Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 BLOK  

 1946 - 1949 
 
 Časopis pro umění vydával zpočátku Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské v Brně, později společně různé kulturní organizace Brněnska. Po celou dobu list řídil František Kaláb, který se staral také o jeho výtvarnou podobu; v redakci pracoval jako tajemník (výkonný redaktor) Ludvík Kundera. Pro jednotlivá čísla byli dále přibíráni odborní spolupracovníci: v prvním ročníku Miroslav Barvík (hudba), Bohuslav Fuchs (architektura), Bohdan Lacina Václav Zykmund (oba výtvarné umění), v druhém ročníku Emanuel Hruška (urbanismus), Jan Rey (tanec), Jaroslav B. Svrček (výtvarné umění) a Antonín Sychra (hudba). V ročníku 1948/49 byla jako „ideová záštita“ proti politickému tlaku jmenována formální redakční rada.
 

Revue se hlásila k meziválečné avantgardě a programově usilovala o navazování válkou zpřetrhaných kontaktů mezi domácí a zahraniční tvorbou i mezi různými uměleckými obory a zároveň o konfrontaci domácího a světového umění. Příspěvky byly soustředěny do tematických čísel nebo celků: kromě literatury se list věnoval výtvarnictví (včetně scénografie, kostýmní tvorby, designu a pravěkého umění), dále urbanismu (studie Bohuslava Fuchse), bytové kultuře, filmu, vážné hudbě, jazzu, rozhlasové tvorbě, folkloru atd. Součástí časopisu byla příloha s podtitulem Poučení o kulturní práci, později Informace o kulturní práci, kterou připravovali František Kaláb Ludvík Kundera (z formálních důvodů byl jako redaktor uváděn i František Venera, tehdejší ředitel Domu umění) za pomoci pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického a brněnských literátů (Oldřich Audy, František Holešovský, Vladimír Pazourek, Josef Věromír Pleva, Antonín Trýb aj.). Příloha populárně vysvětlovala základní umělecké pojmy, dotýkala se metodiky osvětové činnosti a pedagogické práce, informovala o kulturním dění v regionu apod.; postupně obsahově splynula s vlastním časopisem.

Původní poezii v Bloku publikovali především Ivan Blatný, František Halas, Jan Hanč, Josef Hiršal, Vladimír Holan, Josef Kainar, Jiří Kolář, Ludvík Kundera, František Listopad, Oldřich Mikulášek, Vítězslav Nezval, Jan Skácel, Oldřich Wenzl, Vilém Závada. V ucelených blocích byly představovány hlavní tendence mladšího českého básnictví a evropské i mimoevropské poezie. Na překladech se podíleli mj. Emanuel Frynta, Vladimír Holan, Ivan Jelínek, Jiří Kovtun, Adolf Kroupa, Ludvík Kundera, Zdeněk Lorenc, Jan Vladislav, Jaroslav Závada, Vilém Závada. Studie o literatuře psali Karel Bodlák, Jan Grossman (Směry nejmladší české poezie, roč. 1946/47), Josef Hrabák, Pavel Trost, hudbě se věnovali Miroslav Barvík, Jan Racek, filmu Jaroslav Brož, Jaroslav Dresler, Vratislav Effenberger, Vítězslav Nezval, typografii a fotografii Karel Teige (mj. polemika s Maxem Billem), vývoj moderního umění u nás analyzoval Jindřich Chalupecký. K základním estetickým otázkám se vyjadřovaly objevně volené stati zahraničních osobností (Robert Desnos, Roman Ingarden, László Moholy-Nagy, Georges Sadoul).

Levicové sympatie se po únoru 1948 proměnily v podporu nového režimu, který však časopis paradoxně v létě 1949 administrativním zásahem zrušil. Ke konci své existence Blok publikoval marxisticky orientované stati Antonína Sychry (Umění jako odraz, roč. 1947/48), Georga Lukácse (Umění svobodné, nebo řízené, roč. 1948/49), ideologicky proklamativní práce sovětských teoretiků umění (na překladech se podílel mj. Milan Kundera), vedl kampaň proti tzv. buržoazní kultuře, na jeho stránkách probíhala mezinárodní anketa o vztahu společnosti a umění, část posledního svazku (pětičísla, jímž redakce s předstihem dokončila ohrožený ročník) byla věnována akci „Mládež vede Brno“, pětiletce v umění apod. I přes tyto namnoze taktické ústupky představoval Blok jako celek jeden z mála poválečných kulturních časopisů evropské úrovně.

 
Periodicita: Měsíčník. – I-III (po 10 č., 1946/47-1948/49, občas dvojčísla, závěrečné pětičíslo 31. 8. 1949).
Podtituly: Časopis pro umění.
Členové redakční rady: Redakční rada (uvedena až v roč. 1948/49): B. Hochman, F. Kaláb, L. Kundera, J. Racek, F. Trávníček.
Technické informace: A4; 32-38 str. + až 16 str. příloha P; paginace průběžná (v roč. 1946/47 a 1947/48 příloha stránkována samostatně); obsahy ročníků, cizojazyčná resumé.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce malířských a sochařských děl, zvláště soudobých, fotografie, architektonické náčrty (výtvarný doprovod tvořil až polovinu rozsahu čísla); časopis tištěn na křídovém papíře; typografická úprava A. Jero.
Náklad: 3000-4000.

LITERATURA

B. Gabrielová – B. Marčák: Časopis pro umění Blok, ROK 1991, č. 3 (též in Kapitoly z dějin brněnských časopisů, Brno 1999); L. Kundera: Čas Bloku, in Řečiště (Brno 1993) + Zlomky L. K., 166 otázek Ludvíku Kunderovi (připravil J. Hoblík), s. 24-25 (Brno 1993); L. Kundera: Jsem odedávna noční pracovník... (rozhovor, připravili P. Bilík a M. J. Stöhr), Host 1999, č. 7; M. Pilař: Časopis Blok aneb Pětiletka nejen v poezii, Host 1999, č. 10.
Autor hesla: Miroslav Zelinský
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu