Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Oldřich KRÁLÍK

* 9. 6. 1907, Kroměříž 
† 20. 8. 1975, Olomouc  
 
Literární historik
 Syn obchodníka. V letech 1917–1925 absolvoval Arcibiskupské klasické gymnázium v Kroměříži (jeho spolužákem byl Jaromír Tomeček), poté studoval na FF MU v Brně bohemistiku (žák Arna Nováka a Stanislava Součka) a klasickou filologii (žák Františka Novotného). Titul PhDr. získal roku 1931 prací Otakar Theer a Otokar Březina. Po vojenské prezenční službě působil jako gymnazijní profesor v Příboře (březen–červen 1933), Chustu (1933–1936; od 1934 ženat) a Olomouci (1936–1946). Po habilitaci (1946 prací Otokar Březina. Logika jeho díla) působil jako docent na obnovené olomoucké FF UP (v letech 1946–1952 učil rovněž na pedagogické fakultě), od roku 1966 byl profesorem (vědeckou hodnost DrSc. získal roku 1958 za práci Tvůrčí proces u Vančury, Olbrachta a Bezruče). Podílel se také na budování vědeckých institucí v Opavě. Penzionován byl roku 1973. Zemřel náhle na srdeční mrtvici.
 Publikoval od roku 1927 v časopisech Listy filologické, Divadelní kultura, Poezie, Listy pro umění a kritiku, Slovo a slovesnost, Výhledy, Řád, Akord, Vyšehrad, Kytice, Časopis Matice moravské, Slezský sborník, Slavia, Česká literatura, Host do domu, Červený květ (Ostrava), Plamen aj., dále v olomouckých novinách Moravský večerník, kde publikoval divadelní referáty, a Našinec, ve sbornících olomoucké univerzity (Sborník Vysoké školy pedagogické, Acta Universitatis Palackianae OlomucensisPhilologica, Historica) a v mnoha dalších vědeckých sbornících. Přispíval rovněž do zahraničních odborných časopisů Ricerche Slavistiche (Řím), Zeitschrift für Slawistik (Berlín), Die Welt der Slaven (Mnichov), Pamiętnik słowiański (Vratislav). Redigoval časopis Divadelní kultura (Kroměříž 1929–1930) a knižnici Acta Universitatis Palackianae Olomucensis (1960–1973). Podílel se na přípravě katalogů k výtvarným a literárním výstavám.V sedmdesátých letech vysílala řadu jeho literárních přednášek ostravská stanice Československého rozhlasu. – Ke stému výročí Králíkova narození uspořádala v říjnu 1997 olomoucká FF konferenci Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu současné literární vědy; příspěvky z ní byly publikovány ve stejnojmenném sborníku (1997). – Užíval šifer K., Kr., ok, ok., -ok, -ok., ok.-, o.k., OK, O.K.
 

Králík se etabloval jako březinovský monografista a kritik katolické orientace a poté i jako literární historik zabývající se postupně celým českým písemnictvím od 10. do 20. století. Již koncem třicátých let rozšířil svůj záběr o májovce (zejména Jana Nerudu), po poválečném nastoupení univerzitní kariéry pak o obrození, moravský humanismus a zvláště osvícenství a zároveň položil základy svému doživotnímu zkoumání díla Máchova (tři knihy) a Bezručova (tři knihy). Zadání vydat Dobrovského Kritische Versuche (nakonec nesplněné) ho pak od konce padesátých let přivedlo k soustavnému studiu nejstarší české hagiografie (10 knih). Po celou dobu neopustil dvě svá východiska. Předně to bylo badatelské soustředění na „vladaře ducha“, na svrchované, směrodatné a k transcendentálním hodnotám směřující básníky české poezie i prózy (v programní skice ve sborníku Strážce tradice jmenoval Karla Hynka Máchu, Boženu Němcovou, Karla Jaromíra Erbena, Otokara Březinu, F. X. Šaldu, Jaroslava Durycha, Vladimíra Holana, Jana Čepa Jana Zahradníčka); časem tuto elitu rozšířil jednak o génie vědecké (Josef Dobrovský, František Palacký), jednak o autory zemitější, kteří ve svém duchovním přesahu neopouštěli prostor vymezený lidskými souřadnicemi (Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Petr Bezruč, Ivan Olbracht a Karel Čapek).
Druhým Králíkovým stálým východiskem byla metoda filologické kritiky (studium klasické filologie mu později umožnilo zásadně se zabývat latinskými památkami českého písemnictví i dílem osvícenských učenců). Ta ho orientovala na analýzu a interpretaci textu a skrze ně na kodifikaci jeho autentického znění, takže často ústila do textologie. Rekonstrukce autorova tvůrčího procesu, která byla zároveň objasňováním vnitřní logiky a skryté historicity díla, se u Králíka namnoze kryla se zjišťováním relativní, popřípadě i absolutní chronologie vznikajícího textu. K tomu Králík vypracoval metodu tzv. literární stratigrafie (sledování zrodu díla den po dni, po časových vrstvách) a analýzy tzv. chronismů, tj. explicitních, a zejména implicitních projevů autorského času v díle. V tomto chápání se dílo stávalo přednostně pramenem pro poznání autorovy osobnosti a autorovy současnosti, neboť svou látku, ať je jakákoliv, nedovede artikulovat jinak než řečí času svého vzniku. V této souvislosti došel Králík k obecnému přesvědčení o rozhodující, ba hodnotově prvořadé úloze prvotní (nejstarší) podoby díla. Pod vlivem českého strukturalismu obohatil od konce třicátých let své filologické školení o strukturní pojetí všech činitelů literárního vývoje, nepřijal však jeho akcent na roli vnímatelova subjektu a kritizoval jej vposled za nehistoričnost a oslabený zřetel k tvůrcově osobnosti. To se mj. projevovalo Králíkovým trvalým souzněním s F. X. Šaldou, který ho ovlivnil jak zaměřením na „vladaře ducha“ a adorací básníka jako lidského typu (nikoliv jen spisovatele nebo umělce), tak i soustředěním na tvůrčí proces, pojetím díla jako výrazu původce a hledáním autentického autora za autentickým textem. Jestliže Králík později Šaldovu koncepci tvůrčího génia depsychologizoval a depatetizoval, zároveň s tím také absolutizoval Šaldovu charakteristiku díla jako jevu vždy a samočinně autobiografického. V posledním období Králík vyznával natolik těsnou jednotu mezi autorem a jeho výtvorem, až dospěl k biografizaci, ba privatizaci díla.
Králíkovo čtení textů bylo nové a převratné; někdy natolik, že to jeho závěry měnilo v provovokující hypotézy a přivádělo ho do ustavičných polemik. Ke Králíkovým nejvýznamnějším hypotézám patřilo určení vojtěšských legend za vývojový uzel nejstarší české legendistiky a v důsledku toho přesunutí zlatého věku kultury v přemyslovských Čechách 10. století z doby Václavovy do doby slavníkovské renesance, tj. do doby Vojtěchovy, dále odlišení autentického textu Máchova od jeho pozdějších (zvláště Sabinových) příměsí a stanovení básní Josefa Baráka z let 1858–1962 za skryté básně Nerudovy. Proti tomu byly obecně přijaty Králíkovy průkopnické pohledy zejména na dílo Dobnerovo, Dobrovského, Březinovo, Bezručovo, Olbrachtovo, Čapkovo a Holanovo.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Otokar Březina: Logika jeho díla (monografie, 1948); Tři studie o Františku Palackém (1949, + F. Kutnar + J. Bělič); Historie textu Máchova díla (1953); Kapitoly o Slezských písních (1957); Pouť krkonošská: Máchovy texty a máchovské apokryfy (1957); Šalda a poezie (studie, 1957); K počátkům literatury v přemyslovských Čechách (LV 1960); Sázavské písemnictví 11. století (LV 1961); Text Slezských písní (LV 1963); Křižovatky Nerudovy poezie (soubor studií, 1965); Božena Němcová z bronzu (přednáška, 1966); Slavníkovské interludium (LV 1966); Šest legend hledá autora (LV 1966); F. X. Šalda a Jaroslav Vrchlický (studie, 1967); Od Radima ke Kosmovi (soubor studií, 1968); Demystifikovat Máchu (soubor studií, 1969); Historická skutečnost a postupná mytizace mongolského vpádu na Moravu roku 1421: Příspěvek k ideologii předbřeznové Moravy (1969); V příšeří české protohistorie: Kus metodologie a polemiky (soubor studií, 1969); Labyrint dávných dějin českých (LV 1970); Filiace vojtěšských legend (LV 1971); Nejstarší rodokmen české literatury (soubor studií, 1971); In memoriam (1971, + L. Václavek a J. Marek); Archetyp Zádonštiny (1972, Rossica olomucensia, sv. 8); První řada v díle Karla Čapka (soubor studií, 1972); Kosmova kronika a předchozí tradice (1976); Kapitoly o Petru Bezručovi (1978, s V. Fickem); Osvobozená slova (soubor studií, 1995, ed. J. Opelík); Platnosti slova (soubor studií, 2001, edd. J. Opelík a Jan Schneider).
Korespondence: J. Opelík: Živý mrtvý (s úryvky z korespondence J. Opelíkovi z let 1965–1974), Ostravský kulturní měsíčník 1977, č. 6; L. Soldán: Teď hlouběji pronikám ke kořání a dřeni věcí (O. Králík J. Strakošovi z let 1932–1936), Akord 18, 1992/93, č. 9; „Drahý Felixi…“ (O. Králík F. Vodičkovi a jeho rodině), Souvislosti 2017, č. 4.
Překlady: F. Palacký – S. Macháček: Geschichte der schönen Redekünste bei den Böhmen – Dějiny české slovesnosti (1968).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Strážce tradice (1940); Morava Arnu Novákovi (1941); Klas (1947); Pocta Františku Trávníčkovi a Franku Wollmanovi (1948); Stav a úkoly literárněhistorického průzkumu Slezska (1949); Josef Dobrovský 1753–1953 (1953); Studie a práce lingvistické 1 (1954); Rodné zemi (1958); Franku Wollmanovi k sedmdesátinám (1958); Pocta Zdeňku Nejedlému (1959); P. J. Šafárik (Bratislava 1961); Krkonoše a Podkrkonoší (1964–69); K soudobé problematice zlidovělých písní (VO 1964; 1965); Slyšet se navzájem (1966); Tisíc let česko-polské vzájemnosti (1966); Petr Bezruč 1867–1967 (1967); K tradicím moderní české kritiky (VO 1967; 1970); Stavba ve výši (1970); Strahovská knihovna (1970, 1971); České gymnázium v Kroměříži 1882–1972 (1972); Literárněvědné studie (1972); Slavistický sborník olomoucko-lublinský (1974); Práce z dějin slavistiky (1975); Podoby textologie (2010); Čtení o Otokaru Březinovi (2019).
Uspořádal, vydal a redigoval: Pět studií o Petru Bezručovi (sb., 1947, s K. Horálkem); Rukopisy Petra Bezruče z let 1899 a 1900 (1950); P. Bezruč: Písně 1899–1900 (1953) + Přátelům i nepřátelům. Paralipomena (1958, s J. Dvořákem a V. Fickem) + Labutinka (1961) + Bezručův proces (soubor dokumentů, 1962; rozšíř. 1964, s J. Dvořákem a B. Pračkou) + Slezské písně podle rukopisů (1963, s V. Fickem) + Slezské písně Petra Bezruče. Historický vývoj textu (1967, s V. Fickem a L. Pallasem); F. X. Šalda: Kritické projevy 8 (1956, in Soubor díla F. X. Š., sv. 17, s M. Komárkem a J. Opelíkem); K. H. Mácha: Písně (1957) + Pouť krkonošská (1959); Z doby Májů (soubor básní J. Baráka, které K. považoval za dílo Nerudovo, 1958); V. Holan: Cestou (výbor z překladů poezie, 1962); K. Čapek: O kráse a spravedlnosti (dvě PP, 1964); Realita slova Máchova (1967, s R. Grebeníčkovou); F. Palacký a S. K. Macháček: Geschichte der schönen Redekünste bei den Böhmen. Dějiny české slovesnosti (1968, s J. Skaličkou; O. K. i český překlad); Sborník prací jazykovědných a literárněvědných (1968, s M. Komárkem); Nejstarší legendy přemyslovských Čech (1969).

LITERATURA

Bibliografie: V. Ficek – V. Theimerová: Bibliografie prací Oldřicha Králíka o Petru Bezručovi, in Bezručiana 1967 (1967); V. Vladyková: Soupis díla Oldřicha Králíka, in O. K., Osvobozená slova (1995).
Knižně: Vzpomínkový večer věnovaný dílu univ. prof. O. K. (rozmnož. 1976); Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu soudobé literární vědy (1997).
Studie a články: F. Vodička – K. Jánský – P. Spunar: Máchovy rukopisy a tzv. máchovské „apokryfy“, ČL 1958, č. 2 (polemika); V. Gicek, Bezručiana O. K. in Bezručiana 1967 (1967); O. Látal, O. K. jako středoškolský učitel čili úvod do vysokoškolské pedagogiky, Středisko 1987/1988, č. 11; R. Grebeníčková: O. K. a znovu: Mácha demystifikovaný, Tvar 1993, č. 14 (též in Máchovské studie, 2010); J. Opelík: Doslov, in O. K., Osvobozená slova (1995); J. Schneider, Kritická kapitola O. K., Tvar 1998, č. 3; J. Schneider: Doslov in O. K., Platnosti slova (2001); L. Soldán in Od konce století před práh milénia: Studie a úvahy z dějin české literatury (2001); A. Štěrbová, Oldřich Králík a Vladimír Holan, in Z paměti literární Olomouce (2004); T. Kubíček: Jehlan literárněvědného myšlení O. K., in sb. Víra a výraz (2005); J. Fiala: O. K. v akademickém folkloru a v detektivkách, Bohemica Olomucensia 2018, č. 2.
Recenze: Otokar Březina: Logika jeho díla: J. Levý, ČMF 1949/1950, č. 2 *Máchovy texty a máchovské apokryfy: J. Opelík, Kultura 1958, č. 26; J. Hrabák, HD 1958, č. 3; J. Dvořák, Věda a život 1958, č. 5/6 * K počátkům literatury v přemyslovských Čechách: E. Pražák, LF 1961, č. 2; P. Den, Proměny (New York) 1964, č. 1; J. Ludvíkovský, SPFFBU, řada archeologicko-klasická (E), 1965, č. 9 *Sázavské písemnictví 11. století: R. Večerka, LF 1962, s. 190 * Slezské písně podle rukopisů: J. Dvořák, Časopis Slezského muzea – vědy historické 1964, č. 2; J. Opelík, KT 1963, č. 36; L. Pallas, Slezský sborník 1963, č. 3 * Křižovatky Nerudovy poezie: M. B. (Blahynka), KT 1965, č. 50; D. Jeřábek, Impuls 1966, č. 6; M. Otruba, LitN 1966, č. 17; J. Opelík, HD 1966, č. 3 * Šest legend hledá autora + Slavníkovské interludium: J. Kolár, LitN 1967, č. 5; J. Ludvíkovský, ČL 1967, č. 6; J. Opelík, HD 1967, č. 6; D. Třeštík, ČČH 1967, č. 5; M. Šváb, LF 1968, č. 1 * Od Radima ke Kosmovi: F. Graus, ČČH 1968, č. 6; P. Zaoral, ČMM 1969, č. 1/2 * Demystifikovat Máchu: K. Dvořák – R. Skřeček, ČL 1970, č. 5/6 (polemika); O. Sus, Orientace 1970, č. 3; vd (= V. Dostál), Tvorba 1969, č. 3; Š. Vlašín, RP 24. 10. 1969 * V příšeří české protohistorie: J. Hrabák, LF 1970, č. 4; Š. Vlašín, Tvorba 1970, č. 43; H. Bulín, ČMM 1974, č. 3/4 * Labyrint dávných dějin českých: J. Frajdl, Texty 1970, č. 8; E. Pražák, ČL 1970, č. 5/6; H. Bulín, ČMM 1974, č. 3/4 * Filiace vojtěšských legend: J. Macků, Věda a život 1972, č. 9 * Nejstarší rodokmen české literatury: J. Hrabák, Tvorba 1971, č. 46; J. Kolár, ČL 1972, č. 2; M. Marečková, Komenský 1972, č. 5; Š. Vlašín, RP 11. 1. 1972; H. Bulín, ČMM 1974, č. 3/4 * Osvobozená slova: M. Jungmann, NK 1995, č. 45; J. Svoboda, Alternativa nova 1996, č. 7; J. Trávníček, Tvar 1996, č. 8; R. Grebeníčková, LitN 1996, č. 41; J. Dvořák in: K 50.výročí obnovení univerzity v Olomouci: 1573–1946–1996. Vlastivědný věstník moravský 1996, č. 3; D. Jeřábek, in: SPFFBU (D) 1997, č. 44 * Platnosti slova: V. Stanzel, Aluze 2001, č. 3; A. Haman, Tvar 2001, č. 21; V. Kremlička, LitN 2002, č. 32; mičer (= M. Červenka), ČL 2002, č. 4; M. Blahynka, Host 2002, č. 5.
K životním jubileím: J. Daňhelka, LF 1967, s. 180; V. F. (=V. Ficek), Slezský sborník 1967, s. 267; V. Justl, Plamen 1967, č. 6; A. Sivek, ČK 1967, č. 6; Č. Brandejs, Orlické hory a Podorlicko 1973; J. Svoboda, Ostravský kulturní měsíčník 1982, č. 6.
Nekrology: O. F. B. (= O. F. Babler), Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1975, č. 4, týž in Katolické noviny 1975, č. 35; J. Skalička, Studia Comeniana et historica 1975, č. 10; E. Petrů, Studia Comeniana et historica 1975, č. 10; V. Ficek – L. Pallas, Slezský sborník 1975, s. 318; M. Zahrádka, Ostravský kulturní zpravodaj 1975, č. 11; J. Hrabák, LF 1976, s. 51; D. Jeřábek, ČL 1976, č. 2; V. Kostřica, Čs. rusistika 1976, s. 31; AS (=A. Stich), Naše řeč 1976, s. 27.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, nezpracováno; Univerzita Palackého v Olomouci: Osobní fond, nezpracováno.

Autor hesla: Jiří Opelík (1995)
Aktualizace hesla: 15. 7. 2021 (pš)
Aktualizace bibliografie: 15. 7. 2021 (pš)
 
zpět na hlavní stranu