Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 VYŠEHRAD 

 1945 - 1948 
 
 List pro křesťanskou kulturu vycházel jako čtrnáctideník (ovšem s mnoha dvojčísly) od září 1945. Vydával jej Katolický literární klub (do poloviny prvního ročníku společně s Lidovou akademií) nákladem Vyšehradu. První ročník řídil (s neuvedeným redakčním kruhem) a za redakci odpovídal Aloys Skoumal (vedoucím a odpovědným redaktorem byl i na začátku druhého ročníku). Od č. 13 druhého ročníku byl Skoumal pouze členem redakčního kruhu, za redakci od té doby odpovídal František Jirásek. Výkonným redaktorem druhého ročníku (od č. 13 tajemníkem redakce) byl Ivan Slavík. Třetí ročník řídil redakční kruh ve složení Jan Čep, Bedřich Fučík, Emanuel Frynta, Josef Myslivec, Rudolf Voříšek Albert Vyskočil, čtvrtý ročník (pouze 6 čísel, poslední v prosinci 1948, poté byl časopis zastaven) Albert Vyskočil s neuvedenou redakční radou.
 Obsah sestával zejména z publicistických, kritických a esejistických příspěvků a z původní i překladové beletrie. Články, eseje a studie, z větší části zaměřené na křesťanské umění a jeho vztah k soudobé společnosti, v listu publikovali zejména Jiří Beran (K současné situaci křesťanské románové literatury – č. 14-15/III), Vilém Bitnar, Ladislav Cejp (o anglické literatuře), Adolf Cmíral, Jan Čep (mj. eseje Křesťan a svět – 1/II, Křesťan před budoucností – 6-7/III), Rudolf Černý, Václav Davídek, Běla Dlouhá, Jaroslav Durych, Miloš Dvořák (Čepovo pojetí života a umění – 5-6/II, polemika se ždanovovským konceptem umění – 14-15/II, o Zahradníčkově La Salettě – 5/III, aj.), Emanuel Frynta, Bedřich Fučík (o Josefu Horovi – 1/I), Adolf Kajpr, Zdeněk Kalista, Oldřich Králík (mj. O metodu Šaldových polemik – 2-3/II), Robert Konečný, František Marek (Východ a Západ – 11/III), Miloš Matula, Jan Merell, Josef Myslivec, Albert Pražák, Zdeněk Řezníček, Alois Sahula, Ivan Slavík (mj. polemická stať Nejmladší česká poezie – 14-15/II, Průhled do mladé poezie – 11/III), Jan Sokol, Emil Souček, Jindřich Středa, Drahomír Šajtar (o mladé próze v č. 14-15/II), Martin Šíma, Antonín Škarka (Latinské kořeny středověké literární osvěty – 6-7/III), Břetislav Štorm, Otto Albert Tichý, Růžena Vacková, Josef Vašica, Timotheus Vodička (Boj o církevní školu – 1, 2/III), Vladimír Vokolek (o F. Werfelovi aj.), Rudolf Voříšek, AlbertVyskočil (mj. Slovesná stránka české duchovní písně – 9/III), Jaroslav Závada, Richard Zemánek, Josef Zvěřina. Filozofické stati psal především Dominik Pecka, problematikou přírodních věd se zabývali J. O. Martinovský, Jaroslav Pachner. K nejčastěji zastoupeným autorům patřil Vladimír Solovjov (psán jako Solověv, úvahy o křesťanství a pravoslaví, v č. 25-27/I otištěna jeho biografie, bibliografie a výňatky z korespondence), dále se z cizích esejistů a autorů odborných statí objevovali Louis de Broglie, Frederick C. Copleston (o existencialismu a náboženství 16-17/II, 19/III), Daniel-Rops, Christopher Dawson (Evropská kultura na rozcestí – 5/III), John Durkan (o Gabrielu Marcelovi), Georges Dwelshauvers, Etienne Gilson, Ronald A. Knox (o detektivním žánru), Jean Leclerq, Jacques Maritain, Eric Newton, Max Picard, J. J. Ponedeľnikov, Sofia Starowieyska-Morstinowa (o polské katolické literatuře – 10/III), Stefan Strasser, Theodor Strottmann aj.
Beletristickými příspěvky (převážně básněmi) se představily desítky autorů: mj. Ivan Andrenik, František Bíbus, Klement Bochořák, Jan Čep, Jiří Danihel, Ivan Diviš, Jan Dokulil, Karel Doskočil, Ladislav Dvořák, Marie Glabazňová, Jaroslav Durych, Dušan Havelka (básně z pozůstalosti s esejem I. Slavíka), Ludmila Hořká, Josef Jelen, Jiří Karen, František Křelina, František Lazecký, František Lesař, Eugen Liška, František Daniel Merth, Ladislav Novák, Václav Renč, Zdeněk Řezníček, Helena Salichová, Ivan Slavík, Josef Suchý, Jiří Šotola, Vladimír Vokolek, Jan Zahradníček, Josef Zahradníček, Stanislav Zedníček. Ze zahraničních beletristů byli na stránkách Vyšehradu uvedeni Anna Achmatovová, John Bayliss, George Bernanos, Paul Claudel, Tristan Corbiere, Alfred Döblin, Max Jacob, John Keats, Lawrence Olson, Julian Przyboś, Suzanne Renaudová, Stephen Spender aj. Na překladech se podíleli mj. Otto František Babler, Václav Renč, Jindřich Středa, Timotheus Vodička.
Velká pozornost byla věnována informativní kulturní publicistice (mj. F. Marek; Miloš Matula: Básnická svoboda v Rusku, o případu Achmatovové a Zoščenka - 1/II), církevnímu životu a křesťanským tradicím (Nikolaj A. Berďajev, Jan Čeřovský, Alexander Heidler, Josef Myslivec, Josef Olšr, Hugo Rokyta, Antonín Salajka, Jindřich Středa, Marie Voříšková aj.). Kulturní marginálie, články, drobné recenze a glosy (často podepisované jen šiframi) našly prostor v rubrikách Editorial (přispívali mj. Ilja Dušín, Zdeněk Rotrekl, Drahomír Šajtar), Literární archiv (mj. O. F. Babler, Oldřich Králík, Miloš Matula, Rio Preisner, Zdeněk Šmíd), Nové knihy (mj. Ilja Dušín, Ladislav Dvořák, Emanuel Frynta, Jan Kořínek, František Křelina, Vladimír Pražák, Ivan Slavík, Zdeněk Šmíd, Zdeněk Vodička), Výtvarné umění (Alžběta Birnbaumová, Jarmila Malá-Blažková, Zdeněk Šmíd, Břetislav Štorm, Josef Zvěřina aj.), Divadlo (o činohře referoval Ludvík Páleníček, o opeře Jaroslav Albrecht aj.), Hudba (Milan Munclinger, O. A. Tichý aj.), o filmu psal mj. Jan Annerhan.
 
Periodicita: Čtrnáctideník. – I (40 č., 26. 9. 1945 – 9. 10. 1946), II (20 č., 1. 1. – 25. 6. 1947), III (20 č., 16. 10. 1947 – 24. 6. 1948), IV (6 č., 1. 10. – 10. 12. 1948); častá dvojčísla, trojčíslo 25-27/I.
Podtituly: List pro křesťanskou kulturu.
Členové redakční rady: Redakční kruh (uveden jen v ročnících II-III): J. Čep, B. Fučík, E. Frynta, J. Myslivec (jen roč. III), A. Skoumal (jen roč. II), I. Slavík (jen roč. II), R. Voříšek (jen roč. III), A. Vyskočil. – Redakční rada IV. ročníku neuvedena.
Technické informace: 27x20 cm; 16-28 str., dvojčísla 24-48 str., trojčísla 62 str. (v roč. I-II včetně obálky); paginace přetržitá (I), průběžná (II-IV); obsahy ročníků I-III.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl, fotografie a kresby s křesťanskou tematikou, grafická úprava A. Lískovec, růži do titulu nakreslil B. Štorm.
Náklad: 7000 (1948).

LITERATURA

List pro křesťanskou kulturu, Obzory 1945, č. 10; Jhl (= L. Jehlička): Pro křesťanskou kulturu, Obzory 1947, č. 6, s. 94; L. Soldán: Mladá katolická kritika z časopisu Vyšehrad, in sb. Rok 1947 (1998).
Autor hesla: Richard Svoboda (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu