbírku Bez obav (1951), shrnující verše z let 1940–1950. V antinacistických verších, stupňujících hrůzy fašismu až do podoby přeludných, snových vidin, navázal na svou předválečnou surrealistickou poezii, v poválečných verších zaujal pak postoj přesvědčeného stoupence socialistického vývoje země. Současně v satiricky útočných, ironických manifestech a pamfletech bránil svébytnost poezie proti dogmatickým normám postulovaným dobovou kritikou a kulturní politikou. Sbírka obsahuje rovněž přísný výběr náladových veršů z prostředí lázeňské léčby. Přestože zvláště verše proti imperialismu a na obranu míru vyznívají kvůli falešným politickým náhledům a ideologickým schématům hluše, sbírka jako celek svou mnohotvárností, obhajobou principů poezie a zejména využitím některých postupů předválečné avantgardy vytvořila na samém prahu padesátých let protiváhu k bujícímu primitivismu v tehdejším básnickém projevu. Právě tyto kontinuitní rysy sbírky zaujaly začínající básníky (Miroslav Florian, Milan Kundera, Karel Šiktanc aj.), kteří v ní nalézali východisko pro svou tvůrčí orientaci.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Cesta k lidem (BB 1923, s A. Rážem); Věrný hlas (BB 1924; rozšíř. 1925); Zloděj z Bagdadu (BB 1925); Zlom (BB 1925; přeprac. 1928); Zlatými řetězy (BB 1926); Modré stíny (BB bibliof. 1926); S lodí jež dováží čaj a kávu (BB 1928, zde též verše z Modrých stínů); Nový Ikaros (B 1929); Nebe peklo ráj (BB 1930; přeprac. 1931); Plancius (P bibliof. 1931); Zrcadlo noci (BB 1939); SKN 28. VI. 1947 – Na paměť St. K. Neumanna (B bibliof. 1947); Bez obav (BB 1951); Cesta na Jávu (PP 1958); Hvězda (B bibliof., 1961, překlady do ruštiny, němčiny, angličtiny a francouzštiny); Lenin (B bibliof., 1970).
Výbory: K 55. výročí narození (1953); K zemi nás víže láska, hněv, hoře (1954, ed. Z. K. Slabý); Na druhé straně světa jsou Čechy (1968, ed. J. Taufer); Slovo básníka (1970, ed. A. Jelínek); Manifesty (1973); Dej mi svůj prstýnek (1976, ed. J. Žáček); S vámi v řadě (rozmn. 1977, ed. V. Stuchl); Básně (1979, ed. Z. Pešat); S kotvou věrnosti (1983, ed. V. Kún); Zrcadlo času (1985, ed. V. Justl); Modré stíny pod zlatými stromy (1988, ed. J. Pelc); Dobrodruh (2008, ed. V. Justl); Na hrobě bubnují padající pomeranče (2013, ed. D. Razím); Král kravat arara (2014, ed. D. Razím).
Souborná vydání: Dílo Konstantina Biebla (Československý spisovatel, 1951–1954, 5 sv., ed. Z. K. Slabý za redakční spolupráce V. Nezvala, J. Taufra a K. Konráda): sv. 1 1923–1925 (1951, obs. Věrný hlas; Továrna; Zloděj z Bagdadu; Orloj; Zlom); sv. 2 1926–1929 (1952, obs. Zlatými řetězy; S lodí, jež dováží čaj a kávu; Nový Ikaros); sv. 3 1931–1939 (1953, obs. Nebe, peklo, ráj; Zrcadlo noci; Plancius); sv. 4 Bez obav (1953); sv. 5. 1919–1951 Verše nepojaté do sbírek, verše z pozůstalosti a prózy (1954, obs. První verše; Verše; Satiry veršem i prózou; Jiří Wolker a Arnošt Ráž; Prózy z cest; Prózy, stati, projevy; Černá věž; Verše z pozůstalosti); Cesta na Jávu (2001, ed. J. Sedláček; obs. Cesta na Jávu; S lodí, jež dováží čaj a kávu; Plancius); Básně (2014, ed. J. Holý; obs. Věrný hlas; Zlom; Zloděj z Bagdadu; Zlatými řetězy; S lodí jež dováží čaj a kávu; Nový Ikaros; Nebe peklo ráj; Zrcadlo noci).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Almanach lounského studentstva (1921); Sborník Literární skupiny (1923); In memoriam Jiřího Wolkera (1924); Fronta (1927); 9 básníků Devětsilu (1928); Mladá česká poesie (1931); Mahenovi (1933); Ani labuť ani Lůna (1936); Antologie protifašistických umělců (1936); Surrealismus (1936); Dvanáct měsíčků (1937); Čsl. poesie 1918–1938 (1938); Za Viktorem Dykem (1938); Jedenáct nejmilejších básní /druhá kytička/ (bibliof., 1940); Chléb poesie (1945); Sociální poesie česká a slovenská (1948); Zeď Kremlu v dálce (1948); Píseň díků. Čeští a slovenští básníci Stalinovi (1949); Práce zpívá (1949); Stráž míru (1950); Setkání s básníky (1957); Štafeta (1960); Patnáct májů (1960); Brevíř lásky (1961); Udeřila hodina (1964); Na tváři lehký žal, hluboký v srdci smích (rozmn. 1964); Přišel čas… (1965); Černobílé roky (1965); Ladění slov (1966); Cesta kolem světa ve dvou tisících verších (1967); Leninia (1967); Magnetická pole (1967); Postavit vejce po Kolumbovi (1967); Říjen 1917–1967 (1967); Poetismus (1967); Výběr básní k uctění 100. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina (1970); Slovo básníka (1971); Neplačte láskou (1972); Mostecké drama (1972); Únor (1973); Tisíc let české poezie III. Česká poezie XX. století (1974); 1945–1975. soubor grafik a veršů (1975); Zpívající země (1975); Básníci na cestách (1978); Ten čas je tu (1980); Kamarád svobody. Skica k portrétu Jiřího Mahena (rozmn. 1982); Magická zrcadla (1982); Kupte si štěstí v bazaru (1983); E. A. Poe: Havran (1985); Dělnické písně a dělnická poezie (1985); Dvanáct básní na jména (1986); Májové epištoly (1991); Ryby katedrál (2001).
Korespondence: nn: Dopis Konstantina Biebla redakci Nového života (z roku 1950), NŽ 1951, č. 12; Listy dvou básníků /s J. Wolkerem z 1921–1923 a Z. Wolkerovou z let 1924–1932/ (1953, ed. J. Kühndel a Z. Wolkerová); Z. K. Slabý: Přátelské dopisy Konstantina Biebla (K. Konrádovi z let 1949–1951), NŽ 1956, č. 2; nn: Neznámé dopisy Konstantina Biebla (V. Švarcovi, K. Konrádovi a J. Kloboučníkovi z roku 1951), LitN 1956, č. 23; Z. Kalista: Z korespondence Konstantina Biebla (Z. Kalistovi z let 1921–1924), ČL 1961, č. 1; Z. K. Slabý: Básník s očima podivína (úryvky z dopisů B. Broukovi, H. Kvapilové, H. Bieblové, J. Jandovi a M. Bieblové z let 1942–1944), Listy Klubu přátel poezie 1967, č. 3; S. Průcha: Čemu se říká přátelství... Literární kompozice z korespondence Jiřího Wolkera a Konstantina Biebla (rozmn. 1974); Z dopisů, LM 1973, č. 2; M. Vinařová: Dopisy Konstantina Biebla Karlu Janskému (z let 1927–1930), Literární archiv 1975, sv. 10; (J. D.) (= J. Damborský): Komentář básníkova tvůrčího úsilí. Konstantin Biebl Ladislavu Štollovi, Nová svoboda 6. 8. 1982; Svou tvář ti skrýti do vlasů – Z listů Konstantina Biebla Marii (1998, ed. I. Markvart); I. Markvart: ...vytrháno z dopisů.... Konstantin Biebl Marii (Haně) Kvapilové, Regiz 2001, č. 2; Z. K. Slabý: Osudové lásky básníka Konstantina Biebla (korespondence mezi K. Bieblem a M. Bulovovou-Bieblovou), Uni 2015, č. 3–6.
Uspořádal a vydal: In memoriam Jiřího Wolkra (sb., 1924); Leták syntetismu (1925, s K. Hradcem a F. Kropáčkem); A. Ráž: Básně (výbor, 1930).

LITERATURA

Bibliografie: Konstantin Biebl – Bibliografie (1955); J. Hanzálek: Konstantin Biebl: 26. února 1898 – 12. listopadu 1951 (1978).
Knižně: Za Konstantinem Bieblem (sb., 1952); K. Konrád: O Konstantinu Bieblovi (1952), též in Epištoly a vavříny (1954); H. Bieblová: Můj syn Konstantin Biebl (1955); O. Bartoš: Lounsko v díle Karla Konráda a Konstantina Biebla (1960); Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech (2011, ed. D. Voda a M. Blahynka).
Monotematická čísla periodik: Nový život 1951, č. 12.
Studie a články: F. Götz: Mladá básníci, Národní osvobození 26. 3. – 6. 4. 1924, též in F. G.: Jasnící se horizont (1926); A. M. Píša: Básník na Jávě, Host 1927/28, č. 7; F. X. Šalda in O nejmladší poezii české (1928), též in Studie z české literatury (1961); B. Václavek: Zkušenost generace, ReD 1927/28, č. 6, též in B. V.: Od umění k tvorbě (1928); A. M. Píša: Smysl Bieblova „Nového Ikara“, Host 1928/29, č. 9/10; M. Rutte in Doba a hlasy (1930); J. Franz: Konstantin Biebl, Tvar 1931, č. 2; V. D. (= V. Dostál): Nejkrásnější báseň na bojující Koreu, Var 1951, č. 19/20 + týž: Boj Konstantina Biebla o dnešní socialistickou poezii, LitN 1952, č. 16; Z. K. Slabý: K básni Konstantina Biebla První vzpoura, NŽ 1952, č. 6 + týž: Biebl a Wolker, NŽ 1952, č. 12 + týž: Tři příspěvky k poznání Konstantina Biebla, NŽ 1953, č. 3 + týž: Konstantin Biebl a Lenin, NŽ 1953, č. 11 + týž: Doslov, in K. B.: Dílo 5 (1954) + týž: Úryvky z vlastního životopisu Konstantina Biebla, NŽ 1958, č. 2 + týž: Bieblova cesta na Jávu, in Cesta na Jávu (1958) + týž: Konstantin Biebl a Únor 1948, Květy 1958, č. 9; V. Kopecký: Moje vzpomínky na Konstantina Biebla, LitN 1952, č. 1; J. Tomeček: Ještě za Konstantinem Bieblem, NŽ 1953, č. 12; V. Běhounek: Bieblova poetika, LitN 1954, č. 52; J. Taufer: Básník věrného srdce a věrného hlasu, NŽ 1955, č. 8; J. Brabec: „Rozviňte rudý prapor poesie / Buďte jak partyzáni z hor...“, LitN 1956, č. 47; M. Tomčík: Konst. Biebl, Kultúrny život 1959, č. 32; V. Nezval in Z mého života (1959); M. Zemek: Komunistické rozpaky nad Konstantinem Bieblem, Archa (Mnichov) 1960/1963, č. 4/6; J. Opelík: Konstantin Biebl. Malá jubilejní procházka básníkovým dílem, Plamen 1961, č. 11; mu (= M. Uhde): Básníkova cesta domů, HD 1961, č. 10; K. Konrád: Doslov, in K. B.: S lodí, jež dováží čaj a kávu (1961); J. Sixta: Ideový a umělecký vývoj K. Biebla, in Tři studie o moderní české literatuře (1962); J. Taufer: Strana, lidé, pokolení (1962); nn: Ještě jednou Biebl, Svědectví (Paříž) 1961/1962, č. 16; mb (= M. Blahynka): Zeptejte se básníka, LitN 1963, č. 3; M. Bieblová: Se dvěma zbojníky, Plamen 1962, č. 9 + táž: Vzpomínám-li na něho…, ZM 1962, č. 10 + táž: Hněvivý Jadran, Práce 14. 10. 1962 + táž: Vzpomínání na Konstantina Biebla, Čtenář 1969, č. 7; V. Kolátor: Vzpomínka na Konstantina Biebla, Škola Nerudova, r. 1965; P (= J. Pech): Nad dílem Konstantina Biebla, Čtenář 1966, č. 10; F. Hrubín in Lásky (1967); J. Taufer: Přes všechna proroctví (doslov), in K. B.: Na druhé straně světa (1968), též in J. T.: Úděly a díla (1973); Z. Kalista: Tváře ve stínu (1969); J. Taufer: Básník hlasu věrného, LM 1973, č. 2; M. Blahynka: Básník Února, Tvorba 1973, č. 9; J. Žáček: Slovo závěrem, in K. B.: Dej mi svůj prstýnek (1976); F. Hrubín in Drahokam domova (1976); M. Blahynka: „Nebojím se tě, smrti“, LM 1976, č. 9 + týž: Ikaros české poezie, in Pozemská poezie (1977); M. Bieblová: Chvíle s Novým Ikarem, in K. B.: Nový Ikaros (1978); R. Mrázek: Javánské motivy v životě a díle K. B., Nový Orient 1979, s. l75; J. Žáček: Všemu je konec, jenom ne lásky, LM 1979, č. 4; Z. Pešat: doslov, in Básně (1979); M. Hanzová: Bieblův Nový Ikaros v hodinách literatury, Český jazyk a literatura 1981/1982, č. 3; A. Mašek: Vyznání Konstantina Biebla stále živé, Český jazyk a literatura 1981/1982, č. 5; V. Kún: Doslov, in K. B.: S kotvou věrnosti (1983); M. Bieblová: Vzpomínky na Konstantina Biebla, Tvorba 1984, č. 15, příloha Kmen + táž: Konstantin Biebl píše knihu Bez obav, LM 1985, č. 7; M. Blahynka: Konstantin Biebl, Zlom, LM 1985, č. 4; J. Pavelka: Básník věrného a statečného srdce, LM 1985, č. 7; V. Justl: Ikaros moderní české poezie, in K. B.: Zrcadlo času (1985); P. Kovář: Básník Konstantin Biebl a Lounsko, Průboj 19. 11. 1986; J. Pelc: Vůně, pohyb, barva doby, in K. B.: Modré stíny pod zlatými stromy (1988); Z. Pešat: Nový Ikaros – S lodí jež dováží čaj a kávu – Zlom, in Slovník básnických knih (1990) + týž: Konstantin Biebl, Bez obav, in Česká literatura 1945–1970 (1992); H. Jodasová: Textové proměny v básnické sbírce K. Biebla Zlom, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica, sv. 11 (1991); D. Hrubý: Causa Konstantin Biebl, Reflex 1993, č. 43; M. Bieblová: Mým osudem byl básník, Vlasta 1994, č. 33; V. Hrouda: Osvícený člověk, občan dvacátého věku, Haló noviny 4. 5. 1995; T. Rozehnal: Wolker strávil v roce 1922 měsíc s Bieblem, Právo 29. 3. 2000; M. Brat: Proměny básníka avantgardy, Host 2001, č. 9; J. Sedláček: Pasažír z kajuty 366, in K. B.: Cesta na Jávu (2001); I. Markvart: „Skončím jako Jan Masaryk...“, Host 2001, č. 9; M. Uhde: Česká literární xenofobie. Básničtí zabijáci, Revue Proglas 2002, č. 6/7; P. Havlík: Konstantin Biebl (1898–1951) – Bez obav, in Předčasná úmrtí 3 (2002); I. Markvart: Salonní komunista, kterého rozdrtilo stalinistické soukolí, LidN 12. 3. 2002; O. Klimeš: Svět (Bieblova) Nového Ikara, Aluze 2003, č. 1; J. Holý: Konstantin Biebl a jeho Nový Ikaros, Český jazyk a literatura 2005, č. 1 + týž: Chór moravských učitelů v javánské džungli. Bieblova Exotická sbírka S lodí jež dováží čaj a kávu, in Literární archiv č. 39 – Múzy na cestách (2007) + týž: Sbohem sbohem jak velká je láska. Pierrot lunaire české avantgardy Konstantin Biebl a jeho pád, A2 2008, č. 6; M. Jareš: Bieblovo pásmo / Bibla zona, in K. B.: Nový Ikaros / Junais Ikars (Riga 2006); M. Brát: Konstantin Biebl on 1945, Central Europe 2007, č. 2; K. Sluka: Sofiina volba Konstantina Biebla, Haló noviny 7. 3. 2008, příl. Pro Vás, č. 10; V. Justl: O Konstantinu Bieblovi, in K. B.: Dobrodruh (2008); F. Všetička: S lodí jež dováží čaj a kávu, in Moře v české a polské literatuře / Morze w literaturze czeskiej i polskiej (2009); J. Hrdlička: Zrcadlo a reflexe, Svět literatury 2010, č. 42; B. Polan: Skočím z věže, Tvar 2011, č. 10; P. Král: Bieblova stuha, Tvar 2011, č. 18; D. Voda a M. Blahynka: Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech, Host 2012, č. 5; J. Holý: Der Exotismus und Apollinaires Spuren in Biebls S lodí jež dováží čaj kávu and Nový Ikaros, Wiener slavistisches Jahrbuch 2011, bd. 57; J. Hrdlička: „Být na dvou místech.“ K básnickým obrazům Konstantina Biebla, in Tělo, smysly, emoce v jazyce (2012), poté in J. H.: Poezie a kosmos (2017); E. Kuťáková: Daidalos a Íkaros. Cesty a proměny jednoho příběhu, Dějiny a současnost 2012, č. 6; M. Stefański: Niedokończona apokalipsa : Wokół Továrny Konstantina Biebla, in Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej (Poznań 2012); T. Hýsková: Až na dalekou Jávu, Půlnoční expres (online) 2013, č. 6; J. Wiendl: Zlomená křídla? K poetice Bieblova Nového Ikara, in J. W.: Hledači krásy a řádu (2014); D. Razím: Konstantin Biebl (1898–1951), in K. B.: Král kravat arara (2014); J. Dvořáková: Socialistický básník Konstantin Biebl, Lípa 2014, č. 4.
Recenze: Cesta k lidem: B. Vlček, Cesta 1923/24, č. 10/11; Z. K. (= Z. Kalista), Přerod 1922/23, č. 20/21; M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 21. 10. 1923, příl. Nedělní besídka; A. M. Píša, Socialista 1923, č. 45; J. H. (= J. Hora), RP 21. 11. 1923, též in J. H.: Poezie a život (1959); P. Eisner, Prager Presse 21. 12. 1923; J. Krecar, Moderní revue 1923/24, č. 3/4; F. Kropáč, Host 1923/24, č. 2; A. N. (= A. Novák), Lumír 1924, č. 5 * Věrný hlas: -pa- (= F. S. Procházka), Zvon 1924, č. 48; Zdenin (= A. C. Nor), Oheň 1924, č. 4; P. F. (= P. Fraenkl), Host 1924/25, č. 5; A. M. Píša, Pramen 1924/25, č. 1, též in A. M. P.: Dvacátá léta (1969) * Zlom: A. M. Píša, Pramen 1925, č. 9/10, též in A. M. P.: Směry a cíle (1927), též in A. M. P.: Dvacátá léta (1969); P. Fraenkl, Host 1924/25, č. 5; -pa- (= F. S. Procházka), Zvon 1924/25, č. 44/45; J. V. Sedlák, Kritika 1925, č. 4; F. Götz, Národní osvobození 22. 1. 1925; M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 1. 2. 1925; jef (= J. Fučík), RP 26. 1. 1929 * Zloděj z Bagdadu: F. Götz, Národní osvobození 7. 5. 1925; A. N. (= A. Novák), LidN 28. 6. 1925; -pa- (= F. S. Procházka), Zvon 1924/25, č. 44/45; fxš (= F. X. Šalda), Tvorba 1925/26, č. 1 (také o sbírce Zlom a Zlatými řetězy), též in F. X. Š.: Kritické projevy 13 (1963) * Zlatými řetězy: J. Hora, RP 13. 6. 1926, příl. Dělnická besídka, též in J. H.: Poezie a život (1959); F. Götz, Národní osvobození 6. 6. 1925; A. M. Píša, Host 1926/27, č. 1; E. A. Saudek, Kmen 1926/27, č. 1; P. F. (= P. Fraenkl), Rozpravy Aventina 1926/27, č. 1; -pa- (= F. S. Procházka), Zvon 1926/27, č. 1 * S lodí, jež dováží čaj a kávu: Rč (= V. Renč), Časopis agrárního studentstva 1927/28, č. 6; F. Götz, Literární svět 1928, č. 10; J. H. (= J. Hora), LitN 1928, č. 5 + týž, Kmen 1928/29, č. 4/5; P. E. (= P. Eisner), Prager Presse 7. 3. 1928; AMP (= A. M. Píša), Právo lidu 8. 3. 1928; E. A. Saudek, Tvar 1928, červen; P. F. (= P. Fraenkl), Rozpravy Aventina 1927/28, č. 15; -šek (= F. Matoušek), Signál 1928/29, č. 3; eš (= M. Bureš), SvSl 31. 8. 1961; K. Konrád, NK 1961, č. 34 * Nový Ikaros: F. Götz, Rozpravy Aventina 1928/29, č. 15 + týž, Národní osvobození 9. 5. 1929, též in F. G.: Básnický dnešek (1931), též in F. G.: Literatura mezi dvěma válkami (1984); –a. (= J. Hora), LitN 1929, č. 11, též in J. H.: Poezie a život (1959); P. Eisner, Prager Presse 11. 7. 1929; A. M. Píša, Právo lidu 26. 5. 1929; B. Václavek, RP 7. 6. 1929; -pa- (= F. S. Procházka), Zvon 1928/29, č. 41; V. Prokůpek, Venkov 31. 5. 1929; V. Nejtek, NK 1981, č. 48 * Plancius: J. Matouš, Nové Čechy 1931, č. 4/5 * Nebe, peklo, ráj: J. B. Č. (= J. B. Čapek), Čin 1930/31, č. 33; F. Soldan, LitN 1930/31, č. 14; J. Heyduk, Venkov 2. 4. 1931; L. Kr. (= L. Kraus), Středisko 1930/31, č. 9/10; -pa- (= F. S. Procházka), Zvon 1930/31, č. 42; jv (= J. Vodák), České slovo 3. 4. 1931; A. N. (= A. Novák), LidN 14. 6. 1931; Ch. (= J. Chalupecký), Samostatnost 1931, č. 27/28; V. Hrbek (= Z. Kalista), Lumír 1931/32, č. 1 * Zrcadlo noci: V. Černý, KM 1940, č. 2; AMP (= A. M. Píša), Národní práce 28. 1. 1940; mk (= M. Kolář), Večerník Národní práce 9. 3. 1940; B. Václavek, LidN 22. 4. 1940 * SKN 28. VI. 1947 – Na paměť St. K. Neumanna: rtk (=R. Konečný), List Sdružení moravských spisovatelů 1947, č. 1/2 * Bez obav: M. Sedloň, Tvorba 1951, č. 43; nn, LidN 7. 8. 1951; V. Dostál, LitN 1952, č. 16; nn, Práce 27. 6. 1952; Z. K. Slabý, NŽ 1953, č. 6; led (= Jiří Lederer), VP 7. 2. 1958 * Dílo sv. 5: M. Ivanov, LitN 1954, č. 52; B. Frýdl, HD 1955, č. 8; M. Reichenberger, Bohemia (Kolín nad Rýnem) 1956, č. 57 * Cesta na Jávu: A. Hoffmeister, LitN 1958, č. 17; VF (= V. Forst), Tvorba 1958, č. 11; M. Blahynka, HD 1958, č. 7; Z. Heřman, Květen 1958, č. 9; vbc (=V. Vrabec), SvSl 13. 2. 1958 * Na druhé straně světa jsou Čechy: (vbk) (= V. Běhounek), Práce 9. 8. 1968; O. Bartoš, Impuls 1968, č. 7 * Manifesty: vv (=V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 24. 7. 1973; (-ra) (= V. Macura), ZN 13. 7. 1973; J. Klapuch, Nová svoboda 25. 7. 1973; (rsk) (= M. Borský), Práce 4. 7. 1973; M. B. (= M. Blahynka), Tvorba 1973, č. 48 + týž, Romboid 1974, č. 4 * Básně: jh (= J. Holý), NK 1979, č. 41 * S kotvou věrnosti: -jad-, NK 1984, č. 13; J. Klempera, Práce 13. 4. 1984; J. Holý, LM 1985, č. 1 * Zrcadlo času: (mlg) (= M. Langerová), SvSl 26. 8. 1986 * Modré stíny pod zlatými stromy: P. A. Bílek, NK 1988, č. 33/34; J. Nejedlá, RP 19. 8. 1988; (vk), Práce 2. 11. 1988 * Cesta na Jávu: V. Šlajchrt, Respekt 2001, č. 45; E. Hrubá, Tvar 2002, č. 10 * Dobrodruh: J. Štolba, A2 2008, č. 35 * Na hrobě bubnují padající pomeranče: P. Hanuška, Olomoucký deník 9. 4. 2013; F. Mráz, Haló noviny 10. 12. 2014, příl. Literatura - Umění - Kultura, č. 34 * Básně: P. Hanuška, Olomoucký deník 13. 1. 2015; R. Rops-Tůma, A2 2014, č. 26; M. Blahynka, Haló noviny 30. 12. 2015, příl. Literatura - Umění - Kultura, č. 51; O. Bezr, MFD 3. 1. 2015, příl. Scéna (též na knihu Král kravat arara).
Rozhovor (s M. Bieblovou): Básník s okouzlujícím hlasem (připr. P. Koukal), Severočeský regionální deník 15. 4. 1995.
K životním jubileím: J. Hora, Přítomnost 1928, č. 8; F. Kovárna, Literární rozhledy 1927/28, č. 6; V. Paťavová, Knihkupec a nakladatel 1948/1949, č. 7; V. Nezval, Tvorba 1948, č. 8; F. Götz, RP 29. 2. 1948; K. Konrád, LD 22. 2. 1953; nn, SvSl 26. 2. 1953; s., LD 26. 2. 1953; J. Cigánek, MF 26. 2. 1953; M. Petříček, Obrana lidu 26. 2. 1953; J. Kánský, ZN 28. 2. 1953; nn, VP 25. 2. 1958; nn, MF 26. 2. 1958; J. Rybák, RP 26. 2. 1958; prv, SvSl 26. 2. 1958; F. Kautman, Kultura 1958, č. 9; A. Jelínek, LitN 1958, č. 8; (t) (= J. Šubrt), LD 12. 11. 1961; J. Brabec, LitN 1961, č. 45; Z. K. Slabý, NK 1961, č. 46; V. Běhounek, Práce 25. 2. 1968; J. Šimůnek, MF 25. 2. 1968; O. Bartoš, Louny 1968, únor; B. Matoušková, Louny 1968, únor; Jan Černý, Kulturní noviny 1968, č. 9; J. Weigert, Reportér 1968, č. 9; M. Bieblová, Květy 1968, č. 11; (Šo) (= J. Špot), Pravda 16. 11. 1971; (sr) (= S. Rambousková), Rovnost 23. 2. 1973; (hey) (= J. Heyduk), LD 23. 2. 1973; H. Schwarczová, Práce 24. 2. 1973, Nedělní příloha Práce, č. 8; J. Rambousek, Průboj 24. 2. 1973; M. Blahynka, RP 26. 2. 1973; pk (= P. Kovařík), SvSl 27. 2. 1973; J. Rulf, LD 12. 11. 1976; J. Peterka, RP 25. 2. 1978; B. Matoušková, LD 18. 3. 1978; V. Jelínek, Tvorba 1978, č. 8; M. Blahynka, Rovnost 1. 3. 1978; (ra) (= V. Viktora), Pravda 11. 11. 1981; (v.) (= V. Vodák, tj. M. Vacík), LD 12. 11. 1981; K. Nejdl, Lázeňský časopis 1981, č. 11; J. Žák, Kulturní měsíčník Louny 1983, únor; J. Pelc, Tvorba 1983, č. 9, příl. Kmen; V. Hons, LM 1983, č. 2; Š. Vlašín, LD 26. 2. 1988; J. Pilař, Kmen 1988, č. 8; E. Hanyková, Pravda 26. 2. 1988; (vl) (= Š. Vlašín), Naše pravda 25. 2.-3. 3. 1998; (ho), Haló noviny 25. 2. 1998; I. Markvart, LitN 1998, č. 8; Pavel Kovář, Deník Lučan 11. 2. 1998; J. Holý, Český jazyk a literatura 1999/2000, č. 3/4; J. Dvořák, Naše pravda 2001, č. 43; R. Grégr, Naše rodina 2006, č. 46; M. Rybín, Obrys – Kmen 2011, č. 44; O. Mrázek, LitN 2011, č. 45.
Nekrology: nn, LidN, 14. 11. 1951; J. Rybák, RP 14. 11. 1951 + týž, RP 18. 11. 1951; cl (=G. Francl), LD 14. 11. 1951 + týž, LD 20. 11. 1951; V. Závada, LidN 15. 11. 1951; J. Kánský, ZN 16. 11. 1951; Z. Smejkal, Rovnost 18. 11. 1951; V. Běhounek, Práce 18. 11. 1951; K. Šiktanc, LidN 21. 11. 1951; J. Ryska, LidN 21. 11. 1951; V. Nezval, LidN 25. 11. 1951; M. Pujmanová, Tvorba 1951, č. 47; Z. K. Slabý, Květy 1951, č. 48; M. Sedloň, Svět v obrazech 1951, č. 48; J. Taufer, NŽ 1951, č. 12; V. Školaudy, NŽ 1951, č. 12; J. V. Svoboda, NŽ 1951, č. 12; J. Ryska, NŽ 1951, č. 12; J. Rybák, NŽ 1951, č. 12; V. Pekárek, M. Majerová a J. Drda, NŽ 1951, č. 12; V. Pavlásek, NŽ 1951, č. 12; K. Nový, NŽ 1951, č. 12; V. Nezval, NŽ 1951, č. 12; F. Kautman, NŽ 1951, č. 12; J. Hilčr, NŽ 1951, č. 12; J. Alda, NŽ 1951, č. 12; K. Konrád, LitN 1952, č. 1.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, přírůstky do roku 1978 (3 kartony) zpracovány ve 2. stupni evidence – R. Hamanová: Konstantin Biebl, Praha 1978, edice inv. č. 332; zbytek fondu (1 kartón) uspořádán v 1. stupni evidence.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Památník národního písemnictví
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963

Autor hesla: Zdeněk Pešat (1995)
Aktualizace hesla: 25. 7. 2018 (jar)
Aktualizace bibliografie: 25. 7. 2018 (jar)
 
zpět na hlavní stranu