Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Repro: Střípky vzpomínek


Repro: Kristýna Merthová


 František Daniel  MERTH

* 18. 10. 1915, Jindřichův Hradec  
† 11. 4. 1995, Strašín (u Sušice)  
 
Básník
 Otec byl klempířem, matka dělnicí-pletařkou; později obchodnicí s ovocem a zeleninou. Po absolvování gymnázia v Jindřichově Hradci (mat. 1934) studoval Merth na FF MU v Brně (1934–1936) češtinu a francouzštinu. V roce 1936 přestoupil na katolický bohoslovecký seminář v Českých Budějovicích, roku 1942 byl vysvěcen na kněze. Mezi lety 1942–1944 působil jako kaplan v Pelhřimově, od roku 1944 působil jako kněz v Českých Budějovicích, kde byl v září 1948 ve zpovědnici zatčen a odsouzen za „protistátní činnost“ na pět let do vězení (pracovní tábory: uhelný důl v Dolním Jiřetíně a Libkovicích, uranové doly v Horním Slavkově u Jáchymova). Roku 1953 byl propuštěn, bylo mu však zakázáno působit v duchovní správě. V letech 1953–1954 pracoval v uranových dolech v Příbrami, v letech 1955–1967 byl dělníkem v továrně na letecké brýle v Jindřichově Hradci. Po úrazu byl vychovatelem mentálně postižené mládeže (1967–1970) v Ústavu sociální péče v Černovicích u Tábora. V roce 1970 obdržel státní souhlas k duchovní správě; krátce působil jako kněz v Českých Budějovicích, odkud byl 1970 přeložen do Strašína u Sušice. Na farnostech ve Strašíně, v Albrechticích u Sušice a Bukovníku vykonával kněžskou službu až do smrti.
 

Od začátku třicátých let přispíval do Studentského časopisu, Jitra, Akordu (se kterým spolupracoval i redakčně); po válce krátce spoluredigoval časopis Logos (v něm otiskl i některá svá kázání); od konce šedesátých let publikoval v Sešitech pro literaturu a diskusi, Archu nebo Obrodě. Jeho texty otiskly dále exilové Rozmluvy (Londýn). Po roce 1989 přinesly jeho verše Souvislosti (v č. 3/1995 též výběr z autorovy korespondence), Tvar, Katolický týdeník, Obnovená tradice, Literární noviny, Nové knihy, Prostor Zlín, Weles nebo Proglas (v č. 5/1995 též výběr z autorovy korespondence). – Řada Merthových básnických sbírek vyšla v podobě soukromých bibliofilských tisků (např. u kladenského tiskaře Josefa Cipry: Nokturny. Básně prózou /1966/, Peníz Kallitropé /1967/, Na jihu království /1969/ a v Jindřichově Hradci: Den Madian /1968/ a Kahany. Básně /1969/). Publikoval též v samizdatu: v olomouckých Textech přátel vyšla úvaha Sbírání pokladu (b. d., 1976) a sbírka Zápisy (b. d., 1986). V edici KDM (Kde domov můj) publikoval soubor Rukopisy (1980, obsahuje: Ne krví býků, Sedm básní, Sbírání pokladu, Malé hóry, Strašně lidský hlas, Kyrie) a sbírky Rukopisy. Matutinum (1981), Rukopisy. Zastavení (1983), Rukopisy. Zastavení a Zastavení II (1983), Rukopisy. Zastavení II (1984) a Zápisy (1988, obsahuje: Zápisy z roku 1984, Zápisy z roku 1985, Zápisy z roku 1986, Zápisy z roku 1987 I., Zápisy z roku 1987 II.Zápisy z prodlévání u kříže). Vlastními silami si F. D. Merth ve Strašíně opsal sbírky Sedm písní (1974); Sbírání pokladu. Čtyři básně v próze (1976); Malé hóry (1977); Strašně lidský hlas (1978); Sbírání pokladu. Čtyři básně v próze (1978); Matutinum (1981); Zápisy 1985 (1985); Novoročenka 1988. Několik básní opsal deseti přátelům František Daniel Merth (1988), Faeton (1989) a Zápisy z roku 1989 (1989; + Nokturny). V xerokopiích rozšířilo některé jeho sbírky rovněž Československé dokumentační středisko nezávislé literatury v Scheinfeldu. Přispěl do samizdatových sborníků a antologií Tempo 1 (Brno 1968), Z pěstiček zaťatých Básníkovi Janu Skácelovi k šedesátinám (1982; ed. A. Zouhar); Básníci a samotáři. Zaváté postavy české poezie let 1940–1980 (1984, eds. O. Fibich, J. Brixi); Na střepech volnosti. Almanach české poesie (1987, ed. Z. Hrubý, vl. jm. J. Hořec) a Nálezy (1988, eds. M. Freiová, K. Neradová) a do samizdatového almanachu Skupiny XXVI (ročníku 1989). Po roce 1989 vycházely sbírky F. D. M. převážně jako bibliofilie, především u Miloslava Kořenského v Českých Budějovicích. – Česká biskupská konference mu roku 1994 udělila čestné uznání. V roce 1995 obdržel od Klubu československé kultury Cenu Jana Zahradníčka. – U příležitosti 100. výročí jeho narození a 20. výročí úmrtí v roce 2015 byla v Českých Budějovicích uspořádána výstava fotografií zachycující strašínskou samorostovou křížovou cestu vytvořenou F. D. Merthem v roce 1974. – Rané práce podepisoval František Merth; ojediněle užíval šifry mrt.

 Merth je tvůrcem meditativně-reflexivní lyriky, v níž hraje důležitou roli složka intelektuální, korigující básníkovy prožitky a emoce. Samota, ticho a blízkost k šumavské přírodě – to jsou základní souřadnice Merthova básnického světa, v němž vládne přísná snaha po řádu. Tento řád, ovládající kosmos i lidské nitro, nemůže být vysloven jinak než náznakem a zkratkou, proto je pro Merthovu poezii příznačná konciznost a jistá strohost básnického výrazu, projevující se zejména řadou eliptických zkratek, značným množstvím substantiv a souřadně kladených vět. I přes blízkost k přírodě Merth netvoří tradiční přírodní lyriku, přírodní děje jsou u něho metaforou lidské existence, její touhy po stálosti, ohrožované neklidem srdce. Stejně netradičně chápe básník-kněz i všechny formy náboženské reflexe: nikdy nepodléhá vnějškově zdobné religiozitě, jeho víra chce být především svědectvím o Boží přítomnosti ve světě i v lidském konání.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Refrigerium (BB 1947, pod jménem František M.); Nokturny. Básně prózou (BB, bibliof., 1966); Peníz Kallitropé. Básně (BB, bibliof., 1967); Den Madian (BB, bibliof., 1968); Kahany (BB, bibliof., 1969); Na jihu království (1969); Orančina píseň (BB 1970); Zápisy omega (BB, bibliof., 1991); Zápisy z prodléní u kříže (BB, bibliof. 1991); Ne krví býků (BB 1992; 1974 nakl. odstoupilo od smlouvy); Zápisy (BB 1992; obsahuje Zápisy z roku 1984, Zápisy z roku 1985, Zápisy z roku 1986, Zápisy z roku 1987 I., Zápisy z roku 1987 II. a Zápisy z prodlévání u kříže); Zápisy z Malaú (BB, bibliof., 1992); Dopisy z dolu Pluto (BB, soukr. tisk, 1993); Zápisy ze zimy (BB, bibliof., 1993); Křížová cesta (BB, bibliof., 1993); Listy z diáře (BB, soukr. tisk, 1993, obsahuje Zápisy omega, Zápisy z Malaú, Zápisy ze zimy a Křížová cesta); A zůstává domov (BB, bibliof., 1994); Horský triptych. A hory jsou dech položený na kámen (1994, + R. Janda + R. Szpuk); Sedm písní (BB 1994; v smz. s tit. Sedm básní); Malé hóry (BB, bibliof., 1995); Kyrie (BB 2015).
Korespondence: Osobní korespondence básníka a kněze Františka Daniela Mertha s Josefem Jelínkem (rozmnoženo 1994).
Ostatní práce: Snoubencům (pastorační tisk, 1946, pod jménem František M.).
Příspěvky ve sbornících: Na střepech volnosti (Mnichov 1989); Chvála svatého Jana Sarkandra (1995); Celá krásná. Pocta evropské poezie Matce Boží (2004); Antologie české poezie I. /1966–2006/ (2009); Chlévská lyrika (2010); The Walls Behind the Curtain. East European Prison Literature. 1945–1990 (2012).

LITERATURA

Knižně: Střípky vzpomínek. F. D. Merth očima přátel (2000, sborník, ed. Ivan Nikl, též bibliografie).
Studie a články: Z. Kalista: předmluva, in Den Madian (1968); M. C. Putna: Osud básníka a kněze, Katolický týdeník 1990, č. 31; I. Slavík: Hlas na poušti, LD 16. 12. 1991; A. Měšťan: František Daniel Merth, Akord 17, 1991/92, č. 1; J. Med: doslov, in Ne krví býků (1992); V. Mertl: František Daniel Merth, Proglas 1994, č. 5–6; P. Cekota: Poezie F. D. Mertha, Scriptum 1994, sv. 11–12; J. Med: František Daniel Merth. Skica k portrétu, Souvislosti 1995, č. 3, též in Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy. III. díl (1996), též zkrác. in Střípky vzpomínek. F. D. Merth očima přátel (2000), též in Spisovatelé ve stínu (2004); J. Suk: F. D. Merth – básník v zajetí ticha, Nové knihy 1995, č.39; J. Zizler: A kámen v jícnu bude slovo tvé. K životu a dílu F. D. Mertha, Souvislosti 1995, č. 3, V. Mertl: F. D. M. – Šifra ryzosti, Souvislosti 1995, č. 3, též in Tiché zahrady (1998); J. Sak: Trochu o Růži a hlavně o Františku Merthovi a jeho strašínském útočišti, Souvislosti 1995, č. 3; J. Hořec: Básník a kněz František Daniel Merth, Katolický týdeník 1995, č. 42 (+ bibliografie); J. Med: Básník František Daniel Merth, in Znovuobjevená Šumava (1996, ed. V. Maidl); J. Hanuš: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století (2005); V. Mertl: Zaslíben Bohu a psaní (Františku Danielu Merthovi), in Časy a nečasy. Malé paměti (2005); A. Piechuta: Doświadczenie domu i więzienia w biografii i twórczości Františka Daniela Mertha, Bohemistyka 2005, č. 1 (zde); V. Broučková: Reflexe vězení v díle Jana Zahradníčka a Františka Daniela Mertha, ČL 2007, č. 1; J. Med, in Texty mého života (2007); K. Pípová: Problém rozumění u Františka Daniela Mertha na hermeneutickém pozadí, in Jezyk i literatura czeska w europejskim kontekscie kulturowym/Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu (2008); J. Med: Básník František Daniel Merth, in Literatura určená k likvidaci IV (2009); A. Palán: Strašín: Merthova volba z donucení, Katolický týdeník 2010, č. 41; J. Med: Tajemství kříže se vbodává do našich životů, Katolický týdeník 2010, č. 41; V. Novotný: Strašínský hold Františku Danielu Merthovi, Plž 2011, č. 11, též in Plzeňská literární vlasti(ne)věda (2012).
Recenze: Orančina píseň: M. Flegl, Křesťanská revue 1971, č. 4 * Ne krví býků: R. Matys, NK 1992, č. 17; J. Šmíd, Proglas 1992, č. 9; V. Novotný, MFD 27. 5. 1992; I. Slavík, LD 25. 6. 1992; M. Trávníček, LD (Brno) 14. 4. 1992; P. Cekota, Katolický týdeník 1992, č. 30; L. Soldán, SvSl (Brno) 9. 9. 1992; I. Harák, Večerník 29. 12. 1992; J. Podlešák, Tvar 1993, č. 31/32 (zde) * Zápisy z prodléní u kříže: V. Färber, LitN 1992, č. 37 (zde); T. Mazáč, LD (Brno) 8. 4. 1992 * Zápisy z Malaú: M. Trávníček, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1992, č. 3–4 * Zápisy: F. Schildberger, LidN 23. 8. 1993; R. Matys, NK 1993, č. 32; M. Trávníček, LD 15. 9. 1993; V. Mertl, Proglas 1993, č. 7; J. Podlešák, Tvar 1993, č. 45/46 (zde); L. Soldán, SvSl (Brno) 15. 10. 1993; M. Tmé, SvSl (Brno), 26. 10. 1993; I. Harák, Severočeský regionální deník 17. 2. 1995 * Listy z diáře: (bá), LD 22. 1. 1994; P. Cekota, Tvar 1994, č. 2 (+ Křížová hora) (zde); * A zůstává domov: M. Trávníček: Básník ticha a družné samoty, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1994, č. 1–4 * Sedm písní: M. Trávníček, LD 29. 4. 1994; I. Harák, Denní Telegraf 8. 9. 1995 * Malé hóry: J. Staněk, Tvar 1995, č. 13 (zde).
Rozhovory: Z. Salaquarda, ZN 21. 8. 1969; M. C. Putna, Souvislosti 1990, č. 2.
Nekrology: I. Slavík: Akord 1995, č. 9; J. Suk, Tvar 1995, č. 9 (zde); V. Mertl, Proglas 1995, č. 5; F. Všetička, Alternativa nova 1995, č. 1, též in Vnitřní vitráže. O lidech ze světa umění a vědy (1996), též in Střípky vzpomínek. F. D. Merth očima přátel (2000).

Autor hesla: Jaroslav Med (1998)
Aktualizace hesla: 18. 10. 2015 (pet)
Aktualizace bibliografie: 18. 10. 2015 (pet)
 
zpět na hlavní stranu