Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jaroslav VOSTRÝ

* 24. 1. 1931, Turnov  
 
 
Divadelní teoretik, historik a kritik, autor divadelních her, dramatizací a adaptací
 Narodil se v rodině úředníka. 1963–88 byla jeho manželkou spisovatelka Alena Vostrá. Obecnou školu vychodil v Turnově a Čáslavi, gymnázium v Kutné Hoře a Čáslavi. Po maturitě (1950) dva roky nuceně vykonával dělnická povolání. 1952–58 studoval na DAMU divadelní vědu a dramaturgii; absolvoval diplomovou prací Od románu k dramatu, pojednávající o Leonovových dramatizacích vlastních próz. Už za studií byl (od 1956) zaměstnán v měsíčníku Divadlo, který posléze 1961–63 řídil jako šéfredaktor. 1964 se stal dramaturgem Státního divadelního studia Praha; v jeho rámci 1965 založil spolu s Ladislavem Smočkem pražské divadlo Činoherní klub a stal se jeho uměleckým šéfem, uplatňoval se zde také jako režisér, dramaturg i autor. Od prosince 1963 byl současně odborným asistentem na DAMU, kde přednášel teorii dramatu a divadla a vyučoval dramaturgii. Koncem 1972 byl z politických důvodů zbaven funkce uměleckého šéfa Činoherního klubu a v červenci 1973 z divadla propuštěn, 1977 byl propuštěn i z DAMU. 1977–87 mohl režisérsky působit jen v mimopražských divadlech (Činoherní studio v Ústí nad Labem, 1977–78; Divadlo Jaroslava Průchy na Kladně, 1980–81; Východočeské divadlo v Pardubicích, 1981–87). Na DAMU se směl vrátit až 1987, 1990 se zde habilitoval; 1992 byl jmenován profesorem pro obor dramaturgická tvorba; 1993–95 vykonával funkci rektora AMU, nyní působí na katedře teorie a kritiky DAMU. V lednu 1990 se znovu stal uměleckým šéfem Činoherního klubu a po hospodářskosprávním osamostatnění divadla byl do 1993 jeho ředitelem.
 Publikuje od 1956. Do konce 60. let přispíval divadelně kritickými a teoretickými články a studiemi do Divadla, Května a Divadelních novin. V 70. a 80. letech publikoval v Amatérské scéně a Slovenském divadle (Bratislava). Po 1989 píše do Divadelní revue, Divadelních novin Disku, který od 2002 zároveň také řídí. Od druhé poloviny 80. let spolupracuje s Čs. rozhlasem, pro který vytvořil rozhlasové úpravy divadelních tragédií Bohumila Adámka Salomena (1986) a Jana Nerudy Francesca di Rimini (1987) a napsal hru Čachtická paní (1994); text stejnojmenné divadelní verze této hry byl 2000 publikován v programové brožuře Národního divadla moravskoslezského. U některých kratších příspěvků publikovaných v časopise Divadlo používal šifry Vo; 1975–78 podepisoval příspěvky v Amatérské scéně jménem Dagmar Drašarové.
 Ačkoli psal i o próze, celoživotně je Vostrý úzce spjat s divadlem a s dramatem, přičemž jeho mnohostranné tvůrčí aktivity se vzájemně prolínají a doplňují. Od 60. let se soustavně věnoval divadelní kritice, v níž se zabýval mj. inscenacemi a texty soudobého českého dramatu (Oldřich Daněk, Ludvík Aškenazy, František Hrubín, Ladislav Smoček, Milan Kundera). Již v těchto recenzích projevoval široký rozhled a zájem o obecnější otázky divadelní tvorby. O šíři jeho odborného záběru svědčí rovněž kriticky pojatá monografická studie Člověk ve hře, věnovaná dramatům Leonida Leonova, jeho epice a dramatizacím vlastních próz. Později divadelní praxe Vostrého přivedla k teoretickým analýzám předpokladů a povahy herecké a režijní stránky dramatické a divadelní tvorby. S oporou v názorech ruských divadelních tvůrců a teoretiků (Konstantin Sergejevič Stanislavskij, Sergej Michajlovič Ejzenštejn aj.) objektivizoval vlastní zkušenosti s jevištěm a herci do souhrnnějších reflexí, publikovaných časopisecky (zejména v Amatérské scéně), v metodických příručkách, studiích a vysokoškolských skriptech (Předpoklady hereckého projevu, O hercích a herectví, Režie je umění aj.). Ve všech pracích o divadelním umění se Vostrý přitom stále vrací k jediné ústřední otázce: ptá se po podstatě dramatičnosti, dramatického myšlení a postoje ke světu. Za jeho pravý projev považuje ztvárnění nejisté, kolizní a rizikové situace, v níž je člověk nucen jednat a rozhodovat se. Takto chápanou situaci obsahuje drama jako text, ale dále ji rozvíjí složka herecká a režijní, a to na cestě za zformováním výsledného, esteticky svébytného smyslu inscenace. Opřen o tradici evropské dramatiky (starořecké drama, William Shakespeare, Anton Pavlovič Čechov), vynesl také svůj soud nad oficiálně uváděnými divadelními hrami 80. let (Drama a dnešek). Z potřeby shrnout zkušenosti z působení v divadle, s nímž byl nejúžeji spjat, vznikla na počátku druhé poloviny 90. let monografie o herci Petru Čepkovi a studie Činoherní klub 1965–1972. V monografii o Zdeňku Štěpánkovi pak zdůraznil jeho mimořádný význam pro dějiny českého herectví 20. století. – S teoretickými pracemi a názory úzce souvisejí a jejich významný pandán tvoří Vostrého početné dramatizace, adaptace a posléze i jeho vlastní dramata. Výchozími dramatizacemi, napsanými spolu s Alenou Vostrou (Zločin a trest, Candide aneb Optimismus), spoluvytvářel programovou snahu Činoherního klubu o neideologické divadlo groteskního realismu. Z úhrnu jeho dramatizací a adaptací je pak patrné, že ho přitahují především díla s dramaticky archetypálními situacemi, v nichž člověk překračuje nepsané zákony lidského světa a nese za to odpovědnost i následky. Z inspirace staršími divadelními texty a epochami vznikala také jeho vlastní, převážně komediální dramata. Mimořádného ohlasu nabyla hra z konce 70. let Tři v tom, rozvíjená podle principů komedie dell’arte. Z pozdějšího období vyniká podobně žánrově orientovaná, leč vážně laděná hra Lotos na mrazu.

BIBLIOGRAFIE

Drama a práce o divadle: Člověk ve hře (studie o L. Leonovovi, 1964); Candide aneb Optimismus (D, rozmnož., 1971, i prem., s A. Vostrou a J. Czivišem, podle Voltaira); Tři v tom (D, rozmnož., 1979, prem. 1978, pod jm. J. Menzela); O hereckém představování (metodická příručka, 1980); Dubrovnická komedie (D, rozmnož., 1981, prem. 1979, na motivy dubrovnických anonymů ze 17. století); Být královnou v Samandalu (D, rozmnož., 1982, prem. 1977, podle C. Gozziho, s A. Vostrou); Proměny herectví (metodická příručka, 1982); Ejzenštejnovy lekce divadelní režie (skripta, 1987); Předpoklady herectví (metodická příručka, 1987); Úvod do studia režie a dramaturgie 1 (skripta, 1988); Materiály ke studiu režie a dramaturgie 1 (skripta, 1989); Drama a dnešek (studie, 1990); Předpoklady hereckého projevu (skripta, 1991); Petr Čepek. Talent a osud (monografie, 1996, uprav. 2004); Činoherní klub 1965–1972. Dramaturgie v praxi (studie, 1997); Zdeněk Štěpánek. Herec a dějiny (monografie, 1997); O hercích a herectví (studie, 1998); Režie je umění (skripta, 2001); scénicky: Lotos na mrazu (1991); Čachtická paní (2000).
Dramatizace a adaptace: F. M. Dostojevskij: Zločin a trest (rozmnož., 1967, prem. 1966, s A. Vostrou); J. M. Lenz: Vychovatel (rozmnož., 1972, prem. 1971); V. Hálek: Záviš z Falkenštejna (rozmnož., 1988, prem. 1987); Červený a černý (1997, i prem., podle Stendhala); scénicky: J. W. Goethe: Clavijo (Bratislava 1976, 1978 úředně staženo, pod jm. D. Drašarové) + Hra pro milující. Stella (1988); W. Shakespeare: Jak se vám líbí (1976); Komtesa a pěchotní důstojník (1977, podle M. J. Lermontova); F. M. Dostojevskij: Idiot (1979); J. Šotola: Tovaryšstvo Ježíšovo (1990); A. Schnitzler: Utrpení mladého Medarda (1991); Euripides: Orestes (1991); Tři mušketýři. Pravdivá historie o třech mušketýrech, kardinálovi, milady a d’Artagnanovi (1993, podle A. Dumase st.); O. Wilde: Ideální manžel (1998).
Překlad: scénicky: Euripides: Heroes (2003, s J. Topolem a K. Hubkou).
Příspěvky ve sbornících: Pro a proti. Kritická ročenka ‘61, ‘62, ‘63 (1962–64); České divadlo, č. 6 (1982); Jan Grossman (1996); Acta academica 93 (1996); Miscellanea theatralia (2005); Činoherní klub 1965–2005 (2006).

LITERATURA

Studie a články: M. Boková: Jaroslav Vostrý (portrét J. V. – režiséra), Amatérská scéna 1990, č. 5; V. Just: Střední proud literatury o hercích (a s herci) 1, Divadelní revue 1998, č. 4.
Recenze: Člověk ve hře: A. Morávková, Divadelní a filmové noviny 1965, č. 25–26; L. Suchařípa, Divadlo 1965, č. 4; M. Drozda, Čs. rusistika 1966, s. 48 * Tři v tom: V. Procházka, RP 16. 2. 1979; ptg (P. Taussig), Květy 1979, č. 9 * Drama a dnešek: (pa) (J. Paterová), SvSl 17. 7. 1990; M. Křovák, LD 5. 11. 1990; J. Hyvnar, Scéna 1990, č. 24; A. Stich, LitN 1991, č. 2; Š. Otčenášek, Divadelní revue 1991, č. 2 * Lotos na mrazu: J. Černý, Svět a divadlo 1991, č. 3 * Petr Čepek: M. Horanský, LidN 2. 1. 1997; V. Procházka, DivN 1997, č. 1; V. Just, Divadelní revue 1997, č. 2; J. Rejžek, KPRR 1997, č. 7 * Činoherní klub 1965–1972: Z. Hedbávný, KPRR 1997, č. 9; M. Boková, Právo 11. 2. 1998 * Zdeněk Štěpánek: V. Procházka, DivN 1997, č. 22; Z. Hořínek, LidN 29. 12. 1997 * Červený a černý: Z. Kříž, HN 14. 2. 1997, příloha HN na víkend * O hercích a herectví: J. Hyvnar, DivN 1999, č. 5; A. Halada, MS 1999, č. 7; J. Císař, DivN 2000, č. 16 * Čachtická paní: R. Erml, DivN 2000, č. 14 * Režie je umění: Z. Hořínek, Divadelní revue 2002, č. 2.
Rozhovory: M. Valtrová, SL 1993, č. 6; J. Kolář, DivN 1993, č. 21; M. Kratochvílová, Informatorium 2001, č. 3; V. Bednářová, Reflex 2005, č. 10.
Autor hesla: Bohumil Svozil (1998)
Aktualizace hesla: 4. 3. 2008 (mvo)
 
zpět na hlavní stranu